Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ZESTAWU TENSOMETRYCZNEGO WRAZ Z KOMPONENTAMI OZNACZENIE SPRAWY 5/2018/LP/21

Data publikacji: 11.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-08-2018

Numer ogłoszenia

1103648

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

13 lipca 2018 - wskazano dodatkową osobę do kontaktu;

30 lipca 2018 roku - Zamawiający przedłużył termin składania ofert. W pozostałym zakresie treść zapytania pozostaje bez zmian.

13 sierpnia 2018 roku - Zamawiający przedłużył termin składania ofert. Kolejne przedłużenie terminu składania ofert związane jest z koniecznością uzyskania przez Zamawiającego wiążącej decyzji Instytucji co do szczegółów realizowanego projektu. W pozostałym zakresie treść zapytania pozostaje bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_5_2018_LP_21 zestaw tensometryczny ostateczne.pdf"

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Arendarczyk, Wojciech Zagórski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

numer telefonu 539 540 037, email: arendarczyk@legprzem.com.pl lub e-mail: wzagorski@legprzem.com.pl, tel. 602 774 112

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa zestawu tensometrycznego wraz z komponentami, składającego się następujących modułów: uniwersalnego wzmacniacza pomiarowego, wzmacniacza tensometrycznego, rejestratora danych, komponentów towarzyszących oraz oprogramowania do akwizycji i obróbki danych

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_5_2018_LP_21 zestaw tensometryczny ostateczne.pdf"

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest Utworzenie przez Zamawiającego nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego do badan nad wysoce innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_5_2018_LP_21 zestaw tensometryczny ostateczne.pdf"

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa zestawu tensometrycznego wraz z komponentami, składającego się następujących modułów: uniwersalnego wzmacniacza pomiarowego, wzmacniacza tensometrycznego, rejestratora danych, komponentów towarzyszących oraz oprogramowania do akwizycji i obróbki danych, o minimalnej specyfikacji następującej:

Uniwersalny wzmacniacz pomiarowy:
 8-kanałów - indywidualnie regulowane i konfigurowane wejścia,
 prędkość próbkowania od 40 kHz dla poszczególnego kanału,
 24-bit konwerter A/C na kanał dla synchronicznych, równoległych pomiarów,
 filtry dolnolnoprzepustowe od 0.01Hz, do 3.2 kHz (-3dB),
 napięcie zasilania dla aktywnych przetworników: 5 … 24 VDC regulowane dla każdego kanału;
Wzmacniacz tensometryczny:
 16-kanałowy z indywidualnie regulowanymi wejściami,
 prędkość próbkowania każdego kanału ustawiana indywidualnie do 19,2 kHz,
 24-bit konwerter A/C na kanał dla synchronicznych, równoległych pomiarów,
 napięcie zasilania dla aktywnych przetworników: 5 … 24 VDC regulowane dla każdego kanału;
Rejestrator danych:
 Rejestruje, analizuje i zapisuje mechaniczne, elektryczne lub termiczne wielkości pomiarowe,
 Częstotliwość próbkowania do 5 MS/s,
 Konfiguracja kanałów: baza czujników, TEDS;
 Obróbka sygnału Online;
 Konfiguracja pracy DAQ: Start, Stop, Trigger, itp.;
 Rejestr: wymienne karty CF-CARD.
Komponenty:
 listwa zasilająco-synchronizująca w systemie RacK kabel 5m FireWire z modułu do PC,
 adapter PCMCIA,
 adapter umożliwiający podłączenie termopar,
 zestaw TEDS - EEPROM DS24B33 (IEEE 1451.4 TEDS),
 kable ekranowane (elastyczny przewód, izolowany fluoropolimerem, 0,24 mm2).
Oprogramowanie do obróbki otrzymanych danych z dziedziny technik pomiarowych.

Szkolenie niezbędne do prawidłowej obsługi urządzenia oraz do realizacji celów Projektu.


Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_5_2018_LP_21 zestaw tensometryczny ostateczne.pdf"

Kod CPV

38400000-9

Nazwa kodu CPV

Przyrządy do badania właściwości fizycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_5_2018_LP_21 zestaw tensometryczny ostateczne.pdf"

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_5_2018_LP_21 zestaw tensometryczny ostateczne.pdf"

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_5_2018_LP_21 zestaw tensometryczny ostateczne.pdf"

Potencjał techniczny

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_5_2018_LP_21 zestaw tensometryczny ostateczne.pdf"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_5_2018_LP_21 zestaw tensometryczny ostateczne.pdf"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_5_2018_LP_21 zestaw tensometryczny ostateczne.pdf"

Dodatkowe warunki

1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
2. Wykonawca musi nadto spełniać następujące wymagania:
1) Wykazać, że okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem ogłoszenia zapytania ofertowego wykonał co najmniej jedną dostawę sprzętu o wartości co najmniej 99 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)– Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie wypełnienia przez Wykonawcę odpowiedniej tabeli na formularzu oferty – załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji u odbiorcy prawdziwość podanych informacji.
2) Zobowiązać się przez cały czas realizacji umowy do posiadania ważnej polisy OC od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 99 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenia umieszczone na formularzu oferty – załącznik nr 1;
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą dokumentów następujących:
1) Dokładnej specyfikacji technicznej proponowanego urządzenia.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki wybranemu Wykonawcy, w wysokości uzgodnionej przez Strony.
10. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
11. Cena powinna być podana w złotych (PLN) lub euro (EUR). Przeliczenie euro na złote nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia terminu składania ofert. Przy podaniu ceny w walucie innej niż PLN, należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie, pod rygorem uznania, że cena została podana w PLN.
12. Ofertę należy sporządzić ściśle według zawartych w Zapytaniu załączników, w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści.
13. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
14. W wypadku składania oferty drogą tradycyjną Wykonawca umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego nr 5/2018/LP/21”.
15. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_5_2018_LP_21 zestaw tensometryczny ostateczne.pdf"

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień zawartej z nim umowy w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, jeżeli taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności gdy:
- zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ zakres zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;
- zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia;
- nastąpiła zmiana stawki podatku VAT;
- zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
- konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej;
2. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
3. Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_5_2018_LP_21 zestaw tensometryczny ostateczne.pdf"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnianego i podpisanego formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, a także dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, jeśli takie dokumenty są przez Zamawiającego wymagane.
Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_5_2018_LP_21 zestaw tensometryczny ostateczne.pdf"

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_5_2018_LP_21 zestaw tensometryczny ostateczne.pdf"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
2. Kryterium finansowe (cena) – waga 60 punktów;
3. Kryterium długości gwarancji – waga 20 punktów;
4. Kryterium czasu reakcji serwisu – waga 20 punktów;
5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
6. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.

2. W kryterium długości gwarancji Zamawiający przyzna wartości punktowe w następujący sposób:
Oferowana długość gwarancji równa lub dłuższa niż 36 miesiące liczonych od momentu dostawy: 20 punktów;
Oferowana długość gwarancji dłuższa niż 30 miesięcy, lecz krótsza niż 36 miesięcy liczonych od momentu dostawy: 10 punktów;
Oferowana długość gwarancji równa lub krótsza niż 30 miesięcy liczonych od momentu dostawy: 0 punktów;

Zaoferowana długość gwarancji nie może być krótsza, niż minimalna wskazana w Zapytaniu Ofertowym, pod rygorem uznania, że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
3. W kryterium czasu reakcji serwisu Zamawiający oceni termin zapewnienia przez Wykonawcę serwisu sprzętu w miejscu jego eksploatowania, liczony od chwili zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, w ustalony w umowie sposób (w tym także mailowy lub telefoniczny) w godzinach roboczych (uwzględniający wszystkie dni robocze w godzinach od 8 00 do 16 00) i przyzna wartości punktowe w następujący sposób:
Zapewnienie serwisu w terminie do 48 godzin od chwili zgłoszenia takiej potrzeby – 20 punktów;
Zapewnienie serwisu w terminie maksymalnie od 49 godzin do 72 godzin od chwili zgłoszenia takiej potrzeby - 10 punktów;
Zapewnienie serwisu powyżej 72 godzin od chwili zgłoszenia takiej potrzeby – 0 punktów;

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_5_2018_LP_21 zestaw tensometryczny ostateczne.pdf"

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty, lub też złożyli ofertę po terminie.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_5_2018_LP_21 zestaw tensometryczny ostateczne.pdf"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE ŁĘGPRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ciepłownicza 1

31-587 Kraków

małopolskie , Kraków

NIP

6780103120

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0275/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. MW-Biuro Inżynierskie Michał Wychowański z siedzibą w Jakubowicach, która wpłynęła 26 lipca 2018 roku, uzyskała 100 punktów i została uznana za ofertę najkorzystniejszą.
Liczba wyświetleń: 384