Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja zajęć rozwijających dla uczniów i nauczycieli - w ramach projektu: Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego ObszaruFunkcjonalnego

Data publikacji: 13.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-08-2018

Numer ogłoszenia

1123652

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 17.08.2018 r. do godziny 15.00
Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
a) osobiście pod adresem: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - ul. Żeromskiego 3 w Zielonej Górze, w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 15.00,
b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra.
Decyduje moment wpływu oferty do Zamawiającego

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Grzelak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 3202589, 68 3270419

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Samodzielny Oddział w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Kompleksowa organizacja specjalistycznych zajęć rozwijających uzdolnienia dla uczniów oraz specjalistycznych zajęć doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli 93 szkół MOF Zielona Góra, realizowanej w ramach projektu pn.: „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” - (wg wspólnego słownika zamówień kod CPV 80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego, 80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego, 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne) - Poddziałanie 8.2.3 „Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra” Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020. Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności, stosowanymi przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja usługi edukacyjnej, w postaci specjalistycznych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów oraz kompetencje zawodowe nauczycieli - dla 93 szkół Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów oraz kompetencje zawodowe nauczycieli, a w tym:
1) zajęcia rozwijające z zakresu matematyka / nauki przyrodnicze w wymiarze dwóch 4-godzinnych dni zajęć (dla każdej ok. 90-osobowej grupy uczniowskiej); w zajęciach przewiduje się udział w każdym roku szkolnym ok. 17 tys. uczniów - począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, a skończywszy na ostatnich klasach szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących; zajęcia będą realizowane od września 2018 roku do końca marca 2023 roku;
2) zajęcia doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli, związane z przygotowaniem ich do pracy dydaktycznej w zakresie rozwoju wiedzy, zainteresowań i umiejętności uczniów w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz specjalistyczne zajęcia doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych TIK; wymiar zajęć: blok 2 dni x 5-godzin zajęć (dla dwóch ok. 90-osobowych grup nauczycieli), realizowany dwukrotnie - pierwszy raz w 2019 roku, a drugi raz w 2022 roku.
3) zajęcia rozwijające z zakresu matematyka / nauki przyrodnicze - w wymiarze 3 godzin zajęć, dla każdej 30-osobowej grupy uczniowskiej (łącznie 20 grup); w roku szkolnym 2018/2019 zaplanowana jest realizacja zajęć dla 10 grup, a w 2019/2020 dla następnych 10 grup; zajęcia obejmą uczniów szkół podstawowych - z klas I-III (szkolenie pilotażowe).
Usługa obejmuje:
- opiekę organizacyjną,
- prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych specjalistów z przedmiotów, których dotyczy projekt,
- opiekę merytoryczną (indywidualne konsultacje),
- zapewnienie sal, pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia,
- zapewnienie eksponatów, urządzeń, sprzętu doświadczalnego uatrakcyjniających prowadzone zajęcia,
- zapewnienie zaplecza socjalno-sanitarnego,
- zapewnienie materiałów eksploatacyjnych,
- zapewnienie materiałów szkoleniowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku: Zapytanie ofertowe.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia rozpocznie się we wrześniu 2018 roku, a zakończy w marcu 2023 roku.
Harmonogram zajęć będzie opracowywany na kolejne półrocza przez Zamawiajacego i uzgadniany z Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi spełniać oba poniższe warunki:
1. mieć doświadczenie w zakresie zarządzania instytucją świadczącą usługi o charakterze edukacyjnym - co zostanie poświadczone oświadczeniem o posiadanym doświadczeniu,
2. dysponować zespołem składającym się z nie mniej niż 10 wykładowców z min. 3–letnim doświadczeniem praktycznym w zakresie kształcenia dzieci lub młodzieży, posiadającym znajomość metodyki realizacji zajęć, dysponującym umiejętnością doboru środków komunikacji do wykształcenia, wieku i płci odbiorców.

Potencjał techniczny

Oferent musi wykazać, iż na dzień złożenia oferty dysponuje sprzętem wykazanym w Załączniku nr 7 (Wykaz minimalnych wymagań co do sprzętu/urządzeń niezbędnych do prowadzenia zajęć), w zakresie 100%.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien dysponować zasobami do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności środkami techniczno-organizacyjnymi. Powinien też posiadać doświadczenie i potencjał finansowy oraz dysponować kadrą o odpowiednich kwalifikacjach.

Dodatkowe warunki

Oferent musi spełniać oba poniższe warunki:
1. mieć doświadczenie w zakresie zarządzania instytucją świadczącą usługi o charakterze edukacyjnym,
2. dysponować zespołem składającym się z nie mniej niż 10 wykładowców z min. 3–letnim doświadczeniem praktycznym w zakresie kształcenia dzieci lub młodzieży, posiadającym znajomość metodyki realizacji zajęć, dysponującym umiejętnością doboru środków komunikacji do wykształcenia, wieku i płci odbiorców.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących dokumentów:
1. oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w zakresie zarządzania instytucją świadczącą usługi o charakterze edukacyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 8 do zapytania ofertowego,
2. wykaz min. 10 osób omin. 3–letnim doświadczeniu praktycznym w kształceniu dzieci lub młodzieży, posiadających znajomość metodyki realizacji zajęć i dysponujących umiejętnością doboru środków komunikacji do wykształcenia, wieku i płci odbiorców - co zostanie poświadczone życiorysami zawodowymi tych osób (których udział w realizacji niniejszego zamówienia deklaruje Oferent) wraz z ich pisemnymi deklaracjami o chęci udziału w realizacji niniejszego zamówienia – zgodnie z załącznikami nr 9 i 3 do zapytania ofertowego,
3. oświadczenie o dysponowaniu sprzętem/urządzeniami – zgodnie z załącznikiem nr 10 do zapytania ofertowego,
4. aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania oferenta;
5. oświadczenia Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:
a. wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
b. Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
c. Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
d. Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
f. Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Stronami lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Stron, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium 1. Cena (95%)
1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania konkretnej usługi).
2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej/ cena oferowana x 100 x waga 95%
3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 95 punktów.
Kryterium 2. Doświadczenie (5%)
Potwierdzone oświadczeniem posiadane doświadczenie w zakresie zarządzania instytucją o charakterze edukacyjnym (weryfikacja na podstawie załącznika nr 8 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu) :
1 rok – 1 pkt,
2 lata – 2 pkt,
3 lata – 3 pkt,
4 lata – 4 pkt,
5 lat i więcej – 5 pkt.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia w 2 kryterium to 5 pkt.

Wykluczenia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału Oferenci, którzy:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności,
b) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednimi zasobami ludzkimi i środkami techniczno-organizacyjnymi do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia ,
c) są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE SAMODZIELNY ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

Adres

Stefana Żeromskiego 3

65-066 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

683202589

Fax

683270419

NIP

9290118015

Tytuł projektu

Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Numer projektu

RPLB.08.02.03-08-0003/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt "Świat nauki" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zielonogórski Ośrodek Kultury, ul. Festiwalowa 3, 65-520 Zielona Góra
Oferta wpłynęła: 09.08.2018 r.
Cena oferty: 16 588 440,00 zł (całkowita cena brutto)
Liczba wyświetleń: 432