Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia z zakresu kursu komputerowego ECD BASE

Data publikacji: 16.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-05-2018

Numer ogłoszenia

1111822

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę.
3. Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego:
ProBiznes Marta Krawczyk, ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz
(z dopiskiem na kopercie: Zapytanie Ofertowe nr 1/2018/Szkol/ECDL/AZiS w projekcie „Aktywni zawodowo i społecznie” nr RPMP.09.01.02-12-0290/17) lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: k.natkaniec@probiznes.net.pl
Od 16.05.2018 roku do dnia 28.05.2018 roku do godz. 24.00 (decyduje data i godzina wpływu do biura projektu Zamawiającego).
4. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.natkaniec@probiznes.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kinga Natkaniec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 706 56 76 w. 4

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie ok. 80 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie kursu komputerowego ECDL BASE dla 2 Uczestników Projektu pn. Aktywni zawodowo i społecznie. Zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie przez uczestnika Projektu kwalifikacji do pracy na stanowisku: pracownik administracyjno-biurowy oraz stanowiska pokrewne, gdzie wykorzystywany jest komputer.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie ok. 80 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie kursu komputerowego ECDL BASE dla 2 Uczestników Projektu pn. Aktywni zawodowo i społecznie. Zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia.

2. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji/uprawnień do wykonywania pracy na stanowisku administracyjno-biurowym oraz zawodowy pokrewne, gdzie wykorzystywana jest praca na komputerze określonym w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.
3. Warunki organizacyjne szkolenia:
a) Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia wstępnej analizy potrzeb Uczestników Projektu i dostosowania programu szkolenia do ich potrzeb i możliwości.
b) Program szkolenia zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego co najmniej 3 dni przed planowanych terminem szkolenia dla danej grupy. Program powinien zawierać cele szkolenia w formie opisu efektów uczenia się uczestnika. Cele powinny być sformułowane w sposób mierzalny, m.in. odnosić się do faktu nabycia przez uczestniczki kwalifikacji. Program szkolenia powinien zawierać różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia dostosowane do specyfiki osób uczących się. Stosowane metody powinny być adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grupy. Zamawiający ma 1 dzień na wniesienie uwag do programu, które finalnie powinny zostać naniesione na program szkolenia.
b) Wykonawca, zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia odpowiednich warunków lokalowych. Zajęcia powinny być prowadzone w salach dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, środki audiowizualne, rzutnik, tablica naścienna lub informacyjną, umeblowanie (krzesła, stoły) umożliwiające aranżację przestrzeni w sposób odpowiedni do specyfiki szkolenia. Sala do zajęć praktycznych powinna być wyposażona w sprzęt komputerów. Z uwagi na fakt, iż wśród planowanych do objęcia wsparciem uczestników znajdują się osoby z niepełnosprawnościami wymagamy, aby miejsce realizacji szkoleń (zarówno części teoretycznej, jak praktyczne, tj. sala komputerowa, była dostosowana pod potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
c) Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Uczestnikom kursu materiały szkoleniowe związane z tematyką szkolenia. Min. 20 stron formatA4, pełny kolor 4+4, trwale spięte tj. zbindowane.
d) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacja zamówienia.

e) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonych zajęć, w tym dziennik zajęć zawierający: listy obecności, wymiar godzin i tematy zrealizowanych zajęć, rejestry wydawanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu oraz sporządzi arkusze przebiegu egzaminów wewnętrznych: teoretycznego i praktycznego, certyfikat ukończenia kursu.
e) oznaczenia wszelkiej dokumentacji, miejsca prowadzenia zajęć związanego z realizacją szkolenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie realizacji projektów w ramach RPO WM 2014 – 2020,
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził szkolenie zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi organizacji szkoleń będących przedmiotem zamówienia, w tym m.in. praw autorskich.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE – ok. 80 godzin

I. Podstawy pracy z komputerem:

II. Podstawy pracy w sieci

III. Przetwarzanie tekstu

IV. Arkusze Kalkulacyjne


Program szkolenia jest proponowany i będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Oferenci muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz posiadać znak jakości MSUES (w przypadku niespełnienia warunku z MSUES usługa będzie realizowana zgodnie z załącznikiem nr 16 do Regulaminu konkursu RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17). Weryfikacja będzie następowała na podstawie załączonej kopii wpisu.

Wiedza i doświadczenie

1. Oferenci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

Potencjał techniczny

1. Oferenci posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Oferent dysponuje potencjałem osobowym odpowiednim do wykonywania przedmiotowego zamówienia, a do realizacji usługi firma deleguje trenera/trenerów, którzy posiadają min. 2 -letnie doświadczenie (co jest równoznaczne z wykazaniem 160 godzin doświadczenia w skali roku) w prowadzeniu szkoleń z tematyki ww. zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Dodatkowe warunki

Brak.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie od: 16.05.2018r. do dnia 28.05.2018 roku, do godz. 24.00,
b) w siedzibie Zamawiającego: ProBiznes Marta Krawczyk, ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście
c) drogą elektroniczną na adres k.natkaniec@probiznes.net.pl
d) w przypadku wyboru oferty nadesłanej drogą elektroniczną, Wykonawca winien jest dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami, w terminie do 3 dni roboczych od momentu uzyskania informacji potwierdzającej jej wybór.
e) w przypadku składania oferty w wersji papierowej oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zamknięta w kopercie, która powinna być zaadresowana w następujący sposób:
ProBiznes Marta Krawczyk
Biuro Projektu: „Aktywni zawodowo i społecznie”
ul. Szpitalna 5 32-300 Olkusz
z dopiskiem na kopercie: Zapytanie Ofertowe nr 1/2018/Szkol/ECDL/AZiS w projekcie „Aktywni zawodowo i społecznie” nr RPMP.09.01.02-12-0290/17

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium 1 – Cena ofertowa – 100 %
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
najniższa cena brutto
C= (Cmin/ Co) x 100 gdzie:
C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
C min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena badanej oferty

Kryterium będzie badane za podstawie informacji z zał. nr 1 (oferta, w której wskazano cenę brutto za szkolenie w przeliczeniu na jednego uczestnika).

2. Ocenie wskazanej w pkt. 1 poddane zostaną tylko oferty spełniające kryteria formalne kryteria dostępu.
3. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty lub uzupełnienia braków formalnych (np. brak załącznika lub załączników do złożonej oferty).
4. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję, w skład której wchodzić będą: Partner projektu– Pani Marta Krawczyk oraz Koordynator projektu – Pani Kinga Natkaniec.
6. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu naboru ofert.
7. Ocena przeprowadzona przez Komisję ma charakter ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wydanej przez Komisję decyzji.
8. Informacja o wynikach oceny zostanie umieszczona w biurze projektu oraz na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
9. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
a) Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
b) W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
c) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
d) Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienia funkcji członka organu nadzoru lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie w/w braku powiązania oferent składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WIOLETTA JAROS-CICHOŃ WJ&S

Adres

1 Maja 59

32-340 Wolbrom

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

326464800

Fax

326464800

NIP

6371431737

Tytuł projektu

Aktywni zawodowo i społecznie

Numer projektu

RPMP.09.01.02-12-0290/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ESSOR S.C Szkolenia i Doradztwo, 32-329 Bolesław, ul. Główna 95, data wpłynięcia 28.05.2018, 2500,00 zł brutto/1 uczestnik
Liczba wyświetleń: 343