Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji „Eksperta branżowego opisu informacji o zawodach”, nr zapytania 7/ID/2018

Data publikacji: 06.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-08-2018

Numer ogłoszenia

1123770

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę na realizację usługi należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 (formularz ofertowy) i przekazać w terminie do 06.08.2018r do godziny 24:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:
• elektronicznej na adres mailowy: ekspert@pbs.pl W tytule należy wpisać: „Oferta – nazwa, kod i nr zawodu” (zgodnie z Załącznikiem nr 1, 2 lub 3). Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki i przesłana w formie skanu. (np. JPG, PDF).
lub
• pocztą/kurierem na adres: PBS spółka z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot z dopiskiem „Oferta – nazwa, kod i nr zawodu” (zgodnie z Załącznikiem nr 1, 2 lub 3).Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.
lub
• osobiście na adres: PBS spółka z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot w zamkniętej kopercie dopiskiem „Oferta– nazwa, kod i nr zawodu.” (zgodnie z Załącznikiem nr 1, 2 lub 3) Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekspert@pbs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Kaczorowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48510036588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Eksperta branżowego opisu informacji o zawodach” (dalej Ekspert) dla zawodów opisanych w załączniku nr 1, 2 i 3 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Ekspertów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z Ekspertem opisu informacji o zawodach wymienionych w w załącznikach nr 1, 2 i 3
Celem głównym projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy. Wyżej wymieniony projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Eksperta branżowego opisu informacji o zawodach” (dalej Ekspert) dla zawodów opisanych w załącznikach nr 1, 2 i 3 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Ekspertów.
W ramach zawartej umowy, Ekspert branżowy opisu informacji o zawodach, będzie zobowiązany do:
1) opracowania opisu informacji dla wybranego zawodu, zgodnie z przyjętymi w projekcie wzorami dokumentów, w tym:
• zapoznania się z „Podręcznikiem. Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?” oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego;
• identyfikacją, zgromadzeniem, analizą i selekcją materiałów źródłowych dotyczących wybranego zawodu oraz opracowania Wstępnego projektu Informacji o Zawodzie, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego;
• przygotowanie ankiety badawczej, przeprowadzenie badań z udziałem przedstawicieli zawodu oraz opracowanie raportu z badań, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego;
• wprowadzenia do poszczególnych wersji opisu informacji o danym zawodzie uzupełnień
i modyfikacji wynikających z recenzji, ewaluacji i walidacji, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w postaci kolejnych wersji projektu informacji o zawodzie (wersja, 1, 2, 3 i 4);
• przesyłania do Zamawiającego poszczególnych wersji elektronicznych opisu informacji
o danym zawodzie (wersji wstępnej, 1, 2, 3 i 4), wskazanych w harmonogramie zadań eksperta branżowego zamieszczonym w pkt V powyżej;
• informowania o postępach prac, występujących problemach, wątpliwościach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji dzieła, także na wniosek Zamawiającego.
2) uczestnictwa w warsztatach metodologicznych dla zespołów eksperckich opracowujących opisy informacji o zawodach,
3) udziału w spotkaniach roboczych (w trybie stacjonarnym i na odległość) zespołu ekspertów opracowujących opis informacji dla wybranego zawodu z listy zawodów opisanych w Załączniku nr 1,2 lub 3 (w tym gotowość do max. 2 spotkań osobistych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia),
4) stosowania formularzy, formatek przekazywanych przez Zamawiającego,
5) stałego kontaktu telefonicznego oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego,
6) współpracy z pozostałymi członkami zespołu eksperckiego (w trybie stacjonarnym i na odległość), w tym z ekspertem metodologicznym grup zawodów pełniącym rolę lidera zespołu na wszystkich etapach przygotowywania opisu informacji o zawodzie,
7) opracowania słownika pojęć branżowych dla opisywanego zawodu,
8) w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia, przeniesienia na rzecz Zamawiającego, autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach umowy („utwory”), na polach eksploatacji wymienionych w Załączniku -Zapytanie ofertowe

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

1.1 Dla zawodów wymienionych w załączniku nr 1 (grupa A):
a) Identyfikacja, zgromadzenie, analiza i selekcja materiałów źródłowych dotyczących wybranego zawodu oraz (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i metodologicznym) Wstępnego projektu informacji o zawodzie- dalej IoZ i dostarczenie go w formie pliku MS Word do Zamawiającego, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i przekazanymi dokumentami. Termin: do 7 dni od daty warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Zamawiającego;
b) Weryfikacja (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym), Wstępnego projektu IoZ, zgodnie z Notatką nr 1 z walidacji wewn. przekazaną drogą elektroniczną przez Zespół ds. walidacji i jakości Zamawiającego. Termin: do 2 dni od daty przekazania Notatki Nr 1 przez Zamawiającego;
c) Przygotowanie ankiety badawczej (we współpracy z drugim eksp. branżowym i eksp. metodologicznym) na podstawie zweryfikowanego Wstępnego projektu IoZ oraz z wykorzystaniem przekazanego przez Zamawiającego wzorem kwestionariusza ankiety badawczej. Termin: do 2 dni od daty zakończeniu działania w pkt. b);
d) Przeprowadzenie (we współpracy z drugim eksp. branżowym) badań z udziałem 4 przedstawicieli zawodu oraz z wykorzystaniem przygotowanej ankiety badawczej. Termin: do 5 dni od daty zakończeniu działania w pkt. c);
e) Przygotowanie (we współpracy z drugim eksp. branżowym i eksp. metodologicznym), raportu z badania Wstępnego projektu IoZ z udziałem przedstawicieli zawodu oraz opracowanie wersji 1 projektu IoZ i przekazanie go w formie pliku MS Word do Zamawiającego. Termin: do 7 dni od daty zakończeniu działania w pkt. d);
f) Opracowanie (we współpracy z drugim eksp. branżowym i eksp. metodologicznym) wersji 2 projektu informacji o zawodzie, zgodnie z dwoma recenzjami wersji 1 projektu, przekazanymi przez Zamawiającego drogą elektroniczną, sporządzenie „Odpowiedzi Zespołu Eksperckiego na uwagi recenzentów projektu IoZ” oraz przekazanie tych dokumentów w wersji elektronicznej do Zamawiającego. Termin: do 4 dni od przekazania 2 recenzji;
g) Opracowanie (we współpracy z drugim eksp. branżowym i eksp. metodologicznym) wersji 3 projektu IoZ, zgodnie z Notatką z posiedzenia Panelu Ewaluacyjnego oraz przekazanie wersji elektronicznej - pliku MS Word do Zamawiającego. Termin: do 4 dni od przekazania Notatki z posiedzenia Panelu Ewaluacyjnego;
h) Opracowanie (we współpracy z drugim eksp. branżowym i eksp. metodologicznym) wersji 4 projektu IoZ i przekazanie w formie pliku MS Word do Zamawiającego, zgodnie z Notatką nr 2 z walidacji wewn. przekazaną drogą elektroniczną przez Zespół ds. walidacji i jakości Zamawiającego. Termin: do 4 dni od przekazania Notatki Nr 2 przez Zamawiającego.
Realizacja prac rozpocznie się niezwłocznie po wyborze oferentów.
1.2 Dla zawodów wymienionych w załączniku nr 2 (grupa C.1):

a) Identyfikacja, zgromadzenie, analiza i selekcja materiałów źródłowych dotyczących wybranego zawodu oraz (we współpracy z drugim eksp. branżowym i eksp. metodologicznym) Wstępnego projektu informacji o zawodzie (IoZ) i dostarczenie go w formie pliku MS Word do Zawijającego, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i przekazanymi przez niego dokumentami. Termin: do 10 dni od daty warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Zamawiającego;
b) Weryfikacja (we współpracy z drugim eksp. branżowym i eksp. metodologicznym), Wstępnego projektu IoZ, zgodnie z Notatką nr 1 z walidacji wewn. przekazaną drogą elektroniczną przez Zespół ds. walidacji i jakości Zamawiającego. Termin: do 2 dni od daty przekazania Notatki Nr 1 przez Zamawiającego;
c) Przygotowanie ankiety badawczej (we współpracy z drugim eksp. branżowym i eksp. metodologicznym) na podstawie zweryfikowanego Wstępnego projektu IoZ oraz z wykorzystaniem przekazanego przez Zamawiającego wzorem kwestionariusza ankiety badawczej. Termin: do 2 dni od daty zakończeniu działania w pkt. b);
d) Przeprowadzenie (we współpracy z drugim eksp. branżowym) badań z udziałem 6 przedstawicieli zawodu oraz z wykorzystaniem przygotowanej ankiety badawczej. Termin: do 6 dni od daty zakończeniu działania w pkt. c);
e) Przygotowanie (we współpracy z drugim eksp. branżowym i eksp. metodologicznym), raportu z badania Wstępnego projektu IoZ z udziałem przedstawicieli zawodu oraz opracowanie wersji 1 projektu IoZ i przekazanie go w formie pliku MS Word do Zamawiającego. Termin: do 7 dni od daty zakończeniu działania w pkt. d);
f) Opracowanie (we współpracy z drugim eksp. branżowym i eksp. metodologicznym) wersji 2 projektu IoZ, zgodnie z dwoma recenzjami wersji 1 projektu, przekazanymi przez Zamawiającego drogą elektroniczną, sporządzenie „Odpowiedzi Zespołu Eksperckiego na uwagi recenzentów projektu IoZ” oraz przekazanie tych dokumentów w wersji elektronicznej do Zamawiającego. Termin: do 4 dni od przekazania 2 recenzji;
g) Opracowanie (we współpracy z drugim eksp. branżowym i eksp.metodologicznym) wersji 3 projektu IoZ, zgodnie z Notatką z posiedzenia Panelu Ewaluacyjnego oraz przekazanie wersji elektronicznej - pliku MS Word do Zamawiającego. Termin: do 4 dni od przekazania Notatki z posiedzenia Panelu Ewaluacyjnego;
h) Opracowanie (we współpracy z drugim eksp. branżowym i eksp. metodologicznym) wersji 4 projektu IoZ i przekazanie w formie pliku MS Word do Zamawiającego, zgodnie z Notatką nr 2 z walidacji wewn. przekazaną drogą elektroniczną przez Zespół ds. walidacji i jakości Zamawiającego. Termin: do 4 dni od przekazania Notatki Nr 2 przez Zamawiającego.
Realizacja prac rozpocznie się niezwłocznie po wyborze oferentów.
1.3 Dla zawodów wymienionych w załączniku nr 3 (grupa C.2):
Jak dla zawodów z załącznika nr 2 (pkt 1.2) z zastrzeżeniem, że realizacja prac rozpocznie się w okresie XII.2018 - I.2019r., przy czym Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej realizacji Zamówienia , co każdorazowo odbywać się będzie w drodze indywidualnych uzgodnień.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu lub wyznaczy do realizacji Zamówienia osobę spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:
• posiada wykształcenie wyższe, średnie lub zasadnicze zawodowe,
• posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w zawodzie lub zawodzie pokrewnym, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie i/lub,
• posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie.

Zamawiający ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie zawarte w ofercie.

Zawód pokrewny, zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby niniejszego projektu, to zawód z tej samej grupy elementarnej (kod czterocyfrowy w Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy - Dz.U. 2014 poz. 1145, w której występuje dany zawód) lub zawód z innej grup elementarnej, jeśli jest to zasadne. Klasyfikacja zawodów i specjalności jest dostępna pod adresem:
a. http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html lub
b. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001145/O/D20141145.pdf

Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Oferenta o złożenie dodatkowych wyjaśnień, jak również do wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, w tym zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, referencje. W razie nieudostępnienia Zamawiającemu ww. dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Oferent może być wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 4 Zapytania Ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych będące Załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji ewaluatora opisu informacji o zawodach

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić Oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Oferentem, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do końca trwania projektu o którym mowa w Zapytaniu Ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie oceniona według następujących kryteriów, przy czym Zamawiający przez „osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta” rozumie Oferenta, który osobiście będzie świadczył usługi w ramach Zamówienia lub osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta:
1. C – cena brutto - max 30 pkt
C = Cmin/Cof x 30
C= liczba pkt do uzyskania w kryterium cena
Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty

2. DP – doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie lub w pracy w zawodzie pokrewnym - max 40 pkt
2.1. Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia posiadającej doświadczenie w zawodzie dla którego przygotowywana jest oferta:
a) od co najmniej 2 do 3 lat – 15 pkt
b) od powyżej 3 do 5 lat – 25 pkt
c) powyżej 5 lat – 40 pkt
2.2. Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia posiadającej doświadczenie w zawodzie pokrewnym dla którego przygotowywana jest oferta:
a) od co najmniej 2 do 3 lat – 7 pkt
b) od powyżej 3 do 5 lat – 12 pkt
c) powyżej 5 lat – 20 pkt
3. DN – doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie – max 10 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia posiada doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja:
a) od co najmniej 2 do 3 lat – 3 pkt
b) od powyżej 3 do 5 lat – 7 pkt
c) powyżej 5 lat – 10 pkt
4. W – wykształcenie kierunkowe, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie - max 5 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia posiada wykształcenie wyższe, średnie lub zasadnicze zawodowe kierunkowe – 5 pkt
5. UP - udział w realizacji zamówień /projektów związanych z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanych z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy) – max 10 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia brała udział* w przynajmniej 1 zamówieniu/projekcie związanym z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanym z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy) – 10 pkt
*Za udział Zamawiający uznaje doświadczenie w:
• tworzeniu standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych lub innych form opisu informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki/profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy, podstawy programowe kształcenia w zawodach, programy kształcenia i szkolenia zawodowego, polska rama kwalifikacji, sektorowe ramy kwalifikacji i inne) i/lub
• świadczeniu usług i/lub opracowywaniu materiałów zawodoznawczych dla doradztwa i poradnictwa zawodowego.
6. S – aspekt społeczny - max 5 pkt
Za spełnienie kryterium uważa się sytuację, w której osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 5 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach pojedynczej oferty to 100 pkt.
Zamawiający wybierze 2 najkorzystniejsze oferty dla danego zawodu, które uzyskają największą liczbę punktów według zasady:
R = C+DP+DN+W+UP+S:
gdzie: R – sumaryczna liczba punktów badanej oferty
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem/Oferentami, którego/ych oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejsze/ą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni 2 oferty w ramach 1 zawodu, które otrzymały największą liczbę punktową.
W przypadku uzyskania przez 3 lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 2 oferty z najniższą ceną.
W sytuacji, gdy 3 lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, przy tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający wybierze 2 oferty ocenione według w/w Kryterium nr 2 - DP, podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Oferentami, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.
W przypadku gdy do opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako Eksperci, które są zatrudnione w tej samej instytucji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę która otrzyma wyższą liczbę punktów, o ile była najwyższa lub drugą spośród wszystkich złożonych ofert, a drugą i kolejne odrzuci.
W przypadku gdy do opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako Eksperci, które są zatrudnione w tej samej instytucji], a co najmniej 2 pierwsze takie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert zgodnie z kolejnością ich wymienienia– począwszy od kryterium nr 1 - ceny w pierwszej kolejności, kończąc na kryterium nr 6 - aspekt społeczny, a kolejne odrzuci.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty/osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegających w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zgodnie z przyjętą w projekcie metodologią w celu zachowania niezależności, tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) nie mogą być Ekspertami osoby, które są zatrudnione w tej samej instytucji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PBS SP. Z O. O.

Adres

Junaków 2

81-812 Sopot

pomorskie , Sopot

Numer telefonu

585506070

Fax

585506670

NIP

5850205642

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano 130 z 174 Ekspertów Branżowych. Pozostali Eksperci zostaną wybrani w wyniku procedury zapytania „z wolnej ręki”::
58 229201 Hawryluk-Szopa Dorota Pruszków
Markiewicz Adam Pabianice
60 229903 Loga-Skarczewska Ewa Myślenice
Sołdacka Dorota Gdańsk
61 229905 Pietruszewska Dagmara Pruszcz Gd
STEP Wawerska-Kus Marzena W-wa
62 229906 Pietruszewska Dagmara Pruszcz Gd
STEP Wawerska-Kus Marzena W-wa
153 243304 KAMAS Hasiuk Krzysztof Bojano
Namysłowski Przemysław Słupsk
222 311404 Pogotowie Komputerowe NEO Bukalski Marcin Cisowa
Madej Tomasz Skaryszew
223 311406 Gaszewski Piotr W-wa
Madej Tomasz Skaryszew
224 311409 Gaszewski Piotr W-wa
Madej Tomasz Skaryszew
251 314101 Gajda Jolanta Zarzecze
Jakubowska-Wójcik Joanna Legionowo
252 314102 Fekner Zygmunt Lub
Jakubowska-Wójcik Joanna Legionowo
253 314103 Jakubowska-Wójcik Joanna Legionowo
Jasińska Katarzyna Gd
254 314201 Jasińska Katarzyna Gd
Wardzyński Sławomir Olsztynek
255 314204 Jakubowska-Wójcik Joanna Legionowo
Łuczyńska Magdalena Dźwierzuty
258 314405 Kubicka Lucyna Zabrze
Maras-Pawliszyn Halina Kluczbork
259 314406 Szerszeń Teresa Kwidzyn
260 314407 Giejbo Agata Włynkówko
Kubicka Lucyna Zabrze
261 314408 Szerszeń Teresa Kwidzyn
Wilczyńska Marzena Olsztynek
262 314409 Wilczyńska Marzena Olsztynek
264 314411 Kubicka Lucyna Zabrze
Maras-Pawliszyn Halina Kluczbork
265 314412 Maras-Pawliszyn Halina Kluczbork
Szymańczak Barbara Radom
266 314413 Szerszeń Teresa Kwidzyn
Wilczyńska Marzena Olsztynek
268 314415 Wardzyński Sławomir Olsztynek
269 314416 Kępiński Roman Grodków
Wardzyński Sławomir Olsztynek
270 314417 Wardzyński Sławomir Olsztynek
Kępiński Roman Grodków
285 323004 Halkiew Grzegorz Brwinów
Kędzierska Elżbieta Lub
288 323007 EKJ Usługi edukacyjno-szkoleniowe Ewa Jastrzębska Stawiguda
289 323008 Karpińska Karolina Nałęczów
290 323009 Halkiew Grzegorz Brwinów
Kędzierska Elżbieta Lub
291 323010 Dwornik Michał
Halkiew Grzegorz Brwinów
292 323011 Biskup Janusz Radom
Kędzierska Elżbieta Lub
293 323012 Halkiew Grzegorz Brwinów
Królikowska-Jaskot Marzena Gościszewo
294 323013 Karpińska Karolina Nałęczów
Kędzierska Elżbieta Lub
295 323014 Loga-Skarczewska Ewa Myślenice
Wojciechowska Wioletta Gda
298 325401 Hawryluk-Szopa Dorota Pruszków
Zając Ewa Olsztyn
313 325902 Owsicka Anna Wiechowice
326 331404 Wójcik Dorota Radom
357 333904 Kidyba Monika Gliwice
394 343102 Czerniewska-Wszelaki Magdalena Gda
Fabryka Studio Usługi Fotograficzne Łukasz Wójcik Radom
395 343103 Czerniewska-Wszelaki Magdalena Gda
Fabryka Studio usługi Fotograficzne Łukasz Wójcik Radom
407 343912 Wójcik Łukasz Radom
411 351202 LINKSPOT Brzeski Maciej Papowo Toruńskie
Marynkiewicz Adam Gda
426 411002 Kawczyńska-Kiełbasa Ewa Zgierz
430 413201 Wójcik Dorota Radom
Wróblewski Artur Częst.
448 422502 Namysłowski Przemysław Słupsk
Usługi turystyczne Raftur Rafał Ryszelewski Łódź
458 432102 Hasiuk Krzysztof Bojano
Daniluk Paulina Białystok
459 432103 Ciuchaj Mateusz Borkowo
Wąsowicz Szymon Krak
460 432104 Ciuchaj Mateusz Borkowo
Daniluk Paulina Białystok
475 511101 Giejbo Agata Słu
Tucholska Patrycja Kobyłka
476 511102 Bielecki Jacek Słu
480 511301 Mazur Bogusław Strzyżów
Ryszelewski Rafał Łódź
485 513203 Wojna Iwona Mrzezino
Rutkowska Wioletta Olsztyn
495 514208 Loga-Skarczewska Ewa Myślenice
Markiewicz Zuzanna Pabianice
504 516302 Bartczak Piotr W-wa
Leman-Sienkiewicz Barbara Tczew
505 516303 Bartczak Piotr W-wa
Lasocka Izabela Leszno
506 516304 Bartczak Piotr W-wa
Leman-Sienkiewicz Barbara Tczew
513 516407 Klapińska Izabela Trzebnica
Salon Pielęgnacji Psów Klikwia Anna Nuzbańska Marcinowice
520 521101 Szymańczak Mariusz Radom
521 521102 Szymańczak Mariusz Radom
530 522303 Marynkiewicz Adam Gda
Skoczylas Michał Radom
539 524401 Karpińska Karolina Nałęczów
log-inn Wąsowicz Szymon Krak
540 524402 Karpińska Karolina Nałęczów
log-inn Wąsowicz Szymon Krak
557 531201 Rudzińska-Zigouras Agata Wroc
Zamkowska Helena Gda
559 531203 Andrasz Ewelina Głogów
Rudzińska-Zigouras Agata Wroc
560 531204 Szyk Agnieszka Gda
Zamkowska Helena Gda
561 532201 Owsicka Anna Wiechowice
Baczewska Narcyza Czeladź
564 532902 Bielankiewicz Dorota Gda
Malko Anna Orneta
569 541101 Chudzik Tomasz Olsztyn
Skorupski Kamil Wejherowo
572 541312 Semmerling Piotr Wejherowo
Stępień Piotr Jastrzębia
577 541906 ELADAR Elżbieta Borowicz - Skoneczna Olsztyn
607 612110 Bączkowska Agata Piaseczno
EKJ Usługi edukacyjno-szkoleniowe Ewa Jastrzębska Stawiguda
681 721203 Figurski Janusz Radom
Popis Stanisław Radom
758 731810 Markiewicz Zuzanna Pabianice
758 731810 Rudecka Jadwiga Radom
Liczba wyświetleń: 2728