Strona główna
Logo unii europejskiej

usługa dostarczania posiłków (cateringu) dla uczniów realizujących warsztaty w projekcie "Akademia Nauki i Kreatywności"

Data publikacji: 20.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-09-2018

Numer ogłoszenia

1138340

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczania posiłków (cateringu) dla 34 uczniów (liczba uczniów może ulec zmianie +/- 5 osób) realizujących warsztaty w ramach projektu „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Przez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie przygotowanie posiłków, transport na miejsce, przygotowanie niezbędnych akcesoriów (w szczególności jednorazowe naczynia i sztućce wg wymagań menu, serwetki), obsługę oraz posprzątanie po zakończonym cateringu.
Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe".

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w następujący sposób /do wyboru/:
- osobiście w siedzibie zamawiającego: Sekretariat (pokój 31), Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg. Godziny urzędowania: 8.00-16.00
- pocztą tradycyjną na adres siedziby zamawiającego: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Plac K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
Oferty należy składać do 28.09.2018 r. włącznie do godziny 10.00. Oferty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi 28.09.2018 o godz. 10.30.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: postępowanie o udzielenie zamówienia nr EFS/2/2018/BK.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Bednarczuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

55 611 20 59

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczania posiłków (cateringu) dla 34 uczniów (liczba uczniów może ulec zmianie +/- 5 osób) realizujących warsztaty w ramach projektu „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Przez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie przygotowanie posiłków, transport na miejsce, przygotowanie niezbędnych akcesoriów (w szczególności jednorazowe naczynia i sztućce wg wymagań menu, serwetki), obsługę oraz posprzątanie po zakończonym cateringu.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania śniadań z sokiem owocowym 100% dla wszystkich uczestników projektu oraz obiadów: zupa, II danie, deser i napój dla wszystkich uczestników projektu. Zamawiający wymaga, aby śniadania zapakowane były w indywidualne opakowania (np. styropianowe, kartonowe itp.) dla każdego ucznia. Sok podawany do śniadania Wykonawca poda w indywidualnych opakowaniach (np. kartonik ze słomką, butelka plastikowa).
Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe".

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyżywienie uczniów realizujących warsztaty w ramach projektu "Akademia Nauki i Kreatywności".
Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe".

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczania posiłków (cateringu) dla 34 uczniów (liczba uczniów może ulec zmianie +/- 5 osób) realizujących warsztaty w ramach projektu „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Przez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie przygotowanie posiłków, transport na miejsce, przygotowanie niezbędnych akcesoriów (w szczególności jednorazowe naczynia i sztućce wg wymagań menu, serwetki), obsługę oraz posprzątanie po zakończonym cateringu.
Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe".

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Projekt jest realizowany od 1.07.2018 do 30.09.2019 r. Zamówienie realizowane będzie w okresie październik – grudzień 2018 r., styczeń – czerwiec 2019 r. Usługa cateringowa będzie wymagana podczas zajęć pozaszkolnych, które będą się odbywać w soboty, średnio raz w miesiącu.
Wszystkie spotkania realizowane będą w siedzibie Zamawiającego. Łącznie Zamawiający przewiduje 10 spotkań, średnio raz w miesiącu (terminy realizacji zamówienia) o stałej liczbie jednostkowych posiłków. Liczba spotkań, liczebność grupy (w szczególności ze względu na zdarzenia losowe) oraz miejsce realizacji mogą ulec zmianie (na terenie Elbląga).

Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe".

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu określa załącznik "zapytanie ofertowe".

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu określa załącznik "zapytanie ofertowe".

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu określa załącznik "zapytanie ofertowe".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu określa załącznik "zapytanie ofertowe".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu określa załącznik "zapytanie ofertowe".

Dodatkowe warunki

Warunki udziału w postępowaniu określa załącznik "zapytanie ofertowe".

Warunki zmiany umowy

Przewidywane zmiany do umowy:
1) Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian w treści zawartej umowy:
a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych leżących po stronie uczestników projektów;
b) zmiana miejsca realizacji zamówienia (na terenie Elbląga);
c) zmiana liczby uczestników;
d) zmiana warunków realizacji umowy wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia bądź zmiany wytycznych EFS bądź bezpośrednich zaleceń/decyzji IZ/IP RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy
1.Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
2.Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3).
3.Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej (Załącznik nr 4).
4.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 5).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty oraz sposób przyznawania punktacji:
1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena (C) 60%
2. Spełnienie klauzuli społecznej (S) 10%
3. Doświadczenie dodatkowe (D) 30%

2) Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = Cx60% + Sx10% + Dx20%, gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
S – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – spełnienie klauzuli społecznej
D – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie dodatkowe

3) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej
C = ____________________________________ x 100
cena brutto oferty ocenianej

Zamawiający zaokrągli wynik do dwóch miejsc po przecinku (wg reguły matematycznej).

4) Punkty za kryterium „Spełnienie klauzuli społecznej” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 4):
a) spełnia klauzulę społeczną – 100 punktów
b) nie spełnia klauzuli społecznej – 0 punktów

5) Spełnienie klauzuli społecznej nastąpi, jeśli Wykonawca zatrudni na okres realizacji umowy na minimum ½ etatu (umowa o pracę) lub na umowę cywilnoprawną min. 1 osobę bezrobotną (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późniejszymi zmianami lub młodocianą w celu przygotowania zawodowego. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudnia taką osobę w chwili składania oferty, Zamawiający uzna klauzulę za spełnioną, jeśli Wykonawca utrzyma to zatrudnienie przez okres realizacji zamówienia.

6) Punkty za kryterium „Doświadczenie dodatkowe” zostaną przyznane na podstawie informacji zawartej w Załączniku nr 1 do Zapytania:
a) doświadczenie powyżej 3 lat do 5 lat - 50 punktów
b) doświadczenie powyżej 5 lat – 100 punktów

7) Suma punktów otrzymanych za kryterium cena (C), spełnienie klauzuli społecznej (S) oraz doświadczenie dodatkowe (D) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej stanowić będzie końcową ocenę oferty.
8) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
9) Jeżeli nie będzie możliwe wybranie najkorzystniejszej oferty ze względu na równą liczbę punktów uzyskaną w wyniku oceny ofert, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na taką samą cenę ofertową, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie dodatkowym (wskazanym przez Zamawiającego) do złożenia dodatkowych ofert cenowych. Składając ofertę dodatkową, wykonawca nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie pierwotnej.

Wykluczenia

Warunki wykluczenia z postępowania.
1) Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
2) Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO / CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH "ŚWIATOWID" W ELBLĄGU

Adres

pl. Plac Kazimierza Jagiellończyka 1

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

556112050

Fax

556112060

NIP

5780014019

Tytuł projektu

Akademia Nauki i Kreatywności

Numer projektu

RPWM.02.02.02-28-0004/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta Restauracji WIARUS s.c. wpłynęła w dniu 28.09.2018
Oferta była kompletna, zawierała wypełnione wszystkie niezbędne załączniki i dokumenty w tym:
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
2.Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3).
3.Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej (Załącznik nr 4).
4.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 5).

Oferent spełniał warunki udziału postawione przez Zamawiającego. Kwota zaproponowana przez oferenta za pakiet (śniadanie i obiad) to 34 zł brutto.
Zamawiający skontaktuje się z oferentem w celu podpisania umowy na świadczenie usług.
Liczba wyświetleń: 412