Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1-06-2018-DSP-D

Data publikacji: 19.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-06-2018

Numer ogłoszenia

1119750

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Biuro Projektu Dolnośląska Strefa Przedsiębiorczości, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1-06-2018-DSP-D – nie otwierać przed dniem 28.06.2018 r., godz. 12:00”.

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 28.06.2018, do godziny 9:00 drogą pocztową/kurierem/osobiście (w godz. roboczych, tj. 8:30- 16:00)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Bartkowiak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu nr RPDS.08.03.00-02-0055/17 pt. „Dolnośląska Strefa Przedsiębiorczości” (dalej: projektu), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiającym jest Bartkowiak Piotr "Limes" Firma Handlowo Usługowa (adres 64-100 Leszno, ul. Boya-Żeleńskiego 3).

Przedmiotem zapytania ofertowego są indywidualne usługi doradcze dla uczestników projektu zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
Planowana liczba uczestników projektu objętych wsparciem: 96 osób
Planowana liczba godzin realizacji usługi: 960 godzin
Termin realizacji usługi od dnia podpisania umowy do 31.10.2018.
Teren realizacji usługi: powiaty Strzeliński, Ząbkowicki, Dzierżoniowski, Wrocławski ziemski, m. Wrocław.
Uczestnikami projektu będą osoby posiadające miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach: ząbkowickim, strzelińskim, dzierżoniowskim, wrocławskim lub m. Wrocław, w wieku od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo), znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. będące w wieku powyżej 50 roku życia lub/i będące kobietami lub/i będące osobami niepełnosprawnymi, lub/i będące osobami długotrwale bezrobotnymi lub/i będące osobami o niskich kwalifikacjach.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wrocławski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem wsparcia doradczego będzie kompleksowe przygotowanie osób uczestniczących w projekcie do:
- opracowania wniosku o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem na podstawie wzoru udostępnionego przez Lidera projektu;
- opracowania wniosku o wsparcie pomostowe (finansowo-szkoleniowo-doradcze) na podstawie wzoru udostępnionego przez Lidera projektu;
- rejestracji, rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmiot zamówienia

1. Wsparcie doradcze przeznaczone będzie dla Uczestników Projektu zamierzających założyć własną działalność gospodarczą z wykorzystaniem dotacji na rozpoczęcie działalności oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej oraz doradczo-szkoleniowej.
2. Do otrzymania wsparcia skierowane zostaną osoby na podstawie Indywidualnych Planów Działań. Tym samym wymiar udzielnego wsparcia może być niższy od planowanego.
3. Przez godzinę doradztwa rozumie się 60 minut. Do czasu doradztwa nie wlicza się przerw.
4. Realizacja wsparcia odbędzie się zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17.
5. Spotkania indywidualne będą realizowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (w razie potrzeby).
6. W ramach realizacji wsparcia, Wykonawcy zobowiązani są w szczególności do:
a) przeprowadzenia wsparcia dla wskazanych uczestników zgodnie z ustalonym programem i harmonogramem;
b) prowadzenia kart usług doradztwa;
c) prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczenia usług i terminowego przekazywania jej Zamawiającemu;
d) wykonywania dodatkowych czynności związanych z udzielaniem wsparcia, w tym: rozprowadzania wśród Uczestników materiałów przekazanych przez Zamawiającego, zbierania od Uczestników dokumentów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach (zaświadczeń i/lub oświadczeń), oznaczenia materiałów szkoleniowych, sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, oznaczania materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami wskazanymi przez Zamawiającego, itp.
7. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy:
- rzetelnej i terminowej realizacji usługi, zgodnie z wymogami projektowymi, w tym np. prowadzenia dokumentacji, sporządzania sprawozdań, prowadzenia indywidualnych list obecności (kart usług doradczych), przeprowadzania ankiet, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika;
- niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdej osobie uczestniczącej w projekcie, która opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości;
- prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy;
- systematycznego i terminowego przekazywania dokumentacji, w tym oryginałów dokumentów potwierdzających udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów związanych z realizacją usługi wraz z wystawieniem faktury/rachunku zgodnie z umową;
- informowania uczestników o współfinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kod CPV

79400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja usługi od dnia podpisania umowy do 31.10.2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca oświadczy pisemnie, iż jest uprawniony do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności i posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada min. roczne doświadczenie w okresie do 3 lat od daty złożenia oferty w pracy z osobami znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wymagana jest znajomość lokalnego rynku pracy potwierdzona realizacją usług aktywizacji zawodowej w ramach inicjatyw (projektów, umów, itp.) realizowanych na obszarach obejmujących powiaty wykazane w punkcie II.7. W formularzu doświadczenia (Załącznik 3) należy wykazać numer umowy, w ramach której realizowana jest dana inicjatywa, okres realizacji, obszar realizacji, liczbę osób objętych wsparciem w ramach danej inicjatywy, liczbę osób które zakończyły udział w inicjatywie, liczbę osób, które uzyskały zatrudnienie lub samozatrudnienie zgodnie z definicją efektywności zatrudnieniowej (zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, nazwę instytucji, będącej stroną umowy, która może potwierdzić podane w formularzu informacje. Zamawiający wymaga doświadczenia w udzieleniu wsparcia łącznie co najmniej 100 osobom oraz osiągnięcia uśrednionego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 45%.

Potencjał techniczny

Wykonawca oświadczy pisemnie, iż dysponuje potencjałem technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca oświadczy pisemnie, iż dysponuje zdolnością/osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, zapewniającą wykonanie zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca oświadczy pisemnie, iż znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Oferta powinna zawierać:
a) w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cenę brutto za godzinę zegarową pracy Doradcy wraz ze wszystkimi składowymi wynagrodzenia wynikającymi z przepisów prawa.
b) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą cenę netto, brutto oraz VAT za godzinę zegarową pracy Doradcy.
2. Oferta musi zostać przygotowana zgodnie z treścią niniejszego zapytania. Niedopuszczalne jest modyfikowanie treści zapytania (np. usuwanie poszczególnych pozycji) ani pozostałych załączników.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być ponumerowana i zaparafowana.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Oferta oraz załączniki powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r.Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien wyraźnie zastrzec to w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.
7. Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej odrzuceniem.
8. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in. okresu i harmonogramu realizacji umowy, ostatecznej ilości uczestników.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty (Załącznik nr 1)
2. Oświadczenie (Załącznik 2)
3. Formularz doświadczenia (Załącznik 3)
4. Opis koncepcji realizacji usługi (Załącznik nr 4).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – kwota brutto z Formularza ofertowego za godzinę realizację usługi.
Waga kryterium: 40%

Sposób obliczenia: Liczba punktów za kryterium ceny zostanie przyznana na podstawie następującego wzoru:

Ocena oferty ocenianej = (Cena brutto oferty z najniższą ceną jednostkową / Cena brutto ceny jednostkowej oferty ocenianej) x 100

UWAGA:
Kwota brutto ceny jednostkowej zawierać musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Koncepcja realizacji usługi – Zamawiający wymaga od oferenta opisania koncepcji realizacji usługi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania o cenę.
Waga kryterium: 60%
Sposób obliczenia: Ocena obliczona na podstawie średniej arytmetycznej z ocen 3 członków Komisji Konkursowej zgodnie ze wzorem:
Ocena = (Ocena 1. Oceniającego + Ocena 2. Oceniającego + Ocena 3. Oceniającego) / 3

3. Ocena końcowa oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych przez „n” oferenta w ramach obu kryteriów zgodnie ze wzorem:

Ocena końcowa „n” oferenta = (Ocena kryterium nr 1 „n” oferenta x 40%) + (Ocena kryterium nr 2 „n” oferenta x 60%).

Wykluczenia

Wykonawcy podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykonawcy składający ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którzy nie spełniają przesłanek określonych w art. 24.ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych składają oświadczenie, które jest załącznikiem nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA IMAGO

Adres

al. gen. Józefa Hallera 123

53-201 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

519055411

NIP

8971751629

Tytuł projektu

DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Numer projektu

RPDS.08.03.00-02-0055/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Point Sp. z o.o., ul. Energetyczna 14, Wrocław 53-330
Data wpłynięcia oferty: 27.06.18
Cena: 80 zł netto.
Liczba wyświetleń: 373