Strona główna
Logo unii europejskiej

3/2018/SezAM Opracowanie programów studiów pod kątem rynku pracy - 4

Data publikacji: 20.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-07-2018

Numer ogłoszenia

1126737

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

5. Ofertę należy złożyć (na załączonym druku) do dnia 30.07.2018 r., do godz. 10:00, w formie pisemnej na adres Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, ul. Morska 81 – 87, 81 – 225 Gdynia
z dopiskiem Biuro Dziekana WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO (NIE OTWIERAĆ PRZED 30.07.2018 GODZ.10.00) lub mailem w postaci spakowanego pliku (zip, rar) na adres:k.detka@we.am.gdynia.pl z podaniem w tytule informacji o przesyłaniu oferty
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2018/SezAM -4. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: k.detka@we.am.gdynia.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.detka@we.am.gdynia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kalina Detka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 55 86 467

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programów studiów pod kątem rynku pracy wypracowanych w drodze współpracy i konsultacji z Wykonawcami (Pracodawca firm z branży informatycznej i pochodnych) z podziałem na zadania w zakresie tworzonego nowego kierunku „INFORMATYKA”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy, który opracuje programy studiów pod kątem rynku pracy w zakresie tworzonego nowego kierunku „INFORMATYKA”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programów studiów pod kątem rynku pracy wypracowanych w drodze współpracy i konsultacji z Wykonawcami (Pracodawca firm z branży informatycznej i pochodnych) z podziałem na zadania w zakresie tworzonego międzywydziałowego kierunku „INFORMATYKA”.

Kod CPV : 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe


a) Zadanie dotyczy wspólnego opracowania programu studiów pod kątem rynku pracy-opracowanie zbiorcze, przeznaczone do publikacji na Wydziale Elektrycznym
w zakresie nowego kierunku studiów INFORMATYKA;
b) Usługa obejmuje konsultacje merytoryczne pracodawców z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) w zakresie opracowania programu studiów -opracowanie zbiorcze, przeznaczone do publikacji
w zakresie tworzonego Nowego Kierunku INFORMATYKA w zakresie Aplikacji Internetu Rzeczy w wymiarze 10 h ;
c) Przygotowane w ramach konsultacji materiały będą dostarczone do biura projektu drogą elektroniczną na adres k.detka@we.am.gdynia.pl;
d) Miejsce konsultacji: Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny;
e) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.08.2018 r.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do 10.08.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą kompetentną w zakresie realizacji usługi na poziomie wymaganym przez Zamawiającego. Wykonawca powinien mieć potwierdzone 10 letnie doświadczenie w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych oraz prowadzenia projektów uwzględniających zastosowanie IT w rozwiązaniach związanych z rynkiem i branżą morską.

Osoba delegowana przez Wykonawcę do wykonywania zamówienia winna posiadać co najmniej:
- 5 letnie doświadczenie w realizacji prac rozwojowych i projektów z zakresu informatyki i wdrożeń rozwiązań IT ora zajmować stanowisko kierownika zakładu/ działu, specjalisty (w szczególności znać zagadnienia związane z Internetem rzeczy, budową i wdrażaniem aplikacji mobilnych i internetowych) stanowiących przedmiot zamówienia,
- mieć doświadczenie w zakresie prowadzenia lub udziału w projektach w zakresie wdrożeń IT w okrętownictwie lub dla potrzeb firm logistycznych,
- znać zagadnienia związane z rynkiem pracy i potrzebami tego rynku w zakresie kompetencji związanych z IT,
Wykonawca winien załączyć do oferty szczegółowe informacje na temat własnych doświadczeń (z podaniem realizowanych i zrealizowanych projektów, wdrożeń. zakresu świadczonych usług) oraz na temat osoby delegowanej do wykonania zamówienia, tj.
z podaniem imienia i nazwiska, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.
Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamówienia jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających wymagania min. Ogłoszenia o zamówieniu. W szczególności konieczność zmiany kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków.
Wykonawca Zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia, w każdej części, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień umowy o dofinansowanie projektu pn. „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejetności” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu i z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
f) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

3. Oferta powinna zawierać:

a) przedmiot zamówienia;
b) cenę brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia w PLN (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy, w tym również umowy cywilnoprawnej);
c) czytelny podpis;
d) potwierdzenie minimum 5 letniego doświadczenia zawodowego Wnioskodawcy w ostatnich 5 latach wskazując znajomość aktualnych potrzeb rynku.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w ramach niniejszego postępowania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

7. Kryteria oceny ofert
a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:
b) Cena – 70 % (70 pkt)
c) Doświadczenie osoby uczestniczącej w Zamówieniu z ramienia Wykonawcy – 30% (30 pkt)
• 5 letnie doświadczenie – 10 pkt
• 6 -10 letnie doświadczenie – 20 pkt
• ponad 10 letnie doświadczenie – 30 pkt

UWAGA: W przypadku nie wskazania w FORMULARZU OFERTY okresu(lat) doświadczenia zawodowego osoby, Zamawiający przyjmie, iż osoba uczestnicząca w wykonywaniu zamówienia posiada doświadczenie zawodowe równe 5 lat.

Wykluczenia

zgodnie z pzp

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI

Adres

Morska 81-87

81-225 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

585586352

Fax

48 58 620-67-01

NIP

5860012873

Tytuł projektu

"SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności"

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z218/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

w zapytaniu ofertowym nr 3/2018/SezAM-powtórne
w zadaniu 2 wybrano ofertę, która wpłynęła w dniu 14.06.2018r.:
Enamor Sp. z o.o. za cenę 1 168,50 zł

w zapytaniu ofertowym nr 3/2018/SezAM-4
w zadaniu 1 wybrano ofertę , która wpłynęła w dniu 30.07.2018r.:
Memex Paweł Weichbroth za cenę 829,00 zł
Liczba wyświetleń: 366