Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/R/2018, z dnia 5 marca 2018 r.

Data publikacji: 05.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-03-2018

Numer ogłoszenia

1093569

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Złożenie oferty polega na dostarczeniu uzupełnionego i podpisanego Formularza Ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do 12 marca 2018 (decyduje data wpływu oferty, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane) w jeden z następujących sposobów:
1) Drogą pocztową na adres Zamawiającego – Fundacja Ari Ari, ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77, 85-858 Bydgoszcz
2) Elektronicznie na adres e-mail: ariari@ariari.org, przy czym w przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .jpeg, .png, .pdf, .zip. – czytelny skan o zalecanej rozdzielczości min. 150 DPI.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

longin.graczyk@ariari.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Longin Graczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668289915

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali konferencyjno-szkoleniowej w projekcie pt.: „Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia - podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 40 Uczestników projektu:
„Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia - podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa.
poprzez udział w wyjazdowych (z noclegami i wyżywieniem) Warsztatach z aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu oraz Warsztatach dziennikarskich.

Przedmiot zamówienia

4. Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali konferencyjno-szkoleniowej dla przeprowadzenia:
Część 1.
4 Warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu. Warsztaty będą trwały 4 x 4 dni po 8 godzin, w sumie 32 godzin dla jednej grupy liczącej 10 Uczestników/-czek Projektu i 1 Wolontariusz/-szka. Łącznie 4 razy 4 dni – 16 dni, 4 razy 32 godziny – 128 godzin.
Część 2.
Warsztaty dziennikarskie. Warsztaty będą trwały 6 dni po 8 godzin, w sumie 32 godzin dla jednej grupy liczącej 10 Uczestników/-czek Projektu i 1 Wolontariusz/-szka.
5. Zapewnienie zakwaterowania w pokojach jedno lub dwuosobowych w dobrym standardzie. Standardowe wyposażenie pokoju: łóżko, stolik nocny lub półka przy każdym miejscu do spania, szafa lub zabudowana wnęka garderobiana, biurko lub stolik, lustro, wieszak ścienny na odzież wierzchnią, lampka nocna oraz telewizor. Wszystkie pokoje wyposażone będą w pełny węzeł sanitarny. Zamawiający zastrzega sobie taki układ pokoi, który nie spowoduje wspólnego zakwaterowania w jednym pokoju osób różnych płci. Obiekt nie może być w trakcie prac remontowo-budowlanych w czasie trwania warsztatów. Zamawiający wymaga aby pokoje w których będą zakwaterowani Uczestnicy, restauracja/stołówka/sala posiłkowa oraz sala konferencyjno-szkoleniowa znajdowały się w jednym budynku. Budynek powinien być przystosowany do osób z dysfunkcją wzroku (obrajlowione lub wypukłe oznaczenia na drzwiach, zachowanie ciągów komunikacyjnych). Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o rzeczywistą ilość Uczestników/Wolontariuszy. Ostateczna ilość zostanie podana w terminie 2 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
6. Zapewnienie pełnego wyżywienia Uczestnikom/Wolontariuszom warsztatów z uwzględnieniem specjalnych wymagań żywieniowych (dieta bezmleczna, bezglutenowa, cukrzycowa, niskotłuszczowa, wegetariańska). Zamawiający poda wymagania w zakresie diet najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Pod pojęciem pełnego wyżywienia Zamawiający rozumie: śniadanie, obiad dwudaniowy z deserem, kolacja. Zamawiający wymaga zapewnienia całodziennego dostępu do zimnych i gorących napojów (kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna) oraz ciasta w czasie trwania warsztatów.
7. Zapewnienie sali konferencyjno-szkoleniowej minimum na 12 osób, dostępnej w godzinach zaplanowanych na przeprowadzenie warsztatów (ramy czasowe zostaną ustalone z Wykonawcą), z niezbędnym wyposażeniem do przeprowadzenia warsztatów: sala posiadająca dzienne oświetlenie, wyposażona w rzutnik multimedialny kompatybilny z laptopem, nagłośnienie, flipchart oraz spełniająca warunki BHP i ppoż.
8. Przedmiot zamówienia obejmuje także organizację 1 kolacji w formie ogniska/grilla.
9. Miejsce wykonania usługi: województwo podkarpackie.

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia:
Część 1.
4 Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu będą realizowane w okresie od 20 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. Szczegółowe terminy zostaną wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego.
Część 2.
Warsztaty dziennikarskie będą realizowane w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. Szczegółowe terminy zostaną wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

Miejsce wykonania zamówienia:
Część 1.
4 Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu odbywać się będą na terenie województwa podkarpackiego.
Część 2.
Warsztaty dziennikarskie odbywać się będą na terenie województwa podkarpackiego.
Załączniki

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymóg poniższej klauzuli społecznej. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia dotyczącego usługi wyżywienia (55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków) zatrudniona była na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z poźn. zm.) minimum 1 osoba znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki). Zatrudnienie minimalnej liczby wskazanych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. Definicja osoby niepełnosprawnej zawarta jest w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osoby. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób, w szczególności poprzez przedłożenie umów o pracę oraz dokumentów poświadczających status osób zatrudnionych.
W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej liczby wskazanych osób (chyba, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy), Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Udokumentowaniem spełnienia kryterium będzie oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu klauzul społecznych na formularzu załącznika nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki (wraz z powyższym):
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia;
2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem;
3) Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i zaplecze techniczne;
4) Złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym/Partnerami.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym/Partnerami lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego/Partnerów lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego/Partnerów czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania/procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5) Załączą aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem.
6) Nie należą do kategorii Oferentów wykluczonych z postępowania, tj. Oferentów, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
Od Wykonawcy wymaga się na etapie składania ofert wskazania konkretnego hotelu/ośrodka wraz z podaniem linku do oficjalnej witryny wskazanego hotelu/ośrodka. W wypadku braku ww. informacji oferta zostanie odrzucona.
Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Oferentów dokumentów, o których mowa w pkt. IX, wg formuły „spełnia”/„nie spełnia”.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców nie spełniających wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia.
Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego wyłonionemu Wykonawcy w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia dotyczącego tego samego rodzaju usług.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełnienia warunków, przez Wykonawców, o których mowa w pkt. VIII, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem.
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych dla każdej części zapytania ofertowego osobno na podstawie następujących kryteriów:
a) Konkurencyjna cena = 70 % (C),
b) Dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami = 20 % (D)
c) Organizacja imprez integracyjnych = 10 % (I);
2. Punkty przyznawane za kryterium KONKURENCYJNA CENA będą liczone dla każdej części zapytania ofertowego osobno wg następującego wzoru:
C = (Cmin : Cb) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert
Cb – cena obliczona badanej oferty
Waga kryterium 70 %.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium KONKURENCYJNA CENA wynosi 70.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
3. Opis sposobu obliczenia KRYTERIUM DOSTOSOWANIE OBIEKTU D
Waga kryterium 20 %.
Kryterium dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób niewidomych i słabowidzących. Minimalny zakres dostosowania dotyczy:
- zamieszczenia oznaczeń początku i końca schodów (np. w postaci taśm kontrastujących);
- oznaczenie pismem Braille’a części wspólnych, w szczególności drzwi do sal konferencyjno-szkoleniowych, pomieszczeń sanitarnych, stołówki, pokoi, w których będą zakwaterowani Uczestnicy/-czki Projektu;
- dostosowanie ciągów komunikacyjnych do osób z niepełnosprawnościami, oznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych (np. kontrastującymi liniami prowadzącymi do wyjścia).
Oświadczenie Oferenta znajduje się w Formularzu ofertowym. Punkty zostaną przyznane wg kryterium „dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” dla każdej części zapytania ofertowego osobno:
• Oświadczenie o dostosowaniu obiektu (TAK) = 20 %;
• Brak oświadczenie o dostosowaniu obiektu (NIE) = 0 %.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dowodów (np. przesłania zdjęć z obiektu) w trakcie oceny oferty lub przeprowadzenia kontroli obiektu pod kątem spełnienia ww. wymogu przed podpisaniem umowy.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium DOSTOSOWANIE OBIEKTU D wynosi 20.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium DOSTOSOWANIE OBIEKTU wynosi 20.

4. Opis sposobu obliczenia KRYTERIUM ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH I
Waga kryterium 10 %.
Kryterium organizacja imprez integracyjnych – Wykonawca zorganizuje Uczestnikom/-czkom Projektu imprezy integracyjne. Kryterium będzie liczone dla każdej części zapytania ofertowego osobno, na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym, wg zasad:
- nie zapewni – 0 %;
- zapewni 1 imprezę integracyjną (dla każdej z grup) – 5 %;
- zapewni 2 lub więcej imprez integracyjnych (dla każdej z grup) – 10 %.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH I wynosi 10.

5. Ważna oferta, dla każdej części osobno, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D + I) uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI

Adres

pl. Dworcowy 2

35-201 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178524738

NIP

8132767872

Tytuł projektu

Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących

Numer projektu

RPPK.08.01.00-18-0095/16-00

Inne źródła finansowania

Partner w projekcie:
Fundacja Ari Ari
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77
85-858 Bydgoszcz

www.ariari.org
mail: ariari@ariari.org
KRS 0000314197
NIP 7272733418
REGON 100581940

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta wybrana:
Zakład Hurtu i Detalu „Rylski – Rylski”, dnia 12.03.2018 r.
Liczba wyświetleń: 407