Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 5/IND/2018

Data publikacji: 06.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-09-2018

Numer ogłoszenia

1135575

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 17.09.2018 uzupełniono treść ogłoszenia:
-W zał.1 (Formularz oferty) dodano brakujący pkt.c
-w związku z wprowadzeniem powyższego uzupełnienia wydłużono termin składania ofert do 20.09.2019 oraz przesunięto termin przesłania informacji mailowych do oferentów na 21.09.2019, a termin ewentualnych prezentacji na 22-24.09.2018

Miejsce i sposób składania ofert

ZALECENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT I TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1) Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta;
(2) Wraz z ofertą muszą być dostarczone oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3
(3) Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu dokumentów) na adres: : biuro@eduresearch.pl lub pocztą tradycyjną albo kurierem na adres: EDU Research Polska, Biuro Projektów, ul. Skarbka z Gór 51G/5, 03-287 Warszawa do dnia 17.09.2018 r. (w dn. 17.09.2018 przedłużono termin składania ofert do 20.09.2018) (decyduje data wpływu).
(4) Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę.
(5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
(6) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
(7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
(8) W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych stosowna klauzulą, iż dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty nieoznaczone będą udostępniane wszystkim zainteresowanym. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz informacje dot. nazw (firm), adresów wykonawców, którzy złożyli swoje oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w złożonych ofertach.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@eduresearch.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Parzyszek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Realizacja usługi informatycznej w ramach projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego” polegającej na opracowaniu narzędzia informatycznego oraz elektronicznego systemu monitorowania wdrażania narzędzia on-line. Przedmiot zamówienia składa się z 3 etapów, w tym:
ETAP I
Opracowanie narzędzia informatycznego do przeprowadzenia badania w ramach wyprawowego narzędzia diagnostycznego.

ETAP II
Poprawienie narzędzia w wersji wypracowanego w części I elektronicznej narzędzia informatycznego do przeprowadzenia badania w ramach wyprawowego narzędzia diagnostycznego

CZĘŚĆ III
Opracowanie elektronicznego systemu monitorowania wdrażania narzędzia on-line wraz z platformą użytkownika

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja usługi informatycznej w ramach projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego”. Polegającej na opracowaniu narzędzia informatycznego oraz elektronicznego systemu monitorowania wdrażania narzędzia on-line.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z 3 etapów, w tym:
ETAP I
Opracowanie narzędzia informatycznego do przeprowadzenia badania w ramach wyprawowego narzędzia diagnostycznego. Narzędzie diagnozy opiera się na metodologii pobierania próbek doświadczenia (ang. experience sampling method, ESM), polegającej na dokonywaniu pomiaru aktualnych uczuć, myśli i doświadczeń badanych. W badaniach prowadzonych tą metodą dokonuje się wielokrotnego pomiaru tych samych zmiennych u tych samych osób w różnym czasie, przy zachowaniu określonego cyklu pomiarowego, przy zastosowaniu urządzeń umożliwiających bezpośredni kontakt z badanymi (urządzenia mobilne). Badanie z wykorzystaniem opracowywanego narzędzia diagnozy zostało zaplanowane na 14 kolejnych (następujących po sobie) dni / w podziale na 4 sesje w dni powszednie oraz 3 sesje w weekendy/święta) wg następującego schematu:

 Dzień 1: pomiary kwestionariuszowe obejmujące zmienne o bardziej stałym charakterze – takie, których poziom nie powinien ulegać zmianie z dnia na dzień.

 Dni 2–13: pomiary za pomocą opracowywanego narzędzia diagnozy – aplikacji mobilnej, obejmujące zmienne, których poziom, z założenia, może ulegać zmianie z dnia na dzień.

 Dzień 14: pomiary kwestionariuszowe obejmujące zmienne o bardziej stałym charakterze – takie, których poziom nie powinien ulegać zmianie z dnia na dzień.

Dobór próby badawczej osób korzystających z wypracowanej aplikacji będącej przedmiotem zamówienia: Liczebność próby n=500.

Szczegółowe wymagania odnośnie opracowywanego przez Wykonawcę narzędzie informatycznego w ZAŁ. Zapytanie ofertowe:

ETAP II
Poprawienie narzędzia w wersji wypracowanego w części I elektronicznej narzędzia informatycznego do przeprowadzenia badania w ramach wyprawowego narzędzia diagnostycznego
Rekomendacje w zakresie poprawienie wypracowanego narzędzia wynikać będą z opracowanego raportu po przeprowadzeniu badań opisanych w części 1.
Zakres prac nie powinien przekroczyć 25% nakładów pracy związanych z wytworzonym wg opisu z części I narzędziem informatycznym.

Szczegółowe wymagania odnośnie ETAPU II w ZAŁ. Zapytanie ofertowe:

CZĘŚĆ III
Opracowanie elektronicznego systemu monitorowania wdrażania narzędzia on-line wraz z platformą użytkownika

Szczegółowe wymagania odnośnie opracowywanego przez Wykonawcę elektronicznego systemu monitorowania wdrażania narzędzia on-line w ZAŁ. Zapytanie ofertowe:

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja usługi będzie odbywać się w 3 etapach:
Etap 1 - od podpisania umowy do 15.10.2018
Etap 2 - 1.04.2019-30.06.2019
Etap 3 - 1.10.2019-31.12.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, w tym:
a. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji usług informatycznych (należy wykazać minimum jedną usługę w zakresie tworzenie aplikacji mobilnej oraz jedną usługę w zakresie projektowania i budowy struktur danych dla aplikacji)

Spełnienie warunków uczestnictwa jest weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert podczas dwóch etapów:
Etap 1 – Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 – Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów:

1. Cena brutto realizacji zamówienia - waga 40%
Porównanie złożonych ofert nastąpi wg poniższego wzoru:
Pc – ocena oferty za kryterium cenowe
Pc =(najniższa oferowana cena/cena badanej oferty) x 40 punktów
Wykonawca może uzyskać w kryterium 1 maksymalnie 40 punktów.

2. Doświadczenie w realizacji usług informatycznych - waga 20%
a. posiada min. jedną zrealizowaną usługę o wartości minimum 45 000 zł w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych - 10 punktów
b. posiada min. 5-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i budowy struktur danych dla aplikacji – 10 punktów
Wykonawca może uzyskać w kryterium 2 maksymalnie 20 punktów.

3. Sposób realizacji usługi - waga 40%
Możliwość zaprezentowania propozycji podejścia do realizacji zadania otrzymają wszyscy oferenci, którzy wyrażą taką gotowość w formularzu ofertowym. Prezentacja podejścia dokonana zostanie indywidualnie przed komisją powołaną przez zamawiającego. Ewentualne prezentacje odbędą się w terminie 19-20 września 2018 (w dn. 17.09.2018 przesunięto termin ewentualnych prezentacji na 22-24.09.2018) w Warszawie. O dokładnym czasie i miejscu prezentacji oferenci zostaną poinformowani mailowo w dniu 18.09.2018 (w dn. 17.09.2018 przesunięto termin przesłania informacji mailowych na 21.09.2018) W przypadku, jeśli liczba oferentów przekroczy 10 podmiotów, Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu przeznaczonego na prezentacje. Planowany czas prezentacji nie może przekroczyć 40 minut. Oferent podczas przedstawiania propozycji podejścia do realizacji usługi może posługiwać się przygotowaną prezentacją multimedialną w formacie PowerPoint (lub porównywalnym) oraz winien przedstawić wizualizację propozycji wykonania poszczególnych elementów usługi informatycznej.

Po odbyciu wszystkich prezentacji komisja przydzieli oferentom, którzy wzięli udział w prezentacji, punktacje stanowiącą średnią arytmetyczną ocen członków komisji przy wykorzystaniu następujących kryteriów szczegółowych:
-Propozycje interfejsu aplikacji mobilnej oraz panelu administracyjnego oraz / 0-10 punktów
-Propozycji projektu ERD schematu bazy danych aplikacji mobilnej oraz panelu administracyjnego / 0-10 punktów
-Propozycje reguł bezpieczeństwa systemowego wszystkich narzędzi informatycznych / 0-10 punktów
-Propozycje architektury wszystkich narzędzi informatycznych / 0-10 punktów
Oferenci, którzy nie zadeklarują możliwości/chęci prezentacji podejścia do realizacji zadania lub nie stawią się na prezentacje w wyznaczonym miejscu i terminie uzyskają w tej części oceny 0 punktów.

Wykonawca może uzyskać w kryterium 3 maksymalnie 40 punktów.


W przypadku wątpliwości oraz niejasności utrudniających jednoznaczną ocenę koncepcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia przedstawicieli potencjalnych Wykonawców do prezentacji sposobu realizacji usługi. Prezentacja koncepcji trwać będzie do 60 minut zegarowych, przy czym Wykonawcy będą mogli posługiwać się materiałami audiowizualnymi wspierającymi prezentacje. Prezentacja odbędzie się w Warszawie, w terminie oraz miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż 7 dni od terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega, że do prezentacji koncepcji zaproszonych zostanie min. 2 oraz maksymalnie 4 potencjalnych Wykonawców, którzy przygotują najwyżej ocenione koncepcje realizacji usługi. W prezentacji uczestniczyć będzie min. 1 i maks. 2 osoby z zespołu oferenta. Wykonawcy, którzy nie dostarczyli koncepcji realizacji badania wraz z ofertą nie będą zaproszeni na ewentualną prezentację koncepcji, uzyskując w tej części oceny 0 punktów.

W trakcie prezentacji potencjalni Wykonawcy przedstawią bezpośrednio koncepcje realizacji usługi zgodnie z opisanymi wyżej punktami (1–3) oraz będą mogli doprecyzować planowany sposób realizacji usługi, w tym odpowiedzieć na pytania i wątpliwości Zamawiającego. Na podstawie przeprowadzonej prezentacji Zamawiający przyzna ostateczne wartości punktowe dla poszczególnych części oceny, które będą mogły odbiegać (w górę lub w dół) od ocen przyznanych początkowo. Wykonawcy (oferenci), który nie wezmą udziału w prezentacji uzyskają wartości punktowe zgodnie z punktacja przydzieloną złożonej wersji oferty, przy czym także ocena złożonej oferty może zostać skorygowana po bezpośredniej prezentacji potencjalnych wykonawców.

Wykluczenia

ODRZUCENIE OFERT
Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Wykonawcy z niniejszego postępowania w przypadku:
(1) Niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;
(2) Niezgodności oferty z treścią niniejszego zapytania;
(3) Złożenia oferty niekompletnej, tj. niezawierającej formularza oferty i załączników nr 2 i 3;
(4) Przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych;
(5) Złożenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę tzn., jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EDU RESEARCH SP. Z O.O.

Adres

Ogrodowa 31/35

00-893 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224278652

Fax

224275391

NIP

8792668751

Tytuł projektu

Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-W181/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

YMP Mateusz Popławski
Ul. Rossiniego 1/33
03-129 Warszawa
Oferta otrzymała 60pkt
Liczba wyświetleń: 358