Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabór ewaluatora dokonującego ewaluacji mikro-innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”, realizowanego w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Data publikacji: 03.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-07-2018

Numer ogłoszenia

1122798

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Podpisaną ofertę wraz z ww. załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście lub listem poleconym/kurierem lub mailowo. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (nie np. data nadania, data stempla pocztowego). W przypadku oferty składanej mailowo Oferent powinien wysłać ofertę w załączniku do wiadomości mailowej, w postaci scanu zawierającego jego czytelny podpis. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
ul. Sienkiewicza 55
90-009 Łódź

Adres mailowy, na który można przesyłać oferty w wersji elektronicznej: innowacje@newtechlodz.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innowacje@newtechlodz.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Ciszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

690684020

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ewaluacji maksymalnie 60 mikro-innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych, opracowanych i przetestowanych przez innowatorów społecznych w ramach projektu pn. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” o numerze POWR.04.01.00-00-I085/15 dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynikiem ewaluacji będzie udzielenie min. 6 projektom rekomendacji do wdrożenia do praktyki.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie ewaluatora dokonującego ewaluacji mikro-innowacji społecznych w ramach projektu pt. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ewaluacji maksymalnie 60 mikro-innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych, opracowanych i przetestowanych przez innowatorów społecznych w ramach projektu pn. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” o numerze POWR.04.01.00-00-I085/15 dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynikiem ewaluacji będzie udzielenie min. 6 projektom rekomendacji do wdrożenia do praktyki.

Kod CPV

79300000-7

Nazwa kodu CPV

Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia zawarcia umowy do dnia 01.07.2019. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zostanie określony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność, która pozwoli na płynną realizację oceny zgodnie z ww. harmonogramem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Wiedza i doświadczenie

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Potencjał techniczny

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Dodatkowe warunki

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Warunki zmiany umowy

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Zamówienia uzupełniające

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
K1 - Cena brutto - 60 % (maksymalna liczba 60 pkt.)
K2- Doświadczenie - 40 % (maksymalna liczba 40 pkt.)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów według poniższego wzoru: K = K1 + K2

Szczegóły dotyczące Kryteriów oceny i opis sposobu przyznawania punktacji w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe w sekcjach:
- Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
- Opis sposobu obliczenia ceny
- Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Wykluczenia

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII

Adres

Henryka Sienkiewicza 55

90-009 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

+48605415070

Fax

426311114

NIP

7251886513

Tytuł projektu

Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-I085/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dorota Cierniak-Dymarczyk
Liczba wyświetleń: 269