Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego”, nr zapytania 9/ID/2018

Data publikacji: 19.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-09-2018

Numer ogłoszenia

1138210

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę na realizację usługi należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i przekazać w terminie do 26.09.2018r do godziny 24:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:
• elektronicznej na adres mailowy: ewaluator@pbs.pl W tytule należy wpisać: „Oferta – nazwa, kod i nr zawodu” (zgodnie z Załącznikiem nr 1). Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, zawierać wszystkie wymagane załączniki i przesłana w formie skanu. (np. JPG, PDF preferowany jest jeden plik elektroniczny).
lub
• osobiście na adres: PBS spółka z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot w zamkniętej kopercie dopiskiem „Oferta– nazwa, kod i nr zawodu.” (zgodnie z Załącznikiem nr 1) Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ewaluator@pbs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Kaczorowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48510036588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego” (dalej ewaluator) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch ewaluatorów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z ewaluatorami opisu informacji o zawodach./ekspertami panelu ewaluacyjnego.
Celem głównym projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy. Wyżej wymieniony projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego” (dalej ewaluator) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch ewaluatorów.
W ramach zawartej umowy, ewaluator będzie zobowiązany do:
1) ewaluacji drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie, zgodnie z przyjętą w projekcie metodyką i wzorami dokumentów, w tym:
 zapoznania się z modelem oraz metodologią opracowania informacji o zawodach opisanymi w publikacji „Podręcznik - Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?” oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego,
 zapoznania się z drugą wersją opisu (plik MS Word/PDF przekazany przez Zamawiającego) projektu informacji o danym zawodzie stanowiącym przedmiot ewaluacji oraz przeprowadzenie analizy krytycznej poszczególnych zbiorów informacji składających się na ten opis,
 sporządzania oceny drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie z wykorzystaniem formularza „Arkusz oceny dla eksperta członka panelu ewaluacyjnego projektu informacji o zawodzie” stanowiącym Aneks nr 6 do „Podręcznika –Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”,
 przesyłania do Zamawiającego w wersji oryginalnej (papierowej - podpisanej) i elektronicznej (skan dokumentu) wypełnionego i podpisanego formularza „Arkusz oceny dla eksperta członka panelu ewaluacyjnego projektu informacji o zawodzie” (wersja elektroniczna w terminie wskazanym w pkt V.1 a Zapytania ofertowego - Zał nr 3, wersja oryginalna w terminie wskazanym w pkt V.1 b Zapytania ofertowego- Zał nr 3),
 uczestnictwa w spotkaniu panelu ewaluacyjnego (w trybie stacjonarnym lub na odległość) w terminie wskazanym w pkt V.1 b Zapytania ofertowego - Zał nr 3) i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zaprezentowania na spotkaniu oceny drugiej wersji projektu informacji o danym zawodzie z wykorzystaniem przygotowanego „Arkusz oceny…”, jak również uczestnictwa w dyskusji panelowej,
 współpracy z ekspertem metodologicznym, moderatorem i sekretarzem Panelu Ewaluacyjnego w trybie stacjonarnym i na odległość,
 zgłaszania propozycji zmian i uzupełnień do sporządzonej Notatki z posiedzenia Panelu Ewaluacyjnego,
 informowania o postępach prac, występujących problemach, wątpliwościach i innych zagadnieniach istotnych dla procesu ewaluacji, także na wniosek Zamawiającego.
2) stosowania „Arkusza oceny dla eksperta członka panelu ewaluacyjnego projektu informacji o zawodzie” (plik MS Word) przekazanego przez Zamawiającego,
3) stałego kontaktu telefonicznego oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego,
4) przeniesienia na rzecz Zamawiającego, w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach umowy („utwory”), na polach eksploatacji wymienionych w Załączniku nr 3 Zapytanie ofertowe, w pkt VI.4)

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowy zawarte z ewaluatorami będą wykonywane zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) Opracowanie Arkusza oceny (wg wzoru Załącznik 1 – Aneks 6 w „Podręcznik - Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”) drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie, odesłanie go drogą e-mail i pocztą do Zmawiającego – do 3 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego ewaluatorowi drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie*;
2) udział w dyskusji panelowej zorganizowanej (w formie stacjonarnej i/lub zdalnej) przez Zamawiającego
z wykorzystaniem opracowanego przez ewaluatora Arkusza oceny drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie – do 5 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego ewaluatorowi drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie chyba, że Zamawiający wyznaczy inny termin.
* Przewidywany termin wysłania przez Zamawiającego ewaluatorowi drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie:
a) X.2018 r. - dla Zawodów wymienionych w załączniku nr 1 (zawody z grupy A, zawody z grupy C1, zawody z grupy C2 o nr: 314407, 314405, 314404, 314416, 314413, 314412, 314409, 323008);
b) II – IV. 2019 r. - dla Zawodów z grupy C2 wymienionych w załączniku nr 1 (za wyjątkiem ośmiu zawodów z grupy C2 wymienionych w pkt a powyżej), przy czym Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej realizacji Zamówienia, co każdorazowo odbywać się będzie w drodze indywidualnych uzgodnień.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu lub wyznaczy do realizacji Zamówienia osobę spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie (wykształcenie średnie jedynie jeśli posiada pisemną rekomendację właściwej dla zawodu/ obszaru zawodowego organizacji partnerów społecznych wymienionych w podpunkcie b) poniżej. Rekomendacja musi być dołączona do formularza oferty).
b) co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach/podmiotach (i/lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych**, w obszarach powiązanych z danym zawodem/grupą zawodów*.
* „w obszarach powiązanych z danym zawodem/grupą zawodów” – zapis ten odnosi się zarówno do instytucji/podmiotu, w której pracuje (do której przynależy) Oferent (lub dana osoba wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta) jak i samego Oferenta (lub samej osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia przez Oferenta).
**Instytucjami/organizacjami zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych są:
a. Instytucje nadające kwalifikacje w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego
Podstawą prawną regulującą uzyskiwanie kwalifikacji są:
• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn.zm.),
• ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365),
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2012 poz. 7),
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 poz. 186).
m.in. szkoły i uczelnie wyższe nadające kwalifikacje, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, Centralna Komisja Egzaminacyjna
b. Instytucje nadające kwalifikacje poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz publicznych i samorządów zawodowych
Do tej grupy należą kwalifikacje nadawane przez ministrów, szefów urzędów centralnych, instytutów badawczo-rozwojowych (m.in: Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Instytut Spawalnictwa, Urząd Regulacji Energetyki, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) i innych podmiotów (np. izby rzemieślnicze, samorządy zawodowe).
c. Instytucje nadające kwalifikacje rynkowe
Instytucje spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego, które mają znaczenie w określonych środowiskach działalności społecznej lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania. Ponadto pomimo braku regulacji ze strony państwa polskiego, kwalifikacjami są również certyfikaty, dla których wypracowano już system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym. Do takich kwalifikacji należą m.in.: kwalifikacje językowe, informatyczne, finansowe, zarzadzania projektami, licencje zawodowe itp.
Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Oferenta o złożenie dodatkowych wyjaśnień, jak również do wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, w tym zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, referencje. W razie nieudostępnienia Zamawiającemu ww. dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 1 dzień roboczy (24 godz.), Oferent może być wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 Zapytania Ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych będące Załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji ewaluatora opisu informacji o zawodach
c) Rekomendacje właściwej dla zawodu/grupy zawodów/obszaru zawodowego organizacji partnerów społecznych (wymagany jedynie w przypadku posiadania wykształcenia średniego przez osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta) - będące Załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić Oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Oferentem, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do końca trwania projektu o którym mowa w pkt IV Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie oceniona według następujących kryteriów, przy czym Zamawiający przez „osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta” rozumie Oferenta, który osobiście będzie świadczył usługi w ramach Zamówienia lub osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta:
1. C – cena brutto - max 30 pkt
C = Cmin/Cof x 30
C= liczba pkt do uzyskania w kryterium cena
Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty

2. DP – doświadczenie w pracy w instytucjach/podmiotach (i/lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych, w obszarach powiązanych z zawodem/grupą zawodów, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie. - max 40 pkt
DP Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia posiadającej:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 10 lat – 15 pkt
b) doświadczenie od powyżej 10 do 15 lat – 25 pkt
c) doświadczenie powyżej 15 lat – 40 pkt

3. DRIP – doświadczenie we współpracy z Instytucjami Rynku Pracy* (IRP)– max 15 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiada doświadczenie we współpracy
związanej z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową z Instytucjami Rynku Pracy, w ciągu ostatnich 15 lat:
a) brak udziału w przedsięwzięciu/ projekcie /zamówieniu realizowanym na rzecz IRP – 0 pkt
b) udział w 1 przedsięwzięciu/projekcie /zamówieniu realizowanym na rzecz IRP – 5 pkt
c) udział w 2 przedsięwzięciach/ projektach /zamówieniach realizowanych na rzecz IRP – 10 pkt
d) udział w więcej niż 2 przedsięwzięciach/ projektach/zamówieniach realizowanych na rzecz IRP – 15 pkt

* zgodnie z definicją z Art. 6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1065 z późniejszymi zmianami)

4. UP - doświadczenie, w ostatnich 15 latach, w zakresie opracowywania, opiniowania, konsultowania materiałów zawodoznawczych dotyczących standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych oraz innych form informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki i profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy i inne) – max 10 pkt
a) brak udziału – 0 pkt;
b) udział w 1 przedsięwzięciu/projekcie /zamówieniu– 2 pkt;
c) udział w 2 przedsięwzięciach/ projektach /zamówieniach – 4 pkt;
d) udział w 3 przedsięwzięciach/ projektach/zamówieniach – 6 pkt;
e) udział w 4 przedsięwzięciach/ projektach/zamówieniach – 8 pkt;
f) udział w więcej niż 4 przedsięwzięciach/projektach/zamówieniach – 10 pkt.
5. S – aspekt społeczny - max 5 pkt
Za spełnienie kryterium uważa się sytuację, w której osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 5 pkt

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach w/w kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów oceny ofert.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach pojedynczej oferty to 100 pkt.

Zamawiający wybierze 2 najkorzystniejsze oferty dla danego zawodu, które uzyskają największą liczbę punktów według zasady:
R = C+DP+DIRP+UP+S:
gdzie: R – sumaryczna liczba punktów badanej oferty
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem/Oferentami, którego/ych oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejsze/ą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni 2 oferty w ramach 1 zawodu, które otrzymały największą liczbę punktową.
W przypadku uzyskania przez 3 lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 2 oferty z najniższą ceną.
W sytuacji, gdy 3 lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, przy tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający wybierze 2 oferty ocenione według w/w Kryterium nr 2 - DP, podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Oferentami, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.
W przypadku gdy do opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako ewaluatorzy (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji] Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę która otrzyma wyższą liczbę punktów, o ile była najwyższa lub drugą spośród wszystkich złożonych ofert, a drugą i kolejne odrzuci.
W przypadku gdy do opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako ewaluatorzy (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji], a co najmniej 2 pierwsze takie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert zgodnie z kolejnością ich wymienienia– począwszy od kryterium nr 1 - ceny w pierwszej kolejności, kończąc na kryterium nr 6 - aspekt społeczny, a kolejne odrzuci.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty/osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegających w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zgodnie z przyjętą w projekcie metodologią w celu zachowania niezależności, tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) nie mogą ewaluować (jako Ewaluator) osoby, które są zatrudnione w tej samej instytucji.
Ewaluacji opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) nie mogą wykonywać osoby jako ewaluatorzy, które są zatrudnione w tej samej instytucji co eksperci recenzenci i eksperci branżowi.
a) Lista instytucji, w których pracują eksperci branżowi stanowi załącznik nr 1 do zapytania 8/ID/2018: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136430
b) Lista instytucji, w których pracują recenzenci zostanie opublikowana po rozstrzygnięciu zapytania 8/ID/2018 na stronie https://pbs.pl/2018/09/zapytanie-ofertowe-nr-8-id-2018-2/

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PBS SP. Z O. O.

Adres

Junaków 2

81-812 Sopot

pomorskie , Sopot

Numer telefonu

585506070

Fax

585506670

NIP

5850205642

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pełne wyniki dostępne na stronie PBS https://pbs.pl/2018/09/zapytanie-ofertowe-nr-9-id-2018/
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano 78 z 174 Ewaluatorów/ Panelistów. Pozostali Eksperci zostaną wybrani w wyniku procedury zapytania „z wolnej ręki”.
W wyniku omyłki po stronie Zamawiającego prostujemy „Informację o wybranym wykonawcy” w zakresie uzupełnienia brakującego oferenta wybranego dla zawodu o kodzie: 513202
Kod zawodu Nazwisko i imię/ Nazwa oferenta Miejsce zamieszkania
229201 0
229903 0
229905 0
229906 0
243304 Iwona Kątna Wejherowo
311404 Robert Fleischer Olsztyn
311406 Grażyna Mrozińska- Hotloś Lublin
311406 Robert Fleischer Olsztyn
311409 j.w.
314101 Małgorzata Chmielniak Siedlce
314101 Tomasz Domaniewski Białystok
314102 Małgorzata Chmielniak Siedlce
314102 Tomasz Domaniewski Białystok
314103 Małgorzata Chmielniak Siedlce
314201 0 0
314204 0 0
314404 0 0
314405 Agata Roter Kalisz
314406 0 0
314407 0 0
314408 Agata Roter Kalisz
314409 Agata Roter Kalisz
314410 j.w.
314411 j.w.
314412 j.w.
314413 j.w.
314414 0 0
314415 Agata Roter Kalisz
314416 Agata Roter Kalisz
314417 Agata Roter Kalisz
323004 0 0
323007 Monika Szych Lublin
323008 Eugenia Krawczyk- Karpińska Lublin
323008 Monika Szych Lublin
323009 Małgorzata Chmielak Siedlce
323009 Marta Jankowska Lublin
323010 0 0
323011 0 0
323012 Małgorzata Chmielak Siedlce
323012 Marta Jankowska Lublin
323013 0 0
323014 Centrum podologiczne Magdalena Hafezi-Chojecka Łódź
323014 Podotrade S.C. Warszawa
325301 0 0
325401 0 0
325902 ELADAR Elżbieta Borowicz - Skoneczna Olsztyn
331401 Grażyna Mrozińska-Hotloś Lublin
331401 Magdalena Mrozkowiak Warszawa
331404 Dariusz Tomczak Wasilków
331404 Grażyna Mrozińska-Hotloś Lublin
333904 0 0
334201 0 0
343102 0 0
343103 0 0
343912 0 0
351202 Ewa Jasińska Radom
411002 0 0
413201 Dariusz Tomczak Wasilków
413201 Magdalena Mrozkowiak Warszawa
422502 Barbara Górka Radom
422502 Bogusław Mazur Strzyżów
432102 0 0
432103 Jadwiga Rudecka Radom
432104 j.w
432104 Karolina Karpińska Nałęczów
511101 0 0
511102 0 0
511301 Barbara Górka Radom
513202 Halina Maras-Pawliszyn Kluczbork
513202 Lucyna Kubicka
514208 Marta Jankowska Lublin
516301 PPHU Natalia Art. Stefaniak-Sujewicz Krzysztof Warszawa
516302 Jarosław Kammer Gdańsk
516302 PPHU Natalia Art. Warszawa
516303 Jarosław Kammer Gdańsk
516303 PPHU Natalia Art. Warszawa
516304 Jarosław Kammer Gdańsk
516304 PPHU Natalia Art. Warszawa
516407 Marta Wysocka Komańcza
521101 0 0
521102 0 0
522303 0 0
524401 Ewa Jasińska Radom
524401 Magdalena Mrozkowiak Warszawa
524402 Grażyna Mrozińska-Hotloś Lublin
524402 Magdalena Mrozkowiak Warszawa
531201 Jolanta Maj Olsztyn
531201 Robert Fleischer Olsztyn
531203 Jolanta Maj Olsztyn
531203 Robert Bladycz Kamienna Góra
531204 Jolanta Maj Olsztyn
531204 Robert Fleischer Olsztyn
532201 ELADAR Elżbieta Borowicz - Skoneczna Olsztyn
532201 Monika Budnik Wrocław
532902 0 0
541101 0 0
541312 0 0
541316 Grażyna Mrozińska-Hotloś Lublin
541903 0 0
541905 Bogusław Mazur Strzyżów
541905 Łukasz Smetana Muszyna
541906 Bogusław Mazur Strzyżów
541906 Łukasz Smetana Muszyna
612110 0 0
721203 0 0
731810 Małgorzata Przybyłek Radom
731810 Marta Jankowska Lublin
751103 0
818303 Grzegorz Śliwiński Czerwionka-Leszczyny
818303 Rafał Szałapaj Lublin
818304 Grzegorz Śliwiński Czerwionka-Leszczyny
818304 Rafał Szałapaj Lublin
818901 Grzegorz Śliwiński Czerwionka-Leszczyny
818901 Rafał Szałapaj Lublin
912202 0
Dodatkowa informacja:
1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych zawartych w Ofercie jest PBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 81-812, ul. Junaków 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000189170 (dalej także jako „Administrator”).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1. powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@pbs.pl
3. Dane osobowe zbierane są/były dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej procedury Zapytania Ofertowego, w tym zawarcia i realizacji ewentualnej umowy z Oferentem, jak również dla celów wykazania prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach Projektu. Podstawę prawną dla tego celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
4. Podanie danych osobowych dla celów wskazanych powyżej jest/było konieczne dla prawidłowości złożenia Oferty w zakresie następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, adres a-mail, telefon kontaktowy, wykształcenie, obecnie wykonywana praca, doświadczenie zawodowe oraz sytuacja zdrowotna w zakresie posiadania statusu osoby niepełnosprawnej, zaś – w przypadku wyboru Oferty jako najkorzystniejszej - także: PESEL, nazwisko panieńskie, data i miejsce urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego, obywatelstwo, adres urzędu skarbowego.
5. Podanie innych danych niż opisanych powyżej jest/było dobrowolne.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres określony w umowie na dofinansowanie Projektu, w szczególności dla celów przyszłych tj. do 31.12.2022 roku.
7. Oferentowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oferentowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Liczba wyświetleń: 1398