Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa: mebli i elementów wyposażenia, klocków, zabawek i elementów edukacyjnych oraz artykułów biurowych, plastycznych i papierniczych do placówki wsparcia dzieci i młodzieży

Data publikacji: 08.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-06-2018

Numer ogłoszenia

1117397

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym do dnia 18 czerwca 2018r. do godziny 12.00 (decyduje data i godz. wpływu do Zamawiającego) - osobiście lub pocztą tradycyjną lub kurierem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, 38 – 300 Gorlice, pok. nr 6, lub w formie elektronicznej (scany dokumentów) przesłanej na adres: gops.gorlice@post.pl, przy czym w przypadku wyboru Wykonawcy, którego oferta wpłynęła w formie elektronicznej, Wykonawca ten zobowiązany będzie do dostarczenia oryginałów przesłanych dokumentów przed podpisaniem umowy z Zamawiającym.
Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:
OFERTA NA ZAKUP I DOSTAWĘ: MEBLI i ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, KLOCKÓW, ZABAWEK I ELEMENTÓW EDUKACYJNYCH ORAZ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, PLASTYCZNYCH I PAPIERNICZYCH W RAMACH PROJEKTU: PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ GORLICE „FENIKS” o nr RPMP.09.02.01-12-0356/17 . CZĘŚĆ NR ………………

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gops.gorlice@post.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Rafa - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

18 353 75 74

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: mebli i elementów wyposażenia, klocków, zabawek i elementów edukacyjnych oraz artykułów biurowych, plastycznych i papierniczych do placówki wsparcia dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”.
Zamówienie zostało podzielone na 3 (trzy) części:
a) część 1 - obejmuje zakup i dostawę mebli i elementów wyposażenia,
b) część 2 - obejmuje zakup i dostawę klocków, zabawek i elementów edukacyjnych
c) część 3 – obejmuje zakup i dostawę artykułów biurowych, plastycznych i papierniczych.

Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do 5 miejscowości, w których prowadzona jest Placówka, tj.: Stróżówka, Klęczany, Kobylanka, Ropica Polska, Dominikowice.
Wszystkie zabawki muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa i być przeznaczone do użytku przez dzieci.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Stróżówka, Dominikowice, Kobylanka, Klęczany i Ropica Polska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniego wyposażenia w meble oraz artykuły plastyczne i materiały biurowe oraz papiernicze, które będą wykorzystane na potrzeby prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie gminy wiejskiej Gorlice.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: mebli i elementów wyposażenia oraz klocków, zabawek i elementów edukacyjnych i artykułów biurowych, plastycznych i papierniczych dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „FENIKS”, działającej na terenie gminy wiejskiej Gorlice w Województwie Małopolskim, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Zamówienie zostało podzielone na 3 (trzy) części:
a) część 1 - obejmuje zakup i dostawę mebli i elementów wyposażenia,
b) część 2 - obejmuje zakup i dostawę klocków, zabawek i elementów edukacyjnych
c) część 3 – obejmuje zakup i dostawę artykułów biurowych, plastycznych i papierniczych.

Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do 5 miejscowości, w których prowadzona jest Placówka, tj.: Stróżówka, Klęczany, Kobylanka, Ropica Polska, Dominikowice.

Podane przez Zamawiającego parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować dany przedmiot o parametrach wyższych, lepszych od wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby cały dostarczony towar był fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, pozbawiony wad. Zamawiający wymaga także, aby dostarczone meble i wyposażenie posiadały niezbędne certyfikaty, atesty bezpieczeństwa oraz były przeznaczone do użytku przez dzieci.

W zakresie części 1:
- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia (zmontowania) mebli i rozmieszczenia ich w pomieszczeniach placówki, wskazanych przez pracowników Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli oraz wykonania wszelkich innych dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
- Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady zamówionych mebli i elementów wyposażenia.

Dokumenty dot. niniejszego zamówienia są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego:www. gops.gorlice.pl

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Dodatkowe przedmioty zamówienia

37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
30192000-1 Wyroby biurowe
39100000-3 Meble
39151000-5 Meble różne
39160000-1 Meble szkolne
39173000-5 Meble do przechowywania
39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39121100-7 Biurka
39141100-3 Regały
39141300-5 Szafy
39143310-2 Stoliki
39121200-8 Stoły
39160000-1 Zabawki
37523000-0 Puzzle
37540000-7 Gry
30197600-2 Papier i tektura gotowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Zamówienie winno być zrealizowane łącznie w 5 miejscach na terenie gminy wiejskiej Gorlice (powiat gorlicki, Województwo Małopolskie), tj. w siedzibie placówki w szkole w Stróżówce, a także w każdej z czterech filii – tj. w szkołach w: Dominikowicach, Ropicy Polskiej, Klęczanach oraz Kobylance.

2) w zakresie części nr 1:
Zamówienie winno być dostarczone i montaż mebli wykonany do dnia 13 lipca 2018r., w dni powszednie w godz. 8.00 – 18.00. Dostawy mogą być realizowane etapami, jednak całość zamówienia winna być dostarczona nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca. Wykonawca winien, z co najmniej dwu dniowym wyprzedzeniem poinformować wyznaczonych pracowników Zamawiającego o planowanym terminie dostawy / dostaw.

3) w zakresie części nr 2 i 3:
Zamówienie winno być dostarczone do dnia 29 czerwca 2018r., w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.00. Dostawy mogą być realizowane etapami, jednak całość zamówienia winna być dostarczona nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018r. Wykonawca winien, z co najmniej dwu dniowym wyprzedzeniem poinformować wyznaczonych pracowników Zamawiającego
o planowanym terminie dostawy / dostaw.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał
/ wykonuje co najmniej jedno zamówienie (realizowane w ramach jednej umowy) polegające na:

a) w zakresie części nr 1- dostawie mebli o wartości min 20 000 zł brutto,
b) w zakresie części nr 2 - dostawie zabawek lub / i elementów wyposażenia o wartości
min 5 000 zł brutto,
c) w zakresie części nr 3 – dostawie artykułów biurowych lub / i papierniczych lub / i plastycznych lub / i piśmienniczych o wartości min 5.000 zł brutto.

W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, Wykonawca, winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia, do dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający uzna spełnienie powyższych warunków w przypadku wykonania kilku dostaw zamówienia podzielonego na części pod warunkiem, że ich łączna wartość brutto będzie nie mniejsza niż wskazana powyżej odpowiednio dla każdej dostawy, a dostawa była realizowana nieprzerwanie w ramach jednego zamówienia (podzielonego na części).
Doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 3
oraz na podstawie przedstawionych referencji, protokołów odbioru zamówienia lub dokumentów równoważnych potwierdzających wykonanie dostaw.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę

Dodatkowe warunki

1) Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony w wytycznych programowych;
c. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub gdy z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania. Spełnienie warunku nastąpi poprzez weryfikację treści oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 4.

Warunki zmiany umowy

Dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w szczególności gdy:
1) zmiany dot. realizacji dodatkowych dostaw, nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i spełniają łącznie warunki:
a. zmiana Wykonawcy spowodowałaby niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

2) zmiany nie prowadzą do zmiany charakteru umowy i spełnione zostały łącznie następujące warunki:
a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty (załącznik nr 2),
2. Wykaz doświadczenia w realizacji dostaw - (załącznik nr 3)
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4),
4. Referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty równoważne potwierdzające wykonanie dostaw.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia tego typu zamówień.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W przypadku części nr 1:

a) C - cena ofertowa brutto: 80% (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 80 pkt)
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 80 pkt. Punkty dla pozostałych ofert będą obliczane
wg. wzoru:
Lp = (Cn/Cb) x 80 pkt.
gdzie:
Lp – liczba punktów dla danej oferty,
Cn – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
Cb – cena brutto danej oferty.

b) G - gwarancja Wykonawcy: 20% (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 20 pkt
Oferty zostaną ocenione pod kątem gwarancji udzielonej przez Wykonawców na dostarczone meble. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
• do 12 miesięcy włącznie – 0 pkt,
• od 12 do 24 miesięcy włącznie – 10 pkt,
• powyżej 24 miesięcy – 20 pkt.

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 (100%). Liczba punktów dla każdej oferty obliczana będzie jako suma punktów uzyskanych w ramach kryterium C – cena i G – gwarancja. Za najkorzystniejszą ofertę zostania uznana ta, z największą liczbą punktów.

w przypadku części nr 2 i 3:

C - cena ofertowa brutto: 100% (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 100 pkt)
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt. Punkty dla pozostałych ofert będą obliczane
wg. wzoru:
Lp = (Cn/Cb) x 100 pkt.
gdzie:
Lp – liczba punktów dla danej oferty,
Cn – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
Cb – cena brutto danej oferty.

W przypadku równej ceny złożonej przez Wykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcami w celu wyłonienia najlepszej oferty.

Wykluczenia

1) Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony w wytycznych programowych;
c. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub gdy z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania. Spełnienie warunku nastąpi poprzez weryfikację treści oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 4.

3) Zamawiający informuje, że osobami zaangażowanymi w przygotowanie i przeprowadzenie procedury niniejszego zapytania ofertowego są:
a. Anna Rafa – Kierownik GOPS w Gorlicach,
b. Urszula Poznańska – Główna Księgowa GOPS w Gorlicach,
c. Magdalena Bajorek - Wrona – Koordynator projektu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA GORLICE - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres

11 Listopada 2

38-300 Gorlice

małopolskie , gorlicki

Numer telefonu

183535762

Fax

18 3535461

NIP

7382131749

Tytuł projektu

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ GORLICE "FENIKS"

Numer projektu

RPMP.09.02.01-12-0356/17-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków własnych gminy Gorlice.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nowa Szkoła sp. z o o z siedzibą przy ul.P.O.W. 25 Łódź , 18.06.2018 cena 54.500,- zł w części pierwszej
AGNEX SP.Z OO ul Michalusa 1 38-300 Gorlice 18.06.2018 cena 24.000,- w części drugiej
AGNEX SP.Z OO ul Michalusa 1 38-300 Gorlice 18.06.2018 cena 19.500,- w części trzeciej. Postępowanie zostało anulowane z uwagi na przekroczenie limitu środków finansowych.
Liczba wyświetleń: 344