Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe #1/03/18- przeprowadzenie kursu zawodowego krawiec zakończonego egzaminem czeladniczym dla 8 osób.

Data publikacji: 20.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-04-2018

Numer ogłoszenia

1097647

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana w sekcji MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Opole i tereny należące do Aglomeracji Opolskiej

Zmiana w sekcji LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:
Oferent ma obowiązek dołączenia do oferty:
- załącznik do formularza ofertowego (w tym m.in. oświadczenia o braku powiązań);
- formularz oferty;
- wykaz doświadczenia;
- oświadczenie dotyczące posiadania lub zapewnienie kadry posiadającej wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, min. 2 letnie doświadczenie;
- programu szkolenia (teoria, praktyka);
- poświadczenie posiadania przygotowania pedagogicznego (kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje);
- poświadczenie posiadania tytułu zawodowego mistrza lub równorzędnego (kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje);
- potwierdzenie za pomocą dokumentów posiadanych kwalifikacji osób (trenerów) zdolnych do przeprowadzenia szkolenia.

Zmiana w sekcji OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
O udzielenie zamówienia mogę się ubiegać oferenci, którzy:
- posiadają i udokumentują minimum 2-letnie doświadczenie w tematyce szkolenia (potwierdzone za pomocą dokumentów posiadanych kwalifikacji osób (trenerów) zdolnych do przeprowadzenia szkolenia), na którą jest składana oferta;

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, lub przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną na adres info@izbarzem.opole.pl do dnia 05.04.2018r., do godziny 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłki pocztowej lub elektronicznej obowiązuje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@izbarzem.opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Gmitrasiuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

077 454 31 73, wew. 28, 602 350 127

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV: 80530000-8; Usługi szkolenia zawodowego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 120 h kursu zawodowego w zawodzie krawiec dla 8 osób zakończonego egzaminem czeladniczym. Kurs składa się z części teoretycznej – 60 h lekcyjnych i części praktycznej – 60 h zegarowych. Zajęcia w części teoretycznej muszą zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w Opolu, ul. Katowicka 55. Zajęcia praktyczne odbywać się muszą w zakładzie pracy. Zajęcia praktyczne dla poszczególnych uczestników nie mogą odbywać się w tym samym czasie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Miejscowość: Opole i tereny należące do Aglomeracji Opolskiej

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 120 h kursu zawodowego w zawodzie krawiec dla 8 osób zakończonego egzaminem czeladniczym. Kurs składa się z części teoretycznej – 60 h lekcyjnych i części praktycznej – 60 h zegarowych. Zajęcia w części teoretycznej muszą zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w Opolu, ul. Katowicka 55. Zajęcia praktyczne odbywać się muszą w zakładzie pracy. Zajęcia praktyczne dla poszczególnych uczestników nie mogą odbywać się w tym samym czasie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 120 h kursu zawodowego w zawodzie krawiec dla 8 osób zakończonego egzaminem czeladniczym. Kurs składa się z części teoretycznej – 60h lekcyjnych oraz części praktycznej – 60 h zegarowych. Zajęcia do części teoretycznej przeprowadzone muszą być w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, zajęcia praktyczne odbywać się muszą w zakładzie pracy. Zajęcia praktyczne dla poszczególnych uczestników nie mogą odbywać się w tym samym czasie. Grupą docelową będzie 8 osób dorosłych, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zamieszkujących woj. opolskie, obszar Aglomeracji Opolskiej.

Cześć teoretyczna kursu – 60 h, 4 h lekcyjne dziennie, 15 dni szkoleniowych
Ramowy program kursu:
1) konstruowanie i modelowanie różnych asortymentów odzieży dla różnych grup wiekowych-12 h,
2) projektowanie wyrobu odzieżowego na różne typy sylwetek-12 h,
3) organizowanie procesu wytwarzania odzieży-12 h,
4) sprzęt i przybory do szycia-8 h,
5) organizacja stanowiska pracy-8 h,
6) BHP i ppoż. na stanowisku pracy krawca- 8 h,

Cześć praktyczna kursu – 60 h, maksymalnie 6 h zegarowych dziennie, 10 dni szkoleniowych w zakładzie pracy
Miejscem odbywania części teoretycznej kursu są sale wykładowe w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55. Ramy czasowe dla obu zadań przewidziane są na okres: 09.04.2018r. – 15.07.2018r., przy czym kurs teoretyczny wstępnie zaplanowany jest na okres: 09.04.2018r. – 30.05.2018r. (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty). Czas trwania jednych zajęć teoretycznych wynosi 4 h lekcyjne. Część praktyczna wstępnie zaplanowana jest na okres od zakończenia części teoretycznej do 15.07.2018r.
Ponieważ kurs będzie się kończył egzaminem czeladniczym Zamawiającemu zależy na jak najlepszym przygotowaniu osób do egzaminu czeladniczego w zawodzie krawiec.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Ramy czasowe dla obu zadań przewidziane są na okres: 09.04.2018r. – 15.07.2018r., przy czym kurs teoretyczny wstępnie zaplanowany jest na okres: 09.04.2018r. – 30.05.2018r. (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty). Czas trwania jednych zajęć teoretycznych wynosi 4 h lekcyjne. Część praktyczna wstępnie zaplanowana jest na okres od zakończenia części teoretycznej do 15.07.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogę się ubiegać oferenci, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogę się ubiegać oferenci, którzy:
- posiadają i udokumentują minimum 2-letnie doświadczenie w tematyce szkolenia, na którą jest składana oferta;

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogę się ubiegać oferenci, którzy:
- dysponują potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania zamówienia;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogę się ubiegać oferenci, którzy:
- posiadają i udokumentują minimum 2-letnie doświadczenie w tematyce szkolenia (potwierdzone za pomocą dokumentów posiadanych kwalifikacji osób (trenerów) zdolnych do przeprowadzenia szkolenia), na którą jest składana oferta;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogę się ubiegać oferenci, którzy:
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Dodatkowe warunki

Istnieje możliwość złożenia oferty częściowej:
a) oferent może złożyć ofertę na przeprowadzenie tylko części teoretycznej kursu;
b) oferent może złożyć ofertę na przeprowadzenie części teoretycznej kursu oraz przyjęcie uczestników projektu na praktykę (od 1 do 8);
c) oferent może złożyć ofertę na przyjęcie uczestników projektu na praktykę (od 1 do 8 osób).

W ofercie należy podać kwotę jednostkową brutto za przeprowadzenie 1 godziny szkolenia teoretycznego oraz 1 godziny szkolenia praktycznego oraz wskazaniem ilości osób, których możliwe będzie przyjęcie na praktykę oraz sumaryczną wartość dla 60 h przeprowadzenia części teoretycznej i/lub 60 h/osobę przeprowadzenia części praktycznej.

Opis przygotowania oferty
1. Oferent może złożyć jedną ofertę. Formularz ofertowy oraz oświadczenie stanowią integralną część oferty.
2. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie, powinna zawierać datę sporządzenia, miejsce oraz czytelny podpis oferenta.
3. Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
4. Każda oferta musi zawierać nazwę oferenta, nr telefonu, nr NIP, adres oraz imię i nazwisko osoby występującej w imieniu oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent ma obowiązek dołączenia do oferty:
- załącznik do formularza ofertowego (w tym m.in. oświadczenia o braku powiązań);
- formularz oferty;
- wykaz doświadczenia;
- oświadczenie dotyczące posiadania lub zapewnienie kadry posiadającej wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, min. 2 letnie doświadczenie;
- programu szkolenia (teoria, praktyka);
- poświadczenie posiadania przygotowania pedagogicznego (kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje);
- poświadczenie posiadania tytułu zawodowego mistrza lub równorzędnego (kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje);
- potwierdzenie za pomocą dokumentów posiadanych kwalifikacji osób (trenerów) zdolnych do przeprowadzenia szkolenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o, następujące kryteria:
1) cena - waga kryterium 70 % (70 punktów). Liczba punktów za kryterium ceny będzie dokonywana według, następującego wzoru:
Liczba punktów = C min / Cof x 70 punktów,
gdzie:
C min - oznacza najniższą cenę brutto spośród złożonych ofert,
Cof - oznacza cenę brutto zaproponowaną przez oferenta.
Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia. Cena w ofercie powinna zostać podana słownie i liczbowo jako kwota brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w walucie polskiej (zł),
2) posiadanie przygotowania pedagogicznego – 10 % (tak - 10 % / punktów, nie – 0 % / punktów),
3) posiadanie tytułu zawodowego mistrza lub równorzędnego – 10 % (tak - 10 % / punktów, nie – 0 % / punktów),
4) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu krawiectwa (maksymalnie uzyskać można 10% / 10 punktów):
a) 2 – 4 lat – 5% / 5 punktów,
b) 2 – 8 lat – 10% /10 punktów.
Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta (podpisana) z oferentem, który uzyska największą ilość punktów. Maksymalna ilość punktów / procentów, jakie uzyskać może oferent wynosi 100.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności, na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

IZBA RZEMIEŚLNICZA W OPOLU

Adres

Katowicka 55

45-061 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774543173

Fax

774543173

NIP

7540340252

Tytuł projektu

Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych

Numer projektu

RPOP.09.02.02-16-0001/16-00
Liczba wyświetleń: 316