Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego”, nr zapytania 4/ID/2018

Data publikacji: 21.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-05-2018

Numer ogłoszenia

1113060

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 23.05 2018 r wprowadzono następujące zmiany w Zapytaniu ofertowym nr 4/ID/2018 z dnia 21.05.2018 r.
- zmiana nastąpiła :

- w Załączniku nr 2 – Formularz ofertowy, pod tabelką , w punkcie Oświadczam, że .. dodano punkt a) nie jestem zatrudniony w tej samej instytucji co ekspert branżowy i recenzent informacji opisu o zawodzie dla którego składam ofertę (pkt VII.6.b zapytania ofertowego), które są wymienione w załączniku nr 3 Zapytania ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę na realizację usługi należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i przekazać w terminie do 29.05.2018r do godziny 10:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:
• elektronicznej na adres mailowy: ewaluator@pbs.pl W tytule należy wpisać: „Oferta – nazwa, kod i nr zawodu” (zgodnie z Załącznikiem nr 1). Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, zawierać wszystkie wymagane załączniki i przesłana w formie skanu. (np. JPG, PDF preferowany jest jeden plik elektroniczny).
lub
• osobiście na adres: PBS spółka z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot w zamkniętej kopercie dopiskiem „Oferta– nazwa, kod i nr zawodu.” (zgodnie z Załącznikiem nr 1) Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ewaluator@pbs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Kaczorowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510036588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego” (dalej ewaluator) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch ewaluatorów

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z Recenzentem opisu informacji o zawodach
Celem głównym projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy. Wyżej wymieniony projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego” (dalej ewaluator) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch ewaluatorów.
W ramach zawartej umowy, ewaluator będzie zobowiązany do:
1) ewaluacji drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie, zgodnie z przyjętą w projekcie metodyką i wzorami dokumentów, w tym:
- zapoznania się z modelem oraz metodologią opracowania informacji o zawodach opisanymi w publikacji „Podręcznik - Jak
tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?” oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego,
- zapoznania się z drugą wersją opisu (plik MS Word/PDF przekazany przez Zamawiającego) projektu informacji o danym zawodzie stanowiącym przedmiot ewaluacji oraz przeprowadzenie analizy krytycznej poszczególnych zbiorów informacji składających się na ten opis,
- sporządzania oceny drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie z wykorzystaniem formularza „Arkusz oceny dla eksperta członka panelu ewaluacyjnego projektu informacji o zawodzie” stanowiącym Aneks nr 6 do „Podręcznika –Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”,
- przesyłania do Zamawiającego w wersji oryginalnej (papierowej - podpisanej) i elektronicznej (skan dokumentu) wypełnionego i podpisanego formularza „Arkusz oceny dla eksperta członka panelu ewaluacyjnego projektu informacji o zawodzie” (wersja elektroniczna w terminie wskazanym w pkt V.1 a powyżej, wersja oryginalna w terminie wskazanym w pkt V.1 b powyżej),
- uczestnictwa w spotkaniu panelu ewaluacyjnego (w trybie stacjonarnym lub na odległość) w terminie wskazanym w pkt V.1 b) powyżej i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zaprezentowania na spotkaniu oceny drugiej wersji projektu informacji o danym zawodzie z wykorzystaniem przygotowanego „Arkusz oceny…”, jak również uczestnictwa w dyskusji panelowej,
- współpracy z ekspertem metodologicznym, moderatorem i sekretarzem Panelu Ewaluacyjnego w trybie stacjonarnym i na odległość,
- zgłaszania propozycji zmian i uzupełnień do sporządzonej Notatki z posiedzenia Panelu Ewaluacyjnego,
- informowania o postępach prac, występujących problemach, wątpliwościach i innych zagadnieniach istotnych dla procesu ewaluacji, także na wniosek Zamawiającego.
2) stosowania „Arkusza oceny dla eksperta członka panelu ewaluacyjnego projektu informacji o zawodzie” (plik MS Word) przekazanego przez Zamawiającego,
3) stałego kontaktu telefonicznego oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego,
4) przeniesienia na rzecz Zamawiającego, w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach umowy („utwory”), na polach eksploatacji wymienionych w Załączniku nr 1„Zapytanie ofertowe” w pkt VI.4)

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowy zawarte z ewaluatorami będą wykonywane zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) Opracowanie Arkusza oceny (wg wzoru Załącznik 1 – Aneks 6 w „Podręcznik - Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”) drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie, odesłanie go drogą e-mail i pocztą do Zmawiającego – do 3 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego ewaluatorowi drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie
b) Udział w dyskusji panelowej zorganizowanej (w formie stacjonarnej i/lub zdalnej) przez Zamawiającego
z wykorzystaniem opracowanego przez ewaluatora Arkusza oceny drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie – do 5 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego ewaluatorowi drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie chyba, że Zamawiający wyznaczy inny termin.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu lub wyznaczy do realizacji Zamówienia osobę spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach/podmiotach (i/lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych, w obszarach powiązanych z danym zawodem/grupą zawodów.

Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Oferenta o złożenie dodatkowych wyjaśnień, jak również do wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, w tym zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, referencje. W razie nieudostępnienia Zamawiającemu ww. dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Oferent może być wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 Zapytania Ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych będące Załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji ewaluatora opisu informacji o zawodach
c) Kwestionariusz osobowy wymagany dla Oferentów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej będący Załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji ewaluatora opisu informacji o zawodach.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić Oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Oferentem, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do końca trwania projektu o którym mowa w pkt IV Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie oceniona według następujących kryteriów, przy czym Zamawiający przez „osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta” rozumie Oferenta, który osobiście będzie świadczył usługi w ramach Zamówienia lub osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta:

1. C – cena brutto - max 30 pkt
C = Cmin/Cof x 30
C= liczba pkt do uzyskania w kryterium cena
Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty

2. DP – doświadczenie w pracy w instytucjach/podmiotach (i/lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych, w obszarach powiązanych z zawodem/grupą zawodów, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie - max 40 pkt
2.1. Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia posiadającej:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 10 lat – 15 pkt
b) doświadczenie od powyżej 10 do 15 lat – 25 pkt
c) doświadczenie powyżej 15 lat – 40 pkt

3. DRIP – doświadczenie we współpracy z Instytucjami Rynku Pracy* (IRP)– max 15 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiada doświadczenie we współpracy
związanej z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową z Instytucjami Rynku Pracy, w ciągu ostatnich 15 lat:
a) brak udziału w przedsięwzięciu/ projekcie /zamówieniu realizowanym na rzecz IRP – 0 pkt
b) udział w 1 przedsięwzięciu/projekcie /zamówieniu realizowanym na rzecz IRP – 5 pkt
c) udział w 2 przedsięwzięciach/ projektach /zamówieniach realizowanych na rzecz IRP – 10 pkt
d) udział w więcej niż 2 przedsięwzięciach/ projektach/zamówieniach realizowanych na rzecz IRP – 15 pkt

* zgodnie z definicją z Art. 6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1065 z późniejszymi zmianami)

4. UP - doświadczenie, w ostatnich 15 latach, w zakresie opracowywania, opiniowania, konsultowania materiałów zawodoznawczych dotyczących standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych oraz innych form informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki i profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy i inne) – max 10 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia brała udział w przedsięwzięciu/ zamówieniu/projekcie w ostatnich 15 latach w ramach którego opracowywała, opiniowała, konsultowała materiały zawodoznawcze dotyczące standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych oraz innych form informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki i profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy i inne)– 10 pkt
a) brak udziału – 0 pkt;
b) udział w 1 przedsięwzięciu/projekcie /zamówieniu– 2 pkt;
c) udział w 2 przedsięwzięciach/ projektach /zamówieniach – 4 pkt;
d) udział w 3 przedsięwzięciach/ projektach/zamówieniach – 6 pkt;
e) udział w 4 przedsięwzięciach/ projektach/zamówieniach – 8 pkt;
f) udział w więcej niż 4 przedsięwzięciach/projektach/zamówieniach – 10 pkt.

5. S – aspekt społeczny - max 5 pkt
Za spełnienie kryterium uważa się sytuację, w której osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 5 pkt

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach w/w kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów oceny ofert.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach pojedynczej oferty to 100 pkt.

Zamawiający wybierze 2 najkorzystniejsze oferty dla danego zawodu, które uzyskają największą liczbę punktów według zasady:
R = C+DP+DIRP+UP+S gdzie:
R = sumaryczna liczba punktów badanej oferty

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem/Oferentami, którego/ych oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejsze/ą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.

Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni 2 oferty w ramach 1 zawodu, które otrzymały największą liczbę punktową.
W przypadku uzyskania przez 3 lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 2 oferty z najniższą ceną.

W sytuacji, gdy 3 lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, przy tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający wybierze 2 oferty ocenione według w/w Kryterium nr 2 - DP, podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Oferentami, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.

W przypadku gdy do opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako ewaluatorzy (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji] Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę która otrzyma wyższą liczbę punktów, o ile była najwyższa lub drugą spośród wszystkich złożonych ofert, a drugą i kolejne odrzuci.

W przypadku gdy do opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako ewaluatorzy (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji], a co najmniej 2 pierwsze takie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert zgodnie z kolejnością ich wymienienia– począwszy od kryterium nr 1 - ceny w pierwszej kolejności, kończąc na kryterium nr 6 - aspekt społeczny, a kolejne odrzuci

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty/osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegających w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zgodnie z przyjętą w projekcie metodologią w celu zachowania niezależności, tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) nie mogą ewaluować (jako Ewaluator) osoby, które są zatrudnione w tej samej instytucji.
Ewaluacji opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) nie mogą wykonywać osoby jako ewaluatorzy, które są zatrudnione w tej samej instytucji co eksperci recenzenci i eksperci branżowi. Lista instytucji, w której zatrudnieni są eksperci branżowi opisu informacji o zawodzie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PBS SP. Z O. O.

Adres

Junaków 2

81-812 Sopot

pomorskie , Sopot

Numer telefonu

585506070

Fax

585506670

NIP

5850205642

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano 66 z 240 Ewaluatorów/ Panelistów. Pozostali eksperci zostaną wybrani w wyniku procedury zapytania „z wolnej ręki”:
55 229102 Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej: Owsicka Anna Wiechowice;
97 241302 Analityk kredytowy: Bąkowski Tomasz Skierniewice;
100 241305 Specjalista do spraw factoringu Bąkowski Tomasz Skierniewice;
104 241309 Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych Kawczyńska - Kiełbasa Ewa Zgierz;
106 242102 Koordynator projektów unijnych: Mrozkowiak Magdalena Warszawa, Szymańska Monika Truskaw;
109 242107 Specjalista do spraw konsultingu Drozd-Kochanowicz Emilia Chwaszczyno;
111 242109 Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) Drozd-Kochanowicz Emilia Chwaszczyno, Raczyńska Magdalena Gdynia;
120 242218 Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych Drozd-Kochanowicz Emilia Chwaszczyno;
123 242221 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu Skurewicz Juliusz ;
145 243105 Specjalista analizy i rozwoju rynku Drozd-Kochanowicz Emilia Chwaszczyno Mrozkowiak Magdalena Warszawa
185 262201 Analityk informacji i raportów medialnych Mrozkowiak Magdalena Warszawa
190 262206 Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej Mrozkowiak Magdalena Warszawa
191 262207 Specjalista zarządzania informacją Mrozkowiak Magdalena Warszawa
248 313901 Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych Figurski Janusz Radom Śliwiński Grzegorz Czerwionka Leszczyny
250 313904 Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej Figurski Janusz Radom Śliwiński Grzegorz Czerwionka Leszczyny
283 323002 Bioenergoterapeuta Biotor Terapia Naturalna Cyprian Toruński Toruń
284 323003 Biomasażysta: Kędzierska Elżbieta Lublin, Biotor Terapia Naturalna Cyprian Toruński Toruń
296 325201 Terapeuta środowiskowy Baczewska Narcyza Czeladź
318 331103 Pośrednik finansowy Szymańska Monika Truskaw
323 331203 Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej Szymańska Monika Truskaw
343 333201 Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) Raczyńska Magdalena Gdynia Krawczyński Bartosz Gdańsk
359 334101 Kierownik biura Kawczyńska-Kiełbasa Ewa Zgierz Bogacka-Galon Barbara
361 334302 Asystent dyrektora Bogacka-Galon Barbara Wieliczka Bisaga Jolanta Bytom
427 411003 Pracownik kancelaryjny Kawczyńska-Kiełbasa Ewa Zgierz
454 431102 Fakturzystka Kawczyńska-Kiełbasa Ewa Zgierz
474 441501 Pracownik do spraw osobowych Mrozkowiak Magdalena Warszawa
570 541306 Portier Owsicka Anna Wiechowice
589 611306 Ogrodnik terenów zieleni Kozik Rafał Karniów Bisaga Maria Jolanta Bytom
648 712505 Witrażownik Karpińska Karolina Nałęczów Jankowska Marta Lublin
676 713208 Piaskarz Bisaga Maria Jolanta Bytom Karpińska Karolina Nałęczów
677 721101 Brązownik Figurski Janusz Radom Karpińska Karolina Nałęczów
679 721201 Lutowacz Piotrowicz Zygmunt Olsztyn, Śliwiński Grzegorz Czerwiona Leszczyny
680 721202 Operator robotów spawalniczych:Piotrowicz Zygmunt Olsztyn, Śliwiński Grzegorz Czerwiona Leszczyny
682 721204 Spawacz Piotrowicz Zygmunt, Olsztyn Śliwiński Grzegorz Czerwiona Leszczyny
690 722102 Kowal wyrobów zdobniczych Buczyński Jarosław Wyry Jankowska Marta Lublin
692 722104 Podkuwacz koni Jankowska Marta Lublin
734 731301 Bursztyniarz Jankowska Marta Lublin
746 731602 Galwanizer Figurski Janusz Radom
747 731606 Pozłotnik Jankowska Marta Lublin
748 731609 Zdobnik ceramiki Karpińska Karolina Nałęczów
749 731610 Zdobnik szkła Karpińska Karolina Nałęczów
750 731611 Grawer Jankowska Marta Lublin Figurski Janusz Radom
753 731802 Dziewiarz Przybyłek Małgorzata Radom
757 731809 Tkacz Przybyłek Małgorzata Radom
760 731905 Metaloplastyk Jankowska Marta Lublin
852 814104 Wulkanizator Jankowska Marta Lublin
Liczba wyświetleń: 1405