Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa nowoczesnego, w pełni profesjonalnego toru szkoleniowego, służącego do doskonalenia techniki jazdy w różnym zakresie i na różnych poziomach na potrzeby projektu pn. Dywersyfikacja działalności OSK Auto-Ster dzięki budowie i wyposażeniu innowacyjnego Ośrodka doskonalenia techniki jazdy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Data publikacji: 16.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-05-2018

Numer ogłoszenia

1104658

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania oferty:
1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej w jeden z niżej wymienionych sposobów:
a. Za pośrednictwem poczty lub kuriera,
b. Osobiście
na adres: Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTOSTER Szwed Dariusz, ul. Szosa Chełmińska 42a, 87 – 100 Toruń
2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 1.2018.Autoster.1.6.2, Nie otwierać przed 02.05.2018 r. godz. 9.30”.
3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.05.2018 r. do godz. 9.00.
4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego. O złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.05.2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego.

Sposób składania oferty:
1. Ofertę składa się w formie pisemnej na załączonym do zapytania ofertowego formularzu.
2. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, pismem maszynowym albo inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę, wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Nieodłączny element oferty stanowią dokumenty i oświadczenia podane w rozdziale III niniejszego Zapytania.
4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i parafowane.
5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami musza być trwale spięte.
6. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć, poświadczone przez niego, tłumaczenia tekstów na język polski.
9. W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu dokonania oceny ofert.
10. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Wykonawcom z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
14. Zamawiający odrzuci oferty złożone po terminie lub niespełniające warunków określonych niniejszym Zapytaniem. Wykonawcom z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji w toku oceny i badania ofert oraz odrzucenia oferty w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.
16. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Szwed

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 695 761 679

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Budowa nowoczesnego, w pełni profesjonalnego toru szkoleniowego, służącego do doskonalenia techniki jazdy w różnym zakresie i na różnych poziomach.

W zakres prac budowlanych wejdą:
a) Budowa placu manewrowego.
b) Budowa prostokątnej płyty poślizgowej.
c) Budowa płyty poślizgowej w formie pierścienia.
d) Budowa toru szkoleniowego o długości 800 m i nawierzchni asfaltowej.
e) Prace wykończeniowe.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie w terenie placów i dróg manewrowych dla ośrodka doskonalenia techniki jazdy, co obejmuje budowę:
• placu manewrowego przeznaczonego do prowadzenia zajęć polegających na nauce prawidłowego operowania kołem kierownicy i jeździe slalomem, wymiary placu 100 x 20 m o nawierzchni asfaltowej.
• prostokątnej płyty poślizgowej o wymiarach 150 x 40 m w tym strefa bezpieczeństwa po 10 m w obie strony, oraz z dodatkową przestrzenią po 5m pozbawioną stałych przeszkód, nawierzchnia będzie wykonana z asfaltu, nawierzchnia płyty zostanie pokryta farbami do nawierzchni asfaltowych, bezpośrednio przed płytą zostanie ustawione mechaniczne urządzenie destabilizujące tor jazdy tak zwany „szarpak”,
• płyty poślizgowej w formie pierścienia o średnicy minium 68 m ze strefami bezpieczeństwa 7 m o nawierzchni asfaltowej,
• toru szkoleniowego o długości 800 m i nawierzchni asfaltowej, tor posiada trzy zakręty w prawo i trzy zakręty w lewo różnej wielkości z jednym zakrętem w lewo i jednym w prawo następujących tuż po sobie, posiada wzniesienie i spadek drogi o odpowiednim kącie podjazdu i spadku umiejscowione na prostym odcinku drogi i na zakręcie drogi, nawierzchnia tego odcinka będzie nawadniana.

W ramach oferty na prace budowlane musi uwzględnić ponadto następujące działania:
• przeprojektowanie, uzgodnienie z Zamawiającym i wykonanie spadków nawierzchni asfaltowej w taki sposób, aby 100% wody trafiało do zbiorników podziemnych i mogła ona służyć do ponownego użytku,
• zaplanowanie, uzgodnienie z Zamawiającym i wykonanie 3 sekcji tryskaczy, które będą wytryskiwać wodę na minimalną wysokość 2 metrów, przy założeniu umieszczenia przynajmniej 3 podsekcji, w każdej sekcji, podsekcje muszą mieć możliwość sterowania z tableta, smartfona i działać automatycznie,
• zaplanowanie, uzgodnienie z Zamawiającym i wykonanie na torze, w części nawadnianej, przeszkody wodnej, która będzie miała możliwość sterowania z tableta, smartfona i będzie działała automatycznie,
• zaplanowanie, uzgodnienie z Zamawiającym i wykonanie na płycie poślizgowej okrągłej dwóch przeszkód wodnych, które będą miały możliwość sterowania z tableta, smartfona i będą działały automatycznie,
• zaplanowanie, uzgodnienie z Zamawiającym i wykonanie instalacji nawodnienia w taki sposób, aby moc wszystkich pomp wodnych nie przekraczała 60kv i aby instalacja zapewniała w ciągu 2 minut pełne nawodnienie wszystkich sekcji; ponadto instalacja wodna powinna zapewniać ciągłą prace nawet w ujemnych temperaturach; instalacja wodna powinna po zakończeniu pracy w ciągu do 0,5h automatycznie spuścić wodę do zbiorników podziemnych w celu uniknięcia zamarznięcia; instalacja powinna być odporna na działanie środków takich jak np. sól drogowa, aby można było użytkować obiekt przy ujemnych temperaturach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej stanowiący załącznik nr 5 wraz z uzupełnieniem przedstawionym powyżej, w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Przedstawione w dokumentacji projektowej nazwy materiałów, urządzeń, czy producentów mają charakter wyłącznie poglądowy i mają na celu jedynie określenie parametrów i standardów wykonania przedmiotu zamówienia, jakich spełnienia od Wykonawcy wymaga Zamawiający w tymże zapytaniu. Zamawiający nie ogranicza w żaden sposób możliwości wykorzystywania innych materiałów niż wskazane w dokumentacji projektowej równoważnych pod względem technologicznym i jakościowym. Zamawiający zobowiązuje natomiast Wykonawcę do wykazania równoważności zastosowanych materiałów.

Pełna dokumentacja budowlana dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym kontakcie i umówieniu spotkania z Zamawiającym.

Wykonawca ma również możliwość wizji lokalnej terenu przewidzianego na zabudowę, po wcześniejszym kontakcie i umówieniu takiej wizji z Zamawiającym.

Przedmiot zamówienia

Budowa nowoczesnego, w pełni profesjonalnego toru szkoleniowego, służącego do doskonalenia techniki jazdy w różnym zakresie i na różnych poziomach na potrzeby projektu na potrzeby projektu pn. Dywersyfikacja działalności OSK Auto-Ster dzięki budowie i wyposażeniu innowacyjnego Ośrodka doskonalenia techniki jazdy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Kod CPV

45233140-2

Nazwa kodu CPV

Roboty drogowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Rozpoczęcie prac i przekazanie placu budowy: w dniu podpisania umowy z Wykonawcą.

2. Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24 tygodnie od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości min. 600 000,00 zł brutto.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezagrażającej realizacji zamówienia.

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie podlega wykluczeniu wynikającemu z powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym określonych w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 roku.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne zmiany istotnych warunków umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby w skład złożonej oferty wchodziły następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2. Wykaz robót budowlanych wraz z referencjami – załącznik nr 2,
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 3,
4. Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 4,
5. Wypełniony kosztorys inwestorski, ofertowy zgodny z wypełnionym formularzem ofertowym,
6. Potwierdzenie wniesienia wadium w terminie zgodnym z Zapytaniem Ofertowym,
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. Oświadczenie własne o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne w stosunku do ZUS oraz z podatkami w stosunku do Urzędu Skarbowego.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty były składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeśli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Brak któregokolwiek z wymaganych niniejszym Zapytaniem dokumentów lub oświadczeń, złożenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami ustanowionymi niniejszym Zapytaniem, będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza udzielanie zamówień dodatkowych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy wynosi 100.

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się następującymi kryteriami:

a. Cena brutto, waga 70 % (maksymalnie 70 punktów)
Ilość punktów liczona będzie wg wzoru:
Ilość punktów = (najniższa cena brutto oferty/ cena brutto oferty badanej) x 70

b. Termin wykonania umowy, waga 30 % (maksymalnie 30 punktów)
Ilość punktów liczona będzie wg wzoru:
Ilość punktów = (termin dostawy / maksymalny termin dostawy) x ilość punktów odpowiednio do oferty:
• za wskazanie terminu wykonania umowy dłuższego niż 22 tygodnie, a krótszego niż 24 tygodnie Oferent otrzyma 10 pkt.,
• za wskazanie terminu wykonania umowy dłuższego niż 20 tygodni, a krótszego lub równego 22 tygodniom Oferent otrzyma 20 pkt.,
• za wskazanie terminu wykonania umowy krótszego lub równego 18 tygodniom Oferent otrzyma 30 pkt.

Termin wykonania umowy wskazany w ofercie przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 24 tygodnie. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu wykonania umowy lub zaproponuje termin dłuższy niż 24 tygodnie – zostanie odrzucona
i nie będzie podlegała ocenie.

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową.

6. Zamawiający dokona wyboru oferty w okresie jej obowiązywania i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na wykonanie zamówienia w możliwie najkrótszym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW AUTOSTER SZWED DARIUSZ

Adres

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56 4756106

Fax

56 4756068

NIP

9562040357

Tytuł projektu

Dywersyfikacja działalności OSK Auto-Ster dzięki budowie i wyposażeniu innowacyjnego Ośrodka doskonalenia techniki jazdy.

Numer projektu

RPKP.01.06.02-04-0298/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt jest współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Best System Zbigniew Sikorski
Czarnocin 1, 06-458 Niedzbórz

Oferta: 12 000 000,54 złote brutto; termin realizacji: 24 tygodnie

Data wpływu oferty: 2 maja 2018 roku
Liczba wyświetleń: 547