Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług opiekuńczych w Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn

Data publikacji: 07.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2018

Numer ogłoszenia

1094181

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonym w załączniku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

b.zychowska@sfop.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Żychowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 697 093 074

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług opiekuńczych w Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn na rzecz uczestników projektu tj. seniorów objętych działaniami Centrum oraz ich rodzin.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: tarnowski Miejscowość: Kończyska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył usługi opiekuńcze w Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn na rzecz uczestników projektu tj. seniorów objętych działaniami Centrum oraz ich rodzin.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn na rzecz uczestników projektu tj. seniorów objętych działaniami Centrum oraz ich rodzin.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonym w załączniku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonym w załączniku.

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiadający uprawnienia opiekuna przedstawi świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz kursu opiekuna osoby starszej jaki i również posiada znajomość zasad pierwszej pomocy. Wymaganymi cechami jest umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z drugą osobą, opiekuńczość, empatia, cierpliwość i opanowanie. Ponadto posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych jak i nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
Wykonawca jest obowiązany do złożenia stosowanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonym w załączniku.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonym w załączniku.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
a) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,
b) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
c) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
3. Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania.
4. Załącznik Nr 4 Oświadczenie dotyczące limitu godzin, niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych.
5. Załącznik Nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu na przetwarzanie danych osobowych.
6. Dokumenty potwierdzające uzyskanie uprawień opiekuna.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonym w załączniku.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami zasady konkurencyjności, tj. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo oraz podmiotom, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych i zostały prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMARYTAŃSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Adres

Grabina 11

32-840 Zakliczyn

małopolskie , tarnowski

Numer telefonu

146652095

Fax

146652095

NIP

8732967504

Tytuł projektu

Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn

Numer projektu

RPMP.09.02.03-12-0441/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Irena Madej
Zawada Lanckorońska 84, 32 - 840 Zakliczyn
Data wpłynięcia oferty: 14.03.2018
Kwota oferty: 1 650,00 zł brutto
2. Monika Socha
Wesołów 173, 32 - 840 Zakliczyn
Data wpłynięcia oferty: 15.03.2018
Kwota oferty: 1 650,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 395