Strona główna
Logo unii europejskiej

1/KI/7.1.2/2018 - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych - Kierowca kat. C+E, Pracownik biurowy z elementami obsługi komputera, Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, Opiekun osób starszych.

Data publikacji: 28.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-06-2018

Numer ogłoszenia

1114587

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

6. Termin i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00;
c. ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca 05.06.2018 r. do godziny 12:00 – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot.: 1/KI/7.1.2/2018”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505444195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie dla 80 osób 4 szkoleń zawodowych przygotowujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w danych 4 zakresach kwalifikacji: Kierowca kat. C+E, Pracownik biurowy z elementami obsługi komputera, Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, Opiekun osób starszych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: leszczyński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projekt skierowany jest do 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wymagają priorytetowej aktywizacji społecznej, mieszkających na terenie województwa wielkopolskiego – gminę Święciechowa, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 18 rok życia, pozostające bez zatrudnienia (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo), w tym:
• osoby doświadczone wielokrotnym wykluczeniem społecznym, w tym osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
• osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, intelektualnymi, osoby z zaburzeniami psychicznymi;
• osoby społeczności romskiej;
• kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

Głównym celem projektu jest trwałe wejście na rynek pracy 80 osób – w tym 44 kobiet i 36 mężczyzn zamieszkujących województwo wielkopolskie, gminę Święciechowa, doświadczających wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie wysokiej jakości usług aktywnej integracji społeczno-zawodowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dla 80 Uczestników Projektu „Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy” szkoleń zawodowych przygotowujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w danych 4 zakresach kwalifikacji: Kierowca kat. C+E, Pracownik biurowy z elementami obsługi komputera, Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, Opiekun osób starszych (docelowo 8 grup szkoleniowych po 10 UP).

TERMIN REALIZACJI: na bieżąco, do końca września 2018 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
MIEJSCE ZAJĘĆ: woj. wielkopolskie – obszar realizacji projektu (gmina Święciechowa).
Obszar oraz termin realizacji mogą ulec zmianie tylko w przypadku wprowadzania zmian do wniosku projektowego.

Projekt przewiduje realizację 8 tur szkoleń, w których weźmie udział średnio 10 Uczestników/grupę. Uczestnicy mają do wyboru jeden z 4 zakresów kwalifikacji zawodowych. Kurs kierowcy kat. C+E
to 45h/osobę; Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych to 120h/osobę; Pracownik biurowy z elementami obsługi komputera to 120h/osobę; Opiekun osób starszych to 100h/osobę. UP w celu ukończenia kursu mają obowiązek zrealizowania zadań przewidzianych w programie oraz obecności na zajęciach na poziomie minimum 80%.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI: na bieżąco, do końca września 2018 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
MIEJSCE ZAJĘĆ: woj. wielkopolskie – obszar realizacji projektu (gmina Święciechowa).
Obszar oraz termin realizacji mogą ulec zmianie tylko w przypadku wprowadzania zmian do wniosku projektowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
c. Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d. Programy szkoleń (opcjonalnie);
e. potwierdzenie wpłaty wadium, o którym mowa w rozdziale VIII Pozostałe warunki.
2. Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

1. Cena (C) – 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto uwzględniającą wszystkie elementy przedmiotu zamówienia (cena za 1 godzinę kursu zawodowego wraz z kosztami sprzętu, pomieszczeń szkoleniowych itp.) otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Dostępność usług Wykonawcy (U) – 20%. Zgodnie z Rozdziałem V. Warunki udziału w postępowaniu, pkt. h: Wykonawcy „oświadczą w ofercie, iż gwarantują dostępność usług szkoleniowych, przy czym dostępność usług oznacza, że trener w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na usługę szkoleniową, rozpocznie realizację kursu (dotyczy okresu realizacji projektu)”.
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji szkolenia, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
5 pkt – za zadeklarowanie dostępności 10 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 7 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 0 dni

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

3. Program szkolenia (P) – 20%. Wykonawca, który opracuje programy dla przedmiotowych kursów, zgodne z wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu, otrzyma punkty za jakość sporządzonych programów, które będą sumą ocen za każdy z nich:
Punktacja indywidualna do programu dla każdego z kursów:
0 pkt – brak programu;
1 pkt – program zawiera błędy poważne;
2 pkt – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów jest większa niż 5;
3 pkt – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów nie przekracza 5;
4 pkt – program nie zawiera błędów jednak jej jakość jest średnia;
5 pkt – program jest dobrej jakości,
6 pkt – program jest bardzo dobrej jakości.

Łączna suma punktów za ocenione programy: Punkty doliczane do oceny oferty:
0-4 pkt 0 pkt
5-9 pkt 5 pkt
10-12 pkt 10 pkt
13-19 pkt 15 pkt
20-24 pkt 20 pkt

Brak przesłanych programów kursów lub przesłanie programów zawierających błędy poważne będzie skutkował przyznaniem 0 (słownie: zero) punktów w tym Kryterium.

Łącznie badana Oferta na część szkoleniową otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + U + P
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.
P – liczba punktów uzyskanych w kryterium Program szkolenia.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy

Numer projektu

RPWP.07.01.02-30-0145/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 233