Strona główna
Logo unii europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup sprzętu medycznego - zestawu elektrod i znaczników do badania biomechanicznego na rzecz zamawiającego: Artmedik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest Oddział Spółki Artmedik w Kielcach - Centrum Badawczo Rozwojowe ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce

Data publikacji: 30.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-05-2018

Numer ogłoszenia

1108565

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 30.04.2018 r. edytowano tytuł zamówienia oraz opisy złączników

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jędrzejowie, ul. Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów, Budynek Przychodni Specjalistycznej, II piętro Sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 8 maja 2018 roku do godz. 15:00.
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
ARTMEDIK Sp. z o.o.
ulica Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów

Przetarg nieograniczony ofertowy na zakup sprzętu medycznego – zestawu elektrod i znaczników do badania biomechanicznego
Nie otwierać do dnia 9 maja 2018 roku, do godz. 12:00

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Frańczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Telefon/fax - 0 41 386 11 54

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup 100 zestawów elektrod i znaczników do badania biomechanicznego
W skład jednego zestawu wchodzi:

Zestaw elektrod do badania EEM (do badań kinezjologicznych)
Komplet elektrod zawiera 8 sztuk elektrod powierzchniowych. Elektroda preżelowana o wymiarach nie większych niż 4 x 2,2 cm.
Elektrody zawierające srebro i chlorek srebra, średnica przewodzenia poniżej 1 cm.

Zestaw znaczników (markerów do badań biomechanicznych) dających się rozpoznać przez system optoelektroniczny i w technologii „blob” (w skali szarości obszary o podobnej intensywności), umożliwiające pomiar ruchu w utrudnionych warunkach oświetlenia (pełne światło słoneczne, ograniczona widoczność)
W skład zestawu wchodzi:
Zestaw markerów sferycznych:
• Ø 10mm – 15 sztuk
• Ø15mm – 10 sztuk
Zestaw markerów półsferycznych –
• Ø 10mm – 4 sztuki
• Ø15mm – 4 sztuki

Pełen komplet akcesoriów (wysięgniki plastykowe, piny mocujące) do umieszczenia markerów zgodnie z przyjętym protokołem pomiarowym do analizy chodu (międzynarodowe protokoły Davis, Saflo, Helen Hayes)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Artmedik Sp. z o. o. realizuje projekt pod nazwą „Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej firmy Artmedik Sp. z o.o. poprzez opracowanie nowej metody przewidywania złamań osteoporotycznych kręgosłupa z wykorzystaniem technologii dwuenergetycznej tomografii komputerowej (DECT) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Innowacje i nauka, Działanie 2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Projekt jest realizowany w oparciu o plan prac badawczo-rozwojowych. Zakup elektrod i znaczników do badania biomechanicznego służy realizacji celów projektu tj. opracowaniu nowej metody przewidywania złamań osteoporotycznych, pozwalającej na odpowiednio wczesne identyfikowanie istniejących i przewidywanie przyszłych złamań kręgosłupa u osób dotkniętych osteoporozą, co umożliwi odpowiednio wczesne leczenie lub czynności zapobiegawcze.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu medycznego zgodnie ze specyfikacją przetargową, spełniającego warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu, w ilości określonej w ogłoszeniu o zamówieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu tj., Artmedik Sp. z o. o. w Jędrzejowie Oddział w Kielcach - Centrum Badawczo Rozwojowe ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce

Przedmiotem zamówienia jest zakup 100 zestawów zestawu elektrod i znaczników do badania biomechanicznego zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia stanowiącą Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.

W skład jednego zestawu wchodzi:

Zestaw elektrod do badania EEM (do badań kinezjologicznych)
Komplet elektrod zawiera 8 sztuk elektrod powierzchniowych. Elektroda preżelowana o wymiarach nie większych niż 4 x 2,2 cm.
Elektrody zawierające srebro i chlorek srebra, średnica przewodzenia poniżej 1 cm.

Zestaw znaczników (markerów do badań biomechanicznych) dających się rozpoznać przez system optoelektroniczny i w technologii „blob” (w skali szarości obszary o podobnej intensywności), umożliwiające pomiar ruchu w utrudnionych warunkach oświetlenia (pełne światło słoneczne, ograniczona widoczność)
W skład zestawu wchodzi:
Zestaw markerów sferycznych:
• Ø 10mm – 15 sztuk
• Ø15mm – 10 sztuk
Zestaw markerów półsferycznych –
• Ø 10mm – 4 sztuki
• Ø15mm – 4 sztuki

Pełen komplet akcesoriów (wysięgniki plastykowe, piny mocujące) do umieszczenia markerów zgodnie z przyjętym protokołem pomiarowym do analizy chodu (międzynarodowe protokoły Davis, Saflo, Helen Hayes)

Kod CPV

33120000-7

Nazwa kodu CPV

Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, po zweryfikowaniu przedstawionych ofert pod względem merytorycznym i formalnym oraz pod względem ich kompletności, nie późnej niż do dnia 9 maja 2018 roku, do godz. 16:00

Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, nie wcześniej jednak, niż po zakończonym ewentualnym postępowaniu odwoławczym

Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny, nie później niż do dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania całości zamówienia: w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zamówienia, nie później jednak, niż do dnia 18 maja 2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i w tym zakresie złożyć stosowne oświadczenie, będące częścią oferty

Dodatkowe warunki

W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z ogłoszenia, Zamawiający ofertę odrzuci i może wybrać inną ofertę spełniającą kryteria nie podlegającą odrzuceniu, która była kolejną w rankingu, po ofercie odrzuconej, albo może postępowanie unieważnić.

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
okoliczności siły wyższej,
zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy;
Parafowany Wzór umowy.
Podpisane oświadczenie Wykonawcy, Oferenta o zaakceptowaniu w całości i bez zastrzeżeń warunków Ogłoszenia, Specyfikacji Warunków Zamówienia, Wzoru Umowy i pozostałych załączników.
Podpisane oświadczenie Wykonawcy, Oferenta o sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
parafowany Wzór deklaracji wekslowej do weksla in blanco.
parafowany Wzór weksla.
Podpisane Oświadczenie o braku powiązań.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego z przyczyn formalnych.

Kryteria oceny:
Nazwa kryterium - Cena
Waga - 100 %

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający, Komisja Przetargowa spośród tych ofert wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o inne kryteria lub też w drodze negocjacji z tymi oferentami.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcy powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym Artmedik Sp. z o.o., ul. Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Małogoska 25

28-300 Jędrzejów

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

697806898

NIP

6562276905

Tytuł projektu

Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej firmy Artmedik sp. z o.o. poprzez opracowanie nowej metody przewidywania złamań osteoporotycznych kręgosłupa z wykorzystaniem technologii dwuenergetycznej tomografii komputerowej (DECT)

Numer projektu

RPSW.01.02.00-26-0012/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

RECEVENT OOH s.r.o.
Svabinskeho 1700/4 Moravska Ostrava
702 00 Ostrava Ceska republika

Data wpłynięcia oferty: 8 maja 2018 r. (złożona w terminie)

Cena oferty: 125 200,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych 00/100)
Liczba wyświetleń: 226