Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa aparatów elektrycznych trakcyjnych na napięcie 3kV

Data publikacji: 18.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-09-2018

Numer ogłoszenia

1137781

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.09.2018 roku.
Ofertę można składać:
a) pocztą elektroniczną w postaci skanu na adres: ecex@hcp.com.pl
b) przesłać pocztą/kurierem na adres:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229
c) dostarczyć osobiście na:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecex@hcp.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Jankowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506 658 558

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa aparatów elektrycznych trakcyjnych na napięcie 3kV:
1) 12 sztuk styczników elektromagnesowych 3000V, 50A, 50kW, zaciski przyłączowe M5, napięcie sterownicze 24 V, typ SO-52 lub odpowiednik
2) 5 sztuk styczników Un=3000V, Ith=120A, 170kW, podłączenie styków głównych M6, podłączenie cewki M3, typ CH1030-24ER-O2 lub odpowiednik
3) 6 sztuk styczników Un=3000V, Ith=200A, zaciski przyłączowe M3, napięcie sterownicze 24 V, typ CH 1130/02 lub odpowiednik
4) 6 sztuk bezpieczników trakcyjnych typ 100A, 3kV DC, typ Q4724309 lub odpowiednik
5) 2 podstawy bezpiecznikowe uchwyt-komplet do bezpieczników trakcyjnych 100A, 3kV z pozycji (4), typ podstawy F-HS6 SH lub odpowiednik
6) 6 sztuk bezpieczników trakcyjnych typ 50A, 3kV DC, typ Q4523507 lub odpowiednik
7) 2 podstawy bezpiecznikowe uchwyt-komplet do bezpieczników trakcyjnych 50A, 3kV z pozycji (6)
8) 6 sztuk bezpieczników trakcyjnych typ 20A, 3kV DC, typ Q4522407 lub odpowiednik
9) 2 podstawy bezpiecznikowe uchwyt-komplet do bezpieczników trakcyjnych 20A, 3kV z pozycji (8)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań-Wilda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt.: „Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych” nr POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Przedmiot zamówienia

Dostawa aparatów elektrycznych trakcyjnych na napięcie 3kV:
1) 12 sztuk styczników elektromagnesowych 3000V, 50A, 50kW, zaciski przyłączowe M5, napięcie sterownicze 24 V, typ SO-52 lub odpowiednik
2) 5 sztuk styczników Un=3000V, Ith=120A, 170kW, podłączenie styków głównych M6, podłączenie cewki M3, typ CH1030-24ER-O2 lub odpowiednik
3) 6 sztuk styczników Un=3000V, Ith=200A, zaciski przyłączowe M3, napięcie sterownicze 24 V, typ CH 1130/02 lub odpowiednik
4) 6 sztuk bezpieczników trakcyjnych typ 100A, 3kV DC, typ Q4724309 lub odpowiednik
5) 2 podstawy bezpiecznikowe uchwyt-komplet do bezpieczników trakcyjnych 100A, 3kV z pozycji (4), typ podstawy F-HS6 SH lub odpowiednik
6) 6 sztuk bezpieczników trakcyjnych typ 50A, 3kV DC, typ Q4523507 lub odpowiednik
7) 2 podstawy bezpiecznikowe uchwyt-komplet do bezpieczników trakcyjnych 50A, 3kV z pozycji (6)
8) 6 sztuk bezpieczników trakcyjnych typ 20A, 3kV DC, typ Q4522407 lub odpowiednik
9) 2 podstawy bezpiecznikowe uchwyt-komplet do bezpieczników trakcyjnych 20A, 3kV z pozycji (8)

Kod CPV

31210000-1

Nazwa kodu CPV

Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający dopuszcza oferty częściowe na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia.

W przypadku mieszanych krótkich i wydłużonych terminów dostaw dopuszczone są przedziały czasowe
Pierwsza część dostawy w terminie do 30 września 2018 r.
Druga część dostawy w terminie od 5 listopada 2018 r., nie później niż do 31 grudnia 2018 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Niniejsze zapytanie ofertowe będzie rozpatrywane pod względem najniższej ceny netto (waga kryterium – 100%).
Ogólna ocena oferty będzie wyliczana wg wzoru.

Cena najniższa
----------------------- x waga kryterium ceny
Cena oferowana

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w ogłoszeniu i z najniższą ceną.
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN lub w EURO. Cena ofertowa nie będzie podlegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

H.CEGIELSKI-ENERGOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

28 Czerwca 1956 r. 223/229

60-965 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

506 658 558

NIP

7831134221

Tytuł projektu

Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pozycja 1:Zaklad Aparatury Elektrycznej "WOLTAN Sp. z o.o. ul.Gdyńska 138, 90-536 Łódź- cena oferty 7 860,00 - 25.09.2018

Pozycje 2,3,4,5,7,9 : IMPOL ul.Krakowiaków 103, 02-255 Warszawa - cena oferty 7 560,00 EUR - 25.09.2018

Pozycje 6, 8 : brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 333