Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla 53 nauczycieli ze Szkół Podstawowych prowadzonych przez Fundację na terenie województwa lubelskiego, na terenie gmin: Uścimów, Stanin, Hanna, Zalesie w ramach realizacji projektu "Małe Akademie Umiejętności” nr RPLU.12.02.00- 06-0141/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020; Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Data publikacji: 12.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-03-2018

Numer ogłoszenia

1095387

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z pojawiającymi się pytaniami o czas szkoleń - wszystkie godziny podane w harmonogramie szkoleń są godzinami zegarowymi.
Został poprawiony załącznik 4 zawierający wzór umowy (poprzedni wzór zawierał błędy).

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać: do dnia 20.03.2018r.
osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub pocztą kurierską w
nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie do godziny 12:30, w
siedzibie Fundacji Akademia Umiejętności ul. Obywatelska 11, 20-092 Lublin
Kopertę należy opisać następująco:
„Oferta na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów w ramach realizacji projektu Małe
Akademie Umiejętności”
lub na adres mailowy: f.a.u.lublin@gmail.com
Planowany termin oceny ofert: 21.03.2018r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

f.a.u.lublin@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Drozd

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508377790

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje szkolenia i warsztaty w 4 grupach w następujących
placówkach szkolnych:
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Jedlance, Nowa Jedlanka 1, 21-109 Uścimów,
2) Szkoła Podstawowa we Wnętrznem, Wnętrzne 35A, 21-421 Tuchowicz,
3) Szkoła Podstawowa w Hannie, ul. Włodawska 1A, 22-220 Hanna,
4) Szkoła Podstawowa w Kijowcu, Kijowiec 34, 21-513 Zalesie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Miejscowość: Nowa Jedlanka; Wnętrzne, Kijowiec, Hanna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Rozwinięcie kompetencji kluczowych i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów Szkół Podstawowych
prowadzonych przez Fundację Akademia Umiejętności, w wyniku uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych
oraz wzmocnienia jakości oferty edukacyjnej tych szkół w wyniku doposażenia szkół i przeszkolenia nauczycieli
w zakresie nowoczesnych metod nauczania i wychowania oraz technologii i sprzętu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje szkolenia i warsztaty w 4 grupach w następujących
placówkach szkolnych:
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Jedlance, Nowa Jedlanka 1, 21-109 Uścimów,
2) Szkoła Podstawowa we Wnętrznem, Wnętrzne 35A, 21-421 Tuchowicz,
3) Szkoła Podstawowa w Hannie, ul. Włodawska 1A, 22-220 Hanna,
4) Szkoła Podstawowa w Kijowcu, Kijowiec 34, 21-513 Zalesie.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
- zgodnie z harmonogramem zajęć (załącznik 2)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy:
-zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony zdrowia na etapie realizacji usługi.
-zapewniają wysoką jakość świadczonych usług
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy załączyć:
1) Wykaz oferowanego szkoleń zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja
techniczna).
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 3
do zapytania ofertowego.
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty przez
pełnomocnika.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
-Cena wykonania zamówienia – 100%

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy mają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Adres

Obywatelska 11

20-092 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815342030

NIP

9462608870

Tytuł projektu

Małe Akademie Umiejętności

Numer projektu

RPLU.12.02.00-06-0141/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EXCELSIOR SZKOLENIA I EDUKACJA Marek Jamróz, Krężnica Jara 308, 20-515 Lublin.
Oferta wpłynęła 20-03-2018 z ceną łączną za wszystkie szkolenia 79 140 zł
Liczba wyświetleń: 361