Strona główna
Logo unii europejskiej

1/NN/9.5/2018 Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji E.13 i E.14 dla 150 Uczestników Projektu, a także wynajmem sal szkoleniowych wyposażonych w zaplecze techniczne i multimedialne.

Data publikacji: 17.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2018

Numer ogłoszenia

1112284

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a. ofertę należy złożyć w języku polskim, pisemnie, na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do siedziby Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201,
81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym - decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Zamawiającego.
c. ofertę należy złożyć nie później niż do godziny 12:00, dnia 25.05.2018 r. – oferty, które wpłyną do siedziby firmy po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu listu poleconego do siedziby Zamawiającego.
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta
w sprawie: 1/NN/9.5/2018”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji E.13 i E.14 dla 150 Uczestników Projektu, a także wynajmem sal szkoleniowych wyposażonych w zaplecze techniczne i multimedialne.
Szkolenie obejmuje 375 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy uczestników kursu Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami i 450 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy uczestników kursu Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Zapytanie ofertowe w podziale na 3 części składowe:

CZĘŚĆ 1: usługa szkoleniowa w zakresie kursu zawodowego Technik informatyk, kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, składająca się z 375 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową docelowo dla 75 osób (5 grup szkoleniowych, średnio po 15 osób w grupie, łącznie 1875 godzin), tryb weekendowy;

CZĘŚĆ 2: usługa szkoleniowa w zakresie kursu zawodowego Technik informatyk, kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, składająca się z 450 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową docelowo dla 75 osób (5 grup szkoleniowych, średnio po 15 osób w grupie, łącznie 2250 godzin), tryb weekendowy;

CZĘŚĆ 3: wynajmem sal szkoleniowych wyposażonych w zaplecze techniczne i multimedialne dostosowane do prowadzenia szkoleń zawodowych Technik informatyk w zakresie kwalifikacji E.13. i E.14. dla średnio 15 osób/grupę, które realizowane będą w trybie weekendowym: w soboty i niedziele (dla każdej grupy szkoleniowej przewidziano 2-3 dwudniowe zjazdy w miesiącu, spotkania średnio 8h/dzień); szkolenia obejmują łącznie 4125 godzin dydaktycznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji E.13 i E.14 dla 150 Uczestników Projektu, a także wynajmem sal szkoleniowych wyposażonych w zaplecze techniczne i multimedialne.

Przedmiot zamówienia

CZĘŚĆ 1: usługa szkoleniowa w zakresie kursu zawodowego Technik informatyk, kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, składająca się z 375 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową docelowo dla 75 osób (5 grup szkoleniowych, średnio po 15 osób w grupie, łącznie 1875 godzin), tryb weekendowy;

CZĘŚĆ 2: usługa szkoleniowa w zakresie kursu zawodowego Technik informatyk, kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, składająca się z 450 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową docelowo dla 75 osób (5 grup szkoleniowych, średnio po 15 osób w grupie, łącznie 2250 godzin), tryb weekendowy;

CZĘŚĆ 3: wynajmem sal szkoleniowych wyposażonych w zaplecze techniczne i multimedialne dostosowane do prowadzenia szkoleń zawodowych Technik informatyk w zakresie kwalifikacji E.13. i E.14. dla średnio 15 osób/grupę, które realizowane będą w trybie weekendowym: w soboty i niedziele (dla każdej grupy szkoleniowej przewidziano 2-3 dwudniowe zjazdy w miesiącu, spotkania średnio 8h/dzień); szkolenia obejmują łącznie 4125 godzin dydaktycznych.

Wykonawcy zgłaszający się do realizacji części 3 muszą posiadać potencjał techniczny - dysponowanie do realizacji szkolenia co najmniej jedną salą szkoleniową na terenie każdego powiatu województwa podkarpackiego, posiadającą: ogrzewanie z możliwością utrzymania stałej temperatury w sali szkoleniowej, dzienne oświetlenie, co najmniej 15 stanowisk komputerowych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie oraz podłączonych do Internetu, rzutnik multimedialny kompatybilny z laptopem, dostosowaną przestrzennie do liczby uczestników przedmiotowego szkolenia, spełniającej wymogi przepisów bhp i ppoż oraz dostosowaną do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami. Sale szkoleniowe/pracownie muszą także spełniać wymagania danej kwalifikacji w zawodzie Technik informatyk:
• dla kwalifikacji E.13.:
I. Pracownia komunikacji w języku obcym
II. Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych
• dla kwalifikacji E.14.:
I. Pracownia komunikacji w języku obcym
II. Pracownia aplikacji internetowych
Szczegółowe informacje dotyczące rekomendowanego wyposażenia pracowni dla zawodu Technik informatyk opisane zostały w załączniku nr 7 do poniższego Zapytania ofertowego.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI: do końca stycznia 2019 r., w godzinach i terminach dopasowanych do potrzeb UP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert będzie dokonywana osobno, w podziale na każdą część zamówienia. Odmienna punktacja obowiązuje na część 1 i 2 (szkoleniową) oraz osobna na część 3 dotyczącą sal szkoleniowych. W przypadku złożenia oferty na całość zapytania ofertowego, punktacja będzie sumą punktów z oceny wszystkich części.

Zasady oceny części szkoleniowej:
1. Cena (C) – 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 1 godzinę (45 minut) szkolenia komputerowego otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Doświadczenie trenerów (D) – 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2A –zostaną przyznane punkty za doświadczenie każdego z wykładowców (posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert.

Łączna liczba przeprowadzonych szkoleń max. pkt dla Wykonawcy
(przez osoby wskazane w załączniku „Wykaz osób”)
Mniej niż 7 0
7 – 30 5
31 – 50 10
51 – 80 15
Powyżej 80 20

3. Dostępność usług Wykonawcy (U) – 20%. Zgodnie z Rozdziałem IV. Wymagania wobec trenerów, pkt. 7 „Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność szkoleń komputerowych, przy czym dostępność usług oznacza, że trener w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie realizację szkolenia (dotyczy okresu realizacji projektu).”
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji szkolenia, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
5 pkt – za zadeklarowanie dostępności 10 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 7 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 0 dni

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

Łącznie badana Oferta na część szkoleniową otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + D + U
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie trenerów,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria części szkoleniowej: 100
Oferent zgłaszający się do realizacji części 1 i 2 zapytania może uzyskać maksymalnie 200 punktów (100 punktów za część 1 i 100 punktów za część 2).

Zasady oceny części dotyczącej sal szkoleniowych:
1. Cena (C) – 60%. Oferent, który zaproponuje najniższą cenę za godzinę wynajmu sali na szkolenie otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Zaplecze techniczne i multimedialne (Z) – 20%. Oferent dysponujący sprawnym, wyposażonym w oprogramowanie typu „pakiet biurowy” oraz podłączonym do Internetu sprzętem komputerowym
i multimedialnym niezbędnym do przeprowadzenia w/w szkolenia oraz miejscem na ten sprzęt w sali szkoleniowej (odpowiednia ilość przestrzeni do przeprowadzenia szkolenia dla danej liczby uczestników w grupie szkoleniowej) otrzyma punkty zgodnie z poniższym zestawieniem:
0 pkt. – za zadeklarowanie dostępności jednocześnie do 59 stanowisk komputerowych
10 pkt. – za zadeklarowanie dostępności jednocześnie 60-69 stanowisk komputerowych
15 pkt. – za zadeklarowanie dostępności jednocześnie 70-79 stanowisk komputerowych
20 pkt. – za zadeklarowanie dostępności jednocześnie powyżej 80 stanowisk komputerowych

3. Warunki panujące w sali (W) – 20%. Oferent, zobowiązany jest do zapewnienia sali spełniającej wymogi przepisów bhp i ppoż. Sala musi posiadać ogrzewanie z możliwością utrzymania stałej temperatury oraz dostęp do dziennego oświetlenia. Oferent dodatkowo otrzyma 10 punktów za spełnienie każdego z niżej wymienionych punktów:
0 lub 10 pkt. - w sali są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
0 lub 10 pkt. - sala jest wyposażona zgodnie z załącznikiem nr 7 Rekomendowane wyposażenie pracowni dla zawodu Technik informatyk.

Łącznie badana Oferta dotycząca wynajmu sal szkoleniowych otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + Z + W
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny,
Z – liczba punktów uzyskanych w kryterium Zaplecze techniczne i multimedialne,
W – liczba punktów w kryterium Warunki panujące w sali.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria części za wynajem sal szkoleniowych: 100
Maksymalna liczba punktów za złożenie oferty na wszystkie części zapytania ofertowego: 300

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS - JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

505444913

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości.

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 339