Strona główna
Logo unii europejskiej

Specjalista z zakresu badań układów zasilania trakcyjnego w tym odbieraków prądu i zakłóceń w trakcji

Data publikacji: 19.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-04-2018

Numer ogłoszenia

1105533

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można składać:
a) pocztą elektroniczną w postaci skanu na adres: ecex@hcp.com.pl
b) przesłać pocztą/kurierem na adres:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229

c) dostarczyć osobiście na:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecex@hcp.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Jankowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506 658 558

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zatrudni specjalistę z zakresu badań układów zasilania trakcyjnego w tym odbieraków prądu i zakłóceń w trakcji. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: „Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych” nr POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań-Wilda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór kluczowego personelu B+R projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności

Przedmiot zamówienia

Specjalista z zakresu badań układów zasilania trakcyjnego w tym odbieraków prądu i zakłóceń w trakcji w projekcie pt. „Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych” nr POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Projekt obejmuje badania przemysłowe oraz prace rozwojowe dotyczące nowego wielosystemowego układu napędowego przeznaczonego do elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Istota projektu zawiera się w opracowaniu przekształtników energoelektronicznych o podwyższonej sprawności i korzystnie zmniejszonym gabarycie, wykonanych z tranzystorów z węglika krzemu (SiC). Zwiększona częstotliwość pracy tranzystorów SIC przy zastosowaniu specjalizowanych obwodów tłumienia zakłóceń przewodzonych i promieniowanych zapewni zmniejszenie gabarytu dławika trakcyjnego przy zachowaniu wymagań EMC. Kompaktowy układ napędowy będzie zawierał w jednej obudowie, przeznaczonej do montażu dachowego, dwa przekształtniki do zasilania silników trakcyjnych o mocy do 500 kW oraz falownik zasilania urządzeń pomocniczych o mocy do 200 kVA. Projekt przewiduje opracowanie transformatorów do przetwornic izolowanych DC-DC na napięcie <1kV. Dla uzyskania średniego napięcia podstawowe celki AC-DC-DC-AC przekształtników będą łączone szeregowo. Projekt przewiduje przeprowadzenie badań przemysłowych opracowanego napędu wielosystemowego przy zasilaniu z konwencjonalnego transformatora trakcyjnego oraz - ze względu na wbudowaną w przekształtnikach izolację galwaniczną - przy zasilaniu z korzystnie lżejszego autotransformatora SN/SN przystosowanego do wymagań sieci trakcyjnej. Do sterowania napędem zastosowana zostanie metoda sterowania multisklarnego, zapewniająca w pełni
odsprzężoną regulację momentu i wzbudzenia silnika trakcyjnego. Opracowane algorytmy obserwatora prędkości i obserwatora momentu obciążenia posłużą do realizacji wbudowanego systemu diagnostyki przekładni i silnika. Napęd wielosystemowy zrealizowany w projekcie zapewni producentowi EZT łatwość instalacji a użytkownikowi obniżenie kosztów zużycia energii. Badania przemysłowe prowadzące do opracowania instalacji prototypowej układu napędowego oraz badania poligonowe urządzenia zostaną przeprowadzone we współpracy z doświadczonym partnerem.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin zamówienia obejmuje okres realizacji zadania od 04.05.2018 do 31.10.2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielone zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna.

Wiedza i doświadczenie

- 10-letnie doświadczenie naukowe potwierdzone indeksem Hirscha (Web of Science przynajmniej H=5)
- kierownik/główny wykonawca w co najmniej 2 projektach badawczych z zakresu odbieraków prądu i systemów diagnostycznych pojazdów trakcyjnych realizowanych przez jednostki naukowe i przedsiębiorstwa branży kolejowej
- udokumentowane doświadczenie w zakresie modelowania, projektowania, badań i diagnostyki odbieraków prądu
- udokumentowane doświadczenie z zakresu badań symulacyjnych EZT we współpracy z producentem EZT
- udokumentowane doświadczenie w realizacji badań przekształtników z izolacją realizowaną za pomocą transformatorów wysokiej częstotliwości

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie zmiany do umowy będą wprowadzone w formie pisemnego aneksu do umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór Oferenta zostanie dokonany na podstawie kryterium najniższej ceny brutto w PLN, za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

H.CEGIELSKI-ENERGOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

28 Czerwca 1956 r. 223/229

60-965 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

506 658 558

NIP

7831134221

Tytuł projektu

Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Sławomir Judek, 27.04.2018 r. (75,00 zł / rbh)
Liczba wyświetleń: 514