Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego

Data publikacji: 30.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-04-2018

Numer ogłoszenia

1100721

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty pisemne należy złożyć w siedzibie zamawiającego: OSK Autoster, ul. Szosa Chełmińska 42a, 87-100 Toruń.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem 8.2.1 - Paliwo do 6.04.2018 do godz. 9:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

autoster@autoster.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Szwed

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

695761679

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oleju napędowego na potrzeby realizacji szkoleń praktycznych w ramach projektu: "Zwiększenie zatrudnienia osób biernych zawodowo z terenu woj. kuj.-pom. poprzez organizację szkoleń nauki jazdy kat. C i D wraz z kwalifikacjami wstępnymi przyspieszonymi."

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa oleju napędowego na potrzeby realizacji szkoleń praktycznych w ramach projektu: "Zwiększenie zatrudnienia osób biernych zawodowo z terenu woj. kuj.-pom. poprzez organizację szkoleń nauki jazdy kat. C i D wraz z kwalifikacjami wstępnymi przyspieszonymi."

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego do autobusów i pojazdów ciężarowych w ilości 35 700 litrów (trzydzieści pięć tysięcy siedemset litrów).
Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09134100-8, Olej napędowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy.
Zakres zmian może dotyczyć:
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b. ostatecznej ilości paliwa.

Kod CPV

09134100-8

Nazwa kodu CPV

Olej napędowy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w terminie: kwiecień 2018 - Maj 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Dostarczane paliwo musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących polskich norm jakościowych (PN) oraz wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680).
Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.).
Rozliczenie zakupionego paliwa będzie odbywać się będzie w oparciu o ilość paliwa wykazaną przez zalegalizowane urządzenia Wykonawcy na podstawie zawartej umowy.
Zamawiający wymaga aby stacje paliw Wykonawcy, na których będą tankowane pojazdy znajdowały się w granicach administracyjnych miasta Toruń.

Warunki zmiany umowy

Zakres zmian może dotyczyć:
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b. ostatecznej ilości paliwa.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.).
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - załacznik

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Każda oferta będzie podlegać ocenie wg następujących kryteriów:
Cena za 1l - 100%

Wykluczenia

Zamawiający, nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, zgodnie z rozdziałem 6.5.2 pkt. 3 Wytycznych.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW AUTOSTER SZWED DARIUSZ

Adres

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56 4756106

Fax

56 4756068

NIP

9562040357

Tytuł projektu

Zwiększenie zatrudnienia osób biernych zawodowo z terenu woj. kuj.-pom. poprzez organizację szkoleń nauki jazdy kat. C i D wraz z kwalifikacjami wstępnymi przyspieszonymi.

Numer projektu

RPKP.08.02.01-04-0035/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 324