Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia zawodowego: Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i mienia.

Data publikacji: 17.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-05-2018

Numer ogłoszenia

1112056

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Przeprowadzenie 125 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie zawodu Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i mienia dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej. zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Kurs będzie stanowił uzupełnienie programu przeprowadzonego wcześniej 120 godzinnego specjalistycznego kursu na Pracownika ochrony, w ramach którego zostały zrealizowane następujące zagadnienia tematyczne: aktualnie obwiązujące przepisy w zakresie ochrony osób i mienia (8h); zasady i przypadki użycia środków przymusu bezpośredniego (8); wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa procesowego (20); wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy (12); wybrane zagadnienia z psychologii (4); etyka pracownika ochrony (4); zasady udzielania pomocy przedlekarskiej (8); ogólne założenia i formy realizacji ochrony osób i mienia (32); rozpoznawanie i zapobieganie aktom terroru na terenie zakładu pracy (8); podstawy wyszkolenia strzeleckiego (8h), samoobrona i techniki interwencji (16).
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

razem@probiznes.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Hiroń - Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 706 56 76 wew. 1

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie 125 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie zawodu Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i mienia dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej. zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Kurs będzie stanowił uzupełnienie programu przeprowadzonego wcześniej 120 godzinnego specjalistycznego kursu na Pracownika ochrony, w ramach którego zostały zrealizowane następujące zagadnienia tematyczne: aktualnie obwiązujące przepisy w zakresie ochrony osób i mienia (8h); zasady i przypadki użycia środków przymusu bezpośredniego (8); wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa procesowego (20); wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy (12); wybrane zagadnienia z psychologii (4); etyka pracownika ochrony (4); zasady udzielania pomocy przedlekarskiej (8); ogólne założenia i formy realizacji ochrony osób i mienia (32); rozpoznawanie i zapobieganie aktom terroru na terenie zakładu pracy (8); podstawy wyszkolenia strzeleckiego (8h), samoobrona i techniki interwencji (16).
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku Kwalifikowany pracownik ochrony i mienia, zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Olkusz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest uzupełnienie kwalifikacji do wykonywania zawodu: Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i mienia dla jednego Uczestnika Projektu.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie 125 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie zawodu Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i mienia dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej. zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Kurs będzie stanowił uzupełnienie programu przeprowadzonego wcześniej 120 godzinnego specjalistycznego kursu na Pracownika ochrony, w ramach którego zostały zrealizowane następujące zagadnienia tematyczne: aktualnie obwiązujące przepisy w zakresie ochrony osób i mienia (8h); zasady i przypadki użycia środków przymusu bezpośredniego (8); wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa procesowego (20); wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy (12); wybrane zagadnienia z psychologii (4); etyka pracownika ochrony (4); zasady udzielania pomocy przedlekarskiej (8); ogólne założenia i formy realizacji ochrony osób i mienia (32); rozpoznawanie i zapobieganie aktom terroru na terenie zakładu pracy (8); podstawy wyszkolenia strzeleckiego (8h), samoobrona i techniki interwencji (16).
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku Kwalifikowany pracownik ochrony i mienia, zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.
3. Warunki organizacyjne szkolenia:
a) Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia wstępnej analizy potrzeb Uczestników Projektu i dostosowania programu szkolenia do ich potrzeb i możliwości.
b) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań lekarskich oraz psychofizycznych umożliwiających podjęcie szkolenia w zakresie: Kwalifikowany pracownik ochrony i mienia.
c) Wykonawca jest zobowiązany do objęcia Uczestników Projektu ubezpieczeniem NNW.
d) Wykonawca, zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia odpowiednich warunków lokalowych. Zajęcia powinny być prowadzone w salach dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, środki audiowizualne, rzutnik, tablica naścienna lub informacyjną, biurka i krzesła, a zajęcia praktyczne w warunkach gwarantujących pełne bezpieczeństwo.
e) Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Uczestnikom kursu materiały dydaktyczne i szkoleniowe związane z tematyką szkolenia składające się z co najmniej 40 stron A4 wydrukowane w pełnym kolorze 4+4 oraz trwale spięte (zbindowane, sklejone).
f) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacja zamówienia.
g) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonych zajęć, w tym dziennik zajęć zawierający: listy obecności, wymiar godzin i tematy zrealizowanych zajęć, rejestry wydawanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu oraz sporządzi arkusze przebiegu egzaminów wewnętrznych: teoretycznego i praktycznego, certyfikat ukończenia kursu.
h) oznaczenia wszelkiej dokumentacji, miejsca prowadzenia zajęć związanego z realizacją szkolenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie realizacji projektów w ramach RPO WM 2014 – 2020,
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził szkolenie zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi organizacji szkoleń będących przedmiotem zamówienia, w tym m.in. praw autorskich.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenie będzie realizowane w okresie od czerwca do września 2018 z możliwością modyfikacji terminu o miesiąc.

Szkolenie powinno obejmować 125 h dydaktycznych, podczas których zostaną zrealizowane następujące zagadnienia:

1. Ochrona mienia:
- ochrona obiektów
- ochrona konwojów
- techniczne środki zabezpieczenia mienia

2. Ochrona osób:
- przyczyny zamachu na osoby
- metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki
- założenia taktyczne przeciwdziałania atakom
- organizacja grupy ochronnej

3. Szkolenia strzeleckie:
- budowa i zasady działania broni
- zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią
- techniki posługiwania się bronią

4. Samoobrona i techniki interwencyjne – zajęcia praktyczne w wymiarze min. 40 godzin.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Oferenci muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Weryfikacja będzie następowała na podstawie załączonej kopii wpisu.

Wiedza i doświadczenie

1. Oferenci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

Potencjał techniczny

1. Oferenci posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Oferenci dysponują potencjałem osobowym odpowiednim do wykonywania przedmiotowego zamówienia, w tym: Oferent ubiegający się o przyznanie zamówienia musi dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą. Do realizacji usługi firma deleguje Trenera, który posiada min. 2 -letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki związanej z ochroną osób i mienia lub posiada udokumentowane przeprowadzenie min. 560 h szkoleń z zakresu ochrony osób i mienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zostać przygotowana na wzorze stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i powinna zawierać całkowitą cenę za organizację szkolenia: kwalifikowany pracownik ochrony osób i mienia wraz z kosztem badań lekarskich i ubezpieczeniem NNW, podaną dla 1 osoby.
2. Komplet oferty składa się z poprawie uzupełnionych załączników tj. oferty - załącznik nr 1, oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2, oświadczenie o spełnieniu istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 3.
3. W ramach niniejszego zapytania brak jest możliwości składania ofert cząstkowych.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium 1 – Cena ofertowa – 100 %
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
najniższa cena brutto
C= (Cmin/ Co) x 100 gdzie:
C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
C min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena badanej oferty

2. Ocenie wskazanej w pkt. 1 poddane zostaną tylko oferty spełniające kryteria formalne kryteria dostępu.
3. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty lub uzupełnienia braków formalnych ( np. brak załącznika lub załączników do złożonej oferty).
4. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję ,w skład której wchodzić będą: Beneficjent projektu– Pani Marta Krawczyk oraz Koordynator projektu – Pani Monika Hiroń - Nowak
6. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu naboru ofert.
7. Ocena przeprowadzona przez Komisję ma charakter ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wydanej przez Komisję decyzji.
8. Informacja o wynikach oceny zostanie umieszczona na stronie Beneficjenta: www.probiznes.net.pl oraz w portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
9. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
a)Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
b)W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
c)Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
d)Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).
e)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienia funkcji członka organu nadzoru lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie w/w braku powiązania oferent składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROBIZNES MARTA KRAWCZYK

Adres

Króla Kazimierza Wielkiego 15

32-300 Olkusz

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

692929353

NIP

6372090310

Tytuł projektu

Razem możemy więcej

Numer projektu

RPMP.09.01.02-12-0233/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 395