Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/WSG z dnia 27 czerwca 2018 r.

Data publikacji: 27.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-07-2018

Numer ogłoszenia

1120402

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana z dnia 28.06.2018 r. dotyczy doprecyzowania definicji partnerów społeczno-gospodarczych w pkt 14 Zapytania (w przypisie). Obecne brzmienie definicji:

Partnerzy społeczno-gospodarczy to organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, z 2017 r. poz. 2371), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Do ogłoszenia załączono nową wersję zapytania uwzględniającą ww. definicję.

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) drogą pocztową lub osobiście z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 1/2018/WSB” do siedziby Zamawiającego, ul. Londyńska 19 lokal 1, 03-921 Warszawa.
2) Termin składania ofert upływa dnia 5 lipca (czwartek) 2018 r.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest przedstawiciel Zamawiającego – Wojciech Drabko, nr tel.: +48697091922, e-mail: wojciech.drabko@pifs.org.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest diagnoza procedur monitorowania prawa z zakresu systemu oświaty, swobody działalności gospodarczej, zatrudnienia i integracji społecznej (dalej Prawa) przez okres od 9 lipca 2018 r. do 10 września 2018 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie koncepcji monitoringu prawa, która następnie będzie wdrażana w strukturach Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiot Zamówienia obejmuje diagnozę procedur monitorowania Prawa, w tym:
a) Opracowanie diagnozy i raportu z diagnozy dotychczasowych procedur realizowanych przez Zamawiającego w zakresie monitorowania Prawa w terminie do 10 sierpnia 2018 r. zgodnie z następującymi założeniami:

Raport będzie zawierał następujące wnioski z diagnozy przeprowadzonej przez Wykonawcę:
 zakres i skuteczność dotychczas stosowanych przez Zamawiającego metod i procedur monitorowania prawa krajowego,
 zasady obiegu dokumentacji i wymiany informacji między ekspertami, między ekspertami a członkami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, różnymi zespołami i grupami zaangażowanymi w monitorowanie prawa z ramienia Izby,
 kluczowe problemy w realizacji dotychczasowych procesów monitoringu prawa wymagających rozwiązania, w tym identyfikacja wąskich gardeł w procesie monitoringu oraz potrzeb organizacji.

Narzędzia badawcze:
 desk research (analiza dokumentacji wewnętrznej beneficjenta i zewnętrznej tj. dotyczącej działań legislacyjnych administracji rządowej),
 wywiady indywidualne i grupowe z przedstawicielami min. 10 organizacji strażniczych na temat ich postrzegania problemów i barier w procesie monitorowania prawa krajowego,
 wywiady z minimum 3 (trzema) przedstawicielami Zamawiającego w celu skonsultowania możliwości rozwiązań zdiagnozowanych problemów.

b) Opracowanie Standardu Monitorowania Prawa w oparciu o informacje udostępnianie on-line przez organy administracji rządowej z zakresu systemu oświaty, swobody działalności gospodarczej, zatrudnienia i integracji społecznej w terminie do 10 września 2018 r. Standard uwzględni wnioski z raportu, o którym mowa w pkt a) powyżej oraz zasady wynikające m.in. z Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, Karty Zasad Organizacji Monitorujących Działalność Administracji Publicznej. Standard będzie zawierał:
 szczegółowe kryteria selekcji projektów Prawa na poziomie krajowym udostępnianych on-line przez administrację rządową z zakresu systemu oświaty, swobody działalności gospodarczej, zatrudnienia i integracji społecznej (dalej Prawa) podlegających monitorowaniu w ramach Projektu,
 koncepcję monitorowania przez Zamawiającego projektów Prawa, tj. koncepcję monitoringu o jasno zdefiniowanym zakresie, celu i harmonogramie z opisem stosowania usystematyzowanych metod, technik i narzędzi zbierania informacji,
 wymagania dot. raportowania na koniec każdego m-ca o efektach wdrożenia i testowania Standardu (na podstawie raportów prowadzone będą prace koncepcyjne w zakresie doskonalenia Standardu),
 wymagania odnośnie narzędzia IT wspierającego realizację przez Zamawiającego działań strażniczych w obszarze monitorowania Prawa zgodnie ze Standardem (narzędzie w formie internetowej platformy współpracy ze środowiskiem, w którym Zamawiający prowadzi działalność strażniczą (dalej Środowisko), tj. platformy wymiany i prezentacji pomysłów, problemów oraz uwag do projektów legislacyjnych i prawa ustanowionego. Narzędzie będzie stymulować poprzez swoje funkcjonalności:
• samoorganizację społeczną do działań strażniczych,
• animowanie wzajemnych kontaktów,
• tworzenie kanałów komunikacji wewnątrz Środowiska.

Kod CPV

79300000-7

Nazwa kodu CPV

Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

Harmonogram realizacji zamówienia

a) Opracowanie diagnozy i raportu z diagnozy dotychczasowych procedur realizowanych przez Zamawiającego w zakresie monitorowania Prawa w terminie do 10 sierpnia 2018 r.
b) Opracowanie Standardu Monitorowania Prawa w oparciu o informacje udostępnianie on-line przez organy administracji rządowej z zakresu systemu oświaty, swobody działalności gospodarczej, zatrudnienia i integracji społecznej w terminie do 10 września 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie i dokumentach dostarczonych wraz z ofertą. Ocena punktowa w zakresie ww. kryteriów zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać jego spełnianie:

Cena (C) - 100 %

1) Ocena punktowa kryterium Cena (C):

najniższa oferowana cena brutto
Cena = ______________________________________________________ x 100
cena brutto badanej oferty

Maksymalnie można uzyskać 100 (sto) punktów w kryterium Cena (C).

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych w kryterium Cena. Oferta może uzyskać max 100 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta nie podlegająca wykluczeniu, która otrzymała najwyższą liczbę punktów oceny i nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie Zamówienia. Jeżeli cena oferty o najwyższej liczbie punktów oceny przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć (zgodnie z budżetem Projektu) na udzielenie zamówienia, Zamawiający podejmie negocjacje cenowe z niniejszym Wykonawcą i pozostałymi Oferentami, których Oferty nie podlegały wykluczeniu. W ramach negocjacji cenowych Zamawiający zaprosi Oferentów do złożenia dodatkowej oferty cenowej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i formie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH

Adres

Londyńska 19/1

03-921 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226162763

Fax

226162764

NIP

1132533194

Tytuł projektu

Watchdog samorządu gospodarczego - monitorowanie prawa

Numer projektu

POWR.02.16.00-00-0067/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tomasz Koproń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CS Tomasz Koproń w Lublinie, ul. Gęsia nr 28B lok. 12, 20-719 Lublin
kwota: 9 540 zł netto plus Vat
data: 5.07.2018r.
Liczba wyświetleń: 354