Strona główna
Logo unii europejskiej

1/IR/2018 - Wybór podwykonawcy – jednostki naukowej – do wykonania badań przemysłowych w ramach projektu Innowacyjny Recykling.

Data publikacji: 18.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-07-2018

Numer ogłoszenia

1118411

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFR Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w punkcie „Adres e-mail, na który należy wysłać oferty”, osobiście w siedzibie Spółki lub pocztą tradycyjną/kurierską na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym, zawierający oznaczenie „Oferta na prace B+R”.
Oferty należy składać do dnia 02.07.2018r. do godz. 16:00. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin złożenia przyjęty będzie dzień otrzymania oferty przez Zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Oferenta oraz zwraca ofertę.
Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).
Oferta musi być ważna w ciągu 90 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego (dane osoby do kontaktu podane są w dalszej części zapytania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert. W przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający przekaże informację Oferentom, do których wysłano zapytanie ofertowe lub którzy złożyli oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

p.podraza@grupanicro.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Podraża, Maciej Panert

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502-315-637, 691-387-568

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi związana z przeprowadzeniem badań przemysłowych projektu dofinansowanego w ramach 1.2 POIR., w szczególności:
1. Dokonanie analizy stanu przedmiotowego zagadnienia w zakresie technologii oczyszczania odpadów poprodukcyjnych w postaci wiórów z superstopów na bazie niklu i stopów tytanu, w oparciu o wszystkie dostępne źródła informacji. Opracowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie tego typu technologii.
2. Identyfikacja wiórów pod kątem rodzaju stopu (Tytan GRADE 5, Inconel 625, Inconel 718), rodzaju wióra, dostawcy.
3. Zebranie i analiza informacji/ danych od dostawców o rodzaju środków (materiałów eksploatacyjnych, w tym smarów, emulsji) stosowanych podczas obróbki stopów, której produktem są te wióry (np. Orlen, Statoil, Fuchs, itp.).
4. Dokonanie analizy próbek środków stosowanych podczas obróbki stopów, w celu oceny cech szczególnych pozwalających na dobór odpowiednich środków powodujących ich neutralizację.
5. Dobór środków pozwalających na skuteczne usunięcie zanieczyszczeń z wiórów (badania wielu wariantów środków dostosowywanych do danego rodzaju wiórów ).
6. Opracowanie sposobu oczyszczania i przygotowania roztworu myjącego do ponownego użycia (konieczne uzupełnianie składu), zgodnie z koncepcją obiegu zamkniętego.
7. Opracowanie metodyki i wykonanie badań w celu doboru i charakteryzacji środków myjących pod kątem doboru do składu, makro i mikrostruktury, właściwości oraz pod kątem uzyskania przez materiał finalny wymaganych w hucie właściwości.

Szczegółowe program badań do wykonania zawarty jest w zał.1 do zapytania ofertowego 1/IR/2018.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego i ekologicznego procesu umożliwiającego rozwiązanie postawionego problemu badawczego obejmującego dobór odpowiednich środków czyszczących, opracowanie linii technologicznej i dobór parametrów procesu do skutecznego oczyszczania odpadów poprodukcyjnych w postaci wiórów z superstopów na bazie niklu i stopów tytanu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi związana z przeprowadzeniem badań przemysłowych projektu dofinansowanego w ramach 1.2 POIR., w szczególności:
1. Dokonanie analizy stanu przedmiotowego zagadnienia w zakresie technologii oczyszczania odpadów poprodukcyjnych w postaci wiórów z superstopów na bazie niklu i stopów tytanu, w oparciu o wszystkie dostępne źródła informacji. Opracowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie tego typu technologii.
2. Identyfikacja wiórów pod kątem rodzaju stopu(Tytan GRADE 5, Inconel 625, Inconel 718), rodzaju wióra, dostawcy.
3. Zebranie i analiza informacji/ danych od dostawców o rodzaju środków (materiałów eksploatacyjnych, w tym smarów, emulsji) stosowanych podczas obróbki stopów, której produktem są te wióry (np. Orlen, Statoil, Fuchs, itp.).
4. Dokonanie analizy próbek środków stosowanych podczas obróbki stopów, w celu oceny cech szczególnych pozwalających na dobór odpowiednich środków powodujących ich neutralizację.
5. Dobór środków pozwalających na skuteczne usunięcie zanieczyszczeń z wiórów (badania wielu wariantów środków dostosowywanych do danego rodzaju wiórów ).
6. Opracowanie sposobu oczyszczania i przygotowania roztworu myjącego do ponownego użycia (konieczne uzupełnianie składu), zgodnie z koncepcją obiegu zamkniętego.
7. Opracowanie metodyki i wykonanie badań w celu doboru i charakteryzacji środków myjących pod kątem doboru do składu, makro i mikrostruktury, właściwości oraz pod kątem uzyskania przez materiał finalny wymaganych w hucie właściwości.

Szczegółowe program badań do wykonania zawarty jest w zał.1 do zapytania ofertowego 1/IR/2018.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Analiza stanu wiedzy i techniki w zakresie przetwarzania i recyklingu wiórów poprodukcyjnych stopów Tytan GRADE 5, Inconel 625 i Inconel 718
Termin i sposób wykonania zad.1:
Pisemna i elektroniczna postać raportu z przeprowadzonej analizy stanu wiedzy i techniki do 31.08.2018r.

2. Badania laboratoryjne identyfikacji wiórów stopów Tytan GRADE 5, Inconel 625 i Inconel 718
Termin i sposób wykonania zad.2:
Pisemna i elektroniczna postać raportu z przeprowadzonych badań doświadczalnych obejmującego przedstawienie metodyki badawczej, wyników badań, analizę wyników badań oraz wnioski do 31.01.2019r.

3. Opracowanie i weryfikacja parametrów technicznych składowych operacji technologicznych mycia wiórów.
Termin i sposób wykonania zad.3:
Pisemna i elektroniczna postać raportu z przeprowadzonych badań doświadczalnych obejmującego przedstawienie metodyki badawczej, wyników badań, analizę wyników badań oraz wnioski do 15.03.2019r.

Sprawozdawczość z poszczególnych etapów co 2 miesiące.

Szczegółowy harmonogram zadań wykazano w załączniku nr 1.

Umowa z Podwykonawcą będzie obowiązywać 9 miesięcy od dnia 09.07.2018 do dnia 31.03.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza ofertowego.
Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
a. Posiadanie statusu: uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytut PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o których mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i posiada przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu może wziąć udział podmiot, który posiada zespół badawczy o odpowiednim potencjale technicznym i kadrowym z odpowiednim potencjałem zdolnym do realizacji zadań badawczo – rozwojowych oraz posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów oraz wdrażaniu i komercjalizacji wyników badań.
Posiada kadrę (min. 3 osób) zajmującą się tematyką związaną z projektem i tematyką pokrewną. Kadra - min. 3 osoby posiadające tytuł naukowy, co najmniej w stopniu doktora, z doświadczeniem badawczym popartym publikacjami, min. 5 pozycji.
Posiada doświadczenie w zrealizowaniu realizacji co najmniej 3 projektów B+R.
W celu spełnienia przez oferenta warunków, o których mowa powyżej, jest on zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o spełnieniu wszystkich wymogów związanych z warunkami udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

Potencjał techniczny

W postępowaniu może wziąć udział podmiot, który dysponuje odpowiednią infrastrukturą badawczą , umożliwiającą realizację badań i testów w obszarze chemii, mechaniki przemysłowej oraz fizyki materiałowej.
W celu spełnienia przez oferenta warunków, o których mowa powyżej, jest on zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o spełnieniu wszystkich wymogów związanych z warunkami udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu może wziąć udział podmiot, który znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia zgodnie z załączonym zakresem prac (załącznik nr 1)

Dodatkowe warunki

Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi badawczo-rozwojowej korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji ww. usługi.
Ponadto:
1) Cena przedstawiona w ofercie jest ceną netto w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzy stanowiącym załącznik nr 2
3) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
5) Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość i nie dopuszcza się składania ofert obejmujących część zakresu zamówienia.
6) Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Wykonawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia.
8) W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia.
10) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy
w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
a. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
b. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
d. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego
w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający
i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
g. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
 charakterze od nich niezależnym,
 którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
 którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
 której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wskazane w pkt 1 i 2 Zapytania zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu spełnienia przez oferenta warunków zapytania, oferent zobowiązany jest do przedłożenia podpisanego oświadczenia o spełnieniu wszystkich wymogów związanych z warunkami udziału w postępowaniu załącznik nr 2.

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Należy również dostarczyć załącznik nr 3 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających oraz dodatkowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryteriami:
1. Cena (waga kryterium: 80 %)
2. Udział w projektach badawczych i/lub badawczorozwojowych, w których zakres przeprowadzonychbadań jest pokrewny z przedmiotem niniejszegozapytania ofertowego – (waga kryterium: 20 %)

Ad 1. Liczba punktów w kryterium „Cena” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Ci=Cmin/Cn x waga 80% x 100 pkt
Podane wartości oznaczają: Ci - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Cena”, Cmin – najniższa cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów, Cn - cena całkowita oferty nr „n”.

Cena wzięta pod uwagę podczas badania oferty to wartość wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Udział w projektach” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Ui= Un/Umax x 20% x 100 pkt
Podane wartości oznaczają: Ui - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Udział w projektach”, Un – ilość projektów w których brał udział oferent, Umax – największa ilość udziałów w projektach we wszystkich ofertach.

Punktacja będzie przyznawana na podstawie danych zawartych w formularzu ofertowym. Suma punktów Si będąca podstawą wyboru oferty (max 100 punktów=100%) przyznana danemu oferentowi będzie obliczona według wzoru:
Si = Ci + Ui

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NICROMETAL SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Droga Starotoruńska 5

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

691387568

NIP

9562054187

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii oczyszczania odpadów poprodukcyjnych z superstopów na bazie niklu i stopów tytanu

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0089/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Adres: UL. WARSZAWSKA 24 31-155 KRAKÓW
Data wpłynięcia oferty: 02.07.2018
Cena (netto): 585000,00 PLN
Słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy
Liczba wyświetleń: 389