Strona główna
Logo unii europejskiej

3/2018/SezAM Opracowanie programów studiów pod kątem rynku pracy

Data publikacji: 18.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-05-2018

Numer ogłoszenia

1112519

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

5. Ofertę należy złożyć (na załączonym druku) do dnia 29.05.2018 r., do godz. 10:00, w formie pisemnej na adres Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, ul. Morska 81 – 87, 81 – 225 Gdynia
z dopiskiem Biuro Dziekana WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO (NIE OTWIERAĆ PRZED 29.05.2018 GODZ.10.00) lub mailem w postaci spakowanego pliku (zip, rar) na adres:k.detka@we.am.gdynia.pl z podaniem w tytule informacji o przesyłaniu oferty
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2018/SezAM . Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: k.detka@we.am.gdynia.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.detka@we.am.gdynia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kalina Detka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 55 86 467

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programów studiów pod kątem rynku pracy wypracowanych w drodze współpracy i konsultacji z Wykonawcami (Pracodawca firm z branży informatycznej i pochodnych) z podziałem na zadania w zakresie tworzonego nowego kierunku „INFROMATYKA”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy, który opracuje programy studiów pod kątem rynku pracy w zakresie tworzonego nowego kierunku „INFROMATYKA”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programów studiów pod kątem rynku pracy wypracowanych w drodze współpracy i konsultacji z Wykonawcami (Pracodawca firm z branży informatycznej i pochodnych) z podziałem na zadania w zakresie tworzonego nowego kierunku „INFROMATYKA”.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca nie może złożyć oferty na więcej niż jedno zadanie. Ten sam Wykonawca nie może złożyć dwóch ofert na jedno zadanie.


2.1. Zadanie 1

a) Zadanie dotyczy wspólnego opracowania programu studiów pod kątem rynku pracy-opracowanie zbiorcze, przeznaczone do publikacji na Wydziale Elektrycznym
w zakresie nowego kierunku studiów INFORMATYKA;
b) Usługa obejmuje konsultacje merytoryczne pracodawców z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) w zakresie opracowania programu studiów -opracowanie zbiorcze, przeznaczone do publikacji
w zakresie tworzonego Nowego Kierunku INFORMATYKA w zakresie Aplikacji Internetu Rzeczy w wymiarze 10 h ;
c) Przygotowane w ramach konsultacji materiały będą dostarczone do biura projektu drogą elektroniczną na adres k.detka@we.am.gdynia.pl;
d) Miejsce konsultacji: Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny;
e) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.06.2018 r.


2.2. Zadanie 2

a) Zadanie dotyczy wspólnego opracowania programu studiów pod kątem rynku pracy-opracowanie zbiorcze, przeznaczone do publikacji na Wydziale Elektrycznym
w zakresie nowego kierunku studiów INFORMATYKA;
b) Usługa obejmuje konsultacje merytoryczne pracodawców z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) w zakresie opracowania programu studiów -opracowanie zbiorcze, przeznaczone do publikacji
w zakresie tworzonego Nowego Kierunku INFORMATYKA w zakresie Aplikacji Internetowych i mobilnych w wymiarze 10 h ;
c) Przygotowane w ramach konsultacji materiały będą dostarczone do biura projektu drogą elektroniczną na adres k.detka@we.am.gdynia.pl;
d) Miejsce konsultacji: Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny;
e) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.06.2018 r.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do 10.06.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą kompetentną w zakresie realizacji usługi na poziomie wymaganym przez Zamawiającego. Wykonawca powinien mieć potwierdzone 10 letnie doświadczenie w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych oraz prowadzenia projektów uwzględniających zastosowanie IT w rozwiązaniach związanych z rynkiem i branżą morską.

Osoba delegowana przez Wykonawcę do wykonywania zamówienia winna posiadać co najmniej:
- 5 letnie doświadczenie w realizacji prac rozwojowych i projektów z zakresu informatyki i wdrożeń rozwiązań IT ora zajmować stanowisko kierownika zakładu/ działu, specjalisty (w szczególności znać zagadnienia związane z Internetem rzeczy, budową i wdrażaniem aplikacji mobilnych i internetowych) stanowiących przedmiot zamówienia,
- mieć doświadczenie w zakresie prowadzenia lub udziału w projektach w zakresie wdrożeń IT w okrętownictwie lub dla potrzeb firm logistycznych,
- znać zagadnienia związane z rynkiem pracy i potrzebami tego rynku w zakresie kompetencji związanych z IT,
Wykonawca winien załączyć do oferty szczegółowe informacje na temat własnych doświadczeń (z podaniem realizowanych i zrealizowanych projektów, wdrożeń. zakresu świadczonych usług) oraz na temat osoby delegowanej do wykonania zamówienia, tj.
z podaniem imienia i nazwiska, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.
Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamówienia jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających wymagania min. Ogłoszenia o zamówieniu. W szczególności konieczność zmiany kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków.
Wykonawca Zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia, w każdej części, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień umowy o dofinansowanie projektu pn. „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejetności” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu i z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
f) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

3. Oferta powinna zawierać:

a) przedmiot zamówienia;
b) cenę brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia w PLN (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy, w tym również umowy cywilnoprawnej);
c) czytelny podpis;
d) potwierdzenie minimum 5 letniego doświadczenia zawodowego Wnioskodawcy w ostatnich 5 latach wskazując znajomość aktualnych potrzeb rynku.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w ramach niniejszego postępowania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

7. Kryteria oceny ofert
a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:
b) Cena – 70 % (70 pkt)
c) Doświadczenie osoby uczestniczącej w Zamówieniu z ramienia Wykonawcy – 30% (30 pkt)
• 5 letnie doświadczenie – 10 pkt
• 6 -10 letnie doświadczenie – 20 pkt
• ponad 10 letnie doświadczenie – 30 pkt

UWAGA: W przypadku nie wskazania w FORMULARZU OFERTY okresu(lat) doświadczenia zawodowego osoby, Zamawiający przyjmie, iż osoba uczestnicząca w wykonywaniu zamówienia posiada doświadczenie zawodowe równe 5 lat.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI

Adres

Morska 81-87

81-225 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

585586352

Fax

48 58 620-67-01

NIP

5860012873

Tytuł projektu

"SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności"

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z218/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 515