Strona główna
Logo unii europejskiej

Druk ulotek

Data publikacji: 23.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-03-2018

Numer ogłoszenia

1091593

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 28.02.2018 r. opublikowano pytania i odpowiedzi do postępowania.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi zawierać co najmniej:
1. Nazwę, adres i NIP oferenta
2. Łączną cenę brutto za realizację zmówienia, cenę netto i brutto zgodnie ze tabelą „szczegółowa wycena zamówienia” zawartą w formularzu ofertowym (załącznik nr 1)
3. Termin realizacji zamówienia – 5 dni od daty zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.
4. Termin sporządzenia oferty
5. Data ważności oferty – nie krótsza niż 7 dni od terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ponadto oferta musi zawierać:
1. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego

Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez oferenta.

Ofertę wraz z załącznikiem należy składać do dnia 02.03.2018 r. w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: reiter13@reiter.pl lub za pośrednictwem poczty / kuriera / osobiście w formie papierowej na adres Reiter Polska Sp. z o.o., Ul. Wodzirejów 5a, 02-824 Warszawa, w godzinach pracy biura (robocze dni tygodnia, w godzinach 8:30 – 16:30).

Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

reiter13@reiter.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Łukaszkiewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

KRÓTKI OPIS
Głównym celem, jaki zamierza osiągnąć Zamawiający jest zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę poprzez rozwój działalności na rynkach docelowych. W obecnej chwili Spółka posiada w ofercie szeroką gamę około 700 artykułów dostępnych w różnych kolorach. Są to produkty promocyjne pod marką własną Longerre i Colorissimo. W ramach projektu przewidziano udział Zamawiającego w charakterze wystawcy w imprezach targowo - wystawienniczych w krajach Europy Zachodniej i Południowo - Wschodniej. Bezpośrednim skutkiem realizacji strategii będzie realny wzrost przychodów pochodzących z działalności eksportowej spółki, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek na rynkach zagranicznych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Druk ulotek

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

KRÓTKI OPIS
Głównym celem, jaki zamierza osiągnąć Zamawiający jest zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę poprzez rozwój działalności na rynkach docelowych. W obecnej chwili Spółka posiada w ofercie szeroką gamę około 700 artykułów dostępnych w różnych kolorach. Są to produkty promocyjne pod marką własną Longerre i Colorissimo. W ramach projektu przewidziano udział Zamawiającego w charakterze wystawcy w imprezach targowo - wystawienniczych w krajach Europy Zachodniej i Południowo - Wschodniej. Bezpośrednim skutkiem realizacji strategii będzie realny wzrost przychodów pochodzących z działalności eksportowej spółki, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek na rynkach zagranicznych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Druk ulotek

Przedmiot zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Druk ulotek

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa ulotek zgodnie z poniższą specyfikacją:
• ilość stron: 14 stron środek, plus okładka 4 strony, razem 18 stron
• kolor 4x4
• papier środek 170 g/m², papier kreda błysk
• papier okładka 200 g/m², papier kreda błysk, okładka z dodatkową folią błysk,
• format A4 poziom,
• folder klejony
• nakład: 10.000 sztuk
• termin realizacji zamówienia: 5 dni

Wydrukowane ulotki muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie realizacji zamówienia.
Zamawiający przewiduje przekazanie projektu ulotek do druku wyłącznie wybranemu Wykonawcy, po zawarciu umowy.

Kod CPV

22100000-1

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki, broszury i ulotki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Przez realizację zamówienia Zamawiający rozumie wydruk ulotek będących przedmiotem zamówienia oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym;
• zakres działalności obejmuje świadczenie usług określonych w przedmiocie zapytania ofertowego;
• posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia;
• posiadają odpowiedni potencjał techniczny;
• dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
• znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację zamówienia

Ponadto:
1. Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
2. Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
3. Urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Oferent potwierdza spełnianie wszystkich ww. warunków składając oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Oferenta skutkuje odrzuceniem wszystkich złożonych przez niego ofert.
3. Wykonawca/Oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na wzorze Zamawiającego, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z wybranym wykonawcą niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.
5. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego
w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny.
7. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wybranym Wykonawcą.
9. Zamawiający przewiduje przekazanie projektu ulotki do druku wyłącznie wybranemu Wykonawcy, po zawarciu umowy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanej przez Zamawiającego umowy z Instytucją Pośredniczącą;
• nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać co najmniej:
1. Nazwę, adres i NIP oferenta
2. Łączną cenę brutto za realizację zmówienia, cenę netto i brutto zgodnie ze tabelą „szczegółowa wycena zamówienia” zawartą w formularzu ofertowym (załącznik nr 1)
3. Termin realizacji zamówienia – 5 dni od daty zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.
4. Termin sporządzenia oferty
5. Data ważności oferty – nie krótsza niż 7 dni od terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ponadto oferta musi zawierać:
1. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego

Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez oferenta.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wybranym Wykonawcą

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów formalnych oraz punktowych.
Kryteria formalne:
1. Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym
2. Kompletność oferty – oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz zawierać oświadczenia stanowiące załącznik 2 i 3 do niniejszego zapytania
3. Złożenie oferty w formie i terminie określonym w punkcie 6 niniejszego zapytania
Ocena formalna będzie oceną zerojedynkową. Wszystkie kryteria formalne muszą zostać spełnione. Oferty, które nie będą spełniały jakiegokolwiek kryterium formalnego zostaną odrzucone.

Kryteria punktowe
1. Łączna cena brutto w PLN: 100%
Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 0 do 100 pkt., w następujący sposób:
Całościowa cena brutto wykonanej usługi [waga 100%] punktowana od 0 do 100 pkt., uwzględniająca wszystkie koszty wykonania zlecenia. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 100, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru: (cena najniższa/cena oferowana) x 100 pkt.
Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Jeśli cena w ofercie będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski zostanie ona przeliczona na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.

W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert uzyskają tą samą najwyższą liczbę punktów, wówczas Zamawiający zwróci się do Oferentów z prośbą o złożenie oferty uzupełniającej – zaproszenie do negocjacji ceny.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami należy przygotować zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REITER POLSKA SP. Z O.O.

Adres

Wodzirejów 5a

02-824 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223314100

Fax

223314121

NIP

1230976691

Tytuł projektu

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Reiter Polska Sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii biznesowej”

Numer projektu

RPMA.03.02.02-14-6456/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Grafznak drukarnia-Jacek Kuźma
Żuromińska11/73; 03-341 Warszawa
data wpłynięcia oferty: 02.03.2018
Cena oferty: 11 439 zł
Liczba wyświetleń: 429