Strona główna
Logo unii europejskiej

„Budowa zakładu produkcyjnego – wzniesienie budynku hali produkcyjno – magazynowej”

Data publikacji: 27.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-08-2018

Numer ogłoszenia

1128048

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.08.2018r. do godziny 12:00

1) w formie pisemnej na adres: Al. Wincentego Witosa 38, 20-315 Lublin
pocztą, kurierem lub osobiście.
Decyduje data wpływu - oferty wysyłane pocztą lub kurierem bez względu na operatora powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia i godziny wskazanej powyżej.
(za datę złożenia oferty uznaje się wówczas datę potwierdzonego odbioru listu/przesyłki w terminie wyznaczonym na składanie ofert – oferty wysłane w terminie ale bez potwierdzonego w tym terminie odbioru listu/przesyłki nie będą rozpatrywane)
Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego,
Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem: „Oferta na wykonanie zadania pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego – wzniesienie budynku hali produkcyjno – magazynowej”, Nr postępowania 1/2018 - nie otwierać przed upływem terminu składania ofert.

LUB
2) poprzez wiadomość e-mail, na adres: biuro@margomed.com – w postaci dołączonych do wiadomości załączników zawierających skany dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami zapytania.

UWAGA!
W przypadku składania oferty drogą e-mail z jednoczesnym wnoszeniem wadium w formie innej niż pieniądz, należy dostarczyć dokument wadium w formie oryginału na adres: Al. Wincentego Witosa 38, 20-315 Lublin, zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu w części V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAPYTANIU) OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA, DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem w formie skanu załączyć jako integralną część oferty e-mail.
OFERTY Z NIEPRAWIDŁOWO DOSTARCZONYM DOKUMENTEM WADIUM LUB DOSTARCZONYM PO UPŁYWIE TERMINU SKŁADANIA OFERT zostaną odrzucone, jako niezabezpieczone wadium zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu w części V.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@margomed.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marian Tymczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 363 825

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego – wzniesienie budynku hali produkcyjno – magazynowej” - zgodnie z dokumentacją techniczną tj. dokumentacją projektową wskazaną w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa zakładu produkcyjnego – wzniesienie budynku hali produkcyjno – magazynowej, realizowana w ramach projektu: „Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych celem wprowadzenia na rynek znacząco ulepszonych wyrobów medycznych”, ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego – wzniesienie budynku hali produkcyjno – magazynowej” - zgodnie z dokumentacją techniczną tj. dokumentacją projektową wskazaną w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności :
budowę hali produkcyjno- magazynowej z zapleczem socjalnym i instalacjami wewnętrznymi o całkowitej powierzchni użytkowej 10.732 m2, w tym:
- hali produkcyjno-magazynowej przeznaczonej na wtryskownię
- hali przeznaczonej na całkowicie automatyczny montaż przyrządów do infuzji dożylnej
- hali przeznaczonej na magazyn kształtek
- hali przeznaczonej na magazyn surowców i wyrobów gotowych

wraz z instalacjami wewnętrznymi:
• instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa
• instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
• instalacja grzewcza wraz z instalacją technologiczną źródła ciepła
• instalacja wewnętrznych instalacji elektrycznych
• instalacja telekomunikacyjna

Szczegółowy zakres prac i wymagania Zamawiającego określa załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający dysponuje na ww. roboty prawomocnym pozwoleniem na budowę:
Decyzja nr 79/18 z dn. 29.01.2018 r., sygnatura AB-BW.6740.1.6.2018, wydana przez Prezydenta Miasta Lublin, prawomocne od dnia 30.01.2018 r.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 30.09.2019 r.
Wymagane przejęcie terenu budowy przez wykonawcę i rozpoczęcie prac – w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, należycie i zgodnie z prawem budowlanym (zakończył), co najmniej 4 roboty budowlane, z których każda obejmowała swym zakresem wykonanie budynku, klasyfikowanym zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (załącznik do ustawy) do kategorii obiektu XVIII – budynki przemysłowe,
w tym co najmniej 3 z tych robót obejmowały wykonanie budynku o kubaturze co najmniej 50 000,00 m3.

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, kategorii, kubatury, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ( oświadczenie w formie oryginału) oraz
b) dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. dokumentów (wykazu robót i dowodów) lub złożą dokumenty nieważne lub niepotwierdzające spełniania warunku, zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych)
W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą:
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. dokumentu lub złożą dokument nieważny lub niepotwierdzający spełniania warunku, zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają dodatkowy warunek – wniosą wadium zgodnie z poniższym (wymagania dotyczące wadium):
1) Wykonawca przystępujący do postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert.

2) Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 85 1240 2496 1111 0000 3459 2516 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu pn.: „„Budowa zakładu produkcyjnego – wzniesienie budynku hali produkcyjno – magazynowej” Nr postępowania: 1/2018. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

4) W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć wraz z ofertą dokument w formie oryginału (może być w oddzielnej kopercie) a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty.
5) Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

6) Warunki zwrotu i zatrzymania wadium:
a) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. d;
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu umowy w sprawie zamówienia;
c) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
d) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub do zawarcia umowy nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

7) Oferta Wykonawcy, niezabezpieczona akceptowaną formą wadium lub niezabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą lub zawierająca dokument wadium o treści niezgodnej z pkt 5) lub o treści niegwarantującej zatrzymania wadium w okolicznościach wskazanych w pkt. 6), zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Warunki zmiany umowy

Zakres zmian postanowień zawartej umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) Wykaz robót wraz z dowodami -wzór - załącznik nr 3 do zapytania – wypełniony przez Wykonawcę
2) Dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór – załącznik nr 4a do zapytania – wypełnione przez Wykonawcę
4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym - wzór – załącznik nr 4b do zapytania – wypełnione przez Wykonawcę
5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokonana oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższym:
Kryteria oceny ofert:
1) Cena ofertowa brutto* – waga 100%,
*ocenie będzie podlegała cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty

Szczegółowy opis kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji - patrz załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykluczenia

1.
Wykluczenia
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4a do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

2.
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy pozostają z Zamawiającym - MARGOL STANISŁAW MARGOMED PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE w relacji powiązania osobowego lub kapitałowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4b do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE MARGOMED STANISŁAW MARGOL

Adres

al. Wincentego Witosa 38

20-315 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

+48 81 7439633

Fax

+48 81 7439744

NIP

7120000093

Tytuł projektu

„Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych celem wprowadzenia na rynek znacząco ulepszonych wyrobów medycznych”

Numer projektu

POIR.03.02.01-06-0001/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

JS Budownictwo Sp. z o.o.
NIP: 712-30-90-688
oferta z 30.08.2018
Liczba wyświetleń: 927