Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa mebli dla placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży

Data publikacji: 14.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-09-2018

Numer ogłoszenia

1137291

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami winna być złożona do dnia 24 września 2018r. do godziny 12.30 (decyduje data i godz. wpływu do Zamawiającego) - osobiście lub pocztą tradycyjną lub kurierem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, 38 – 300 Gorlice, pok. nr 6, lub w formie elektronicznej (scany dokumentów) przesłanej na adres: gops.gorlice@post.pl, przy czym w przypadku wyboru Wykonawcy, którego oferta wpłynęła w formie elektronicznej, Wykonawca ten zobowiązany będzie do dostarczenia oryginałów przesłanych dokumentów przed podpisaniem umowy z Zamawiającym.
Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:
OFERTA NA DOSTAWĘ MEBLI W RAMACH PROJEKTU: PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ GORLICE „FENIKS”, nr RPMP.09.02.01-12-0356/17 .

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gops.gorlice@post.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Rafa - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

183537574

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „FENIKS”, działającej na terenie gminy wiejskiej Gorlice w Województwie Małopolskim, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż mebli w 5 lokalizacjach na terenie gminy Gorlice w szkołach w: Stróżówce, Klęczanach, Kobylance, Dominikowicach i Ropicy Polskiej - szczegółowy podział dostawy zawarto w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia.
Zamówienie winno być dostarczone do 6 tygodni od dnia podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.
Płatność Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Stróżówka, Dominikowice, Kobylanka, Klęczany i Ropica Polska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie placówki wsparcia dziennego "FENIKS" działającej na terenie gminy Gorlice w niezbędne meble umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie i prowadzenie działań w placówce.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „FENIKS”, działającej na terenie gminy wiejskiej Gorlice w Województwie Małopolskim, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Podane przez Zamawiającego parametry techniczne przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować dany przedmiot o parametrach wyższych, lepszych jakościowo od wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby cały dostarczony towar był fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, pozbawiony wad. Zamawiający wymaga także, aby dostarczone meble posiadały niezbędne certyfikaty, atesty bezpieczeństwa oraz były przeznaczone do użytku przez dzieci.

Wykonawca:
a) zobowiązany jest do złożenia (zmontowania) mebli i rozmieszczenia ich w pomieszczeniach placówki, wskazanych przez pracowników Zamawiającego.
b) zobowiązany jest do posprzątania pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli oraz wykonania wszelkich innych dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
c) udzieli Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady zamówionych mebli.

Czas wymiany / naprawy wadliwego elementu przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zapytaniem, w okresie gwarancji, wynosi maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia / przesłania Wykonawcy informacji o istniejącej wadzie produktu.

Kod CPV

39100000-3

Nazwa kodu CPV

Meble

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39160000-1 Meble szkolne
39121200-8 Stoły

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie winno być dostarczone i montaż mebli wykonany do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, w dni powszednie w godz. 8.00 – 18.00. Dostawy mogą być realizowane etapami, jednak całość zamówienia winna być dostarczona w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca winien, z co najmniej dwu dniowym wyprzedzeniem poinformować wyznaczonych pracowników Zamawiającego o planowanym terminie dostawy / dostaw.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia, wg formuły "spełnia" - "nie spełnia".

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej jedno zamówienie (realizowane w ramach jednej umowy) polegające na dostawie mebli o wartości min 10 000 zł brutto.

W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, Wykonawca, winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia, do dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający uzna spełnienie powyższych warunków w przypadku wykonania kilku dostaw zamówienia podzielonego na części pod warunkiem, że ich łączna wartość brutto będzie nie mniejsza niż wskazana powyżej odpowiednio dla każdej dostawy, a dostawa była realizowana nieprzerwanie w ramach jednego zamówienia (podzielonego na części).
Doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 3 oraz na podstawie przedstawionych referencji, protokołów odbioru zamówienia lub dokumentów równoważnych potwierdzających wykonanie dostaw

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia, wg formuły "spełnia" - "nie spełnia".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia, wg formuły "spełnia" - "nie spełnia".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia, wg formuły "spełnia" - "nie spełnia".

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) realizacji dodatkowych dostaw, nie objętych zamówieniem podstawowym,
o ile stały się niezbędne i spełniają łącznie warunki:
a. zmiana Wykonawcy spowodowałaby niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
2) terminu realizacji zamówienia – w uzasadnionych sytuacjach, na pisemny wniosek Wykonawcy, zakłada się możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż o kolejne 2 tygodnie od daty dostawy wskazanej w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 2 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 3 - wykaz doświadczenia
3. Załącznik nr 4 - oświadczenie
4. Referencje / protokoły odbiorów usług wskazanych w załączniku nr 3 - doświadczenie Wykonawcy

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

C - cena ofertowa brutto: 80% (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 80 pkt.)
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 80 pkt. Punkty dla pozostałych ofert będą obliczane wg. wzoru:
Lp = (Cn/Cb) x 80 pkt.
gdzie:
Lp – liczba punktów dla danej oferty,
Cn – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
Cb – cena brutto danej oferty.

b) G - gwarancja Wykonawcy: 20% (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 20 pkt.)
Oferty zostaną ocenione pod kątem gwarancji udzielonej przez Wykonawców na dostarczone meble. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
• 12 miesięcy – 0 pkt,
• powyżej 12 do 24 miesięcy włącznie – 10 pkt,
• powyżej 24 miesięcy – 20 pkt.

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 (100%). Liczba punktów dla każdej oferty obliczana będzie jako suma punktów uzyskanych w ramach kryterium C – cena i G – gwarancja. Za najkorzystniejszą ofertę zostania uznana ta, z największą liczbą punktów.

Wykluczenia

1) Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony w wytycznych programowych;
c. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub gdy z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania. Spełnienie warunku nastąpi poprzez weryfikację treści oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 4.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA GORLICE - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres

11 Listopada 2

38-300 Gorlice

małopolskie , gorlicki

Numer telefonu

183535762

Fax

18 3535461

NIP

7382131749

Tytuł projektu

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ GORLICE "FENIKS"

Numer projektu

RPMP.09.02.01-12-0356/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 256