Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa: mebli, elementów wyposażenia, artykułów plastycznych oraz materiałów biurowych / piśmienniczych do placówki wsparcia dzieci i młodzieży

Data publikacji: 23.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-06-2018

Numer ogłoszenia

1113784

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym do dnia 01 czerwca 2018r. do godziny 12.00 osobiście lub pocztą tradycyjną lub kurierem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, 38 – 300 Gorlice, pok. nr 6.
Oferta winna być złożona w kopercie opatrzonej napisem: OFERTA NA ZAKUP I DOSTAWĘ: MEBLI, ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, ARTYKUŁÓW PLASTYCZNYCH I MATERIAŁÓW BIUROWYCH / PIŚMIENNICZYCH W RAMACH PROJEKTU: PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ GORLICE „FENIKS” o nr RPMP.09.02.01-12-0356/17.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gops.gorlice@post.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Rafa - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

18 353 75 74

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: mebli, elementów wyposażenia, artykułów plastycznych oraz materiałów biurowych / piśmienniczych dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „FENIKS”, działającej na terenie gminy wiejskiej Gorlice w Województwie Małopolskim, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Zamówienie będzie dostarczone łącznie do 5 szkół na trenie gminy wiejskiej Gorlice, tj. do: Stróżówki, Dominikowic, Kobylanki, Klęczan i Ropicy Polskiej, w których będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Stróżówka, Dominikowice, Kobylanka, Klęczany i Ropica Polska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniego wyposażenia w meble oraz artykuły plastyczne i materiały biurowe oraz papiernicze, które będą wykorzystane na potrzeby prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie gminy wiejskiej Gorlice.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: mebli, elementów wyposażenia, artykułów plastycznych oraz materiałów biurowych / piśmienniczych dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „FENIKS”, działającej na terenie gminy wiejskiej Gorlice w Województwie Małopolskim, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Podane przez Zamawiającego parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować dany przedmiot o parametrach wyższych, lepszych od wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby cały dostarczony towar był fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, pozbawiony wad. Zamawiający wymaga także, aby dostarczone meble i wyposażenie posiadały niezbędne certyfikaty, atesty bezpieczeństwa oraz były przeznaczone do użytku przez dzieci.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia (zmontowania) mebli i rozmieszczenia ich w pomieszczeniach placówki, wskazanych przez pracowników Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli oraz wykonania wszelkich innych dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady zamówionych mebli i elementów wyposażenia.
Dokumenty dot. niniejszego zamówienia są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego:www. gops.gorlice.pl

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Dodatkowe przedmioty zamówienia

37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
30192000-1 Wyroby biurowe
39100000-3 Meble
39151000-5 Meble różne
39160000-1 Meble szkolne
39173000-5 Meble do przechowywania
39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39121100-7 Biurka
39141100-3 Regały
39141300-5 Szafy
39143310-2 Stoliki
39121200-8 Stoły
39160000-1 Zabawki
37523000-0 Puzzle
37540000-7 Gry
30197600-2 Papier i tektura gotowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do dnia 20 czerwca 2018r, przy czym Wykonawca może dostarczać zamówienie systematycznie, tj. etapami, przy czym winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o planowanej dacie danej dostawy z co najmniej dwu dniowym wyprzedzeniem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej jedno zamówienie (realizowane w ramach jednej umowy) polegające na dostawie mebli, ich montażu i rozmieszczeniu w obiekcie lub / i dostawie artykułów biurowych / papierniczych / plastycznych, o wartości minimum 40 000 PLN brutto.
W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, Wykonawca, winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia, do dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający uzna spełnienie powyższych warunków w przypadku wykonania kilku dostaw zamówienia podzielonego na części pod warunkiem, że ich łączna wartość brutto będzie nie mniejsza niż wskazana powyżej odpowiednio dla każdej dostawy, a dostawa była realizowana nieprzerwanie w ramach jednego zamówienia (podzielonego na części).
Doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 3 oraz na podstawie przedstawionych referencji, protokołów odbioru zamówienia lub dokumentów równoważnych potwierdzających wykonanie dostaw.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę

Dodatkowe warunki

1) Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony w wytycznych programowych;
c. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub gdy z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania. Spełnienie warunku nastąpi poprzez weryfikację treści oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 4.

Warunki zmiany umowy

Dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w szczególności gdy:
1) zmiany dot. realizacji dodatkowych dostaw, nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i spełniają łącznie warunki:
a. zmiana Wykonawcy spowodowałaby niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

2) zmiany nie prowadzą do zmiany charakteru umowy i spełnione zostały łącznie następujące warunki:
a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty (załącznik nr 2),
2. Wykaz doświadczenia w realizacji dostaw - (załącznik nr 3)
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4),
4. Referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty równoważne potwierdzające wykonanie dostaw.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia tego typu zamówień.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. C - cena ofertowa brutto: 80% (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 90 pkt)
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 80 pkt. Punkty dla pozostałych ofert będą obliczane
wg. wzoru:
Lp = (Cn/Cb) x 80 pkt.
gdzie:
Lp – liczba punktów dla danej oferty,
Cn – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
Cb – cena brutto danej oferty.

2. G - gwarancja Wykonawcy: 20% (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 10 pkt
Oferty zostaną ocenione pod kątem gwarancji udzielonej przez Wykonawców na dostarczone meble. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
• do 12 miesięcy włącznie – 0 pkt,
• od 12 do 24 miesięcy włącznie – 10 pkt,
• powyżej 24 miesięcy – 20 pkt.

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 (100%). Liczba punktów dla każdej oferty obliczana będzie jako suma punktów uzyskanych w ramach kryterium C – cena i G – gwarancja. Za najkorzystniejszą ofertę zostania uznana ta, z największą liczbą punktów.

Wykluczenia

1) Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony w wytycznych programowych;
c. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub gdy z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania. Spełnienie warunku nastąpi poprzez weryfikację treści oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 4.

3) Zamawiający informuje, że osobami zaangażowanymi w przygotowanie i przeprowadzenie procedury niniejszego zapytania ofertowego są:
a. Anna Rafa – Kierownik GOPS w Gorlicach,
b. Urszula Poznańska – Główna Księgowa GOPS w Gorlicach,
c. Magdalena Bajorek - Wrona – Koordynator projektu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA GORLICE - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres

11 Listopada 2

38-300 Gorlice

małopolskie , gorlicki

Numer telefonu

183535762

Fax

18 3535461

NIP

7382131749

Tytuł projektu

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ GORLICE "FENIKS"

Numer projektu

RPMP.09.02.01-12-0356/17-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków własnych gminy Gorlice.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 368