Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów 8 placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Rumia w ramach projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli” (nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0090/15-00) w podziale na 8 części.

Data publikacji: 30.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-04-2018

Numer ogłoszenia

1100794

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

d.drews@um.rumia.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Drews

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 679-65-10

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja 4 jednodniowych i 4 dwudniowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów 8 placówek oświatowych podlegających Gminie Miejskiej Rumia w ramach projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli” (nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0090/15-00), w podziale na 8 części.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Kompleksowa organizacja 4 jednodniowych i 4 dwudniowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów 8 placówek oświatowych podlegających Gminie Miejskiej Rumia w ramach projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli” (nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0090/15-00), w podziale na 8 części.

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa organizacja 4 jednodniowych i 4 dwudniowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów 8 placówek oświatowych podlegających Gminie Miejskiej Rumia w ramach projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli” (nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0090/15-00), w podziale na 8 części.

Kod CPV

63511000-4

Nazwa kodu CPV

Organizacja wycieczek

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CZĘŚĆ I: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi ul. Kościelna
Liczba dzieci i opiekunów: 135 osób (dzieci klas II-VII)
Liczba dni wycieczki: 1 dzień (9 godzin) – 15-31.05.2018 r.
Miejscowość: Spacer po terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Światowy rezerwat biosfery. Przejście znakowanym szlakiem turystycznym; ruchome wydmy; Łącka Góra (ok. 12 km), przejazd wózkami akumulatorowymi w jedną stronę, wizytę w Parku Morskim w Sarbsku oraz słodki poczęstunek – lody.
CZĘŚĆ II: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi, ul. Rodziewiczówny
Liczba dzieci i opiekunów: 43 osoby (dzieci klas VII szkoły podstawowej, klas II-III gimnazjum)
Liczba dni wycieczki: 2 dni (maj/czerwiec 2018)
Miejscowość: Toruń – Kaszuby (zajęcia edukacyjne w Obserwatorium Astronomicznym, zwiedzanie Torunia, Zamek Krzyżacki, zajęcia: podchody na terenie fortu Twierdzy Toruń, świat piernika, Warsztaty i zajęcia edukacyjne w miejscowości na Kaszubach-Garczyn /marsz rekruta, zajęcia wspinaczkowe, zajęcia przyrodnicze/)
CZĘŚĆ III: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rumi, ul. Górnicza:
Liczba dzieci i opiekunów: 97 osób (dzieci klas I-VII)
Liczba dni wycieczki: 2 dni (24-25.04.2018)
Miejscowość: Runowo – ośrodek kolonijny „Pałac pod Bocianim Gniazdem” (Zielona szkoła)
CZĘŚĆ IV: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rumi, ul. Batorego – 2 grupy:
Liczba dzieci i opiekunów: 106 osób (dzieci klas VII, klas II-III gimnazjum)
Liczba dni wycieczki: 2 dni (bez noclegu powrót do Rumi) maj/czerwiec 2018
Miejscowość: Sławutówka (Park Ewolucji – 1 dzień, Gród Słowiański – 2 dzień) zajęcia edukacyjne (warsztaty piekarskie, garncarskie, pokaz sokolniczy, zdobnictwo skór, elementy surwiwalu, kino prehistoryczne, batyskaf, ścieżka edukacyjna, lekcje i warsztaty dot. skorupy ziemskiej i odkrywania skamieniałości)
CZĘŚĆ V: Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi, ul. Stoczniowców
Liczba dzieci i opiekunów: 55 osób (dzieci klas I-III)
Liczba dni wycieczki: 1 dzień (08.05.2018 r.)
Miejscowość: Kaszuby: Chmielno (Żywe muzeum ceramiki Neclów, Gospodarstwo Agroturystyczne, Poznanie legend i bajek kaszubskich, Kościerzyna (Aqua Centrum)
CZĘŚĆ VI: Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi, ul. Rodziewiczówny
Liczba dzieci i opiekunów: 49 osób (dzieci klas IV-VII)
Liczba dni wycieczki: 1 dzień (10.05.2018 r.)
Miejscowość: rejon Kaszub: Wdzydze Kiszewskie (skansen etnograficzny, warsztaty muzealne, lekcja kaszubskiego, warsztaty malarskie, rejs statkiem po Jeziorach Wdzydzkich, wieża widokowa, zajęcia w mini szkole przetrwania, ognisko)
CZĘŚĆ VII: II Liceum Ogólnokształcące, ul. Stoczniowców
Liczba dzieci i opiekunów: 45 osób (uczniowie klas I-III LO)
Liczba dni wycieczki: 2 dni (04/05.2018 r.)
Miejscowość: Rumia-Pelplin(muzeum Diecezjalne, katedra)-Gniew (Zamek, nocleg na zamku, warsztaty, zajęcia integracyjne)-Kwidzyn (katedra, zamek)-Malbork (Zamek Krzyżacki)-Rumia.
CZĘŚĆ VIII: Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Sienkiewicza – 2 wycieczki
Liczba dzieci i opiekunów: (1) 22 osoby (2) 22 osoby
Liczba dni wycieczki: (1) 1 dzień 19.05.2018 r. (2) 2 dni (12-13.05.2018 r.)
Miejscowość: (1) Wycieczka „Osobliwości mojego regionu – Słowiński Park Narodowy”; (2) Wycieczka „Osobliwości mojego regionu – Wieżyca-Bytów-Kościerzyna” (zwiedzanie Wieżycy-punkt widokowy, Bytów-zamek, zwiedzanie miasta /nocleg/, zajęcia, warsztaty; Kościerzyna (Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Ziemi Kościerskiej, Muzeum Akordeonu, pomnik J. Wybickiego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Wg szczegółowego przedmiotu zamówienia: maj/czerwiec 2018 (maksymalnie do 10.06.2018 r.)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej .
Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać, że:
DLA KAŻDEJ CZĘŚCI
• wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej, trzy zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na zorganizowaniu wycieczki edukacyjnej dla uczniów szkół podstawowych / gimnazjów w każdym zamówieniu;
UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na jedną, na kilka lub na wszystkie części zamówienia wystarczy, iż Wykonawca wykaże spełnienie warunku udziału dla jednej części zamówienia

Wiedza i doświadczenie

Oferent wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej, trzy zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na zorganizowaniu wycieczki edukacyjnej dla uczniów szkół podstawowych / gimnazjów w każdym zamówieniu;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik 1
Część A - Formularz ofertowy
Część B - Oświadczenie

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) najniższa cena za usługę – 100%;
Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium wyboru oferty, zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIEJSKA RUMIA

Adres

Sobieskiego 7

84-230 Rumia

pomorskie , wejherowski

Numer telefonu

586796500

Fax

586796517

NIP

5882367750

Tytuł projektu

Pociąg do edukacji - podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli.

Numer projektu

RPPM.03.02.01-22-0090/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamówienie nr 01/PociągDoEdukacji/2018
OFERENT DATA WPŁYNIĘCIA OFEROWANA CENA NETTO OFEROWANA CENA BRUTTO ŁĄCZNA PUNKTACJA

CZĘŚĆ I – SP 1 ul. Kościelna - NIEROZSTRZYGNIĘTE (za wysoka cena)
Studenckie Biuro Turystyczne BILL 80-850 Gdańsk ul. Rajska1/5c lok. 1 03.04.2018 36.450,00 36.450,00
A.U.T. COLUMBUS 81-847 Sopot ul. Rejmonta 7 06.04.2018 29.750,00

CZĘŚĆ II – SP 1 ul. Rodziewiczówny
A.U.T. COLUMBUS 81-847 Sopot ul. Rejmonta 7 06.04.2018 19.800,00

CZĘŚĆ III – SP 10 ul. Górnicza
TAX s.c. 76-230 Potęgowo Runowo 23 05.04.2018 20.000.00

CZĘŚĆ IV – SP 10 ul. Batorego NIEROZSTRZYGNIĘTE (za wysoka cena)
A.U.T. COLUMBUS 81-847 Sopot ul. Rejmonta 7 06.04.2018 46.880,00

CZĘŚĆ V – SP 9 ul. Stoczniowców
A.U.T. COLUMBUS 81-847 Sopot ul. Rejmonta 7 06.04.2018 19.700,00

CZĘŚĆ VI – SP 9 ul. Świętojańska
A.U.T. COLUMBUS 81-847 Sopot ul. Rejmonta 7 06.04.2018 19.450,00

CZĘŚĆ VII – II LO ul. Stoczniowców
Super wycieczki.pl Sp. z o.o. Aleja Grunwaldzka 135A, 80-264 Gdańsk 18.000,00

CZĘŚĆ VIII – SP 6 ul. Sienkiewicza
A.U.T. COLUMBUS 81-847 Sopot ul. Rejmonta 7 06.04.2018 19.995,00
Liczba wyświetleń: 293