Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji „Recenzenta opisu informacji o zawodach”, nr zapytania 8/ID/2018

Data publikacji: 11.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-09-2018

Numer ogłoszenia

1136430

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 14.09 2018 r wprowadzono następujące zmiany w Zapytaniu ofertowym nr 8/ID/2018 z dnia 11.09.2018 r.
- zmiany nastąpiły :
1. w punkcie „Harmonogram realizacji zamówienia” niniejszego ogłoszenia:
w punkcie 1a) zwiększono listę zawodów – dodano zawód nr 323008
w punkcie 1b) zwiększono listę zawodów z grupy C2 z siedmiu do ośmiu
2. w Załączniku nr 4 Zapytanie ofertowe, zmieniono pkt V.1 (Termin wykonania Zamówienia. Warunki płatności.) podpunkty:
a) dodano zawód nr 323008
b) zwiększono listę zawodów z grupy C2 z siedmiu do ośmiu

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę na realizację usługi należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 (formularz ofertowy) i przekazać w terminie do 18.09.2018r do godziny 24:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:
• elektronicznej na adres mailowy: recenzent@pbs.pl W tytule należy wpisać: „Oferta – nazwa, kod i nr zawodu” (zgodnie z Załącznikiem nr 1). Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki i przesłana w formie skanu. (np. JPG, PDF).
lub
• osobiście na adres: PBS spółka z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot w zamkniętej kopercie dopiskiem „Oferta– nazwa, kod i nr zawodu.” (zgodnie z Załącznikiem nr 1) Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

recenzent@pbs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Kaczorowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48510036588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Recenzenta opisu informacji o zawodach” (dalej Ekspert) dla zawodów opisanych w załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Ekspertów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z Ekspertem opisu informacji o zawodach
Celem głównym projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy. Wyżej wymieniony projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Recenzenta opisu informacji o zawodach” (dalej Ekspert) dla zawodów opisanych w załączniku nr 1, w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Ekspertów.
W ramach zawartej umowy, Recenzent opisu informacji o zawodach, będzie zobowiązany do:
1) recenzowania pierwszej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie, zgodnie z przyjętą w projekcie metodyką i wzorami dokumentów (w szczególności formularzem recenzji), w tym:
• zapoznania się z modelem oraz metodologią opracowania informacji o zawodach opisanymi w publikacji „Podręcznik - Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?” http://www.infodoradca.edu.pl/produkty.php oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego;
• zapoznania się i przeanalizowania opisu pierwszej wersji informacji o danym zawodzie stanowiącym przedmiot recenzji;
• przygotowania recenzji pierwszej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie posługując się formularzem recenzji stanowiącym Aneks nr 5 do „Podręcznika. Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”;
• przesłania do Zamawiającego elektronicznej wersji opracowanego i podpisanego formularza recenzji (skan dokumentu oraz plik otwarty Word) w terminie wskazanym w p. V w Załączniku nr 4 Zapytanie ofertowe;
• informowania o postępach prac, występujących problemach, wątpliwościach i innych zagadnieniach istotnych
2) stosowania formularza recenzji (plik MS Word) przekazanego przez Zamawiającego;
3) stałego kontaktu telefonicznego oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego;
4) współpracy z pozostałymi członkami zespołu eksperckiego (w trybie stacjonarnym i na odległość), w tym z ekspertem metodologicznym grup zawodów pełniącym rolę lidera zespołu;
5) w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia, przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach umowy („utwory”), na polach eksploatacji wymienionych w Załączniku nr 4 Zapytanie ofertowe w pkt VI.5

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowy zawarte z Ekspertami będą wykonywane zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) dla Zawodów wymienionych w załączniku nr 1 (grupa A, grupa C1, grupa C2 zawody o nr: 314407, 314405, 314404, 314416, 314413, 314412, 314409, 323008) recenzowanie pierwszej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie – do 5 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego Recenzentowi pierwszej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie. Przewidywany termin wysłania przez Zamawiającego Recenzentowi pierwszej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie to X.2018 r.
b) dla Zawodów wymienionych w załączniku nr 1 z grupy C2 (za wyjątkiem ośmiu zawodów z grupy C2 wymienionych w pkt a powyżej) recenzowanie pierwszej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie – do 5 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego Recenzentowi pierwszej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie. Przewidywany termin wysłania przez Zamawiającego Recenzentowi pierwszej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie: I – III. 2019 r., przy czym Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej realizacji Zamówienia, co każdorazowo odbywać się będzie w drodze indywidualnych uzgodnień.
2. Warunki płatności przez Zamawiającego za realizację Zamówienia:
Całość - 100% wynagrodzenia płatne będzie przelewem po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru prac, w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionego rachunku/faktury wystawionego przez Oferenta.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu lub wyznaczy do realizacji Zamówienia osobę spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:
• posiada wykształcenie wyższe,
• posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana jest informacja lub w zawodzie pokrewnym, i/lub
• posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie naukowo-badawcze w dziedzinie związanej z zawodem, i/lub
• posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem

Zamawiający ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie zawarte w ofercie, z zachowaniem prawa, o którym mowa poniżej.

Zawód pokrewny, zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby niniejszego projektu, to zawód z tej samej grupy elementarnej (kod czterocyfrowy w Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy - Dz.U. 2014 poz. 1145, w której występuje dany zawód) lub zawód z innej grup elementarnej, jeśli jest to zasadne. Klasyfikacja zawodów i specjalności jest dostępna pod adresem:
a. http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html lub
b. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001145/O/D20141145.pdf

Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Oferenta o złożenie dodatkowych wyjaśnień, jak również do wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, w tym zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, referencje. W razie nieudostępnienia Zamawiającemu ww. dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Oferent może być wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 3 Zapytania Ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych będące Załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji ewaluatora opisu informacji o zawodach

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić Oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Oferentem, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do końca trwania projektu o którym mowa w IV Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie oceniona według następujących kryteriów, przy czym Zamawiający przez „osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta” rozumie Oferenta, który osobiście będzie świadczył usługi w ramach Zamówienia lub osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta:
1. C – cena brutto - max 30 pkt
C = Cmin/Cof x 30
C= liczba pkt do uzyskania w kryterium cena
Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty

2. DP – doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie lub w pracy w zawodzie pokrewnym - max 40 pkt
2.1. Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia posiadającej doświadczenie w zawodzie dla którego przygotowywana jest oferta:
a) od co najmniej 5 do 8 lat – 15 pkt
b) od powyżej 8 do 12 lat – 25 pkt
c) powyżej 12 lat – 40 pkt
2.2. Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia posiadającej doświadczenie w zawodzie pokrewnym dla którego przygotowywana jest oferta:
a) od co najmniej 5 do 8 lat – 7 pkt
b) od powyżej 8 do 12 lat – 12 pkt
c) powyżej 12 lat – 20 pkt
3. DN – doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie – max 10 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia posiada doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja:
a) od co najmniej 5 do 8 lat – 3 pkt
b) od powyżej 8 do 12 lat – 7 pkt
c) powyżej 12 lat – 10 pkt
4. W – wykształcenie kierunkowe, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie - max 5 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia posiada wykształcenie kierunkowe – 5 pkt
5. UP - udział w realizacji zamówień /projektów związanych z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanych z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy) – max 10 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia brała udział* w przynajmniej 1 zamówieniu/projekcie związanym z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanym z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy) – 10 pkt
*Za udział Zamawiający uznaje doświadczenie w:
• tworzeniu standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych lub innych form opisu informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki/profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy, podstawy programowe kształcenia w zawodach, programy kształcenia i szkolenia zawodowego, polska rama kwalifikacji, sektorowe ramy kwalifikacji i inne) i/lub
• świadczeniu usług i/lub opracowywaniu materiałów zawodoznawczych dla doradztwa i poradnictwa zawodowego.

6. S – aspekt społeczny - max 5 pkt
Za spełnienie kryterium uważa się sytuację, w której osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 5 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach pojedynczej oferty to 100 pkt.
Zamawiający wybierze 2 najkorzystniejsze oferty dla danego zawodu, które uzyskają największą liczbę punktów według zasady:
R = C+DP+DN+W+UP+S:
gdzie: R – sumaryczna liczba punktów badanej oferty

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem/Oferentami, którego/ych oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejsze/ą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.

Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni 2 oferty w ramach 1 zawodu, które otrzymały największą liczbę punktową.

W przypadku uzyskania przez 3 lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 2 oferty z najniższą ceną.

W sytuacji, gdy 3 lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, przy tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający wybierze 2 oferty ocenione według w/w Kryterium nr 2 - DP, podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Oferentami, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.

W przypadku gdy do opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako Eksperci, które są zatrudnione w tej samej instytucji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę która otrzyma wyższą liczbę punktów, o ile była najwyższa lub drugą spośród wszystkich złożonych ofert, a drugą i kolejne odrzuci.

W przypadku gdy do opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako Eksperci, które są zatrudnione w tej samej instytucji], a co najmniej 2 pierwsze takie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert zgodnie z kolejnością ich wymienienia– począwszy od kryterium nr 1 - ceny w pierwszej kolejności, kończąc na kryterium nr 6 - aspekt społeczny, a kolejne odrzuci.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty/osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegających w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zgodnie z przyjętą w projekcie metodologią w celu zachowania niezależności, tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) nie mogą być Ekspertami osoby:
1 które są zatrudnione w tej samej instytucji.
2. które są zatrudnione w tej samej instytucji co eksperci branżowi. Lista instytucji, w której zatrudnieni są eksperci branżowi opisu informacji o zawodzie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania

W przypadku złożenia przez Oferenta ofert na więcej niż 10 części Zamówienia (pkt IV.11 zapytania), Zamawiający odrzuci oferty, które zostały złożone na jedenastą i każdą kolejną cześć zamówienia wg kolejności wpływu tych ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PBS SP. Z O. O.

Adres

Junaków 2

81-812 Sopot

pomorskie , Sopot

Numer telefonu

585506070

Fax

585506670

NIP

5850205642

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano 146 z 174 Recenzentów. Pozostali Eksperci zostaną wybrani w wyniku procedury zapytania „z wolnej ręki”. Pełna lista nazw zawodów oraz miejsc pracy wybranych Recenzentów dostępna na stronie PBS https://pbs.pl/2018/09/zapytanie-ofertowe-nr-8-id-2018-2/

W wyniku omyłki po stronie Zamawiającego prostujemy „Informację o wybranym wykonawcy” w zakresie: uzupełniono brakujących oferentów wybranych dla zawodów o kodach: 229905, 229906, 331404, 511301

Kod zawodu nazwisko i Imię oferenta, Miejscowość
Kod zawodu nazwisko oferenta Imię oferenta
229201 Piłat Adelajda
229201 Wojtasińska Olga
229903 Borowska Małgorzata
229903 Małek Elżbieta
229905 Mazur Maria
229905 Poradnia Doradztwa Zawodowego i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
229906 Terapia Szkolenia Doradztwo. RIF. Robert Fleischer,
229906 Poradnia Doradztwa Zawodowego i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
243304 Sławiński Grzegorz
243304 Mrozek Jolanta
311404 Mrozińska-Hotloś Grażyna
311404 Tomczak Dariusz
311406 Rusek Damina
311406 Tomczak Dariusz
311409 Tomczak Dariusz
311409 Szałapaj Rafał
314101 Fekner Zygmunt
314101 Szymańczak Barbara
314102 Gugała- Fekner Dorota
314102 Szymańczak Barbara
314103 Kozik Rafał
314103 Fekner Zygmunt
314201 Kozik Rafał
314201 Fekner Zygmunt
314204 Budzisz Tadeusz
314204 Jastrzębska Ewa Katarzyna
314404 Wachowicz Anna
314404 Kępiński Roman
314405 Wachowicz Anna
314405 Wojna Iwona
314406 Roter Agata
314406 Szymańczak Barbara
314407 Roter Agata
314407 Wojna Iwona
314408 Maras-Pawliszyn Halina
314408 Szymańczak Barbara
314409 Maras-Pawliszyn Halina
314409 Szymańczak Barbara
314410 Kubicka Lucyna
314410 Maras-Pawliszyn Halina
314411 Szymańczak Barbara
314411 Budzisz Tadeusz
314412 Kubicka Lucyna
314412 Kowalska Małgorzata
314413 Kozik Rafał
314413 Szymańczak Barbara
314414 Maras-Pawliszyn Halina
314414 Roter Agata
314415 Kowalska Małgorzata
314415 Maras-Pawliszyn Halina
314416 Maras-Pawliszyn Halina
314416 Budzisz Tadeusz
314417 Budzisz Tadeusz
314417 Maras-Pawliszyn Halina
323004 ANDROMEDA Andrzej Bednarczyk
323004 BOTOR Terapia Naturalna Cyprian Toruński
323007 Terapia Szkolenia Doradztwo RIF Robert Fleischer
323008 Fleischer Robert
323008 Pyszkowska Izabela
323009 Toruński Cyprian
323009 Bednarczyk Andrzej
323010 Kędzierska Elżbieta Katarzyna
323010 BOTOR Terapia Naturalna Cyprian Toruński
323011 Wysocka Marta
323011 BOTOR Terapia Naturalna Cyprian Toruński
323012 Domaniewski Tomasz
323012 Kędzierska Elżbieta Katarzyna
323013 Poradnia doradztwa zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
323013 Terapia Szkolenia Doradztwo RIF Robert Fleischer
323014 Małek Elżbieta
325301 Zakład Optyczny Krzysztof Jasiński
325301 Krystyna Drelewska firma "Droptyk"
325401 Piłat Adelajda
325401 Wojtasińska Olga
325902 Reiwer-Gostomska Magdalena
325902 Szyszka Barbara
331401 Makać Wiesława Helena
331401 Wójcik Dorota
331404 Makać Wiesława Helena
331404 Hasiuk Anna
333904 Majewski Walerian
333904 Jasińska Ewa
334201 Węgrzynowicz Anna
334201 Mrozkowiak Magdalena
343102 Werbrand Adrian Werner
351202 Mrozińska-Hotloś Grażyna
351202 Szych Michał
413201 Jasinska Ewa
413201 Alexandrite Group Monika Kidyba
422502 Terapia Szkolenia Doradztwo Robert Fleischer;
422502 Invest Travel Services Monika Jakubowska
432102 Stanisławczuk Małgorzata
432102 Wysocka Małgorzata
432103 Namysłowski Przemysław
432103 Wysocka Małgorzata
511102 Wyszkowska-Wróbel Ewa
511301 Terapia Szkolenia Doradztwo. RIF. Robert Fleischer
511301 Gostomski Eugeniusz
513202 Giejbo Agata
514208 Borowska Małgorzata
514208 Sołdacka Dorota
516301 Lasocka Izabela
516302 Lasocka Izabela
516302 Spopielarnia Fenix Agata Guranowska
516303 Spopielarnia Fenix Agata Guranowska
516304 Lasocka Izabela
516304 Spopielarnia Fenix Agata Guranowska
516407 Jakubiak Agnieszka
516407 EKJ Usługi edukacyjno-szkoleniowe Ewa Katarzyna Jastrzęska
521101 Kozik Rafał
521101 Kowalski Artur
521102 Karpińska Karolina
521102 Sławiński Grzegorz
522303 Sławiński Grzegorz
522303 Kowalski Artur
524401 Szymańczak Mariusz
524401 Hasiuk anna
524402 Hasiuk Anna
524402 Alexandrite group Moika Kidyba
531201 Owsicka Anna
531201 Baczewska Narcyza
531203 Owsicka Anna
531203 Zamkowska Helena
531204 Rudzińska-Zigouras Agata
531204 Wilczyńska Marzena
532201 Małek Elżbieta
532201 Fleischer Robert
541101 Ankowski Artur
541101 Kozik Rafał
541312 Służalska Beata
541316 Jasińska Ewa
541316 Służalska Beata Monika
541903 Marek Hubert
541903 Mazur Bogusław
541906 Wodnicka Ewa
612110 Pawelec Adriana
612110 Piłat Adelajda
721203 Budzisz Tadeusz
721203 Śliwiński Grzegorz
731810 Mnich Lidia
731810 Mucha Jadwiga
751103 Kowalska Małgorzata
818303 Popis Stanislaw
818303 Kurowski Maciej
818304 Popis Stanislaw
818901 Popis Stanislaw
818901 Kurowski Maciej
912202 Budzisz Tadeusz
Liczba wyświetleń: 2484