Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Recenzenta opisu informacji o zawodach, nr zapytania 3/ID/2018

Data publikacji: 28.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2018

Numer ogłoszenia

1100177

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 11.04 2018 r wprowadzono następujące zmiany w Zapytaniu ofertowym nr 3/ID/2018 z dnia 28.03.2018 r.
- zmiana nastąpiła : w punkcie „Termin składania ofert” niniejszego ogłoszenia - wydłużono termin składania ofert do dnia 16.04.2018; oraz w punkcie Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę na realizację usługi należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i przekazać w terminie do 16.04.2018r do godziny 9:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) – wydłużono termin składania ofert w Załączniku – Zapytanie ofertowe, zmieniono:
• pkt I. „Termin składania ofert. Termin związania ofertą” . Wydłużono termin składania ofert: 16.04.2018 r. do godz. 9.00;
pkt XI. Miejsce i sposób składania ofert, pytania i odpowiedzi, w pkt 1. Zmieniono, że oferta może zostać złożona w terminie do 16.04.2018 r. do godziny 9:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego)
- w Załączniku nr 3 – Lista instytucji, zmieniono trzy instytucje oraz usunięto dwie instytucje przypisane zawodów w których zatrudnieni są eksperci branżowi opisu informacji o zawodzie, w których nie mogą być zatrudnieni recenzenci:
• 570 541306 Portier : Osiedle 3 Żagle Gdańsk;
• 571 541307 Pracownik ochrony fizycznej: Osiedle 3 Żagle Gdańsk;
• 574 541317 Pracownik obsługi monitoringu: Osiedle 3 Żagle Gdańsk;
• 248 313901 Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych - brak;
• 250 313904 Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej - brak

W dniu 04.04 2018 r wprowadzono następujące zmiany w Zapytaniu ofertowym nr 3/ID/2018 z dnia 28.03.2018 r.
- zmiana nastąpiła : w punkcie „Termin składania ofert” niniejszego ogłoszenia - wydłużono termin składania ofert do dnia 11.04.2018; oraz w punkcie Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę na realizację usługi należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i przekazać w terminie do 11.04.2018r do godziny 16:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) – wydłużono termin składania ofert

w Załączniku – Zapytanie ofertowe, zmieniono:
• pkt I. „Termin składania ofert. Termin związania ofertą” . Wydłużono termin składania ofert: 11.04.2018 r. do godz. 16.00;
• pkt XI. Miejsce i sposób składania ofert, pytania i odpowiedzi, w pkt 1. Zmieniono, że oferta może zostać złożona w terminie do 11.04.2018 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego)

w Załączniku nr 1 – Lista zawodów, dodano dwa zawody :
• 98 241303 Projektant pakietów usług finansowych;
• 100 241305 Specjalista do spraw factoringu

w Załączniku nr 3 – Lista instytucji, dodano dwa zawody i przypisane do nich instytucje w których zatrudnieni są eksperci branżowi opisu informacji o zawodzie, w których nie mogą być zatrudnieni recenzenci :
• 98 241303 Projektant pakietów usług finansowych: MSP Consulting Monika Stachowska-Perek Gdynia, Kancelaria Podatkowa OPTIMUM Tomasz Kutniewski Chwaszczyno;
• 100 241305 Specjalista do spraw factoringu: Bibby Financial Services, PKO Leasing S.A.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę na realizację usługi należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i przekazać w terminie do 16.04.2018r do godziny 9:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:
• elektronicznej na adres mailowy: recenzent@pbs.pl W tytule należy wpisać: „Oferta – nazwa, kod i nr zawodu” (zgodnie z Załącznikiem nr 1). Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, zawierać wszystkie wymagane załączniki i przesłana w formie skanu. (np. JPG, PDF preferowany jest jeden plik elektroniczny).
lub
• osobiście na adres: PBS spółka z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot w zamkniętej kopercie dopiskiem „„Oferta– nazwa, kod i nr zawodu.” (zgodnie z Załącznikiem nr 1) Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

recenzent@pbs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Kaczorowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510036588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Recenzenta opisu informacji o zawodach” (dalej Recenzent) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Recenzentów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z Recenzentem opisu informacji o zawodach
Celem głównym projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy. Wyżej wymieniony projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Recenzenta opisu informacji o zawodach” (dalej Recenzent) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Recenzentów.
1. W ramach zawartej umowy, Recenzent opisu informacji o zawodach, będzie zobowiązany do:
1) recenzowania pierwszej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie, zgodnie z przyjętą w projekcie metodyką i wzorami dokumentów (w szczególności formularzem recenzji), w tym:
- zapoznania się z modelem oraz metodologią opracowania informacji o zawodach opisanymi w publikacji „Podręcznik - Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?” oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego;
- zapoznania się i analizą opisu pierwszej wersji informacji o danym zawodzie stanowiącym przedmiot recenzji;
- przygotowania recenzji pierwszej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie posługując się formularzem recenzji stanowiącym Aneks nr 5 do „Podręcznika. Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”;
- przesyłania do Zamawiającego elektronicznej wersji opracowanego i podpisanego formularza recenzji (skan dokumentu oraz plik otwarty Word) w terminie wskazanym w pkt V powyżej;
- informowania o postępach prac, występujących problemach, wątpliwościach i innych zagadnieniach istotnych dla opracowania recenzji, także na wniosek Zamawiającego,
2) stosowania formularza recenzji (plik MS Word) przekazanego przez Zamawiającego;
3) stałego kontaktu telefonicznego oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego;
4) współpracy z pozostałymi członkami zespołu eksperckiego (w trybie stacjonarnym i na odległość), w tym z ekspertem metodologicznym grup zawodów pełniącym rolę lidera zespołu;
5) przeniesienia na rzecz Zamawiającego, w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach umowy („utwory”), na polach eksploatacji wymienionych w Załączniku nr 1„Zapytanie ofertowe” w pkt VI.5)

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowy zawarte z Ekspertami będą wykonywane zgodnie z poniższym harmonogramem:

a) recenzowanie pierwszej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie (na formularzach wskazanych przez Zamawiającego) – do 5 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego Recenzentowi pierwszej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu lub wyznaczy do realizacji Zamówienia osobę spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykształcenie: wyższe;
b) Co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w zawodzie lub zawodzie pokrewnym*, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie i/lub
c) Co najmniej 5-letnie doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie.

*Zawód pokrewny, zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby niniejszego projektu, to zawód z tej samej grupy elementarnej (kod czterocyfrowy w Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy - Dz.U. 2014 poz. 1145, w której występuje dany zawód) lub zawód z innej grup elementarnej, jeśli jest z nim powiązany branżowo lub rodzajem działalności. Klasyfikacja zawodów i specjalności jest dostępna pod adresem:
a. http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html lub
b. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001145/O/D20141145.pdf

Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Oferenta o złożenie dodatkowych wyjaśnień, jak również do wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, w tym zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, referencje. W razie nieudostępnienia Zamawiającemu ww. dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Oferent może być wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 Zapytania Ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych będące Załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta branżowego opisu informacji o zawodach
c) Kwestionariusz osobowy wymagany dla Oferentów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej będący Załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta branżowego opisu informacji o zawodach

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić Oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Oferentem, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do końca trwania projektu o którym mowa w pkt IV Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie oceniona według następujących kryteriów, przy czym Zamawiający przez „osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta” rozumie Oferenta, który osobiście będzie świadczył usługi w ramach Zamówienia lub osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta:

1. C – cena brutto - max 30 pkt

C = Cmin/Cof x 30

C= liczba pkt do uzyskania w kryterium cena
/*Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty

2. DP – doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie lub w pracy w zawodzie pokrewnym - max 40 pkt
2.1. Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia posiadającej doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana jest informacja:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 8 lat – 15 pkt
b) doświadczenie od powyżej 8 do 12 lat – 25 pkt
c) doświadczenie powyżej 12 lat – 40 pkt


2.2. Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiadającej doświadczenie w zawodzie pokrewnym, dla którego przygotowywana jest informacja:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 8 lat – 7 pkt
b) doświadczenie od powyżej 8 do 12 lat – 12 pkt
c) doświadczenie powyżej 12 lat – 20 pkt


Uwaga:
a) Jeśli osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiada jednocześnie doświadczenie w pracy:
• w zawodzie i
• w zawodzie pokrewnym
punkty są przyznawane do max 40 pkt.
b) W wypadku kiedy osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta w tym samym czasie wykonywała zawód dla którego przygotowywana jest informacja i zawód pokrewny punkty są liczone jedynie za zawód, dla którego przygotowywana jest informacja.

3. DN – doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie – max 10 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia posiada doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 8 lat – 3 pkt
b) doświadczenie od powyżej 8 do 12 lat – 7 pkt
c) doświadczenie powyżej 12 lat – 10 pkt

4. W – wykształcenie kierunkowe, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie - max 5 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia posiada wykształcenie kierunkowe – 5 pkt

5. UP - udział w realizacji zamówień /projektów związanych z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanych z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy) – max 10 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia brała udział* w przynajmniej 1 zamówieniu/projekcie związanym z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanym z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy) – 10 pkt

*Za udział Zamawiający uznaje doświadczenie w:
• tworzeniu standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych lub innych form opisu informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki/profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy, podstawy programowe kształcenia w zawodach, programy kształcenia i szkolenia zawodowego, polska rama kwalifikacji, sektorowe ramy kwalifikacji i inne) i/lub
• świadczeniu usług i/lub opracowywaniu materiałów zawodoznawczych dla doradztwa i poradnictwa zawodowego.

6. S – aspekt społeczny - max 5 pkt
Za spełnienie kryterium uważa się sytuację, w której osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 5 pkt

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach w/w kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów oceny ofert.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach pojedynczej oferty to 100 pkt.

Zamawiający wybierze 2 najkorzystniejsze oferty dla danego zawodu, które uzyskają największą liczbę punktów według zasady:
R = C+DP+DN+W+UP+S:
gdzie: R – sumaryczna liczba punktów badanej oferty
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem/Oferentami, którego/ych oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejsze/ą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni 2 oferty w ramach 1 zawodu, które otrzymały największą liczbę punktową.
W przypadku uzyskania przez 3 lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 2 oferty z najniższą ceną.

W sytuacji, gdy 3 lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, przy tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający wybierze 2 oferty ocenione według w/w Kryterium nr 2 - DP, podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Oferentami, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.

W przypadku gdy do opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako Recenzenci (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji] Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę która otrzyma wyższą liczbę punktów, o ile była najwyższa lub drugą spośród wszystkich złożonych ofert, a drugą i kolejne odrzuci.

W przypadku gdy do opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako recenzenci (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji], a co najmniej 2 pierwsze takie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert zgodnie z kolejnością ich wymienienia– począwszy od kryterium nr 1 - ceny w pierwszej kolejności, kończąc na kryterium nr 6 - aspekt społeczny, a kolejne odrzuci

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty/osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegających w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zgodnie z przyjętą w projekcie metodologią w celu zachowania niezależności, tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) nie mogą opisywać (jako Ekspert Branżowy) i recenzować (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta) osoby, które są zatrudnione w tej samej instytucji

Recenzji opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) nie mogą wykonywać osoby jako Recenzenci (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji co eksperci branżowi. Lista instytucji, w której zatrudnieni są eksperci branżowi opisu informacji o zawodzie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PBS SP. Z O. O.

Adres

Junaków 2

81-812 Sopot

pomorskie , Sopot

Numer telefonu

585506070

Fax

585506670

NIP

5850205642

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano 197 z 240 Recenzentów. Pozostali eksperci zostaną wybrani w wyniku procedury zapytania „z wolnej ręki”.
3 122102 -BERTA B. Kiecana Zamość, Mrozek J. Gdy
11 142003- Wysocka M. Wenecja
55 229102- Wiech M. Gda, Baczewska N. Czeladź
57 229104- Owsicka A. Wiechowice, Baczewska N. Czeladź
89 241106- Romanowicz J. Kobyłka, Alexandrite Group M. Kidyba Gliw
90 241201-Zasadzińska N. Gda , Host A. Błażewicz Gda
96 241301- Kątna I. Gdy, Kozieł M. W-wa
97 241302- Wysocka A. Koszalin, Kątna I. Gdy
98 241303, 100 241305- Kozieł M. W-wa
104 241309 - nie wybrano
106 242102- Butkiewicz M. W-wa, Doradztwo A. Hasiuk Bojano
107 242104 - Mrozek J. Gdy, Doradztwo A. Hasiuk Bojano
109 242107- Mrozek J. Gdy, Krawczyński B. Gda
111 242109- Wrona M. Kielce, Doradztwo A. Hasiuk Bojano
120 242218- Krawczyński B. Gda, Mrozkowiak M. W-wa
123 242221- Milczarczyk B. Pętkowice, Misiak P. Gdy
145 243105- Alexandrite Group Kidyba M. Gliwice, Doradztwo A. Hasiuk Bojano
160 251101, 161 251102, 162 251103- Skowroński K. Gda, Wróblewski M Cz-wa
185 262201- Hrabiec-Hojda P. Krak, Marcinek M. Krak
188 262204 Marcinek M. Krak, Infopoint.pl A. Machlarz usługi infobrokerskie Wroc
190 262206- Hrabiec-Hojda P. Krak ,Przybyłek M Rad
191 262207- Hrabiec-Hojda P. Krak, Tokaj M. Mińsk Mazowiecki
221 311402- nie wybrano
248 313901, 250 313904- Buczyński J. Wyry, Popis S Rad
282 323001- Polkowska D. Gda, Czerniewska-Wszelaki M Gda
283 323002- Falkowska-Drozd D. Gda, Biskup J. Cerkiew
284 323003- Biskup J. Cerkiew, Czerniewska-Wszelaki M. Gda
286 323005- Biskup J. Cerkiew, Krasodomska-Krzemińska M. Sop
287 323006- Biskup J. Cerkiew, Gawlik G. Jasienica Dolna
296 325201- Owsicka A. Wiechowice, Burzyńska M. Tarczyn
299 325501- Jakubowska-Wójcik J. Legionowo, Jankowska M. Sobolew
318 331103- SM Finanse S. Mechliński Gda, J. Śmiarowski Pośrednictwo Finansowe Gda
323 331203-Wysocka A. Koszalin, J. Śmiarowski Pośrednictwo Finansowe Gda
330 332201- nie wybrano
331 332202- Jasińska E. Rad
343 333201- Namysłowski P. Słu, Przybylska P. Kielce
344 333202- Giejbo A. Włynkówko, Krawczyński B. Gda
345 333203- Namysłowski P. Słu, Baczewska N Czeladź
346 333204- Namysłowski P. Słu, Giejbo A Włynkówko
356 333903- Namysłowski P. Słu, Kiecana B. W-wa
359 334101- Travel Services Łódź, Skiba K. Sop
361 334302 Owczarek A. Gda, Pietruszewska D. Pruszcz Gda
396 343201- Kubiczek-Stefańska M. Gda
412 351301, 416 351402, 417 351403- Jasińska E. Rad, Nowakowski T. Olsz
415 351401- Jasińska E. Rad, Kucenty M. Gda
427 411003- Wójcik D. Rad, Centrala P. Przybylska Kielce
429 413102- Wróblewski M. Cz-wa, Nowakowski T. Olsz
434 421104- nie wybrano
438 421302- Błaszczak D. Wroc
441 421403- Prasek M. Turka, Błaszczak D. Wroc
443 422102, 444 422201- nie wybrano
450 422603- Miloch N. Rumia, Owsicka A. Wiechowice
453 431101- Romanowicz J. Kobyłka, Alexandrite Group Kidyba M. Gliwice
454 431102 Fakturzystka- Romanowicz Jolanta Kobyłka, Alexandrite Group Kidyba M. Gliwice
455 431202- Wysocka A. Koszalin
456 431301- Alexandrite Group Kidyba M. Gliwice, Wójcik D. Rad
457 432101- Pogotowie Komputerowe Neo Sadlinki
463 432302- Rafińska I. Gda, Celebias S. Gliwice
464 432303- Celebias S. Gliwice, Czapnik M. Gda
469 441202- Czapnik M. Gda, Gaszewski P. W-wa
472 441401- Wójcik D. Rad, Jasińska E. Rad
473 441402- Wójcik D. Rad, Owsicka A. Wiechowice
474 441501- Wójcik D. Rad, Alexandrite Group M. Kidyba Gliwice
478 511204- Czapnik M. Gda, Milczarczyk Bartosz Pętkowice
484 513201 - Giejbo A. Włynkówko, Hajbos A. Parczew
486 513203, 499 515204- Giejbo A. Włynkówko
507 516401- nie wybrano
511 516405- Jastrzębska E. Stawiguda
512 516406- Wysocka M. Wola Michowa, Jastrzębska E. Stawiguda
527 522202- Markowicz M. Malb, Korsak W. Słupsk
529 522302 - Wiśniewski W. Gda, Markowicz M. Malb
531 522304- Markowicz M. Malb, Wysocka M. Wenecja
536 524201- Markowicz M. Malb, Kamas K. Hasiuk Bojano
538 524302- Markowicz M. Malb, Kamas K. Hasiuk Bojano
543 524502- nie wybrano
546 524902- BERTA B. Kiecana Zamość, Kątna I. Gdy
558 531202- Baczewska N. Czeladź, Wróblewska U. Piaseczna Górka
570 541306, 571 541307- Majewski M. Sop, Kuraszewski K. Subkowy
574 541317- Majewski M. Sop, Jasińska E. Rad
589 611306- Kępiński R. Grodków
590 611307, 605 612108, 615 613001- nie wybrano
633 711902- Popis S. Rad
648 712505- Rydzowska R. Gda, Markiewicz Z. Pabianice
676 713208- Przybyłek M. Rad
677 721101- Przybyłek M. Rad, Markiewicz Z. Pabianice
679 721201- Figurski J. Rad, Jakubiak P. Gda
680 721202- Figurski J. Rad, Popis S. Rad
682 721204 - Figurski J. Rad, Budzisz T. Ostrów Mazowiecka
690 722102- Budzisz T. Ostrów Mazowiecka, Figurski J. Rad
691 722103- Śliwiński G. Czerwionka-Leszczyny, Figurski J. Rad
692 722104- Wysocka M. Wola Michowa
695 722203- Piotrowicz Z. Olsztyn
731 731202- Musiał M. W-wa, Szmigel T. Miłocice
732 731207- SLJ Budowa Organów S. Januszkiewicz Niedalino, FLAUTADO M. Trzaskalik-Wyrwa W-wa
734 731301- Uliński R. Gdańsk, Markiewicz Z. Pabianice
746 731602 - Frankiewicz M. Gajków, Karpińska K. Nałęczów
747 731606- Karpińska K. Nałęczów
748 731609, 749 731610- Pracownia Ceramiki Artystycznej D. Karczewskiej Łódź, Markiewicz Z. Pabianice
750 731611- Karpińska K. Nałęczów, Markiewicz Z. Pabianice
751 731701- Markiewicz Z. Pabianice
752 731705- Grabowska D. W-wa, Symela A. W-wa
753 731802, 757 731809- Barburski M. Łódź
760 731905- Przybyłek M. Rad
852 814104- Budzisz T. Rawa Maz, Auto-Tech K. Witkowski W-wa
976 832204- Budzisz T. Rawa Maz, Milczarczyk B. Pętowice
980 833103- Kawiak J. Pruszcz Gda, Milczarczyk B. Pętkowice
981 833201- Budzisz T. Rawa Maz, Kępiński R. Grodków
Liczba wyświetleń: 3232