Strona główna
Logo unii europejskiej

Zadanie 1: Wykonanie obudowy dydaktycznej – opracowanie scenariuszy dla szkoleń stacjonarnych i e-learningowych. Zadanie 2: Zatrudnienie trenerów realizujących szkolenia stacjonarne i e-learningowe.

Data publikacji: 04.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-05-2018

Numer ogłoszenia

1108838

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty stanowiące odpowiedź na niniejsze ogłoszenie można przesyłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18, z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/EW/2018 lub składać bezpośrednio Rektoracie uczelni. Oferty muszą być złożone w zamkniętej kopercie.
2. Termin składania ofert: do 11.05.2018 roku.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów jest Pan Marcin Oleksiuk – Kierownik Projektu:
a) telefon kontaktowy – 515 927 950 lub 77 402 19 32,
b) adres e-mail: projekty@poczta.wszia.opole.pl.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Oleksiuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

515 927 950

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Wykonanie obudowy dydaktycznej – opracowanie scenariuszy dla szkoleń stacjonarnych i e-learningowych dla następujących kompetencji:

Zajęcia stacjonarne:
1. Cyfrowe (TIK) – opracowanie zestawu scenariuszy zajęć i materiałów szkoleniowych do zajęć stacjonarnych. W skład zestawu wchodzi ankieta (diagnoza potrzeb uczestników),
3 scenariusze dla szkoleń i materiały szkoleniowe.
2. Matematyczno-przyrodnicze (MP) - opracowanie zestawu scenariuszy zajęć
i materiałów szkoleniowych do zajęć stacjonarnych. W skład zestawu wchodzi ankieta (diagnoza potrzeb uczestników), 3 scenariusze dla szkoleń i materiały szkoleniowe.
3. Porozumiewania się w językach obcych (JO) - opracowanie zestawu scenariuszy zajęć
i materiałów szkoleniowych do zajęć stacjonarnych. W skład zestawu wchodzi ankieta (diagnoza potrzeb uczestników), 4 scenariusze dla szkoleń i materiały szkoleniowe.
4. Postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej (PI) - opracowanie zestawu scenariuszy zajęć i materiałów szkoleniowych do zajęć stacjonarnych. W skład zestawu wchodzi ankieta (diagnoza potrzeb uczestników) , 3 scenariusze dla szkoleń i materiały szkoleniowe.
5. Umiejętności uczenia się – (US) opracowanie zestawu scenariuszy zajęć i materiałów szkoleniowych do zajęć stacjonarnych. W skład zestawu wchodzi ankieta (diagnoza potrzeb uczestników), 4 scenariusze dla szkoleń i materiały szkoleniowe..

Zajęcia e-learningowe:
1. Cyfrowe (TIK) – opracowanie zestawu scenariuszy zajęć i materiałów szkoleniowych
do zajęć e-learningowych. W skład zestawu wchodzą 2 scenariusze dla szkoleń i materiały szkoleniowe.
2. Matematyczno-przyrodnicze (MP) - opracowanie zestawu scenariuszy zajęć
i materiałów szkoleniowych do zajęć e-learningowych. W skład zestawu wchodzą
2 scenariusze dla szkoleń i materiały szkoleniowe.
3. Porozumiewania się w językach obcych (JO) - opracowanie zestawu scenariuszy zajęć
i materiałów szkoleniowych do zajęć e-learningowych. W skład zestawu wchodzą
1 scenariusz dla szkoleń i materiały szkoleniowe.
4. Postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej (PI) - opracowanie zestawu scenariuszy zajęć i materiałów szkoleniowych do zajęć e-learningowych. W skład zestawu wchodzi 2 scenariusze dla szkoleń i materiały szkoleniowe.
5. Umiejętności uczenia się – (US) opracowanie zestawu scenariuszy zajęć i materiałów szkoleniowych do zajęć e-learningowych. W skład zestawu wchodzi 1 scenariusz dla szkoleń i materiały szkoleniowe.

Zadanie 2: Zatrudnienie trenerów realizujących szkolenia stacjonarne i e-learningowe.
Przedmiotem zamówienia są usługi trenerskie we wskazanej poniżej ilości godzin w danej kompetencji.
Szkolenia stacjonarne:
1. Cyfrowe (TIK) – 70 godzin – jedna grupa.
2. Matematyczno-przyrodnicze (MP) - 70 godzin – jedna grupa.
3. Porozumiewania się w językach obcych (JO) – 70 godzin – jedna grupa.
4. Postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej (PI) – 70 godzin – jedna grupa. 5. Umiejętności uczenia się – (US) – 70 godzin – jedna grupa.
Szkolenia e- learningowe:
1. Cyfrowe (TIK) – 60 godzin – 2 grupy x 30 godzin.
2. Matematyczno-przyrodnicze (MP) - 60 godzin - 2 grupy x 30 godzin.
3. Porozumiewania się w językach obcych (JO) – 30 godzin – 1 grupa x 30 godzin
4. Postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej (PI) – 60 godzin - 2 grupy x 30 godzin.
5. Umiejętności uczenia się – (US) – 30 godzin – 1 grupa x 30 godzin.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ZADANIE 1
W celu zapewnienia wysokiej jakości realizacji. szkoleń wnioskodawca przeprowadzi diagnozę potrzeb uczestników szkoleń przed ich rozpoczęciem. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania szczegółowych scenariuszy zajęć szkoleniowych odpowiadających wymogom określonym w ramowym programie szkoleń przygotowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego pn. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych (PO WER Dz. 2.10 Typ 1) wraz z innymi zasobami szkoleniowymi.
Szczegółowe scenariusze zajęć szkoleniowych muszą zostać przygotowane zgodnie
z wymaganiami określonymi w ramowych programach szkoleń, które stanowią załącznik
nr 16(1)-16(16) do regulaminu i zostały opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
w ramach projektu pozakonkursowego:
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/

W ramach niniejszego postępowania obowiązują tylko i wyłącznie załączniki dla I i II etapu edukacji.
Kryterium ma na celu zachowanie spójności działań podejmowanych przez różnych wnioskodawców, a także gwarantuje, że wspomaganie przedszkoli/szkół/placówek w ww. zakresach będzie prowadzone zgodnie z nowymi formami doskonalenia nauczycieli określonymi w przepisach prawa oświatowego:
• rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591).
• rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz.369).
• rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199, z późn. zm.)
Konieczność zastosowania ramowych programów opracowanych w projekcie pozakonkursowym gwarantuje, że wnioskodawcy w czasie organizowanych szkoleń będą wykorzystywać podobne formy i metody pracy, umożliwiające uczestnikom szkoleń nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego wspomagania przedszkoli/szkół/placówek.
ZADANIE 2
Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu:
a) 70 h zajęć stacjonarnych w danej kompetencji. Szkolenia zorganizowane będą jako 2 lub 3 dniowe bloki szkoleniowe, które odbędą się podczas maksymalnie 5 zjazdów. Ze względu na specyfikę realizacji projektu zajęcia te będą odbywać się w tygodniu w godzinach pomiędzy godz. 16.30 a godz. 20.00 lub w dni wolne od pracy w godzinach pomiędzy godz. 8.00 a godz. 20.00.
b) 30 lub 60 godzin zajęć dydaktycznych e-learningowych w danej kompetencji. Zajęcia te będą odbywać się w oparciu o udostępnioną platformę.
Szkolenia będą odbywać się na podstawie zestawów scenariuszy zajęć i materiałów szkoleniowych przygotowanych w zadaniu 1.

Przedmiot zamówienia

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Efektywne wspomaganie to wyższa jakość edukacji” i związanym z tym wyłonieniem personelu w projekcie – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na następujące elementy/zadania:
Zadanie 1: Wykonanie obudowy dydaktycznej – opracowanie scenariuszy dla szkoleń stacjonarnych i e-learningowych.
Zadanie 2: Zatrudnienie trenerów realizujących szkolenia stacjonarne i e-learningowe.
w projekcie „Efektywne wspomaganie to wyższa jakość edukacji”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.10

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie 1
Termin wykonania zadania:
a) opracowanie ankiet i przeprowadzenie diagnozy (diagnoza uczestników) – do 21.05.2018 rok.
b) opracowanie scenariuszy – do 18.06.2018 rok
Zadanie 2
Termin wykonania zadania: od 22.06. 2018 do 30.09.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zadanie 1:
Wykonawcami mogą być jedynie osoby, które spełnią następujące kryteria:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
2. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej.
3. Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie
o ukończeniu studiów podyplomowych/ kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich (min. 120 godzin dydaktycznych).
4. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (min 150 godzin w ciągu ostatnich 3 lat).
5. Doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy szkoleń (min. 3 scenariusze dla szkoleń trwających co najmniej 20 godzin dydaktycznych każde) i materiałów szkoleniowych dla pracowników systemu oświaty.
6. Doświadczenie w zakresie wspomagania szkół, rozumianego zgodnie z przepisami prawa - w roli osoby prowadzącej bezpośrednio wspomaganie szkół/przedszkoli lub doświadczenie w roli trenera na szkoleniu pracowników systemu wspomagania lub dyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie wspomagania szkół w rozwoju (min. 60 godzin dydaktycznych).
Powyższe należy udokumentować za pomocą załącznika17:
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/
Zadanie 2:
Wykonawcami mogą być jedynie osoby, które spełnią następujące kryteria:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
2. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej.
3. Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie
o ukończeniu studiów podyplomowych/ kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich (min. 120 godzin dydaktycznych).
4. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (min 150 godzin w ciągu ostatnich 3 lat).
5. Doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy szkoleń (min. 3 scenariusze dla szkoleń trwających co najmniej 20 godzin dydaktycznych każde) i materiałów szkoleniowych dla pracowników systemu oświaty.
6. Doświadczenie w zakresie wspomagania szkół, rozumianego zgodnie z przepisami prawa - w roli osoby prowadzącej bezpośrednio wspomaganie szkół/przedszkoli lub doświadczenie w roli trenera na szkoleniu pracowników systemu wspomagania lub dyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie wspomagania szkół w rozwoju (min. 60 godzin dydaktycznych).
Powyższe należy udokumentować za pomocą załącznika17:
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/

Wiedza i doświadczenie

Zadanie 1:
Wykonawcami mogą być jedynie osoby, które spełnią następujące kryteria:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
2. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej.
3. Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie
o ukończeniu studiów podyplomowych/ kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich (min. 120 godzin dydaktycznych).
4. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (min 150 godzin w ciągu ostatnich 3 lat).
5. Doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy szkoleń (min. 3 scenariusze dla szkoleń trwających co najmniej 20 godzin dydaktycznych każde) i materiałów szkoleniowych dla pracowników systemu oświaty.
6. Doświadczenie w zakresie wspomagania szkół, rozumianego zgodnie z przepisami prawa - w roli osoby prowadzącej bezpośrednio wspomaganie szkół/przedszkoli lub doświadczenie w roli trenera na szkoleniu pracowników systemu wspomagania lub dyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie wspomagania szkół w rozwoju (min. 60 godzin dydaktycznych).
Powyższe należy udokumentować za pomocą załącznika17:
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/
Zadanie 2:
Wykonawcami mogą być jedynie osoby, które spełnią następujące kryteria:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
2. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej.
3. Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie
o ukończeniu studiów podyplomowych/ kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich (min. 120 godzin dydaktycznych).
4. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (min 150 godzin w ciągu ostatnich 3 lat).
5. Doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy szkoleń (min. 3 scenariusze dla szkoleń trwających co najmniej 20 godzin dydaktycznych każde) i materiałów szkoleniowych dla pracowników systemu oświaty.
6. Doświadczenie w zakresie wspomagania szkół, rozumianego zgodnie z przepisami prawa - w roli osoby prowadzącej bezpośrednio wspomaganie szkół/przedszkoli lub doświadczenie w roli trenera na szkoleniu pracowników systemu wspomagania lub dyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie wspomagania szkół w rozwoju (min. 60 godzin dydaktycznych).
Powyższe należy udokumentować za pomocą załącznika17:
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/

Potencjał techniczny

Zamawiający w zakresie realizacji projektu udostępni pomieszczenia z dostępem do Internetu i meble oraz podstawowe materiały biurowe celem prawidłowej realizacji projektu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zadanie 1:
Wykonawcami mogą być jedynie osoby, które spełnią następujące kryteria:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
2. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej.
3. Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie
o ukończeniu studiów podyplomowych/ kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich (min. 120 godzin dydaktycznych).
4. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (min 150 godzin w ciągu ostatnich 3 lat).
5. Doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy szkoleń (min. 3 scenariusze dla szkoleń trwających co najmniej 20 godzin dydaktycznych każde) i materiałów szkoleniowych dla pracowników systemu oświaty.
6. Doświadczenie w zakresie wspomagania szkół, rozumianego zgodnie z przepisami prawa - w roli osoby prowadzącej bezpośrednio wspomaganie szkół/przedszkoli lub doświadczenie w roli trenera na szkoleniu pracowników systemu wspomagania lub dyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie wspomagania szkół w rozwoju (min. 60 godzin dydaktycznych).
Powyższe należy udokumentować za pomocą załącznika17:
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/
Zadanie 2:
Wykonawcami mogą być jedynie osoby, które spełnią następujące kryteria:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
2. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej.
3. Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie
o ukończeniu studiów podyplomowych/ kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich (min. 120 godzin dydaktycznych).
4. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (min 150 godzin w ciągu ostatnich 3 lat).
5. Doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy szkoleń (min. 3 scenariusze dla szkoleń trwających co najmniej 20 godzin dydaktycznych każde) i materiałów szkoleniowych dla pracowników systemu oświaty.
6. Doświadczenie w zakresie wspomagania szkół, rozumianego zgodnie z przepisami prawa - w roli osoby prowadzącej bezpośrednio wspomaganie szkół/przedszkoli lub doświadczenie w roli trenera na szkoleniu pracowników systemu wspomagania lub dyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie wspomagania szkół w rozwoju (min. 60 godzin dydaktycznych).
Powyższe należy udokumentować za pomocą załącznika17:
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta wnioskodawcy.
2. Załączniki wskazane w treści zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100 % cena

Wykluczenia

Nie dotyczy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

Adres

Mieczysława Niedziałkowskiego 18

45-085 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774021900

NIP

7541824897

Tytuł projektu

Efektywne wspomaganie to wyższa jakość edukacji

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-7007/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie 1 - materiały stacjonarne
Kompetencje TIK - Łukasz Fiebich (45-221 Opole ul. Chabrów 137/5) data wpłynięcia oferty: 10.05.2018, cena: 4400,00 zł
Kompetencje MP - Elżbieta Jurkowska (49-314 Pisarzowice, ul. Liliowa 8), data wpłynięcia oferty: 11.05.2018, cena: 4200,00 zł
Kompetencje JO - Anna Patelska – Górna (45-593 Opole, ul. Wyzwolenia 13/4), data wpłynięcia oferty: 11.05.2018, cena: 4200,00 zł
Kompetencje PI - Sławomir Śliwa (45-655 Opole, ul. Irydowa 2) data wpłynięcia oferty: 11.05.2018, cena: 4400,00 zł
Kompetencje US - Beata Bułka (45-920 Opole, ul. Czarnowąska 36), data wpłynięcia oferty: 11.05.2018, cena: 4200,00 zł
Zadanie 1 - materiały e-learningowe
Kompetencje TIK - Łukasz Fiebich, data wpłynięcia oferty: 10.05.2018, cena: 2940,00 zł
Kompetencje MP - Renata Najwer (47-316 Górażdże, ul. Dworcowa 8) , data wpłynięcia oferty: 11.05.2018, cena: 2900,00 zł
Kompetencje JO – Bronisława Niespor (46-060 Górki, ul. Opolska 11), data wpłynięcia oferty: 11.05.2018, cena: 2900,00 zł
Kompetencje PI - Sławomir Śliwa, data wpłynięcia oferty: 11.05.2018 osobiście, cena: 2900,00 zł
Kompetencje US - Beata Bułka, data wpłynięcia oferty: 11.05.2018, cena: 2900,00 zł
Zadanie 2 – szkolenia stacjonarne
Kompetencje TIK - Łukasz Fiebich, data wpłynięcia oferty: 10.05.2018, cena: 110,00 zł / h
Kompetencje MP - Elżbieta Jurkowska, data wpłynięcia oferty: 11.05.2018, cena: 105, 00 zł / h
Kompetencje JO - Anna Patelska – Górna, data wpłynięcia oferty: 11.05.2018, cena: 110, 00 zł / h
Kompetencje PI - Sławomir Śliwa, data wpłynięcia oferty: 11.05.2018 osobiście, cena: 110,00 zł / h
Kompetencje US - Beata Bułka, data wpłynięcia oferty: 11.05.2018, cena: 110,00 zł / h
Zadanie 2 – szkolenia e-learningowe
Kompetencje TIK - Łukasz Fiebich, data wpłynięcia oferty: 10.05.2018, cena: 120,00 zł / h
Kompetencje MP - Renata Najwer , data wpłynięcia oferty: 11.05.2018, cena: 115,00 zł / h
Kompetencje JO – Bronisława Niespor, data wpłynięcia oferty: 11.05.2018, cena: 120,00 zł / h
Kompetencje PI - Sławomir Śliwa, data wpłynięcia oferty: 11.05.2018 osobiście, cena: 120,00 zł / h
Kompetencje US - Beata Bułka, data wpłynięcia oferty: 11.05.2018, cena: 120,00 zł / h
Liczba wyświetleń: 574