Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe numer 4/IIS/2018 dotyczące naboru ekspertów merytorycznych świadczących wsparcie w zakresie procesu upowszechniania mikro-innowacji w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”, realizowanego w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Data publikacji: 03.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-08-2018

Numer ogłoszenia

1129258

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Podpisaną ofertę wraz z ww. załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście lub listem poleconym/kurierem lub mailowo do dnia 13.08.2018 r. do godziny 09.00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (nie np. data nadania, data stempla pocztowego).
Miejsce składanie ofert:
Siedziba Zamawiającego:
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
ul. Sienkiewicza 55
90-009 Łódź

W przypadku oferty składanej mailowo Oferent powinien wysłać ofertę w załączniku do wiadomości mailowej, w postaci scanu zawierającego jego czytelny podpis.. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
Adres mailowy, na który można przesyłać oferty: innowacje@newtechlodz.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innowacje@newtechlodz.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Ciszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

690684020

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia merytorycznego w liczbie maksymalnie 320 godzin zegarowych w zakresie procesu upowszechniania maksymalnie 60 mikro-innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych, opracowanych i przetestowanych przez innowatorów społecznych w ramach projektu pn. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” o numerze POWR.04.01.00-00-I085/15 dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie ekspertów merytorycznych świadczących wsparcie w zakresie procesu upowszechniania mikro-innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób w ramach projektu pt. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia merytorycznego w liczbie maksymalnie 320 godzin zegarowych w zakresie procesu upowszechniania maksymalnie 60 mikro-innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych, opracowanych i przetestowanych przez innowatorów społecznych w ramach projektu pn. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” o numerze POWR.04.01.00-00-I085/15 dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji - w załączniku OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

Kod CPV

79342200-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie promocji

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV zamówienia
79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
79342000-3 – Usługi marketingowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2019. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zostanie określony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność, która pozwoli na płynną realizację usługi zgodnie z ww. harmonogramem.
Więcej informacji - w załączniku OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Zapytanie_ofertowe 4-IIS-2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis w dokumencie OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Zapytanie_ofertowe 4-IIS-2018

Wiedza i doświadczenie

Opis w dokumencie OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Zapytanie_ofertowe 4-IIS-2018

Potencjał techniczny

Opis w dokumencie OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Zapytanie_ofertowe 4-IIS-2018

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis w dokumencie OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Zapytanie_ofertowe 4-IIS-2018

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis w dokumencie OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Zapytanie_ofertowe 4-IIS-2018

Dodatkowe warunki

Opis w dokumencie OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Zapytanie_ofertowe 4-IIS-2018

Warunki zmiany umowy

Opis w dokumencie OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Zapytanie_ofertowe 4-IIS-2018

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Opis w dokumencie OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Zapytanie_ofertowe 4-IIS-2018

Zamówienia uzupełniające

Opis w dokumencie OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Zapytanie_ofertowe 4-IIS-2018

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Nr kryterium Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
K1 - Cena brutto* - 60 % - 60 pkt
K2 - Doświadczenie - 40 % - 40 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów według poniższego wzoru: K = K1 + K2.
Minimalna liczba punktów, którą musi zdobyć Wykonawca, aby zostało mu powierzona realizacja przedmiotu zamówienia wynosi 60 punktów.

Szczegóły dotyczące Kryteriów oceny i opis sposobu przyznawania punktacji w Załączniku pn. OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Zapytanie_ofertowe 4-IIS-2018 w sekcjach:
- Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
- Opis sposobu obliczenia ceny
- Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Wykluczenia

Opis w dokumencie OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Zapytanie_ofertowe 4-IIS-2018

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII

Adres

Henryka Sienkiewicza 55

90-009 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

+48605415070

Fax

426311114

NIP

7251886513

Tytuł projektu

Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-I085/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Teresa Szot Gabryś (osoba fizyczna), data wpłynięcia 11.08.2018 r.
2. Rafał Michalski (osoba fizyczna), data wpłynięcia 13.08.2018 r.
3. Justyna Bogołębska (osoba fizyczna), data wpłynięcia 13.08.2018 r.
4. Aleksandra Różańska (osoba fizyczna), data wpłynięcia 13.08.2018 r.

Informacje dotyczące cen zostały zawarte w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia.
Liczba wyświetleń: 326