Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie 2 szt. rysunków promujących projekt

Data publikacji: 26.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-07-2018

Numer ogłoszenia

1121375

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 29.06.2018 r. udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące treści Zapytania. W załączeniu dokument.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć:
- w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej: „Wykonanie rysunków” w biurze Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin. Bądź
- drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: pawel.szewczyk@lto.org.pl. W wiadomości wpisać tytuł „Wykonanie rysunków”.
2. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
3. Oferty, niezależnie w jakiej formie zostaną złożone, będą otwarte w dniu i godzinie wyznaczonej na otwarcie ofert. Oferty w formie elektronicznej muszą znaleźć się na skrzynce Zamawiającego najpóźniej w dacie i godzinie wyznaczonej na składanie ofert.
4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie.
5. Dokumenty dołączone do oferty winny być podpisane, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.szewczyk@lto.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szewczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663 502 134 13

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 sztuk rysunków, jednego przedstawiającego bociana czarnego; drugi przedstawiający gniewosza plamistego. Oferta może dotyczyć wykonania jednego lub obu rysunków (zamówienie podzielone na dwa zadania). Rysunki będą wykorzystane przede wszystkim do nadruku na koszulkach. Koncepcja rysunku powinna być dostosowana do wykorzystania na koszulkach damskich i męskich. Zamówienie obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanych rysunków, na polach eksploatacji opisanych we wzorze umowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Rysunki gniewosza plamistego i bociana czarnego posłużą do przygotowania koszulek promujących ideę ochrony tych rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej. Zostaną one wykorzystane podczas zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, jako pamiątka dla uczestników workcampów a także przy okazji organizacji warsztatów dot. ochrony gniewosza dla leśników.

Przedmiot zamówienia

1.2. Rysunki powinny spełniać następujące parametry:

1. Rysunek dotyczący ptaków:
1) Rysunek przedstawiający bociana czarnego tj. dorosłego ptaka na gnieździe z młodymi,
2) Rysunek ten planuje się wykorzystać na materiałach promocyjnych projektu, głównie na koszulkach,
3) Rysunek należy wykonać w pełnym kolorze,
4) Format całego rysunku A4,
5) Zdigitalizować do wersji elektronicznej (bez tła), skan rysunku musi zostać wykonany w rozdzielczości minimum 300 dpi.
6) Wygląd musi być rzeczywisty, przedstawiający sylwetkę ptaka z anatomicznymi cechami tego gatunku.

2. Rysunek dotyczący gniewosza plamistego:
1) Rysunek przedstawiający gniewosza plamistego,
2) Rysunek ten planuje się wykorzystać na materiałach promocyjnych projektu głównie na koszulkach,
3) Rysunki należy wykonać w pełnym kolorze,
4) Format całego rysunku A4,
5) Zdigitalizować do wersji elektronicznej (bez tła), skan rysunku musi zostać wykonany w rozdzielczości minimum 300 dpi.
6) Wygląd gniewosza musi być rzeczywisty, z anatomicznymi cechami tego gatunku.
3. Wstępny projekt rysunków zostanie przedstawiony Zamawiającemu do 7 dni po dniu podpisania umowy. Projekt może zostać zmodyfikowany w stosunku do szkiców, które Wykonawca załączy do oferty, w celu jej oceny w kryterium „Ocena szkiców” (OS).
4. Wykonawca będzie konsultował z Przedstawicielem Zamawiającego koncepcję i układ rysunków w czasie ich przygotowywania aż do całkowitego zaakceptowania ich końcowej wersji przez Zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczy gotowe rysunki w wersji papierowej i elektronicznej na swój koszt pod wskazany adres w województwie lubelskim. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, załącznik do zapytania

Kod CPV

92312200-3

Nazwa kodu CPV

Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca przygotuje rysunki w oparciu o /na podstawie szkiców zawartych w Ofercie, przy czym projekt rysunków, w uzgodnieniu z Zamawiającym, może zostać zmodyfikowany w stosunku do tych szkiców. Zamawiający dopuszcza zmianę koncepcji przedstawienia bociana, tj z ujęcia na gnieździe z młodymi, na inne. Zmiana ta może zostać zaproponowana przez Wykonawcę i wymaga akceptacji Zamawiającego. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.
2. Wstępny projekt rysunków zostanie przedstawiony Zamawiającemu do 7 dni po dniu podpisaniu umowy.
3. Wykonawca będzie konsultował z Przedstawicielem Zamawiającego koncepcję i układ rysunków w czasie ich przygotowywania aż do całkowitego zaakceptowania ich końcowej wersji przez Zamawiającego. Uzgodnienia mogą być przeprowadzone drogą elektroniczną (mailową). Uwagi Zamawiającego będą przekazywane w terminie 2 dni od otrzymania projektu/projektów, Wykonawca ustosunkuje się do nich najpóźniej następnego dnia roboczego (bez sobót i niedziel).
4. Wykonawca dostarczy gotowe rysunki w wersji papierowej i elektronicznej na swój koszt pod wskazany adres w województwie lubelskim. Skan rysunku musi zostać wykonany w rozdzielczości minimum 300 dpi.
5. Usługa powinna być wykonana w całości, rysunek/rysunki dostarczony w terminie 10 dni od zaakceptowania ostatecznej wersji rysunków przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 3.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s.42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w
sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s.48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s.15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s.1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty).
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty).

Warunki zmiany umowy

Wykonawca przygotuje rysunki w oparciu o /na podstawie szkiców zawartych w Ofercie, przy czym projekt rysunków, w uzgodnieniu z Zamawiającym, może zostać zmodyfikowany w stosunku do tych szkiców. Zamawiający dopuszcza zmianę koncepcji przedstawienia bociana, tj z ujęcia na gnieździe z młodymi, na inne. Zmiana ta może zostać zaproponowana przez Wykonawcę i wymaga akceptacji Zamawiającego. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści oferty.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku gdy:
a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy,
b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania (zawierający wymagane w Zapytaniu oświadczenia).
2. Szkic bociana czarnego i/ lub szkic gniewosza plamistego ( w zależności, czy oferta dotyczy jednego, czy obu zadań) UWAGA: Zamawiający informuje, że w sytuacji niedołączenia szkicu/ów do oferty, nie będą one uzupełniane. Oferta, w której nie będzie szkiców, będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami Zapytania ofertowego.
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%. Oceniane będą oferty niepodlegające odrzuceniu.
1) cena ofertowa (C) – 70 %

sposób obliczenia wagi: (cena najniższa ÷ cena oferowana) × 70 pkt
Za kryterium ceny Wykonawca może uzyskać maksymalnie 70 punktów.

2) ocena szkiców (OS)– 30 %

1) Wykonawca wraz z ofertą przedłoży szkic: jeśli oferta dotyczy wykonania rysunku bociana czarnego - przedstawiający bociana czarnego, jeśli oferta dotyczy wykonania rysunku gniewosza - szkic przedstawiający gniewosza plamistego. Oferta na wykonanie dwóch rysunków powinna zawierać szkice obu zwierząt.
2) Szkic dotyczący bociana czarnego ma przedstawiać dorosłego ptaka na gnieździe z młodymi. Wygląd musi być rzeczywisty, przedstawiający sylwetkę ptaka z anatomicznymi cechami tego gatunku.
3) Szkic dotyczący gniewosza plamistego musi być rzeczywisty, z anatomicznymi cechami tego gatunku.
4) Szkice te będą stanowiły podstawę do wykonania projektów, o których mowa w pkt 1.3. i 1.4.
5) Szkice mają zostać wykonane ołówkiem na białej kartce papieru formatu A4, w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej, tj. przesłanej na adres mailowy Zamawiającego, szkic będzie stanowić skan oryginału.
6) Szkice będą oceniane odrębnie przez trzech pracowników/współpracowników Zamawiającego lub członków LTO, wg następujących podkryteriów:
Szkic bociana czarnego:
1) sposób ujęcia bociana – realistyczność ujęcia bociana z młodymi na gnieździe (tak jak wygląda on w naturze),
2) sposób rozmieszczenia elementów rysunku,
3) podobieństwo do przedstawiciela gatunku – zgodność z cechami anatomicznymi gatunku,
4) wyeksponowanie głównego obiektu/obiektów (bociana lub bociana i młodych) mając na uwadze, że rysunek będzie wykorzystany przede wszystkim do nadruku na koszulkach promujących projekt;
5) sceneria/ tło, w którym znajdują się bociany - sposób ujęcia scenerii, realistyczność scenerii, ciekawość ujęcia scenerii w kontekście głównego obiektu (bociana).
Szkic gniewosza plamistego:
1) sposób ujęcia gniewosza – realistyczność ujęcia (tak jak wygląda on w naturze),
2) sposób rozmieszczenia elementów rysunku,
3) podobieństwo do przedstawiciela gatunku – zgodność z cechami anatomicznymi gatunku,
4) wyeksponowanie głównego obiektu/obiektów, mając na uwadze, że rysunek będzie wykorzystany przede wszystkim do nadruku na koszulkach promujących projekt;
5) sceneria/ tło, w którym znajduje się gniewosz - sposób ujęcia scenerii, realistyczność scenerii, ciekawość ujęcia scenerii w kontekście głównego obiektu -gniewosza.

2. Każdy z trzech oceniających szkic przyzna maksymalnie po 2 punkty w ramach każdego z podkryteriów. Jeden oceniający może przyznać szkicowi max 10 pkt. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów za ocenę szkicu osobno bociana czarnego i gniewosza. Przyczyny przyznania określonej liczby punktów zostaną przez każdego z pracowników opisane w Karcie oceny szkicu.
3. Zamawiający zastrzega, że szkice złożone w ramach oferty, która nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będą przetwarzane wyłącznie w związku z ewentualnymi kontrolami Projektu (tj. kopiowane, utrwalane techniką cyfrową), natomiast nie będą udostępniane w żadnych celach komercyjnych lub udostępniane publicznie. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający zwróci oryginały szkiców, zatrzymując sobie jedynie ich kopie/skany.
4. Szkice złożone w ramach oferty, która zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, będą stanowiły podstawę (wzór) wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o opisane wyżej kryteria. Jeżeli wie lub więcej ofert będzie zawierało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli te oferty będą miały taką samą cenę – Zamawiający wezwie do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

Wykluczenia

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s.42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w
sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s.48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s.15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s.1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty).
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty).

7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
a) brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d) instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
a) Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
b) gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony,
c) do oferty nie zostaną dołączone rysunki bądź rysunek (w zależności, czy oferta dotyczy jednego czy obu zadań), stanowiące podstawę do oceny oferty w kryterium Ocena szkiców (OS).
9. w sytuacji opisanej w pkt 8.2, tj. jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego,

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

Adres

Mieszka I 12

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

663502134

NIP

7120169426

Tytuł projektu

Czynna ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0179/16-00

Inne źródła finansowania

Zadanie to jest częścią projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00, zwanego dalej „Projektem", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Zamawiający w zadaniu 1 „Wykonanie rysunku bociana czarnego” jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy Marek Kołodziejczyk zam. ul. Biskupa Fulmana 5/13 20-492 Lublin z ceną ofertową w wysokości 500,00 zł brutto. Oferta uzyskała 94 pkt w kryteriach oceny, cena 70% i ocena szkiców 30%. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, jego oferta odpowiadają wymaganiom zapytania ofertowego i jest jedyną, która wpłynęła w odpowiedzi na postępowanie.
2. Zamawiający w zadaniu 2 „Wykonanie rysunku gniewosza plamistego” jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy Marek Kołodziejczyk zam. ul. Biskupa Fulmana 5/13 20-492 Lublin z ceną ofertową w wysokości 500,00 zł brutto. Oferta uzyskała 94 pkt w kryteriach oceny, cena 70% i ocena szkiców 30%. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, jego oferta odpowiadają wymaganiom zapytania ofertowego i jest jedyną, która wpłynęła w odpowiedzi na postępowanie.
Oferta wpłynęła w dn. 04.07.2018 r. godz. 10:03,
Informacja o wyborze oferty znajduje się na sgtronie Zamawiającego www.lto.org.pl w zakładce zamówienia.
Liczba wyświetleń: 322