Strona główna
Logo unii europejskiej

Badanie ankietowe wśród rowerzystów krajowych i zagranicznych na trasie EuroVelo 10 w Województwie Pomorskim

Data publikacji: 29.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-07-2018

Numer ogłoszenia

1122171

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
2. Termin składania ofert upływa dnia 13.07.2018 roku o godzinie 15:00.
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej „Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk” Oprócz nazwy i adresu Wykonawcy na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na przeprowadzenie badania ankietowego w projkecie Biking South Baltic!”.
4. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty na wskazany adres e-mail w określonym powyżej terminie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

p.ksiazek@pomorskie.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Do kontaktowania się z Wykonawcami (w dniach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00) upoważnieni są: Piotr Książek, Tomasz Legutko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 58 326 83 27, +48 58 326 83 60

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie badania ankietowego, wprowadzenie wyników ankiet do aplikacji internetowej udostępnionej przez Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Poddąbie (Gm. Ustka), okolice Pucka, Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie badania ankietowego będącego wsadem informacyjnym do analizy obrazującej stan i jakość turystyki rowerowej na przebiegu trasy rowerowej EuroVelo 10.

Przedmiot zamówienia

1. Przeprowadzenie minimum 450 szt. ankiet rowerzystów na trasie EuroVelo 10:
a. termin przeprowadzenia ankiet: 23.07.2018 – 09.09.2018,
b. badania powinny zostać przeprowadzone w podziale na równą ilość na dni robocze oraz soboty z dniami wolnymi od pracy, w tym święta.
c. miejsce przeprowadzenia ankiet: minimum 150 szt. – Poddąbie (Gmina Ustka), minimum 150 szt. – Puck (okolice w kierunku do Władysławowa), minimum 150 szt. – Gdańsk – Jelitkowo (w pobliżu granicy z Sopotem)
d. badanie ankietowe powinno dotyczyć turystów krajowych i zagranicznych,
e. ankieterzy powinni posiadać umiejętność komunikatywnego porozumiewania się w języku polskim i angielskim,
f. min. 30% ankiet powinno być przeprowadzonych na rowerzystach długodystansowych (rowerzyści z sakwami),
g. Wykonawca zobowiązany jest do informowania z 5 dniowym wyprzedzeniem Zleceniodawcy o dokładnym terminie (data, przedział godzinowy) wykonywania badań rowerzystów – celem przysłania ewentualnej kontroli,
2. Projekt ankiety w wersji polskiej znajduje się w załączeniu. Przetłumaczoną ankietę na język angielski otrzymają Państwo po wyborze Wykonawcy realizacji zadania.
3. Wykonawca ma obowiązek wprowadzić zebrane dane do systemu elektronicznego Zleceniodawcy.
4. Niektórzy rowerzyści mogą przemieszczać się na trasie EuroVelo 10. Wykonawca nie może ankietować tych samych osób.
5. Efektem przeprowadzenia badań ankietowych będzie przekazanie Zleceniodawcy:
a. Minimum 450 szt. ankiet w wersji papierowej,
b. Oświadczenie na piśmie o wprowadzeniu wszystkich ankiet do systemu elektronicznego udostępnionego przez Zleceniodawcę.
c. Protokół zdawczo-odbiorczy.
d. Termin dostarczenia wszystkich ww. elementów do siedziby Zleceniodawcy mija 23.09.2018 roku.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu wyłącznej, bez jakichkolwiek ograniczeń w tym czasowych, terytorialnych, ilościowych i innych, licencji do powstałych wyników badania. Licencja ta obejmuje prawo do korzystania z danych na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania Umowy między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z wyłączeniem możliwości czerpania komercyjnych korzyści, a w szczególności:
- użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą,
- rozpowszechnianie wyników badania, w tym publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także udostępnianie wyników w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie wybranym przez Zamawiającego,
- wprowadzenie i przechowywanie w bazie danych komputera, wprowadzanie i przechowywanie w sieci komputerowej, zapis czasowy i trwały i kopia takich zapisów oraz archiwizacja zapisów,
- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na korzystanie z wyników badań w dowolnych jego fragmentach do celów promocji lub reklamy, w tym wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach multimedialnych, audiowizualnych, innych przekazach reklamowych i promocyjnych każdego rodzaju.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 23.09.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udział w realizacji zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu badania ankietowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Oferowana cena brutto – waga 100%
Przy czym [1%=1pkt].
2. Sposób oceny ofert dla kryterium: „Cena”:
PK1= [CN / CR x 100% ] x 100
PK1 – ilość punktów dla kryterium
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Do oceny zostanie przyjęta suma przedstawiona w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
5. Oferta musi zawierać cenę łączną, maksymalną i ostateczną, obejmującą wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Cena musi być podana w złotych polskich.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono.
2. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
c. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMORZĄD WOJEWÓDZSTWA POMORSKIEGO

Adres

Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

+4858 32 68 555

Fax

+48502 757 465

NIP

5832569948

Tytuł projektu

Biking South Baltic! - Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden

Numer projektu

STHB.02.01.00-22-0067/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę firmy:
Konsorcjum firm:
Biostat Katarzyna Tkocz-Wolny – Lider Konsorcjum
Grupa BST Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
40-060 Katowice, ul. Fliegera 18/24 / 40-748 Katowice, ul. Mieczyków 12 - siedziba
Wartość oferty brutto: 16 970,00 zł

Uzasadnienie:
Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów określonych w zapytaniu
Liczba wyświetleń: 416