Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wydatków na działania informacyjno-promocyjne, w zakresie: • Skład, przygotowanie do druku oraz druk katalogów i ulotek informacyjnych FERIA z przeznaczeniem na targi CPM Moskwa 2018

Data publikacji: 17.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-07-2018

Numer ogłoszenia

1125750

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi:
1. zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. zawierać załączone oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
3. zawierać załączone oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z pkt II niniejszego zapytania ofertowego), zgodnie z wzorami stanowiącym załącznik nr 3, 4, 5 do niniejszego zapytania ofertowego
4. Oferta oraz załączone oświadczenia muszą zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym oferenta, a w przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do ich złożenia i podpisania.

Oferta może zostać przesłana na każdy ze wskazanych poniżej sposobów (decyduje data doręczenia oferty do siedziby Zamawiającego lub na wskazany adres e-mail):
1. na adres korespondencyjny Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu
2. dostarczona osobiście
3. w formie skanów na adres e-mail: sunwear@sunwear.pl
• Oferty złożone w inny sposób lub dostarczone w innej formie nie będą brane pod uwagę

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sunwear@sunwear.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Borkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512441727

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. skład, przygotowanie do druku:
a. Katalog z kolekcją FERIA, format: 200 mm x 265 mm, objętość 36 stron
b. Ulotka z kolekcją FERIA, format: 700 mm x 296,5 mm, składane w harmonijkę na 5 części. Do zamieszczenia na ulotce 100 szt. zdjęć z modelami z kolekcji wraz z indeksami modeli i kolorami
• Skład obu w/w dokonany zostanie na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego zdjęć

2. druk katalogów i ulotek:
a. Katalog z kolekcją FERIA, format: 200 mm x 265 mm, objętość 36 stron, nakład: 500 szt.,
b. Ulotka z kolekcją FERIA, format: 700 mm x 296,5 mm, składane w harmonijkę na 5 części, nakład: 500 szt..

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wydatków na działania informacyjno-promocyjne, w zakresie:
• Skład, przygotowanie do druku oraz druk katalogów i ulotek informacyjnych FERIA
z przeznaczeniem na targi CPM Moskwa 2018

Przedmiot zamówienia

1. skład, przygotowanie do druku:
a. Katalog z kolekcją FERIA, format: 200 mm x 265 mm, objętość 36 stron
b. Ulotka z kolekcją FERIA, format: 700 mm x 296,5 mm, składane w harmonijkę na 5 części. Do zamieszczenia na ulotce 100 szt. zdjęć z modelami z kolekcji wraz z indeksami modeli i kolorami
• Skład obu w/w dokonany zostanie na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego zdjęć

2. druk katalogów i ulotek wg specyfikacji:
a. Katalog z kolekcją FERIA:
• nakład: 500 szt.
• format: 200 mm x 265 mm
• objętość: 36 stron
• okładka: 300g papier multioffset+ powlekane folia satynowa
• środek: 140g papier multioffset
• oprawa zeszytowa
• zadruk: 4+4
• druk offsetowy
• właściwy druk katalogów musi być poprzedzony wydrukowaniem i akceptacją proofa przez Zamawiającego

b. Ulotka z kolekcją FERIA:
• nakład: 500 szt.
• format: 700 mm x 296,5 mm składane w harmonijkę na 5 części. Do zamieszczenia na ulotce 100 szt zdjęć z modelami z kolekcji wraz z indeksami modeli i kolorami
• gramatura papieru: 200 g
• rodzaj papieru: kreda matowa+ dyspersja błysk
• zadruk: 4+4
• druk offsetowy
• właściwy druk ulotek musi być poprzedzony wydrukowaniem i akceptacją proofa przez Zamawiającego

Kod CPV

79800000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi drukowania i powiązane

Harmonogram realizacji zamówienia

• wykonanie całego przedmiotu zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym do dnia 07.08.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. oferent musi się zobowiązać do podpisania umowy, zgodnie z którą wystąpią kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu lub wydrukowania katalogów lub ulotek niezgodnych z proofem,
• ocena spełnienia warunku dokonywana na podstawie podpisanego oświadczenia oferenta
2. druk katalogów i ulotek musi zostać poprzedzony wykonaniem proofa
• ocena spełnienia warunku dokonywana na podstawie podpisanego oświadczenia oferenta
3. termin wykonania zamówienia maksymalnie do dnia 07.08.2018 roku
• ocena spełnienia dokonywana na podstawie podpisanego oświadczenia oferenta

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi:
1. zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. zawierać załączone oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
3. zawierać załączone oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z pkt II niniejszego zapytania ofertowego), zgodnie z wzorami stanowiącym załącznik nr 3, 4, 5 do niniejszego zapytania ofertowego
4. Oferta oraz załączone oświadczenia muszą zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym oferenta, a w przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do ich złożenia i podpisania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert - maksymalnie 100 punktów
1. cena netto w PLN za całość zamówienia - łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym (Cena): 80%
Sposób liczenia punktacji:
C min
C p = ---------------------------- x 100 x 80%
C o
Cp - liczba punktów w kryterium "Cena"
C min - cena oferty najniższej spośród złożonych
C o - cena oferty badanej

2. Termin wykonania zamówienia - termin wykonania całości zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym wyrażony w dniach kalendarzowych (liczba dni kalendarzowych) - krótszy termin wykonania zamówienia oznacza wyższą liczbę punktów (Termin wykonania zamówienia): 20%
Sposób liczenia punktacji:
T min
T wz = ---------------------------- x 100 x 20%
T o
T wz - liczba punktów w kryterium "Termin wykonania zamówienia"
T min - najkrótszy termin wykonania zamówienia (liczony w dniach kalendarzowych)
T o - Termin wykonania zamówienia oferty badanej

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PODWYSOCKI SPÓŁKA JAWNA

Adres

Lodowa 92

93-232 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426632512

Fax

42 66 32 511

NIP

8291658173

Tytuł projektu

Wzrost rozpoznawalności marek produktowych firmy Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym

Numer projektu

POIR.03.03.03-10-0030/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PEPE STUDIO Piotr Paczka
Czestków B-11
98-113 Buczek
cena netto oferty w PLN: 5 900 zł
data wpłynięcia oferty: 20.07.2018 r.
Liczba wyświetleń: 297