Strona główna
Logo unii europejskiej

DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DO BUDYNKU DUŻEJ ARENY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO

Data publikacji: 24.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-10-2018

Numer ogłoszenia

1133174

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

19.09.2018r. Dodano pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego.
24.09.2018r. Dodano pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego.
24.09.2018r. Zmiana zapytania ofertowego: zmiana terminu składania ofert z 25.08.2018 na 02.10.2018
25.09.2018r. Dodano pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego.
28.09.2018 r. Dodano pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa – Recepcja, w godzinach 8:00-15:00
Oferta powinna być oznakowana następująco:
ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DO BUDYNKU DUŻEJ ARENY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO ”
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 25.09.2018r. do godziny 12:00.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
Oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
W przypadku wysłania oferty za pomocą poczty/ kuriera liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Pietrzyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608-658-946

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego do budynku Dużej Areny znajdującej się na działce nr 3, obręb 0008 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 4 i 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

ZAŁĄCZNIKI do opisu przedmiotu zamówienia dostępne są pod adresem:
https://drive.google.com/drive/folders/1-llr9A3cBdIUsbk17zJ7lkl51-Kaw7Ck?usp=sharing

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Julinek, gm. Leszno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa sprzętu multimedialnego do budynku Dużej Areny znajdującej się na działce nr 3, obręb 0008 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 4 i 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

ZAŁĄCZNIK do opisu przedmiotu zamówienia dostępne są pod adresem:
https://drive.google.com/drive/folders/1-llr9A3cBdIUsbk17zJ7lkl51-Kaw7Ck?usp=sharing

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego do budynku Dużej Areny znajdującej się na działce nr 3, obręb 0008 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 4 i 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

ZAŁĄCZNIKI do opisu przedmiotu zamówienia dostępne są pod adresem:
https://drive.google.com/drive/folders/1-llr9A3cBdIUsbk17zJ7lkl51-Kaw7Ck?usp=sharing

Kod CPV

32322000-6

Nazwa kodu CPV

Urządzenia multimedialne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

33195100-4 Monitory
80511000-9 Usługi szkolenia personelu

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać do dnia 10.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek:
- jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zamówienie polegające na dostawie i montażu sprzętu multimedialnego, o wartości brutto min: 200 000,00 zł.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych dostaw (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
Przepis dotyczący możliwości złożenia innych dokumentów (np. oświadczeń własnych Wykonawcy) ma charakter wyjątkowy i powinien być interpretowany ściśle, co przeczy praktyce dowolnego zastępowania dowodów oświadczeniami Wykonawcy. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnego oświadczenia, Wykonawca jest również zobowiązany do złożenia wyjaśnień w zakresie przyczyn o obiektywnym charakterze uzasadniających złożenie w ofercie oświadczenia Wykonawcy o należytym wykonaniu zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym oraz istotnymi postanowieniami umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego;
2) formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego;
3) wykaz wykonanych dostaw wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane należycie, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego;
4) formularz cenowy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Zapytania ofertowego;
5) katalogi/ foldery/ opisy oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (opis przedmiotu zamówienia); - w języku polskim
6) dokumenty, o których mowa w pkt 11 i 12;
7) dokumenty, o których mowa w części 3, 4, 5 i 8 Zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje takich zamówień.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert, na podstawie których Komisja będzie dokonywała wyboru najkorzystniejszej oferty, będą:
a) Cena – waga 70%:
Sposób oceny wg wzoru: Najniższa cena/cena badanej oferty x 100 pkt. x % ranga kryterium.
Ocena kryterium „cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego i po podstawieniu do powyższego wzoru.
b) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia w miesiącach – waga 30%:
Sposób oceny wg wzoru: okres gwarancji badanej oferty/okres najdłuższej zaoferowanej gwarancji x 100 pkt. x % ranga kryterium.
Ocena kryterium „okres gwarancji” odbędzie się na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji w formularzu ofertowym – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i po podstawieniu do powyższego wzoru.
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące – maksymalny 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy, do wzoru zostanie podstawiony okres gwarancji = 60 m-cy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i który będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu i jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert – uzyska po zsumowaniu punktów w obu ww. kryteriach największą liczbę punktów spośród złożonych ofert.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie.
W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, składa oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie.
W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, składa oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW FIRM DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE ROZRYWKI, KOMUNIKACJI I KULTURY

Adres

Senatorska 13/15/1

00-075 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228296811

Fax

0

NIP

5252198398

Tytuł projektu

Rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów kultury (w tym sztuki cyrkowej) poprzez poprawę dostępności do zespołu budynków Dużej Areny w Julinku na cele związane z kulturą

Numer projektu

RPMA.05.03.00-14-5961/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PRO DIGITAL Sp. z o.o. sp. k., ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław.
Oferta wpłynęła w dniu: 01.10.2018r. Wartość oferty: 232 528,00zł netto, 286 009,44 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 644