Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja stoiska targowego (powierzchnia wraz zabudową) oraz transportu eksponatów na targi ARAB HEALTH 2019

Data publikacji: 10.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-09-2018

Numer ogłoszenia

1136033

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Organizacja stoiska targowego (powierzchnia wraz zabudową) oraz transportu eksponatów na targi ARAB HEALTH 2019

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres do korespondencji Zamawiającego. Dopuszcza się również przedstawienie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie zeskanowanych, podpisanych plików.
2. Adres do korespondencji:
Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
lub
bwielogorski@prodromus.pl
3. O zachowaniu w/w terminów decyduje data wpływu do Zamawiającego przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bwielogorski@prodromus.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Wielogórski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

885286990

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Organizacja stoiska targowego (powierzchnia wraz zabudową) oraz transportu eksponatów na targi ARAB HEALTH 2019

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku realizacją projektu pn „Rozwój działalności eksportowej Prodromus poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Przedsiębiorstwo Prodromus Sp. z o.o. działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup obsługi w zakresie organizacji wyjazdu targowego – dotyczy targów Arab Health 2019 r. w terminie 28-31.01.2019

Przedmiot zamówienia

Rezerwacja miejsca wystawowego, opłata rejestracyjna za udział w Targach, wynajem powierzchni wystawienniczej, zabudowa stoiska, obsługa techniczna stoiska, nabycie oraz instalacja panelu promocyjnego „Marka Polskiej Gospodarki”, transport i ubezpieczenie eksponatów

Kod CPV

79950000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Rezerwacja miejsca wystawowego, opłata rejestracyjna za udział w Targach

I. Wykonawca dokona rezerwacji miejsca targowego (9 m2, narożnego) oraz poniesie z tego tytułu całość opłat rejestracyjnych (zgodnie z warunkami Targów).

CPV: 79941000-2 Usługi pobierania opłat
79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
Wynajem powierzchni wystawienniczej.

II. Wykonawca poniesie całość kosztów oraz dopełni wszelkich formalności związanych z wynajmem zarezerwowanego miejsca wystawowego (na cały okres trwania Targów).

CPV: 79941000-2 Usługi pobierania opłat
79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

III. Zabudowa stoiska

1. Zabudowa stoiska obejmować będzie w szczególności:
a) design narodowy
b) ściany stoiska o wysokości min. 2.5 m,
c) panel fryzowy z nazwą Zamawiającego i numerem stoiska,
d) wykładzinę dywanową,
e) 1 gniazdko elektryczne,
f) 1 stół, 4 krzesła, lada informacyjna, 1 krzesło barowe, kosz na śmieci, punkty świetlne, 1 szafka zamykana na klucz
2. Prace nad projektem będą na bieżąco konsultowane z Zamawiającym, który ma prawo wnosić do niego stosowne poprawki. Efekt końcowy podlega akceptacji Zamawiającego.
3. Wykonawca wykona/zakupi wszystkie elementy zabudowy, który następnie dostarczy i zamontuje na miejscu wystawowym Zamawiającego. Po zakończeniu Targów, Wykonawca zdemontuje zabudowę.

CPV: 79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
79931000-9 Usługi dekoracji wnętrz
71200000-0 usługi architektoniczne i podobne
39154000-6 Sprzęt wystawowy
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
IV. Obsługa techniczna stoiska

Wykonawca zapewni pełną i kompleksową obsługę techniczną stoiska wystawowego, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia, elementów reklamowych stoiska oraz urządzeń używanych na stoisku.

CPV: 79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

V. Nabycie oraz instalacja panelu promocyjnego „Marka Polskiej Gospodarki”

1. Wykonawca nabędzie oraz zainstaluje na miejscu wystawowym panel promocyjny „Marka Polskiej Gospodarki” (Panel na planie trójkąta równoramiennego wykonany z PLEXI w kolorze mlecznym z grafiką MPG i podświetleniem LED. Panel „Marka Polskiej Gospodarki” umieszczony na stoisku wystawowym wnioskodawcy służyć będzie promowaniu polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym.
2. Sposób umiejscowienia Panelu podlega akceptacji Zamawiającego.

CPV: 79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
79931000-9 Usługi dekoracji wnętrz
39154000-6 Sprzęt wystawowy
79342200-5 - usługi w zakresie promocji

VI. Transport i ubezpieczenie eksponatów

1. Specyfikacja:
- transport do Miami Beach (waga przeliczeniowa: ok. 300 kg, wymiary palety: 120x100 cm)
- transport do Polski (waga przeliczeniowa: ok. 300 kg, wymiary palety: 120x100 cm)
2. Ubezpieczenie eksponatów (przybliżona wartość towaru: 100.000,00 zł)
Wykonawca zapewni transport eksponatów na teren targów w terminie 16.07.2018 oraz transport powrotny do Polski po zakończeniu targów.

CPV: 60000000-8 Usługi transportowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa i zabudowa stoiska 27.01.2019; obsługa techniczna 28-31.01.2019; demontaż stoiska 31.01.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają potencjał techniczny i osobowy umożliwiający należytą realizację zamówienia;
3) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należytą realizację zamówienia.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykażą, że należycie wykonali co najmniej 2 (dwie) usługi, z których każda łącznie:
1) polegała na zorganizowaniu i obsłudze zagranicznego wyjazdu przedsiębiorcy na międzynarodowe targi gospodarcze;
2) miała wartość co najmniej 50 000 zł brutto;
3) obejmowała swoim zakresem co najmniej wynajem powierzchni wystawienniczej, budowy stoiska targowego.
Spełnienie powyższego warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia (wg wzoru z Załącznik nr 3), wykazu wykonanych usług (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego). Zamawiający może zweryfikować podane przez Wykonawcę informacje również w bezpośrednim kontakcie z podmiotami, na rzecz których usługi były świadczone.

Potencjał techniczny

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają potencjał techniczny i osobowy umożliwiający należytą realizację zamówienia;
3) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należytą realizację zamówienia.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają potencjał techniczny i osobowy umożliwiający należytą realizację zamówienia;
3) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należytą realizację zamówienia.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają potencjał techniczny i osobowy umożliwiający należytą realizację zamówienia;
3) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należytą realizację zamówienia.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (w przypadku składania oferty wspólnej, wszyscy Wykonawcy mogą złożyć wspólne oświadczenie);
4) Wykaz wykonanych usług – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;
5) Oferta wraz z wszystkim załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisywania ofert. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do ofert o ile wynika z innych załączonych dokumentów
2. Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, w oprawie grzbietowej lub połączone w jedną całość inną techniką.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w języku polskim.
4. Oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią Zapytania ofertowego. Zamawiającego ma prawo do jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia braków w ofercie. Niewykonanie wezwania może skutkować odrzuceniem oferty.
Ocena oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile odpowiadają one wszystkim innym wymogom Zapytania ofertowego zostaną poddane ocenie zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) Cena netto za realizację całości zamówienia – waga: 100 %

Wg wzoru:
Cena netto oferty najtańszej x 100 = _______ pkt
Cena netto oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów przyznaną według powyższego kryterium.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy:
1) Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu.
2) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości.
3) Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Spełnienie wyżej wymienionych warunków weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
4) Oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią Zapytania ofertowego. Zamawiającego ma prawo do jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia braków w ofercie. Niewykonanie wezwania może skutkować odrzuceniem oferty.
5) Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z Zapytaniem Ofertowym, chyba że niezgodność ta ma charakter wyłącznie formalny i nie rodzi wątpliwości w zakresie merytorycznej poprawności oferty. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
6) Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRODROMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

30-698 Golkowice

małopolskie , wielicki

NIP

6832082313

Tytuł projektu

Rozwój działalności eksportowej Prodromus poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży sprzętu medycznego

Numer projektu

POIR.03.03.03-12-0058/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

World Expo International Sp. z o.o. , 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246, 18.09.2018, 69038zł netto.
Liczba wyświetleń: 165