Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa mebli i elementów wyposażenia dla placówki wsparcia dzieci i młodzieży

Data publikacji: 07.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-08-2018

Numer ogłoszenia

1129927

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami winna być złożona do dnia 16 sierpnia 2018r. do godziny 12.30 (decyduje data i godz. wpływu do Zamawiającego) - osobiście lub pocztą tradycyjną lub kurierem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, 38 – 300 Gorlice, pok. nr 6, lub w formie elektronicznej (scany dokumentów) przesłanej na adres: gops.gorlice@post.pl, przy czym w przypadku wyboru Wykonawcy, którego oferta wpłynęła w formie elektronicznej, Wykonawca ten zobowiązany będzie do dostarczenia oryginałów przesłanych dokumentów przed podpisaniem umowy z Zamawiającym.

Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:
OFERTA NA ZAKUP I DOSTAWĘ MEBLI I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU: PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ GORLICE „FENIKS”, nr RPMP.09.02.01-12-0356/17 .

Poza oznaczeniami podanymi powyżej na kopercie / opakowaniu / z ofertą należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gops.gorlice@post.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Urszula Poznańska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

18 353 75 74

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli i elementów wyposażenia dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „FENIKS”, działającej na terenie gminy wiejskiej Gorlice w Województwie Małopolskim, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Zamówienie winno być zrealizowane łącznie w 5 miejscach na terenie gminy wiejskiej Gorlice (powiat gorlicki, Województwo Małopolskie), tj. w siedzibie placówki w szkole w Stróżówce, a także w każdej z czterech filii – tj. w szkołach w: Dominikowicach, Ropicy Polskiej, Klęczanach oraz Kobylance.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady zamówionych mebli i elementów wyposażenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Stróżówka, Dominikowice, Kobylanka, Klęczany i Ropica Polska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem mebli i elementów wyposażenia, które będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli i elementów wyposażenia dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „FENIKS”, działającej na terenie gminy wiejskiej Gorlice w Województwie Małopolskim, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Podane przez Zamawiającego parametry techniczne przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować dany przedmiot o parametrach wyższych, lepszych od wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby cały dostarczony towar był fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, pozbawiony wad. Zamawiający wymaga także, aby dostarczone meble i wyposażenie posiadały niezbędne certyfikaty, atesty bezpieczeństwa oraz były przeznaczone do użytku przez dzieci.

5) Wykonawca:
a) zobowiązany jest do złożenia (zmontowania) mebli i rozmieszczenia ich w pomieszczeniach placówki, wskazanych przez pracowników Zamawiającego.
b) zobowiązany jest do posprzątania pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli oraz wykonania wszelkich innych dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
c) udzieli Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady zamówionych mebli i elementów wyposażenia.
6) Czas wymiany / naprawy wadliwego elementu przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zapytaniem, w okresie gwarancji, wynosi maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia / przesłania Wykonawcy informacji o istniejącej wadzie produktu.

Kod CPV

39100000-3

Nazwa kodu CPV

Meble

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39160000-1 Meble szkolne
39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39121100-7 Biurka
39143310-2 Stoliki
39121200-8 Stoły

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie winno być zrealizowane w okresie do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.
Umowa na realizację dostawy będzie podpisania bez zbędnej zwłoki, po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. Weryfikacja na podstawie złożonego oświadczenia wg formuły spełnia - nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej jedno zamówienie (realizowane w ramach jednej umowy) polegające na dostawie mebli o wartości min 10 000 zł brutto.

W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, Wykonawca, winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia, do dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający uzna spełnienie powyższych warunków w przypadku wykonania kilku dostaw zamówienia podzielonego na części pod warunkiem, że ich łączna wartość brutto będzie nie mniejsza niż wskazana powyżej odpowiednio dla każdej dostawy, a dostawa była realizowana nieprzerwanie w ramach jednego zamówienia (podzielonego na części).
Doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 3 oraz na podstawie przedstawionych referencji, protokołów odbioru zamówienia lub dokumentów równoważnych potwierdzających wykonanie dostaw.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. Weryfikacja na podstawie złożonego oświadczenia wg formuły spełnia - nie spełnia..

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. Weryfikacja na podstawie złożonego oświadczenia wg formuły spełnia - nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. Weryfikacja na podstawie złożonego oświadczenia wg formuły spełnia - nie spełnia.

Dodatkowe warunki

Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczony przedmiot zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) realizacji dodatkowych dostaw, nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i spełniają łącznie warunki:
a. zmiana Wykonawcy spowodowałaby niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
2) terminu realizacji zamówienia – w uzasadnionych sytuacjach, na pisemny wniosek Wykonawcy, zakłada się możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż o kolejne 2 tygodnie od daty dostawy wskazanej w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. oferta Wykonawcy
2. Wykaz doświadczenia Wykonawcy
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy - jeśli dotyczy

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) C - cena ofertowa brutto: 80% (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 80 pkt.)
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 80 pkt. Punkty dla pozostałych ofert będą obliczane wg. wzoru:
Lp = (Cn/Cb) x 80 pkt.
gdzie:
Lp – liczba punktów dla danej oferty,
Cn – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
Cb – cena brutto danej oferty.

b) G - gwarancja Wykonawcy: 20% (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 20 pkt.)
Oferty zostaną ocenione pod kątem gwarancji udzielonej przez Wykonawców na dostarczone meble. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
• 12 miesięcy – 0 pkt,
• powyżej 12 do 24 miesięcy włącznie – 10 pkt,
• powyżej 24 miesięcy – 20 pkt.

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 (100%). Liczba punktów dla każdej oferty obliczana będzie jako suma punktów uzyskanych w ramach kryterium C – cena i G – gwarancja. Za najkorzystniejszą ofertę zostania uznana ta, z największą liczbą punktów.

W przypadku równej ceny złożonej przez Wykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcami w celu wyłonienia najlepszej oferty.

Wykluczenia

1) Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony w wytycznych programowych;
c. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub gdy z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania. Spełnienie warunku nastąpi poprzez weryfikację treści oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 4.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA GORLICE - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres

11 Listopada 2

38-300 Gorlice

małopolskie , gorlicki

Numer telefonu

183535762

Fax

18 3535461

NIP

7382131749

Tytuł projektu

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ GORLICE "FENIKS"

Numer projektu

RPMP.09.02.01-12-0356/17-00

Inne źródła finansowania

brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne "AKMA"
Zbigniew Podstawski
ul. Długa 43
33 - 132 Niedomice

Data wpływu oferty: 16 - 08 - 2018r.
Cena: 37.945,50 zł.
Liczba wyświetleń: 227