Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa „Zestawu do wykrawania oraz cięcia poprzecznego blach wraz z oprogramowaniem podstawowym, oprogramowaniem seria kapturów i izometria rurociągów” oraz ”Nożyc dźwigniowych stołowych ręcznych”, w podziale na dwie części zamówienia.

Data publikacji: 19.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-07-2018

Numer ogłoszenia

1119699

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Niniejszym Zamawiający informuje, że w dniu 02.07.2018r. w wyniku otrzymanych pytań, dokonuje wyjaśnienia oraz zmiany treści zapytania ofertowego.
W wyniku udzielonych wyjaśnień zmianie uległa treść zapytania ofertowego (w załączeniu wersja po zmianach z dnia 02.07.2018r. oraz treść Załączników:
1. Zapytanie Ofertowe
2. Formularz Ofertowy
3. Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymagań technicznych i jakościowych
4. Wzór umowy-
5. Wykaz wykonanych dostaw
w załączeniu dostępna wersja załączników po zmianach z dnia 02.07.2018r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć (osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską), w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
"Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlanym „Termochem” Sp. z o. o
ul. Ignacego Mościckiego 16, 24-110 Puławy
„OFERTA NA DOSTAWĘ „ZESTAWU DO WYKRAWANIA ORAZ CIĘCIA POPRZECZNEGO BLACH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM PODSTAWOWYM, OPROGRAMOWANIEM SERIA KAPTURÓW I IZOMETRIA RUROCIĄGÓW” ORAZ ”NOŻYC DŹWIGNIOWYCH STOŁOWYCH RĘCZNYCH”, W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.”
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 11.07.2018 r o godz. 12 : 15"
oraz podać również adres i nazwę Wykonawcy składającego ofertę oraz nr telefonu i faksu. Koperta powinna być oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.
2. Termin złożenia oferty: do dnia 11.07.2018 r. do godz. 12:00
3. Miejsce złożenia oferty: SEKRETARIAT GŁÓWNY Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego „Termochem” Sp. z o.o, ul. Ignacego Mościckiego 16, 24-110 Puławy.
4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
5. Oferta złożona po terminie zostanie przez Zamawiającego zatrzymana wraz z dowodem potwierdzającym jej złożenie po upływie terminu na składanie ofert oraz będzie przechowywana w dokumentacji postępowania wraz z ofertami złożonymi w terminie. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z postępowania, nie podlegają badaniu i ocenie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Karol Sumorek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

081 473 13 25

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: „Zestawu do wykrawania oraz cięcia poprzecznego blach wraz z oprogramowaniem podstawowym, oprogramowaniem seria kapturów i izometria rurociągów” oraz ”Nożyc dźwigniowych stołowych ręcznych” w ramach projektu „Rozwój firmy Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane TERMOCHEM Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii montażu płaszcza izolacji w branży izolacji przemysłowej” zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.7 RPO WL 2014-2020 – Umową nr RPLU.03.07.00-06-0046/17-00, w podziale na dwie części zamówienia:
1) Część 1: zakup zestawu do wykrawania oraz cięcia poprzecznego blach wraz z oprogramowaniem podstawowym, oprogramowaniem seria kapturów i izometria rurociągów;
2) Część 2: zakup nożyc dźwigniowych stołowych ręcznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie wymagań technicznych i jakościowych oraz zakres wymagań Zamawiającego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą opisów, folderów lub fotografii oferowanych urządzeń.
4. Parametry urządzeń wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 określają minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować produkty o takich samych bądź lepszych parametrach.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane urządzenie będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w stosunku do podanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
6. Ilekroć Zamawiający wskazał w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znak towarowy i/lub patent, i/lub pochodzenie, i/lub źródło to wskazaniu takiemu towarzyszą nieodłącznie wyrazy „lub równoważne”.
7. Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
8. W przypadku oferowania urządzenia równoważnego przez zapis „równoważny” należy rozumieć: urządzenie fabrycznie nowe, odpowiadające opisowi podanemu przez Zamawiającego, spełniające normy oraz posiadające cechy techniczne, jakościowe i użytkowe nie gorsze od określonych w niniejszej dokumentacji.
9. Zamówienie współfinansowane jest w ramach projektu „Rozwój firmy Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane TERMOCHEM Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii montażu płaszcza izolacji w branży izolacji przemysłowej” zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.7 RPO WL 2014-2020 – Umową nr RPLU.03.07.00-06-0046/17-00.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Puławy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowanie w celu dokonania wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na dostawę środków trwałych przewidzianych w projekcie realizowanym w ramach RPO WL 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: „Zestawu do wykrawania oraz cięcia poprzecznego blach wraz z oprogramowaniem podstawowym, oprogramowaniem seria kapturów i izometria rurociągów” oraz ”Nożyc dźwigniowych stołowych ręcznych” w ramach projektu „Rozwój firmy Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane TERMOCHEM Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii montażu płaszcza izolacji w branży izolacji przemysłowej” zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.7 RPO WL 2014-2020 – Umową nr RPLU.03.07.00-06-0046/17-00, w podziale na dwie części zamówienia:
1) Część 1: zakup zestawu do wykrawania oraz cięcia poprzecznego blach wraz z oprogramowaniem podstawowym, oprogramowaniem seria kapturów i izometria rurociągów:
W skład zestawu wchodzą:
A) Uniwersalne urządzenie do wykrawania blach ze zintegrowanym zespołem wiercącym
B) Urządzenie do cięcia poprzecznego taśm
C) Dwa urządzenia do odwijania kręgów
Urządzenia wchodzące w skład zestawu, ujęte w pkt. A, B i C muszą być ze sobą kompatybilne.
2) Część 2: zakup nożyc dźwigniowych stołowych ręcznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie wymagań technicznych i jakościowych oraz zakres wymagań Zamawiającego stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

42600000-2

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42611000-2 Obrabiarki specjalnego zastosowania
42632000-5 Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu
42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali
42631000-8 Obrabiarki do wykańczania metali
44511000-5 Nożyce dźwignicowe ręczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie:
Niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż 4 tygodnie od dnia jej zawarcia– dotyczy 1,2 części zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zakończył realizację co najmniej dwóch dostaw, rozumianych jako dwa odrębne zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia oraz załączy dowody (referencje lub inne dokumenty) potwierdzające, że zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.

Przez dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć:
• Dla części 1 zamówienia:
dwie dostawy urządzeń do obróbki metalu, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto każda z nich;

• Dla części 2 zamówienia:
dwie dostawy urządzeń do cięcia metalu, o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 PLN brutto każda z nich;

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą wykazu dostaw (zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W złożonym dokumencie Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Zamawiający uwzględni dostawę, która została zakończona przed dniem otwarcia ofert, a także trwającą nadal, jeśli dostawa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert na wartość określoną powyżej.
Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej, to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia dostawy.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów oceny ofert (kryteriów wyboru oferty) przyjętych w niniejszym postępowaniu.
2. Mając na względzie fakt, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może zakończyć się podpisaniem więcej niż jednej umowy.
3. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Umowa, z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia upublicznienia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w pkt. XVIII ust. 3 niniejszego zapytania ofertowego.
6. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, w sytuacji, gdy w postepowaniu złożono tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
8. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą.
9. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach o obiektywnym charakterze, niezależnych od Wykonawcy za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu.
10. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, w szczególności w przypadku:
1) Konieczności aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.;
2) zmiany terminów i warunków realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować;
3) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy.
4) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
5) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile staną się niezbędne i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
6) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
7) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
8) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.
11. Zmiana postanowień Umowy wymaga, po rygorem nieważności, formy pisemnej.
12. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:
1) niezwłocznie zawiadomienie strony o zaistniałej okoliczności oraz złożenie na piśmie wniosku zawierającego:
a) opis i wyjaśnienie okoliczności, której zmiana dotyczy;
b) propozycję zmiany, która musi być korzystna dla Zamawiającego i nie może być mniej korzystna niż określona w ofercie na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
2) ocena przez Zamawiającego proponowanych zmian i podjęcie decyzji o ich słuszności.
3) podpisanie aneksu do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymagań technicznych i jakościowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych– zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego;
5. Wykaz wykonanych dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi należytą ich realizację – zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego.
6. Opisy, foldery lub fotografie oferowanych urządzeń, o których mowa w rozdziale. VI. (SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) ust. 3 niniejszego zapytania ofertowego.
7. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji).
Informujemy, że dokumenty wyszczególnione w ust. 1, 2 stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Niezłożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów w wymaganej przez Zamawiającego treści spowoduje odrzucenie oferty z postępowania.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty nieodrzucone będą poddane ocenie według poniższych kryteriów oceny ofert, którym zostają przypisane wagi:
1) KRYTERIA OCENY OFERT DLA 1, 2 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Nr kryterium Nazwa kryterium Waga
I Cena oferty brutto 90
II Gwarancja 10

A. Opis kryterium cena (KRYTERIUM NR 1)
Pod kryterium cena - rozumie się wartość wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia.
Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto w złotych polskich, na którą składa się cena netto + należny podatek VAT, nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert z cenami podanymi w EURO/USD z zastrzeżeniem, że na potrzeby porównania ofert, cena oferty podana w walucie obcej czyli EURO/USD zostanie przeliczona na Złote Polskie (PLN) według Tabeli Kursów Średnich Narodowego Banku Polskiego (NBP) (dostępne na oficjalnej stronie internetowej NBP: http://www.nbp.pl/) z dnia publikacji zapytania ofertowego tj. 19.06.2018r..

W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

cena oferty z najniższą ceną
----------------------------------- x 90 = liczba punktów, gdzie:
cena oferty badanej

90 - waga kryterium nr 1 - cena

Oferta najkorzystniejsza - przedstawiająca najniższą cenę otrzyma w tym kryterium 90 pkt.

B. Opis kryterium okres gwarancji (KRYTERIUM NR 2)
Pod kryterium okres gwarancji - rozumie się udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji na dostarczone urządzenia.

Ocena oferty zgodnie z tym kryterium odbywała się będzie wg zasad:
 udzielona przez Wykonawcę gwarancja na okres minimum 24 miesięcy i powyżej - 10 pkt
 udzielona przez Wykonawcę gwarancja na okres minimum 18 miesięcy - 5 pkt
 udzielona przez Wykonawcę gwarancja na okres 12 miesięcy - 0 pkt

Osoba wykonująca czynności w postępowaniu przyzna punkty na podstawie okresu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i podstawi je do następującego wzoru matematycznego:

liczba punktów oferty badanej
---------------------------------------------- x 10 = liczba punktów, gdzie:
najwyższa liczba punktów

10 - waga - kryterium nr 2 – gwarancja

Oferta najkorzystniejsza - przedstawiająca najdłuższy okres gwarancji otrzyma w tym kryterium 10 pkt.

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
a) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
b) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z złącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.

Dodatkowo w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia oświadczenia, że spełnia on warunki udziału w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE "TERMOCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ignacego Mościckiego 16

24-110 Puławy

lubelskie , puławski

Numer telefonu

81 473 13 20

Fax

81 473 13 21

NIP

7160004832

Tytuł projektu

Rozwój firmy PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE TERMOCHEM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii montażu płaszcza izolacji w branży izolacji przemysłowej

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0046/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

I. Część 1: zakup zestawu do wykrawania oraz cięcia poprzecznego blach wraz z oprogramowaniem podstawowym, oprogramowaniem seria kapturów i izometria rurociągów,
- wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Tacke + Lindemann Baubeschlag – und Metallhandel GmbH + CO.KG; Beratgersraße, 31-33 44149 Dortmund,
Data wpływu: 11.07.2018 r o godz. 09 : 30
Cena wybranej oferty:
cena brutto 194 100 EURO (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto EUR)
tj. 836 823,33 PLN (słownie: osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote, 33/100) wg tabeli kursu NBP nr 117 z dnia 19.06.2018
w tym podatek VAT 0 % (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów)
cena netto 194 100 EURO (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto EUR)
tj. 836 823,33 PLN (słownie: osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote, 33/100) wg tabeli kursu NBP nr 117 z dnia 19.06.2018

II. Część 1: Część 2: zakup nożyc dźwigniowych stołowych ręcznych.
- wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Tacke + Lindemann Baubeschlag – und Metallhandel GmbH + CO.KG; Beratgersraße, 31-33 44149 Dortmund,
Data wpływu: 11.07.2018 r o godz. 09 : 30
Cena wybranej oferty:
cena brutto 4 955 EURO (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć EUR)
tj. 21 362,49 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote, 49/100) wg tabeli kursu NBP nr 117 z dnia 19.06.2018
w tym podatek VAT 0 % (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów)
cena netto 4 955 EURO (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć EUR)
tj. 21 362,49 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote, 49/100) wg tabeli kursu NBP nr 117 z dnia 19.06.2018
Liczba wyświetleń: 564