Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych w ramach infrastruktury sieciowo usługowej "Cyfrowa szkoła" dla Szkół Podstawowych prowadzonych przez Fundację na terenie województwa lubelskiego, na terenie gmin: Uścimów, Stanin, Hanna, Zalesie w ramach realizacji projektu "Małe Akademie Umiejętności” nr RPLU.12.02.00- 06-0141/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020; Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Data publikacji: 12.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-03-2018

Numer ogłoszenia

1095371

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać: do dnia 20.03.2018r.
osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub pocztą kurierską w
nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie do godziny 12:30, w
siedzibie Fundacji Akademia Umiejętności ul. Obywatelska 11, 20-092 Lublin
Kopertę należy opisać następująco:
„Oferta na dostawę i montaż pomocy dydaktycznych w ramach infrastruktury sieciowo
usługowej Cyfrowa szkoła w ramach realizacji projektu Małe Akademie Umiejętności”
lub na adres mailowy: f.a.u.lublin@gmail.com
Planowany termin oceny ofert: 21.03.2018r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

f.a.u.lublin@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Drozd

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508377790

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i instalację rozwiązań sieciowych dla
następujących placówek szkolnych:
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Jedlance, Nowa Jedlanka 1, 21-109 Uścimów,
2) Szkoła Podstawowa we Wnętrznem, Wnętrzne 35A, 21-421 Tuchowicz,
3) Szkoła Podstawowa w Hannie, ul. Włodawska 1A, 22-220 Hanna,
4) Szkoła Podstawowa w Kijowcu, Kijowiec 34, 21-513 Zalesie.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Miejscowość: Nowa Jedlanka; Wnętrzne, Kijowiec, Hanna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Rozwinięcie kompetencji kluczowych i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów Szkół Podstawowych
prowadzonych przez Fundację Akademia Umiejętności, w wyniku uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych
oraz wzmocnienia jakości oferty edukacyjnej tych szkół w wyniku doposażenia szkół i przeszkolenia nauczycieli
w zakresie nowoczesnych metod nauczania i wychowania oraz technologii i sprzętu.

Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych w ramach infrastruktury sieciowo usługowej
"Cyfrowa szkoła" dla Szkół Podstawowych prowadzonych przez Fundację na terenie
województwa lubelskiego, na terenie gmin: Uścimów, Stanin, Hanna, Zalesie.

Kod CPV

32410000-0

Nazwa kodu CPV

Lokalna sieć komputerowa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

32412000-4 – Sieci komunikacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
- do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku postępowania.
1. Możliwość zmiany dostawy sprzętu na sprzęt o lepszych parametrach w ramach
utrzymanej ceny w przypadku gdy: sprzęt został wycofany z produkcji i zastąpiony
innym o parametrach nie niższych niż wymagane przez Zamawiającego.
2. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy
poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które
powinny zawierać:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy załączyć:
1) Wykaz oferowanego sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja
techniczna).
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 3
do zapytania ofertowego.
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty przez
pełnomocnika.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spełnienie
danego kryterium oceny oferty;
Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę wykonania dostawy. Oferta z
najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 75 pkt., oferty następne będą
oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 75
gdzie:
C - liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej
Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń
matematycznych.
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady:
Za utrzymanie gwarancji na poziomie minimalnym – 24 m-cy – 0 pkt.
Za udzielenie gwarancji co najmniej do – 36 m-cy – 7,5 pkt.
Za udzielenie gwarancji co najmniej do – 48 m-cy – 15 pkt.
Czas realizacji zamówienia (dni kalendarzowe od podpisania umowy):
Realizacja zamówienia w terminie od 15 do 30 dni – 0 pkt.
Realizacja zamówienia w terminie od 8 do 14 dni – 5 pkt.
Realizacja zamówienia w terminie od 1 do 7 dni – 10 pkt.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy mają powiązania
osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Adres

Obywatelska 11

20-092 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815342030

NIP

9462608870

Tytuł projektu

Małe Akademie Umiejętności

Numer projektu

RPLU.12.02.00-06-0141/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KOBIS Paweł Wojtanowski, ul. Widok 16, 33-170 Tuchów, data wpłynięcia 19-03-2018
Łączna cena BRUTTO przedmiotu zamówienia 45 472 zł
Liczba wyświetleń: 328