Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie Instruktorów do przeprowadzenia w części teoretycznej oraz praktycznej kursów z zakresu prawa jazdy kat. C oraz kat. D i/lub Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej.

Data publikacji: 30.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-05-2018

Numer ogłoszenia

1108341

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Pisemnie w siedzibie zamawiającego ul. Szosa Chełmińska 42a 87-100 Toruń
i wysyłając ofertę na adres email: autoster@autoster.pl
Oferta wraz z załącznikami należy dostarczyć najpóźniej do dnia 27.04.2018 do godzinny 9.00 w siedzibie zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

autoster@autoster.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Szwed

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 695 76 16 79

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie Instruktorów do przeprowadzenia w części teoretycznej oraz praktycznej kursów z zakresu prawa jazdy kat. C oraz kat. D i/lub Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie Instruktorów do przeprowadzenia w części teoretycznej oraz praktycznej kursów z zakresu prawa jazdy kat. C oraz kat. D i/lub Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej.

Przedmiot zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

CZĘŚĆ I - Instruktor zajęć teoretycznych - Kurs prawa jazdy kat. C - 3 grup x 20 godz.; 1 godzina szkolenia = 45 minut,

CZĘŚĆ II - Instruktor zajęć praktycznych - Kurs prawa jazdy kat. C - 60 osób x 30 godz.; 1 godzina szkolenia = 60 minut,

CZĘŚĆ III - Instruktor zajęć teoretycznych - Kurs prawa jazdy kat. D - 2 grupy x 20 godz.; 1 godzina szkolenia = 45 minut,

CZĘŚĆ IV - Instruktor zajęć praktycznych - Kurs prawa jazdy kat. D - 20 osób x 60 godz.; 1 godzina szkolenia = 60 minut,

CZĘŚĆ V – Instruktor zajęć teoretycznych – Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C- 3 grupy x 130 godz..: 1 godzina = 45 ,minut
CZĘŚĆ VI – Instruktor zajęć praktycznych – Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C 60 osób x 8 godz.: 1 godzina = 60 minut
CZĘŚĆ VII - Instruktor Doskonalenia Techniki Jazdy z zakresu Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej dla kat. C – zajęcia praktyczne – 60 osób x 2 godz.: 1 godzina = 60 minut
CZĘŚĆ VIII – Instruktor zajęć teoretycznych – Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D - 2 grupy x 130 godz..: 1 godzina = 45 ,minut
CZĘŚĆ IX – Instruktor zajęć praktycznych – Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D 40 osób x 8 godz.: 1 godzina = 60 minut
CZĘŚĆ X - Instruktor Doskonalenia Techniki Jazdy z zakresu Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej dla kat. D – zajęcia praktyczne – 40 osób x 2 godz.: 1 godzina = 60 minut.
Zamawiający zapewnia odpowiednie pojazdy szkoleniowe odpowiadające warunkom technicznym do prowadzenia kursów na prawo jazdy kat C i D oraz do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach Kwalifikacji wstępnej przyspieszone dla kat. C i D wraz z paliwem.
Zamawiający zapewnia sala szkoleniowe odpowiednio wyposażonej.
Zamawiający zapewnia plac manewrowy do szkoleń praktycznych dla kat. C i D.
Zamawiający zapewnia miejsce do szkoleń w warunkach specjalnych.

Kod CPV

80411000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkół jazdy

Harmonogram realizacji zamówienia

od maj 2018 do kwiecień 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
a) posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje/uprawnienia do przeprowadzenia kursów prawa jazdy w części teoretycznej oraz praktycznej zgodnie z wszelkimi wymogami, w szczególności Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
b) posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia kursu zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151).

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
a) posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje/uprawnienia do przeprowadzenia kursów prawa jazdy w części teoretycznej oraz praktycznej zgodnie z wszelkimi wymogami, w szczególności Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
b) posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia kursu zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151);
c) posiadają wykształcenie średnie (kserokopia świadectwa);
d) posiadają uprawnienia do przeprowadzenia kursów (kserokopia legitymacji)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Instruktor powinien posiada uprawnienia do przeprowadzenia kursów (kserokopia legitymacji).
1. Instruktora będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych
z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów wynoszący 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Instruktor przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie, a także jego aktualizacji w ramach realizacji umowy.
2. Instruktor nie jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
3. Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz osób, które wezmą udział w kursach. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział
w zajęciach może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na zajęcia.

Pozostałe wymagania wobec Wykonawców:
1. Rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji, w szczególności kart przeprowadzonych zajęć, potwierdzenia obecności uczestnika na zajęciach.
2. Niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
3. Niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej projekt, którego dotyczy niniejsza umowa (Instytucji Pośredniczącej) oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
4. Pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumiane jako:
- realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany
w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
- akceptacja prowadzenia zajęć w godzinach 6:00 – 22:00 we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, bez możliwości ich zmiany (pełna dyspozycyjność);
- dojazd na zajęcia w różne regiony realizacji projektu (wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp. ponosi wyłącznie Wykonawca);
- pełna dyspozycyjność. Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia
w projekcie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu, zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań w okresie trwania umowy;
- co miesięczne przekazywanie dokumentacji, wraz z wystawieniem faktury /rachunku;
- sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu w okresach miesięcznych protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, prawo zmiany warunków lub do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w szczególności
w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert przekraczających wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.
2. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
3. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym.
4. Z Oferentem/oferentami, którego/których oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.
6. W przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego zgodnie z zawartą umową Zamawiający przewiduje karę umowną proporcjonalną do wysokości niezrealizowanego zamówienia.
7. Za każde naruszenie ustalonego harmonogramu Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości wynagrodzenia, które przysługiwałoby Wykonawcy, który realizowałby zamówienie zgodnie
z harmonogramem w danym dniu.
8. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 0,5% wysokości zamówienia za każdy dzień -
w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestników, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
10. Zamawiający zastrzega, iż rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi wg rzeczywistej liczby przeprowadzonych godzin zajęć.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, realizacji zamówienia niezgodnie z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać:
• Cenę (brutto) za przeprowadzenie jednej godziny szkolenia za usługę objętą zamówieniem,
• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych (zał. nr 2),
• Kserokopie potwierdzająca uprawnienia do wykonywania zawodu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru ofert najkorzystniejszych w oparciu o następujące kryteria:
Cena brutto – 100 %

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udział podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Podmioty, które nie złożą oświadczenia – nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW AUTOSTER SZWED DARIUSZ

Adres

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56 4756106

Fax

56 4756068

NIP

9562040357

Tytuł projektu

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób objętych zwolnieniem z pracy poprzez organizację szkoleń nauki jazdy kat. C i D wraz z kwalifikacjami wstępnymi przyspieszonymi, w celu podjęcia i/lub utrzymania przez te osoby zatrudnienia.

Numer projektu

RPKP.08.05.02-04-0119/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 306