Strona główna
Logo unii europejskiej

Odpłatne korzystanie z urządzeń (wynajem): elektrycznego pojazdu trakcyjnego do przewozów pasażerskich o jednym wózku napędowym z silnikami asynchronicznymi wraz z aparaturą pomiarową oraz opracowanie programu badań i przeprowadzenie badań poligonowych poślizgów pojazdu oraz badań kompatybilności elektromagnetycznej, poziomu hałasu oraz właściwości dynamicznych falowników napędowych o konstrukcji dachowej oraz przetwornic zasilania urządzeń pomocniczych o konstrukcji dachowej skonstruowanych przez zamawiającego.

Data publikacji: 29.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-06-2018

Numer ogłoszenia

1114769

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.06.2018 roku do godziny 23:59
Ofertę można składać:
a) pocztą elektroniczną na adres: ecex@hcp.com.pl
b) przesłać pocztą/kurierem na adres:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229
c) dostarczyć osobiście na adre:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecex@hcp.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Jankowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506 658 558

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Odpłatne korzystanie z urządzeń (wynajem): elektrycznego pojazdu trakcyjnego do przewozów pasażerskich o jednym wózku napędowym z silnikami asynchronicznymi wraz z aparaturą pomiarową oraz opracowanie programu badań i przeprowadzenie badań poligonowych poślizgów pojazdu oraz badań kompatybilności elektromagnetycznej, poziomu hałasu oraz właściwości dynamicznych falowników napędowych o konstrukcji dachowej oraz przetwornic zasilania urządzeń pomocniczych o konstrukcji dachowej skonstruowanych przez zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Miejscowość: Poznań-Wilda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt.: „Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych” nr POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Przedmiot zamówienia

Odpłatne korzystanie z urządzeń (wynajem): elektrycznego pojazdu trakcyjnego do przewozów pasażerskich o jednym wózku napędowym z silnikami asynchronicznymi wraz z aparaturą pomiarową oraz opracowanie programu badań i przeprowadzenie badań poligonowych poślizgów pojazdu oraz badań kompatybilności elektromagnetycznej, poziomu hałasu oraz właściwości dynamicznych falowników napędowych o konstrukcji dachowej oraz przetwornic zasilania urządzeń pomocniczych o konstrukcji dachowej skonstruowanych przez zamawiającego.

Zamówienie podzielono na 2 etapy nie dopuszczając ofert częściowych:
Etap 1
Odpłatne korzystanie z urządzeń (wynajem): elektrycznego pojazdu trakcyjnego do przewozów pasażerskich o jednym wózku napędowym z silnikami asynchronicznymi do weryfikacji oprogramowania falowników napędowych o konstrukcji dachowej oraz przetwornic zasilania urządzeń pomocniczych o konstrukcji dachowej skonstruowanych przez zamawiającego.
Etap 2
Odpłatne korzystanie z urządzeń (wynajem): elektrycznego pojazdu trakcyjnego do przewozów pasażerskich o jednym wózku napędowym z silnikami asynchronicznymi do przeprowadzenia badań poligonowych pojazdu z zainstalowanymi falownikami napędowymi o konstrukcji dachowej oraz przetwornicami zasilania urządzeń pomocniczych o konstrukcji dachowej skonstruowanymi przez zamawiającego
Aparatura badawcza:
Do wykonania badań niezbędna jest specjalizowana aparatura laboratoryjna wymagana do wykonania pomiarów na zgodność z normami m.in. PN-EN 50121, PN-EN 50238, PN-EN 50500, PN-EN 50388, PN-EN ISO 3381, PN-EN ISO 3095, Regelung Nr EMV 06,
W/w aparatura badawcza niezbędna jest do przeprowadzenia badań według programu badań opracowanego przez wynajmującego pojazd, obejmujących m.in.:
Badania poślizgów pojazdu, badań kompatybilności elektromagnetycznej w tym, ze względu na przewidywane zastosowania napędów i przetwornic do zasilania z trakcji wielosystemowej - badania na zgodność z Regelung Nr EMV 06 „Technische Regeln zur Elektromagnetischen Verträglichkeit” , badania poziomu hałasu oraz badania właściwości dynamicznych falowników napędowych o konstrukcji dachowej oraz przetwornic zasilania urządzeń pomocniczych o konstrukcji dachowej skonstruowanych przez zamawiającego.

Kod CPV

71350000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

38296000-6 Przyrządy badawcze
38300000-8 Przyrządy do pomiaru
38341300-0 Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
51230000-3 Usługi instalowania urządzeń badawczych

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji Etapu 1 nie później niż od 04.11.2018 r
Rozpoczęcie realizacji Etapu 2 nie później niż od 01.08.2019 r.
Łączny czas realizacji Etapu 1 nie krócej niż 31 dni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Oferta powinna zawierać opis oferowanej usługi tak aby można było zidentyfikować wszystkie wymagane w zapytaniu parametry.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. KRYTERIA OCENY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
1.Kryterium - "cena" – waga punktowa 60pkt.
2.Kryterium – "jakość" – waga punktowa 40 pkt.
Ocenie pod kątem jakości zostanie poddany oferowany do odpłatnego korzystania (wynajmu) elektryczny pojazd trakcyjny do przewozów pasażerskich o jednym wózku napędowym z silnikami asynchronicznymi. Ocena pod kątem jakości zostanie przeprowadzona w 2 kryteriach, za które można otrzymać łącznie 40 pkt.
a) pod kątem możliwości zainstalowania na dachu urządzeń falowników napędowych i przetwornic zasilania urządzeń pomocniczych zainstalowanych przez zamawiającego. Maksymalna ocena 20pkt przyznawana wówczas gdy:
- konstrukcja pojazdu o jednym wózku napędowym przewiduje montaż wyposażenia elektrycznego, w tym falowników napędowych i przetwornic zasilania urządzeń pomocniczych na dachu pojazdu
- pojazd posiada na dachu uchwyty bądź szyny montażowe oraz wyprowadzenia przewodów energetycznych oraz przewodów sygnałowych skomunikowanych ze sterownikiem pociągu umożliwiające podłączania urządzeń w „trybie plug and play”.
b) pod kątem możliwości optymalizacji oprogramowania zapewniającego współpracę sterownika pojazdu z urządzeniami falowników napędowych i przetwornic zasilania urządzeń pomocniczych skonstruowanych przez zamawiającego jako „plug and play”, maksymalna ilość punktów: 20 pkt.

Najkorzystniejszą ofertą, według określonych kryteriów oceny (max. 100 pkt.) zostanie wybrana oferta zwierająca z najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

H.CEGIELSKI-ENERGOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

28 Czerwca 1956 r. 223/229

60-965 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

506 658 558

NIP

7831134221

Tytuł projektu

Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PESA Bydgoszcz S.A.
ul. Zygmunta Augusta 11
85-082 Bydgoszcz
05.06.2018 r.
356 000 PLN
Liczba wyświetleń: 358