Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 1/04/2018

Data publikacji: 29.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-05-2018

Numer ogłoszenia

1108260

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

• Oferty należy składać w wersji elektronicznej w wiadomości o tytule: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2018 – OFERTA
• Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego w wersji elektronicznej w wiadomości o tytule: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
• Zastrzeżenia
• GuestBuddy sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
• GuestBuddy sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego i formularza ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
• GuestBuddy sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia zapytania ofertowego i formularza ofertowego bez konieczności podawania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@guestbuddy.io

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Sznir

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

698896131

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa aplikacji mobilnej (iOS, Android w technologii React Native) wraz z backoffiem opartym o responsywny UI (Webapp) w tym w szczególności kompleksowa budowa aplikacji wraz ze wszystkimi jej elementami niezbędnymi do prawidłowego działania; weryfikację poprawności UX oraz specyfikacji funkcjonalnej; rekomendacje celem osiągnięcia jak najlepszego efektu z uwagi na cel aplikacji; zaprojektowanie oraz stworzenie UI dla aplikacji mobilnych zgodnego z brandingiem firmy; adaptację gotowego template’u dla części backoffice; wdrożenie aplikacji na serwer produkcyjny i wsparcie w publikacji aplikacji w bibliotekach Google Play oraz Apple Store. Aplikacja skierowana jest na rynek międzynarodowy, podstawowym językiem jej funkcjonowania będzie język angielski, w którym będzie ona tworzona oraz następnie dostępna wraz np. z dokumentacją API.

Aplikacja zostanie stworzona wg specyfikacji funkcjonalnej systemu oraz UX wireframe oferentom, którzy wystąpią o specyfikację wraz ze złożeniem oświadczenia o zachowaniu poufności. (Specyfikacja techniczna oraz UX wireframe przygotowane są w języku angielskim.)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: sanocki Miejscowość: Sanok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „GuestBuddy - Aplikacja mobilna do budowania i wspierania relacji z klientem hostelowym lub hotelowym.” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4., Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, GUESTBUDDY Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego celem wyłonienia wykonawcy mobilnej aplikacji (Android, iOS) wraz z backofficem (web app).

Przedmiot zamówienia

Specyfikacja funkcjonalna aplikacji oraz wireframe zostanie udostępniona potencjalnym wykonawcom, którzy złożą stosowne oświadczenie o zachowaniu poufności (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy: 30.11.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać i udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to od momentu rozpoczęcia działalności, wykonał i wdrożył co najmniej trzy projekty polegające na kompletnym wykonaniu oraz wdrożeniu aplikacji mobilnych lub web o wartości minimum 450 000,00 PLN netto każdy.
Potwierdzeniem spełnienia tego warunku jest wykaz zrealizowanych zleceń (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie tj.:
a. dokumenty księgowe (faktury) lub potwierdzenia otrzymania płatności na konto bankowe (dane stanowiące tajemnicę firmy mogą zostać zamazane) oraz
b. pisemne referencje od klientów wraz z danymi kontaktowymi osób, mogącymi je potwierdzić.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać i udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, wykonał i wdrożył minimum trzy aplikacje mobilne. Potwierdzeniem tego waunku jest wykaz zrealizowanych aplikacji (w załączniku nr 2) wraz z linkiem do biblioteki Google Play Store albo Apple Store.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia / nie spełnia.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować siedzibą, biurem, stanowiącym podstawowe miejsce pracy członków zespołu, którzy będą brali udział w realizacji zadania, wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę technologiczną (komputery, oprogramowanie) celem wykonania, przetestowania oraz prezentacji realizacji poszczególnych etapów prac przewidzianych w harmonogramie realizacji aplikacji. Siedziba oraz system pracy musi umożliwiać spotkanie ze zespołem (online oraz na miejscu) celem omówienia projektu oraz jego kolejnych etapów (jeżeli zachodzi taka potrzeba).

Potwierdzeniem spełnienia tego warunku jest oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu odpowiedniego potencjału technicznego wraz z kopią dokumentu rejestrowego wskazującego na prowadzenie działalności pod wskazanym adresem. (załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego)

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie złożone przez Wykonawcę oraz przedstawione dokumenty, metodą warunku granicznego: spełnia / nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wymaga się, aby wykonawca wykazał, że dysponuje następującym potencjałem kadrowym do realizacji projektu na chwilę złożenia oferty tj. pracownikami o następujących kwalifikacjach

• Kierownik projektu:
co najmniej jedna osoba, która występowała w charakterze Kierownika projektu informatycznego w co najmniej dwóch zrealizowanych w ostatnich 3 latach zamówieniach, projektach informatycznych, polegających na stworzeniu aplikacji typu B2B o wartości nie mniejszej niż 450 000 zł netto każde.
• Zespół programistów min. 4 programistów z min. 3-letnim komercyjnym doświadczeniem w programowaniu aplikacji mobilnych lub webapp w technologiach, w których wykonana będzie aplikacja.
Wykonawca musi wykazać, że wytypowani do udziału w projekcie pracownicy brali udział w realizacji przynajmniej jednego wcześniej wymienionego projektu.

Dodatkowo Oferent musi wskazać wytypowanego do udziału w projekcie UI designera, z min. 3-letnim komercyjnym doświadczeniem w tworzeniu aplikacji mobilnych oraz przedstawić portfolio z min. 3 wcześniej wykonanymi projektami UI aplikacji mobilnych.

W zgłoszeniu udziału w procedurze zapytania ofertowego oferty Oferent powinien złożyć oświadczenie potwierdzające posiadanie ww. potencjału kadrowego (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) wraz ze wskazaniem wytypowanych pracowników, ich umiejętności oraz projektów, w których wcześniej byli zaangażowani, jak również wskazać UI designera wytypowanego do projektu wraz z jego portfolio UI aplikacji mobilnych.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie o posiadaniu niezbędnych zasobów kadrowych wraz z wskazaniem wytypowanych członków zespołu, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia / nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi wykazać roczny przychód w ostatnich trzech latach obrotowych w wysokości co najmniej 750 000 zł rocznie.

Sposób udokumentowania spełnienia tego warunku:
Kopia dokumentów księgowych lub wyciągów bankowych, wskazujących saldo lub podatkowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem (dane stanowiące tajemnicę firmy mogą zostać zamazane).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie złożone przez Wykonawcę (Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego) oraz dostarczone dokumenty w niniejszym postępowaniu, metodą warunku granicznego

Dodatkowe warunki

1. Szczegółowy opis funkcjonalny aplikacji (wireframe) zostanie przesłany oferentom, którzy prześlą oświadczenie o zachowaniu poufności (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w terminie 24 godzin od otrzymania oświadczenia na adres elektroniczny, z którego zostało otrzymane.
2. Po otrzymaniu opisu przedmiotu zamówienia oferent może złożyć ofertę przesyłając wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) wraz z:
a. załącznikami nr 2,3,4,5,9,10 i ich załącznikami podpisanymi oraz zaparafowanymi na każdej stronie.
b. Zaparafowanym na każdej stronie wzorem umowy (załącznik nr 7) oraz zaparafowanym na każdej stronie szczegółowym opisem przedmiotu zlecenia i wszystkim jego załącznikami.
c. Potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie 10,000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych na konto Zleceniodawcy GuestBuddy sp. z o.o. o nr: 46 1140 2004 0000 3102 7691 3534, mBank S.A.,Skrytka pocztowa 2108, 90-959 LODZ; Swift: BREXPLPWMBK
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia / nie spełnia.
3. Wadium zostanie zwrócone firmom, które nie zostaną wybrane do realizacji projektu (lub wszystkim uczestnikom w przypadku odwołania lub unieważnienia zapytania ofertowego) niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania na konta, z których dokonano przelewu (nie później niż 30.05.2018r.).
4. W przypadku firmy, która zostanie wybrana do realizacji zamówienia wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy, a w przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wadium nie zostanie mu zwrócone.
5. Wszystkie koszty ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) odwołania, unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie,
b) zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy,
c) unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru oferty w przypadku nieotrzymania dofinansowania, bądź powtórzenia czynności;
7. W przypadkach, o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
8. W ramach postępowania nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
9. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na portalu Baza konkurencyjności.
11. Zamawiający zaproponuje wybranemu oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
12. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty na podany adres internetowy.
13. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Warunki zmiany umowy

Warunki dotyczące umowy i jej zmiany:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie do 30.05.2018 roku według wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, realizacji dodatkowych usług koniecznych do prawidłowego wykonania ww. projektu a nieobjętych zamówieniem podstawowym (do wysokości maksymalnie 50% wartości zamówienia pierwotnie określonego w umowie)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgłoszenie do udziału w procedurze zapytania ofertowego powinno zawierać:
1. wypełnione i podpisane (zaparafowane na każdej stronie) skany dokumentów, załączników nr 2,3,4,5, 9,10 do zapytania ofertowego;
2. zaparafowany na każdej stronie wzór umowy (załącznik nr 7) oraz zaparafowany na każdej stronie szczegółowy opis przedmiotu zlecenia wraz z załącznikami;
3. wypełniony i podpisany skan formularza ofertowego, załącznik nr 6 do zapytania ofertowego, przy czym:
a. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu
b. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
c. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
d. Termin ważności oferty – 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.

Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

Zamówienia uzupełniające

Zleceniodawca może składać zamówienia uzupełniające wynikające z konieczności prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia celów realizowanej umowy o dofinansowanie, jeżeli konieczność uzupełnień wyniknie na etapie prac na projektem któregokolwiek z elementów aplikacji, systemu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Oferent wynosi 100
1. Kryterium : cena brutto w PLN, waga: 70%, maksymalna liczba punktów 70
Punkty w ramach kryterium ceny brutto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
A n = (C min /Cr ) x 100 x 70%
C min – cena minimalna w zbiorze ofert
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
2. Kryterium : okres udzielonej gwarancji. Waga: 10%, maksymalna liczba punktów 10.
Punkty w ramach kryterium termin udzielonej gwarancji w miesiącach będą przyznawane wg następującego wzoru:
1 miesiąc udzielonej gwarancji jest równy 1pkt.
3. Kryterium : stawka godzinowa PLN za wsparcie serwisowe lub wykonanie dodatkowych prac programistycznych nie wchodzących w zakres prac gwarancyjnych w wymiarze do 168 godz. miesięcznie (pod warunkiem ich zlecenia min. 30 dni przed dniem rozpoczęcia prac przez Zleceniodawcę) w okresie 18 miesięcy od dnia publikacji aplikacji w bibliotekach Google Play oraz Apple Store.
Waga: 10%, maksymalna liczba punktów 10.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującego wzoru:
A n = (S min/Sr) x 100 x 10%
S min – najniższa stawka godzinowa
S r – stawka oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
W przypadku ofert nie uwzględniających wsparcia serwisowego po zakończeniu projektu, ilość przyznanych pkt wynosi 0.
4. Kryterium: Harmonogram realizacji zamówienia w postaci wykresu Gantta (lub wg podobnej metodologii), wykazujący poszczególne, weryfikowalne 1 lub 2 tygodniowe etapy prac (pierwszy etap może trwać 4tyg.), odpowiadające specyfikacji aplikacji,umożliwiające śledzenie postępu prac. Oferty z załączonym harmonogramem prac uzyskują 10 pkt. W przypadku braku kompletnego harmongramu, umożliwiającego weryfikację poszczególnych etapów prac ilość przyznanych pkt wynosi 0.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów, czyli sumę punktów każdego z kryteriów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Oferenci powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. W razie wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo poproszenia Oferenta o dodatkowe dokumenty i informacje, przy czym informacje i dokumenty te powinny przez Oferenta zostać dostarczone.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że informacje przekazane w dokumentach nie są zgodne ze stanem faktycznym oferta Oferenta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. W tym celu Wykonawca może zostać poproszony o dodatkowe dokumenty, informacje lub/i zaprosić na demonstrację oferty oraz zespołu, przy czym:
- informacje, dokumenty te powinny przez Wykonawcę zostać dostarczone,
- a ww. demonstracja oferty dokonana przez Wykonawcę odbędzie się online, w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż w 3 dni od daty przekazania odpowiednio: prośby o uzupełnienie informacji lub/i zaproszenia na demonstrację.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że informacje przekazane w Ofercie (którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego) oraz w załącznikach do Oferty nie są zgodne ze stanem faktycznym to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GUESTBUDDY SP. Z O.O.

Adres

Wilcza 4

38-500 Sanok

podkarpackie , sanocki

Numer telefonu

698896131

NIP

6871964388

Tytuł projektu

GuestBuddy - Aplikacja mobilna do budowania i wspierania relacji z klientem hostelowym lub hotelowym

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0505/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: Inexika Inc., 3/1 Musy Dzhalilya, Office 401, Nowosibirsk, 630055, Rosja, nr. rej. 5408184762
Cena: 445 tys. zł
Data wpłynięcia: 08.05.2018 godz. 10.31
Liczba wyświetleń: 549