Strona główna
Logo unii europejskiej

Maszyna CNC do nawijania i formowania sprężyn

Data publikacji: 22.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-07-2018

Numer ogłoszenia

1119897

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 23.07.2018 r. do godz. 15.00
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.
3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
4. Oferty należy składać pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczna na adres e-mail sekretariat@ronet.com.pl.
5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin i godzinę wpływu do siedziby Zamawiającego.
6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail sekretariat@ronet.com.pl do dnia 21 lipca 2018r.
9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej złożenia).
10. Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
11. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki muszą być czytelne i opatrzone czytelnym podpisem lub imienną pieczęcią i podpisem osoby/osób uprawnionych.
12. Jeżeli oferent zastrzega sobie prawo do nieudostępniania innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępnione. Zamawiający zaleca, aby dokumenty te stanowiły odrębny załącznik do oferty opatrzony opisem: „Zastrzeżona część oferty – część niejawna” np. złożone w oddzielnej kopercie. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Oferenta wbrew postanowieniom niniejszego punktu.
13. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron (kartek) oraz oprawienie (zszycie) dokumentów tworzących ofertę w sposób uniemożliwiający ich samoczynne wypięcie (zdekompletowanie).
14. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.
15. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bogumił Zach ; Sebastian Zach

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

513067972 ; 604520289

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Maszyna CNC do nawijania i formowania sprężyn.
Zakres pracy
Średnica drutu - od 3 mm do minimum 12 mm
Średnica nawijania - minimum 150 mm
Długość podawania - nieograniczona
Dokładność wartości zadawanej – 0,01 mm
Ilość osi minimum 5
Rozwijak
Kpl. narzędzi

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: sępoleński Miejscowość: 89 - 410 Więcbork

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją Projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, RONET Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe na: Maszyna CNC do nawijania i formowania sprężyn.

Przedmiot zamówienia

Maszyna CNC do nawijania i formowania sprężyn, na co zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Kod CPV

42633000-2

Nazwa kodu CPV

Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie przewiduje się.

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferty należy złożyć do dnia 23.07.2018 r. do godz. 15.00. W dniu 24.07.2018 r. nastąpi otwarcie ofert.
- Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający ogłosi wynik postępowania na stronie internetowej www. ronet.com.pl oraz w Bazie Konkurencyjności;
- Ostatnim krokiem będzie kontakt z oferentem który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w celu ustalenia szczegółów zakupu i podpisania umowy.
- Przewidywany termin podpisania umowy 7 dni od ogłoszenia wyników.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności.

Wiedza i doświadczenie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

Potencjał techniczny

Odpowiedni do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie niniejszego warunku zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 24 miesiące gwarancji liczonej od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązuje się do kompletnej instalacji i uruchomienia urządzenia.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zamówienia.
Pytania Wykonawców winny być przekazywane na adres Zamawiającego w formie pisemnej,
faksem lub pocztą elektroniczną.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano ofertę oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego i bazie konkurencyjności bez wskazania źródła zapytania.
Zmiana oferty, wycofanie oferty.
Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno być złożone wg takich samych zasad jak
składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawca, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferenta, koperty ze złożonymi wcześniej ofertami nie będą otwierane i zostaną wycofane.
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu jest zobowiązany do zawarcia umowy na przedmiotowe zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia o wyborze pod rygorem odstąpienia od dalszych czynności a umowa zostanie podpisana z następnym wykonawcą, który uzyskał największą liczbę punktów.
Opakowanie i oznakowanie ofert składanych pisemnie.
a. Wykonawca zamieści ofertę w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: RONET Sp. z o.o. 89-410 Więcbork ul. Starodworcowa 3b
i opisana w następujący sposób:
- nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć Wykonawcy),
- oferta na: Maszyna CNC do nawijania i formowania sprężyn.
b. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w określonym terminie ponosi Wykonawca.
Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną netto i brutto (razem z podatkiem VAT). Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym cła, podatki i inne opłaty, koszty przygotowawcze, uruchomienia, szkolenia, koszty przeprowadzenia prób i badań technicznych. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31. XI. 2018 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
z następujących przyczyn:
a) Jeżeli wykonanie umowy w terminie pierwotnym jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, a których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia
2) unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny,
3) niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy.
Zapytanie ofertowe nr 4/06/2018

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień dodatkowych i uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Nazwa kryterium - Cena netto ; Waga 80 pkt ;
Sposób przyznawania punktów
C = Najkorzystniejsza oferta cenowa / Cena rozpatrywanej oferty

Nazwa kryterium - Gwarancja ; Waga 10 pkt ;
Sposób przyznawania punktów
G = Ilość m-cy gwarancji rozpatrywanej oferty / Najkorzystniejsza oferta

Nazwa kryterium - Termin wykonania w dniach. Waga 10 pkt
T = Najkorzystniejsza oferta / Ilość dni rozpatrywanej oferty

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez wagę pkt danego kryterium i dodane do siebie, wg wzoru:
P = C x 80 pkt + G x 10 pkt + T x 10 pkt
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RONET - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Starodworcowa 3B

89-410 Więcbork

kujawsko-pomorskie , sępoleński

NIP

5580002112

Tytuł projektu

Wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnych sprężyn w przedsiębiorstwie RONET

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0558/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BENNETT MAHLER LTD ; 20.07.2018 r. ; 469 847,00 ZŁ
Liczba wyświetleń: 537