Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ KAMERY TERMOWIZYJNEJ WRAZ Z KOMPONENTAMI TOWARZYSZĄCYMI OZNACZENIE SPRAWY 4/2018/L

Data publikacji: 11.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-08-2018

Numer ogłoszenia

1124619

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

13 lipca 2018 - wskazano dodatkową osobę do kontaktu;

30 lipca 2018 roku - Zamawiający przedłużył termin składania ofert. W pozostałym zakresie treść zapytania pozostaje bez zmian.

13 sierpnia 2018 roku - Zamawiający przedłużył termin składania ofert. Kolejne przedłużenie terminu składania ofert związane jest z koniecznością uzyskania przez Zamawiającego wiążącej decyzji Instytucji co do szczegółów realizowanego projektu. W pozostałym zakresie treść zapytania pozostaje bez zmian.

30 sierpnia 2018 roku: Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania w pliku "ZO_4_2018_LP_21 kamera termowizyjna_wyjaśnienie nr 1"

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_4_2018_LP_21 kamera termowizyjna ostateczne.pdf"

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Arendarczyk, Wojciech Zagórski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

numer telefonu 539 540 037, email: arendarczyk@legprzem.com.pl lub e-mail: wzagorski@legprzem.com.pl, tel. 602 774 112

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa kamery termowizyjnej z komponentami towarzyszącymi.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_4_2018_LP_21 kamera termowizyjna ostateczne.pdf"

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest Utworzenie przez Zamawiającego nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego do badan nad wysoce innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_4_2018_LP_21 kamera termowizyjna ostateczne.pdf"

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa kamery termowizyjnej z komponentami towarzyszącymi, o minimalnej specyfikacji następującej:

Cechy urządzenia:
• Zakres pomiaru temperatury powierzchni min. do 1000ºC
• Rozdzielczość obrazu termowizyjnego min. 320 × 240 pikseli
• Czułość termiczna < 0.03°C przy 30°C

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:
• Kamera termowizyjna przenośna z dwoma obiektywami
• Zakres pomiaru temperatury powierzchni min. do 1000ºC
• Rozdzielczość obrazu termowizyjnego min. 320 × 240 pikseli
• Rozdzielczość obrazu w paśmie widzialnym 5 Mpix
• Dokładność: ±2°C lub ±2% odczytu
• Funkcja zwiększająca czterokrotnie rozdzielczość obrazu termowizyjnego w oprogramowaniu
• W zestawie z kamerą wymienne obiektywy: szerokokątny o polu widzenia 42° × 32°, i tele obiektyw o polu widzenia 14° × 10°
• Czułość termiczna < 0.03°C przy 30°C
• Funkcja automatycznej identyfikacji obiektywu, możliwość szybkiej wymiany obiektywów na obiekcie
• Ustawianie ostrości – ręcznie obręczą lub automatycznie wg kontrastu; automatycznie z pomocą wbudowanego dalmierza laserowego; możliwe automatyczne nadążne ustawianie ostrości w sposób ciągły
• Możliwość wykonywania automatycznego zdjęć po-klatkowych od 10 sekund do 24 godzin
• Ekran dotykowy pojemnościowy 4 calowy, jasność 400cd/m2, automatyczna orientacja ekranu
• Funkcja wzbogacenia obrazu termowizyjnego o szczegóły (np. kontury) obrazu widzialnego
• Funkcje pomiarowe na ekranie kamery: 3 punkty pomiarowe w trybie podglądu na żywo; 3 obszary pomiarowe w trybie podglądu na żywo
• Zapis pomiarowej sekwencji termowizyjnej (film) w czasie rzeczywistym
• Dodawanie do zdjęć notatek i komentarzy głosowych, notatek tekstowych oraz szkiców ręcznych na termogramie w kamerze
• Możliwość wcześniejszego przygotowania na komputerze szablonu tabeli notatek
• Bezprzewodowe połączenie (Bluetooth) z innymi miernikami parametrów (np. temperatury i wilgotności powietrza, parametrów elektrycznych) w celu wyświetlenia i pomiaru wybranego parametru
• Wbudowany kompas oraz GPS (automatyczne dodawanie danych dotyczących położenia do obrazów termowizyjnych i filmów wideo)
• Karta pamięci 8GB
• 2 akumulatory, wyjmowane
• Ładowarka sieciowa 2 komorowa do ładowania akumulatorów
• Twarda walizka transportowa na zestaw, mieszcząca kamerę oraz obiektywy, baterię i ładowarkę
• Stopień ochrony obudowy: IP54
• Gwarancja producenta: 2 lata na kamerę, 10 lat na detektor kamery
• Kamera fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2018 roku, z certyfikatem potwierdzenia wykonania kalibracji nie starszym niż 3 miesiąc od daty dostawy.
• Miernik umożliwiający pomiar wilgotności i temperatury otoczenia,
• Oprogramowanie umożliwiające tworzenie: raportów termowizyjnych w oparciu o skatalogowane zdjęcia termograficzne, sczytanie zdjęć z kamery, zapis i analizę zdjęć termowizyjnych, nagrywanie, odtwarzanie/analiza sekwencji (filmów) radiometrycznych, tworzenie automatyczne zdjęć radiometrycznych panoramicznych (z wielu pojedynczych zdjęć), tworzenie raportów z opisami i parametrami, własnych szablonów termogramów, edytowalnych w edytorze tekstowym MS Word. Oprogramowanie na urządzenia mobilne (z systemem android) umożliwiające podgląd na żywo z kamery termowizyjnej, sterowanie kamerą, ogólną edycję i analizę termogramów, generowanie raportu do PDF,
• Szkolenie niezbędne do prawidłowej obsługi urządzenia oraz do realizacji celów Projektu.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_4_2018_LP_21 kamera termowizyjna ostateczne.pdf"

Kod CPV

38651600-9

Nazwa kodu CPV

Kamery cyfrowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_4_2018_LP_21 kamera termowizyjna ostateczne.pdf"

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_4_2018_LP_21 kamera termowizyjna ostateczne.pdf"

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_4_2018_LP_21 kamera termowizyjna ostateczne.pdf"

Potencjał techniczny

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_4_2018_LP_21 kamera termowizyjna ostateczne.pdf"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_4_2018_LP_21 kamera termowizyjna ostateczne.pdf"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_4_2018_LP_21 kamera termowizyjna ostateczne.pdf"

Dodatkowe warunki

1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
2. Wykonawca musi nadto spełniać następujące wymagania:
1) Wykazać, że okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem ogłoszenia zapytania ofertowego wykonał co najmniej jedną dostawę sprzętu o wartości co najmniej 54 000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych)– Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie wypełnienia przez Wykonawcę odpowiedniej tabeli na formularzu oferty – załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji u odbiorcy prawdziwość podanych informacji.
2) Zobowiązać się przez cały czas realizacji umowy do posiadania ważnej polisy OC od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 54 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenia umieszczone na formularzu oferty – załącznik nr 1;
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą dokumentów następujących:
1) Dokładnej specyfikacji technicznej proponowanego urządzenia.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki wybranemu Wykonawcy, w wysokości uzgodnionej przez Strony.
10. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
11. Cena powinna być podana w złotych (PLN) lub euro (EUR). Przeliczenie euro na złote nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia terminu składania ofert. Przy podaniu ceny w walucie innej niż PLN, należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie, pod rygorem uznania, że cena została podana w PLN.
12. Ofertę należy sporządzić ściśle według zawartych w Zapytaniu załączników, w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści.
13. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
14. W wypadku składania oferty drogą tradycyjną Wykonawca umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego nr 4/2018/LP/21”.
15. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_4_2018_LP_21 kamera termowizyjna ostateczne.pdf"

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień zawartej z nim umowy w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, jeżeli taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności gdy:
- zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ zakres zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;
- zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia;
- nastąpiła zmiana stawki podatku VAT;
- zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
- konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej;
2. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
3. Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_4_2018_LP_21 kamera termowizyjna ostateczne.pdf"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnianego i podpisanego formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, a także dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, jeśli takie dokumenty są przez Zamawiającego wymagane.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_4_2018_LP_21 kamera termowizyjna ostateczne.pdf"

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_4_2018_LP_21 kamera termowizyjna ostateczne.pdf"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
2. Kryterium finansowe (cena) – waga 80 punktów;
3. Kryterium długości gwarancji – waga 20 punktów;
4. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
5. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.

2. W kryterium długości gwarancji Zamawiający przyzna wartości punktowe w następujący sposób:
Oferowana długość gwarancji równa lub dłuższa niż 36 miesiące liczonych od momentu dostawy: 20 punktów;
Oferowana długość gwarancji dłuższa niż 30 miesięcy, lecz krótsza niż 36 miesięcy liczonych od momentu dostawy: 10 punktów;
Oferowana długość gwarancji równa lub krótsza niż 30 miesięcy liczonych od momentu dostawy: 0 punktów;

Zaoferowana długość gwarancji nie może być krótsza, niż minimalna wskazana w Zapytaniu Ofertowym, pod rygorem uznania, że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_4_2018_LP_21 kamera termowizyjna ostateczne.pdf"

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty, lub też złożyli ofertę po terminie.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_4_2018_LP_21 kamera termowizyjna ostateczne.pdf"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE ŁĘGPRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ciepłownicza 1

31-587 Kraków

małopolskie , Kraków

NIP

6780103120

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0275/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta od wykonawcy EC TEST SYSTEMS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie uzyskała 86,92 punkty i została uznana za ofertę najkorzystniejszą.
Liczba wyświetleń: 575