Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego

Data publikacji: 10.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-07-2018

Numer ogłoszenia

1124332

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

W związku z brakiem możliwości wyedytowania w niniejszym ogłoszeniu i wpisania właściwego adresu podajemy jako jedyny właściwy adres do korespondencji: Śmiłów 1, 27-530 Śmiłów.

1. Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 20 lipca 2018r. do godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.
Towarzystwo Upowszechniania Kultury Staropolskiej „Śmiłowski Dwór”
Śmiłów 1, 27-530 Ożarów
Kopertę należy oznakować napisem o treści:
Oferta na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko -Parkowego”, w zgodzie z wytycznymi i przepisami prawa z dopiskiem „nie otwierać do dnia 20.07.2018”.
Nie dopuszcza się składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu. Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko te oferty, które mu fizycznie wpłynęły do siedziby Zamawiającego we wskazanym terminie.

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dnu 20 lipca 2018r. o godz. 15:35.
5. Oferty cząstkowe czy wariantowe nie będą rozpatrywane.
6.Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłana do Oferenta bez otwierania.
7. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty. 8. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Szczerbowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 603-928-100, e-mail: towarzystwosmilowskidwor@interia.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych
Okres realizacji umowy od momentu podpisania umowy do 31-12.2021r.
A: Usługa rozliczenia projektu – główne obowiązki:
• sporządzanie wniosków o płatność wraz z częścią sprawozdawczą - rozliczenie zgodnie
z zasadami finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym
i unijnym – szacunkowa liczba wniosków o płatność – 14,
• bieżąca kontrola wydatków w zakresie zgodności z budżetem projektu, harmonogramem płatności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w EFRR,
• przygotowywanie wszelkiej korespondencji dot. projektu (zarówno z Instytucją Zarządzającą jak i innymi instytucjami, podmiotami),
• wsparcie Zamawiającego w innych działaniach mających wpływ na proces rozliczania projektu, a nie wymienionych w pkt. A i B, a które dziś nie można przewidzieć.

B: Usługa wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu w zgodzie z wytycznymi i przepisami prawa – główne obowiązki:
• stosowanie w praktyce dla projektu wszelkich aktualnych wytycznych Instytucji Zarządzającej lub Ministerstwa Rozwoju, w szczególności wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
• opracowanie planu zamówień,
• przygotowanie wszelkich zapytań ofertowych do akceptacji Zamawiającego i we współpracy
z nim,
• udział w pracach związanych z rozstrzyganiem postępowań z zakresu udzielanych zamówień,
• umieszczanie zapytań ofertowych na stronie internetowej zamawiającego i na: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
• monitorowanie danych związanych z realizację projektu (wskaźniki, cele, wydatki, etc.),
• promocja projektu,
• przygotowywanie notatek i sprawozdań z realizacji projektu m.in. z wykonania wskaźników,
• monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych programowych oraz innych regulacji prawnych mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu, przy zachowaniu instrukcji wewnętrznych mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu,
• pełna archiwizacja dokumentacji projektowej,
• proponowanie harmonogramu prac związanych z wdrażaniem projektu,
• udział w kontrolach projektu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był raz w miesiącu w siedzibie Zamawiającego w celu analizy postępu we wdrażaniu projektu i omówienia harmonogramu dalszych prac.

Zamawiający przewiduje rozliczenie z Zamawiającym w 7 transzach tzn. kwota całkowita wskazana w ofercie zostanie podzielona na 7 części (1 płatność w 2018r, po 2 płatności
w latach 2019, 2020, 2021)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: opatowski Miejscowość: Śmiłów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania ofertowego jest wybór Koordynatora projektu pn.: „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”

Przedmiot zamówienia

Opisano w Skróconym opisie przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji umowy od momentu podpisania umowy do 31-12.2021r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia,
Na spełnienie tego wymogu Oferent złoży oświadczenie nr 3 o spełnieniu wymogów.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
Zamawiający wymaga, aby Ofert wykazał się min. 3 referencjami związanymi z usługą rozliczenia projektów/koordynacji projektu z udziałem środków Unii Europejskiej.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia,

Na spełnienie tego wymogu Oferent złoży oświadczenie nr 3 o spełnieniu wymogów.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych osób zdolnych do wykonania zamówienia,
Na spełnienie tego wymogu Oferent złoży oświadczenie nr 3 o spełnieniu wymogów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Na spełnienie tego wymogu Oferent złoży oświadczenie nr 3 o spełnieniu wymogów.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Przewidziano w projekcie umowy.
ZMIANY UMOWY
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub innego upoważnionego podmiotu, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia
w określonym pierwotnie terminie,
b) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego;
2) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie;
3) na osoby o kwalifikacjach równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy wraz z:
- oświadczeniem Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczeniem o braku powiązań,
- referencjami.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium Waga
Cena 100%

Sposób wyboru oferty:
Kryterium „cena brutto całości zamówienia” w PLN
• Cena oferty to cena brutto.
• Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

a) znaczenie kryterium – 100%
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „ceny”
LC = (Cmin/C) x 100
Gdzie:
LC – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
C – cena w ofercie ocenianej
Cmin – najniższa cena spośród ofert złożonych w postępowaniu
Oferty w tym kryterium będą oceniane według ilorazu: cena oferty z najniższą ceną / cena badanej oferty x 100%

Wykluczenia

Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO UPOWSZECHNIANIA KULTURY STAROPOLSKIEJ "ŚMIŁOWSKI DWÓR"

Adres

27-530 Binkowice

świętokrzyskie , opatowski

Numer telefonu

603928100

NIP

8631698712

Tytuł projektu

„Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko -Parkowego”

Numer projektu

RPSW.04.04.00-26-0008/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

RAFAŁ GRACZKOWSKI DOTACJE, JELENIÓW 75B, 26-006 NOWA SŁUPIA, data wpływu: 17.07.2018r., cena: 30 000 zł brutto
Liczba wyświetleń: 422